Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo aplinkos prognozavimas turizmo agentūroje "Jotva"

  Verslo aplinkos prognozavimo globalioje ekonomikoje kurso projektas. Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Pozicijos rinkoje, vartotojų ir įmonės potencialo įvertinimas. Rinkos apžvalga. Vartotojai. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė. UAB "Jotva" verslo aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Įmonės aplinką veikiantys politiniai – teisiniai veiksniai. Įmonės aplinką veikiantys ekonominiai veiksniai. Įmonę veikiantys socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. UAB "Jotva" aplinkos ir vidinių išteklių analizė. UAB "Jotva" SWOT analizė. UAB "Jotva" veiklos tikslai ir veiksmų planas. Verslo aplinkos pokyčių perspektyvos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-05-25
 • Verslo aplinkos prognozavimas: AB "Alita"

  Įvadas. AB "Alita" charakteristika. AB "Alita" verslo aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtos aplinka. Mikroaplinkos analizė. Prekė. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Porterio modelis. AB "Alita" konkurencingumo analizė. SSGG analizė. Konkurencinės veiklos analizė. Pardavimo skatinimo elementų analizė. AB "Alita" veiklos prognozavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-05-15
 • Verslo aplinkos prognozavimas: UAB "Avon Cosmetics"

  Verslo aplinkos prognozavimo kurso projektas. "Avon" kompanijos tikslai ir uždaviniai. "Avon" kompanijos charakteristika. "Avon" vizija. Mūsų misija. Mūsų principai. Penkios "Avon" vertybės. Moterų kompanija moterims. Verslo aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Makroalpinkos veiksnių įvertinimas. Mikroaplinkos analizė. Įmonės SWOT analizė. Įmonės strateginės prognozuojamos kryptys. Optimistinis scenarijus. Pesimistinis scenarijus. Įmonės veiklos prognozė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2008-01-24
 • Verslo aprašymas: UAB "Baltija Lukoil"

  UAB "Baltija Lukoil" misija. Darbo tikslas. Uždaviniai ir tyrimo metodai. Įmonės asortimentas ir jo formavimas. Įmonės vartotojų charakteristika bei jų norų tenkinimo strategija. Prekės (paslaugos) privalumas konkurentų atžvilgiu. Prekės pateikimas vartotojui ir jos rėmimas. Apklausos duomenų analizė. Klientų apklausos duomenys. Pardavėjų ir operatorių apklausos duomenys. Apklausos duomenų palyginimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-18
 • Verslo apskaitos standartai (4)

  Įvadas. Verslo apskaitos standartai 2002 metams. VAS – Finansinė atskaitomybė. VAS – 2 Balansas. VAS – 3 Pelno (nuostolių) ataskaita. VAS – 4 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. VAS – 5 Pinigų srautų ataskaita. VAS – 6 Aiškinamasis raštas. VAS – 7 Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas. VAS – 8 Nuosavas kapitalas. VAS – 9 Atsargos. VAS – 10 Pardavimo pajamos. VAS – 11 Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos. VAS – 12 Ilgalaikis materialusis turtas. 2004 metams parengti standartai. VAS – 13 Nematerialusis turtas. VAS – 19 Atidėjimai, neapibrėžti įsipareigojimai ir pobalansiniai įvykiai. VAS – 21 Dotacijos ir subsidijos. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(65 puslapiai)
  2007-04-18
 • Verslo draudimas Lietuvoje

  Įžanga. Draudimo tarpininkai. Verslininkams aktualiausios draudimo rūšys, kurias siūlo draudimo įmonės Lietuvoje. Kaip apsidrausti nuo verslo nutrūkimo rizikos? Koks tai draudimas? Verslo nutrūkimo draudimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Verslo pertraukimo (finansinių nuostolių) draudimas. Verslo pertraukimo draudimo esmė. Kaip veikia verslo pertraukimo draudimas? Draudimo sumos apskaičiavimas. Draudimo laikotarpio nustatymas. Draudimo bendrovės atsakomybės riba. Kokia žala (rizika) yra draudžiama? Verslo pertraukimo draudimo privalumai. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Transporto priemonių draudimas. Turto draudimas. Statybos darbų draudimas. Krovinių draudimas. Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimas. Elektroninės įrangos draudimas. Įmonės darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Gyvybės draudimas. Paskolų draudimas - pamatas smulkiam ir vidutiniam verslui. Paskolų draudimas užsienyje... LEID veikla. Didėja draudimo produktų pasiūla prekybininkams. INVEGA perspektyvos. Išvados.
  Draudimas, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-11-07
 • Verslo ekonomika (19)

  Įvadas. Gaminių gamybos apimtis per metus. Gamybos programai įgyvendinti būtinų įrengimų poreikis. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei programai įvykdyti. Einamosios maksimalios ir draustinės medžiagų atsargos (kiekis ir vertė). Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai už pagamintą produkciją. Pagrindinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis per metus ir papildomo darbo užmokesčio suma bei metinė socialinio draudimo įmokų suma. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis per metus ir metinė socialinio draudimo įmokų suma. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui ir visai gamybos programai. Įrengimų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Elektros energijos poreikis gamybai ir gamybos patalpų apšvietimui. Netiesioginės gamybos išlaidos (bendros ir tenkančios vienam gaminiui). Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina ir kaina. Veiklos sąnaudos. Per metus pagamintos produkcijos savikaina. Per metus parduotos produkcijos savikaina. Per metus parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis. Bendrasis pardavimų pelningumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-02-05
 • Verslo ekonomika (2)

  Lentelės. Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas. Reikalingas įrenginių ir darbo vietų skaičius. Darbininkų bei barų administracijos darbuotojų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atliginimas, tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Pagalbinių darbininkų darbo apmokėjimai bei įmokos socialiniam draudimui. Baro administracijos darbuotojų darbo apmokėjimai bei įmokos SoDrai. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Maksimalios ir vidutinės einamosios atsargos metrais ir litais. Draustinės medžiagų atsargos metrais ir litais. Gautinų medžiagų kiekis metrais ir vertė litais per metus. Sandėlio plotas, m2. Medžiagų išlaidos 1 gaminiui. Reikalingas pastatų plotas gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmės ir jo vertė. Bendras gamybinis plotas. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinės paskirties įrenginių ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė per metus. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrojo ir grynojo pelno sumos per metus. Pardavimų pelningumas litais ir procentais. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2005-09-17
 • Verslo ekonomika (21)

  Verslininkas, jo funkcijos, pareigos ir teisės. Įmonės pajamos, jų gavimas, apskaičiavimas. Valdymas. Konkurentai. Rinka. Prekė. Reklama. Gamybos struktūros tobulinimo kryptys. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-07-03
 • Verslo ekonomika (3)

  Įvadas. Gaminių gamybos mastas per metus. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Administracijos darbuotojai, darbininkai ir pagalbiniai darbininkai. Darbininkų pagrindinis ir papildomas darbo užmokestis, būtinas sumokėti socialinio draudimo sumą, bei darbo užmokesčio sumą, tenkančią vienam gaminiui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmoka socialiniam draudimui. Einamosios maksimalios ir draustines medžiagų atsargos (kiekis ir vertė). Einamosios maksimalios atsargos. Draustinės atsargos. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui. Netiesioginės gamybos išlaidos (bendros ir tenkančios 1 gaminiui). Veiklos sąnaudos. Gaminių savikaina ir kaina. Per metus pagamintos ir parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis ir pelningumas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2005-09-25
 • Verslo ekonomika: darbužių siuvimas UAB "Apranga"

  Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamosios (ciklinės) maksimalios ir draustinės medžiagų atsargos m ir Lt. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Reikalingas pastatų plotas kvadratiniais metrais gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms, sandėliui. Šių pastatų vertės apskaičiavimas. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams, apšvietimui ir jos vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma. (Netiesioginės gamybos išlaidos paskirstytos proporcingai tiesioginiam darbo užmokesčiui). Vieno gaminio pagaminimo savikaina. Veiklos sąnaudos ir gaminio pilnoji savikaina. Veiklos sąnaudos paskirstytos proporcingai tiesioginėms išlaidoms). Vieno gaminio kaina, kai parduodamų gaminių kainoje savikaina sudaro: kostiumėlio – 75%, palaidinės kaina – 65 Lt. Pagamintos ir parduotos produkcijos per metus vertės litais. Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno sumos per metus litais. Išvados ir siūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(41 puslapis)
  2007-07-03
 • Verslo ekonomika: darbužių siuvimas UAB "Stilių žaismas"

  Įvadas. Darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti verslo ekonomikos dalyko teorines žinias, formuoti savarankiško darbo įgūdžius, ugdyti gebėjimą analizuoti, formuluoti išvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamosios (ciklinės) maksimalios ir draustinės medžiagų atsargos natūrine išraiška ir litais. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Gamybinės patalpos plotas. Reikalingas pastatų plotas kvadratiniais metrais gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms, sandėliui ir šių pastatų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams ir jos vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis apšvietimui ir jos vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, patalpų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vandens sąnaudos. Veiklos sąnaudos. Gaminio pilnoji savikaina. Gaminio kaina. Pagamintos ir parduotinos produkcijos per metus vertė litais. Bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimų pelningumas. Lūžio taškas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2010-01-21
 • Verslo ekonomika: odos gaminiai UAB "Odena"

  Užduotis. Įvadas. Atskirų gaminių gamybos masto per metus apskaičiavimas. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičiavimas. Pagrindinių darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičiaus nustatymas. Tiesioginių išlaidų medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui skaičiavimas. Medžiagų poreikio visų gaminių metinei gamybos programai skaičiavimas. Išlaidų metinei gamybos programai skaičiavimas. Einamųjų atsargų skaičiavimas. Draustinių atsargų skaičiavimas. Gautinų medžiagų kiekio per metus skaičiavimas. Gautinų medžiagų vertės litais per metus skaičiavimas. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas. Visų gaminių tiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertės skaičiavimas. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinių nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas. Reikalingo elektros energijos kiekio įrengimų varikliams skaičiavimas. Patalpų apšvietimui reikalingo elektros energijos kiekio skaičiavimas. Įrengimų varikliams ir patalpų apšvietimui reikalingos elektros energijos vertės skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio skaičiavimas. Administracijos darbo užmokesčio skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų bei administracijos įmokų socialiniam draudimui skaičiavimas. Administracinių, buitinių ir sandėliavimo patalpų šildymo išlaidų skaičiavimas. Gamybinių patalpų šildymo išlaidų skaičiavimas. Išlaidų sunaudotam vandeniui skaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas. Vienam gaminiui priskiriamų netiesioginių gamybos išlaidų sumos ir vieno gaminio pagaminimo savikainos apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Vieno gaminio pilnosios savikainos apskaičiavimas. Vienos dirbtinės odos kuprinės pardavimo kainos apskaičiavimas. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertės per metus apskaičiavimas. Įmonės bendrojo ir grynojo pelno sumų apskaičiavimas. Įmonės pardavimų pelningumo ir ilgalaikio turto efektyvaus panaudojimo rodiklių apskaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2005-11-22
 • Verslo ekonomika: rankinių ir kuprinių siuvimas UAB "Karolis"

  Įvadas. Darbo tikslas. Susintetinti verslo ekonomikos teorines žinias, formuoti savarankiško darbo įgūdžius, ugdyti gebėjimą analizuoti, apibendrinti, formuluoti išvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingi įrengimai ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Visų gaminių tiesioginės išlaidos. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Reikalinga elektros energija įrengimams, ir jų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis bei įmoka socialiniam draudimui. Pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis bei įmoka socialiniam draudimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vieno gaminio priskiriamas netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. Vieno gaminio pagaminimo ir pilnoji savikaina. Vieno gaminio kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė litais per metus. Įmonės bendrojo ir grynojo pelno suma per metus. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-12-02
 • Verslo ekonomika: siuvykla "Vilnelė"

  Įvadas. Darbe naudojamos santrupos. Skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-01-25
 • Verslo ekonomika: siuvimo įmonė

  Įvadas. Darbo tikslas – susintetinti verslo ekonomikos teorines žinias, formuoti savarankiško darbo įgūdžius, ugdyti gebėjimą analizuoti, apibendrinti, formuluoti išvadas. Darbas atliktas vadovaujantis užduotimi. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Einamosios atsargos. Draustinės atsargos. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Reikalinga elektros energija įrengimams varyti ir jų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui lentelė. Pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių, buitinių bei administracinių patalpų apšildymas. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. Bendrosios ir administracinės išlaidos (veiklos sąnaudos). Įmonės išlaidos vandeniui per metus. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas per metus. Įmonės pardavimų pelningumas ir ilgalaikio turto efektyvaus panaudojimo rodikliai. Išvados ir siūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-11-16
 • Verslo ekonomika: siuvimo įmonė UAB "Grakšti"

  Santrauka. Verslo apžvalga. Marketingas. Prekė. Aplinkos analizė. Gamyba. Gamybinio proceso ypatumai. Įrenginiai. Gamybos apimties nustatymas. Medžiagų vertės skaičiavimas. Darbininkai ir lėšos jų darbo apmokėjimui. Vadovavimas. Finansinė dalis. Pradinės išlaidos ir finansavimo šaltiniai. Išlaidų (savikainos) apskaičiavimas. Pelno prognozė. Pelningumo rodikliai. Išlaidų padengimo (lūžio) taško nustatymas. Išvados. Priedai (4).
  Verslo planai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-04-29
 • Verslo ekonomika: siuvimo įmonė UAB "Vilnelė"

  Įvadas. Gaminių gamybos mastas per metus. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Administracijos darbuotojų, darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Darbininkų pagrindinis ir papildomas darbo užmokestis, būtina socialinio draudimo suma, bei darbo užmokesčio suma, tenkanti vienam gaminiui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Einamosios maksimalios ir draustines medžiagų atsargos. Tiesiogines gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui. Netiesiogines gamybos išlaidos. Veiklos sąnaudos. Gaminių savikaina ir kaina. Per metus pagamintos ir parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis ir pelningumas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-01-04
 • Verslo ekonomika: trauktinių gamyklėlės projektavimas

  Įvadas. Trumpa projektuojamo objekto charakteristika. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Įmonės sąnaudos. Pelno/nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai–ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-15
 • Verslo ekonomika: UAB "Karolis"

  Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas. Reikalingas įrengimų (darbo vietų) skaičius. Darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Gautinių medžiagų kiekis ir vertė per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių patalpų užimamas plotas. Gamybinių, buitinių, administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties, įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Patalpų apšildymo vertė. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriamas netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Pilnoji gaminio savikaina. Vandens sunaudojimo išlaidos. Veiklos sąnaudos. Natūralios odos kuprinės kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė lt per metus. Bendrasis ir grynasis pelnas per metus. Pardavimų pelningumas. Ilgalaikio turto efektyvumo rodikliai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-08-07
Puslapyje rodyti po