Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos istorija (5)

  Pirmieji baltų paminėjimai. Baltų gentys. Suvereniteto pobūdis. Lietuvos valstybės susidarymo XIII amžiaus II- ame ketvirtyje priežastys. Lietuvos valstybingumo periodizacija. Gedimino politika 1316–1341 metais. Būdingi Algirdo ir Kęstučio užsienio politikos bruožai. Slaptos Jogailos sutartys su ordinu. Vytauto nelaisvės. Didžiojo kunigaikščio Vytauto užsienio politika. LDK sutartys su Lenkija. Ponų įsigalėjimas Lietuvoje. Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje. Bajorų luomo kūrimas. Valakų reforma (1557 metais). XVI amžiaus vidurio teismų reforma. Lietuvių kovos su totoriais. Lietuvos statusai. Savarankiškos Lietuvos valstybės idėja renesanso raštuose. LDK karai su Švedija ir Rusija XVI – XVIII amžiuje. Reformacija ir renesansas Lietuvoje XVI amžiuje. Respublikos silpnėjimo XVII – XVIII amžiuje priežastys. Paveikti švietimo idėjų, asmens laisvę valstiečiams bandė suteikti (XVIII amžiuje). Įžymūs Lietuvos mokslo žmonės XVII amžiuje. XVIII amžiaus įžymūs Lietuvos žmonės. 1769 metų sukilimas Šiaulių ekonomikoje, valdomoje A. Tyzenhauzo. XVIII amžiaus II –osios pusės reformos Lietuvoje. Konfederacijos prieš I – ąjį Respublikos padalijimą. Respublikos žlugimo XVIII amžiaus pabaigoje priežastys. Respublikos padalijimai. Lietuvos architektūra. Sukilimai Lietuvoje prieš Rusijos valdžią. Administracinis perdalijimas Lietuvoje jai tapus Rusijos imperijos dalimi (1795–1915). Prancūzmetis Lietuvoje (1812 metų birželis – gruodis). Slaptosios draugijos Lietuvoje XIX amžiaus pradžioje. 1830–1831 metai, sukilimo Lietuvoje etapai. 1830–1831 metai, sukilimo Lietuvoje dalyvių tikslai. Baudžiavos panaikinimas 1861 metais, valstiečių išlaisvinimo sąlygos. Slaptosios draugijos Lietuvoje prieš 1863–1864 metų sukilimą. 1830 – 1831 ir 1863 – 1864 metų sukilimų Lietuvoje pralaimėjimo priežastys. Lietuvių tautinė priespauda XIX amžiaus II –oje pusėje. Pirmieji periodiniai lietuvių leidiniai. Lietuvių tautinio atgimimo veikėjai XIX amžiaus II –oje pusėje. Politinė diferenciacija Lietuvoje XIX amžiuje - XX amžiaus pradžioje. Lietuviškos spaudos draudimo panaikinimas 1904 05 07. Pirmosios lietuvių politinės partijos. Didysis Vilniaus seimas ir lietuvių konferencija Vilniuje. Lietuvos raidos XX amžiaus pradžios bruožai. Lietuvos kultūrinio gyvenimo naujovės XX amžiaus pradžioje. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais (kaizerinės Vokietijos okupacija 1915 – 1918 metais). Svarbiausi Lietuvos Tarybos nutarimai. Pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybių Veikla (iki Steigiamojo seimo). Kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės. Lietuvos taikos sutartis su Rusija (1920 07 12 ). Demarkacinės Lietuvos linijos su Lenkija. 1922 metų žemės reforma Lietuvoje. Lito įvedimas Lietuvoje. Lietuvos Respublikos konstitucijos. Lietuvos Respublikos Seimai (1920 – 1940 metais). Lietuviškų kraštų susigrąžinimas. Hymanso projektai Vilniaus krašto problemai spręsti (1920 – 1922 metai). Klaipėdos kraštas – autonominis Lietuvos Respublikos vienetas (1923 – 1939 metai). 1926 12 17 Valstybinis perversmas Lietuvoje. Autoritarinis rėžimas Lietuvoje (1926 – 1940 metai). Lietuvos visuomenė prieš valstybinį perversmą ir po jo. Lietuvos Respublikos pramonės ir žemės ūkio pagrindiniai pasiekimai (iki 1918 metų ir po 1918 metų). Socialinė ir ekonominė Lietuvos raida (1926 – 1940 metais). Lenkijos vyriausybės politika okupuotame Vilniaus krašte (1920 – 1939 metais). Vilniaus krašto okupacija ir aneksija. Lietuvos Respublikos pasiekimai (1918 – 1940 metais). 1938 – 1940 metais – Lietuvos tarptautinės komplikavimosi, atsitraukimų ir praradimų laikas. SSRS ultimatumas Lietuvai 1940 06 14. "Liaudies seimas". Lietuvių priešinimasis okupacijoms. Rezistencijos sąjūdis Lietuvoje 1944 – 1953 metais. Didžiausi trėmimai iš Lietuvos. LKP pirmieji sekretoriai – sovietinio rėžimo išlaikymo garantai. Disidentinės veiklos Lietuvoje svarbesnieji faktai.
  Lietuvos istorija, konspektas(30 puslapių)
  2006-01-26
 • Lietuvos istorija (6)

  Lietuva iki valstybės susikūrimo. Pirmosios rašytinės žinios apie baltus ir lietuvius. Lietuvos valstybės susikūrimas. Gediminaičių valdymas. 1566 metų II statutas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK). Padalijimai.
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-29
 • Lietuvos istorija (8)

  Lietuvos kultūros raida iki 1863 metų. Vilniaus universitetas. XIX amžiaus I pusės literatūra ir menas. Kultūros raida 4 - 6 dešimtmečiais. Lietuvių tautinio atgimimo kultūra. Lietuva spaudos draudimo laikotarpiu (1863 – 1905). Lietuva po 1863 metų sukilimo. Rusinimo politika 1864 – 1905 metais. Bažnyčios padėtis ir vaidmuo. Lietuvių tautinis atgimimas ir kultūros raida. Lietuviška spauda. Kultūra XIX amžiaus II pusėje. Demografiniai pokyčiai po 1863 metų. Socialiniai pokyčiai po 1863 metų. Modernios tautos link (Lietuva 1905–1914 metais). Politiniai pokyčiai 1905–1914 metais. 1905–1907 metų judėjimas ir tautinis klausimas. Caro pozicija Lietuvos atžvilgiu po 1905 metų revoliucijos. Politinių partijų formavimasis. Visuomeninė – kultūrinė raida 1905–1914 metais. Lietuva po 1905 metų. XX amžiaus Lietuvių kultūros raida ir tautinis atgimimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-05
 • Lietuvos istorija (9)

  Lietuvos krikštas. Kunigaikščių Vytenio, Gedimino ir Kęstučio pastangos sukrikščioninti Lietuvą. Krėvos sutartis. Krikštas. Žemaičių krikštas. Kova dėl Žemaitijos ir Konstancos susirinkimas. Krašto krikštas. "Šv.Kazimiero amžius". Protestantizmo laimėjimai ir katalikų pergalė. Brastos unija. Bažnyčia carinės okupacijos metais. Vygrių vyskupijos įsteigimas. Seinų vyskupijos įsteigimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(32 puslapiai)
  2006-10-27
 • Lietuvos istorija nuo 1902 metų iki 1995 metų

  Lietuva XX amžiaus pradžioje. Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais. Lietuvos valstybės atkūrimas. Politinė raida 1922 - 1940 metais. Nepriklausomybės netektis. Lietuva Vokietijos ir TSRS karo metais. Pasipriešinimo kovos. Lietuva 1944 - 1988 metais. Lietuva 1988 - 1995 metais.
  Lietuvos istorija, konspektas(23 puslapiai)
  2011-01-21
 • Lietuvos istorija nuo baltų iki Abiejų Tautų Respublikos (ATR)

  Nuo Baltų iki Mindaugo. Paleolito laikotrapiu. Mezolito laikotarpiu. Neolito laikotarpiu. Baltai. Prūsai, Kuršiai, Jotvingiai. Geležies išgavimas. Apuolės puolimas. Kvedlinburgo analai. Mindaugas. Saulės mūšis. Šio laikotarpio asmenybės. Nuo Mindaugo iki Vytauto. Didysis Prūsų sukilimas. Tarpuvaldžio laikotarpis. Pilėnai. Mėlynųjų vandenų. Žygiai į Maskvą. XIV amžiaus kultūriniai socialiniai santykiai Lietuvoje. Valsčius. Vietininkas. Diečikai. Šio laikotarpio asmenybės. Vytautas. Krėvos unija. Astravos sutartis. Vilniaus ir Rodomo aktus. Žalgirio mūšis. Torunės taikos sutartis. Horodlės sutartimi. Konstancos bažnytinis susirinkimas. Melno taika. Lucko suvažiavimas. Nuo Vytauto mirties iki Liublino unijos. Pabaisko mūšis. Oršos mūšis. Pirmasis LDK statutas. Valakų reforma. Teismų ir administracinės reformos. Livonijos karas. Liublino uniją 1569 metai. Reformacija. Šio laikotarpio asmenybės. Abiejų Tautų Respublika (ATR). Pacta Conventa. Henrikas Valua. Aukso laisvės. Liberum veto. Steponas Batoras. III-asis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutas. I-asis karas su Švedija. Salaspilio mūšis. Lžedimitrijai. Karas su Rusija. Paliaubos Andrusove. II-asis karas su Švedija. Kėdainių sutartis. Olyvos sutartis. Vyšniovieckis. Jonas Sobieskis. Saksų giminė. Valkininkų konfederacija. Šiaurės karas. Nebylusis Seimas. Nihil novi. S.A. Poniatovskis. Radomo, Vilniaus ir baro konfederacijos. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimas. Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas. Edukacinė komisija. Ketverių metų Seimas. 1791 metų Konstitucija. II-ojo ATR padalijimo aktas. 1794 metų sukilimas. III-ojo Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimo sutartas. Šio laikotarpio asmenybės.
  Lietuvos istorija, konspektas(13 puslapių)
  2008-04-11
 • Lietuvos istorijos periodizacija

  Lietuvos istorijos periodizacija pagal valstybingumo raidą. Lietuvos priešistorė. Lietuvos valstybės susidarymas XIII amžiuje. Mindaugo LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). Traidenis. Gediminaičių dinastija. Vytenis. Gediminas. Jaunutis. Algirdo ir Kęstučio LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). LDK visuomenė. Jogaila (Vladislovas). Vytauto (Aleksandro) LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). Švitrigaila. Žygimantas Kęstutaitis. Kazimieras Jogailaitis. Aleksandras Jogailaitis. Žygimantas Senasis. Žygimantas Augustas. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Renesansas LDK. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) politinė sistema. LDK užsienio politika XVI-XVII amžiuje. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) visuomenė. LDK kultūra. Mokslas XVI amžiaus pab.- XVII amžiaus vid. LDK užsienio politika. XVIII amžiaus vidurio "tvanas". ATR (Abiejų tautų respublika) XVII amžiaus pabaigoj - XVIII amžiaus antroj pusėj. Saksų dinastija. Barokas Lietuvoje (XVII amžiaus vidurys – XVIII amžiaus vidurys). ATR (Abiejų tautų respublikos) reformos XVII amžiaus antroj pusėj. Švietimo epocha LDK. Carinė Lietuva. Socialinė – ekonominė raida XIX amžiuje. Lietuvos kultūros tendencijos XIX amžiuje. Lietuva spaudos draudimo laikotarpiu. Valstybės atkūrimo išvakarės. Lietuvių išeivių veikla. Lietuvos Respublika. Nepriklausomybės kovos. Vilniaus ir Klaipėdos kraštų priklausomybė. Autoritarinė Lietuva. Lietuva tarptautiniuose santykiuose. Pirmoji sovietinė okupacija. Lietuva nacių okupacijos metais. Antroji sovietinė okupacija. Ginkluotoji rezistencija. Pasyvioji rezistencija. Sąjūdis.
  Lietuvos istorija, konspektas(36 puslapiai)
  2009-01-08
 • Lietuvos istorijos sisteminis darbas

  Baltai – Mindaugo valstybės susidarymas. Valstybės susidarymas ir Mindaugo Lietuva. Kovos su Ordinu. Nuo Mindaugo iki Vytauto mirties. Kovos su Ordinu Gediminaičių dinastijos laikais (1282–1377). Jogaila ir Vytautas. Vytautas 1430–1569 metais. Liublino unija. Abiejų Tautų Respublika (ATR). Karas su Švedija (1600–1655 metai). Karas su Rusija (1609–1667 metai). Karų padariniai.
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-12
 • Lietuvos knygos istorija

  Lietuvos rankraštinė knyga ir pirmieji lietuviški tekstai iki spaudos atsiradimo. Martyno "Agenda" – pirmoji spausdinta LDK knyga. Spaudos atsiradimas Vilniuje. Pranciškus Skorina ir jo darbai. Lietuviškų knygų spausdinimo Mažojoje Lietuvoje ištakos. Lietuvių raštijos kūrėjai Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis. Martynas Mažvydas ir jo "Katekizmas". Jonas Bretkūnas – pirmasis Biblijos vertėjas į lietuvių kalbą. Stačiatikių leidybinė veikla Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) XVI–XVII amžiuje. Mamoničių spaustuvė, žymiausi leidiniai. Protestantų leidybinė veikla Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) XVI–XVII amžiuje. Mikalojaus Radvilos Juodojo Lietuvos Brastos Biblija. Karcanų spaustuvė Vilniuje, jos veiklos komercinis pobūdis. Kėdainių Jonušo Radvilos spaustuvė ir jos produkcija. Samuelis Boguslavas Chilinskis ir jo verstos Biblijos likimas. Radvilos Našlaitėlio spaustuvė Vilniuje. Vilniaus jėzuitų akademijos spaustuvė: produkcijos pobūdis, apimtis, reikšmingiausi leidiniai; šios spaustuvės vaidmuo Lietuvos kultūros istorijoje. Knygų prekyba Lietuvoje XVIII amžiuje: spaustuvės, knygrišyklos, knygynai. Prekybos asortimentas. Knygų kainos. Vilniaus J. Zavadzkio spaudos įmonė. Lauryno Ivinskio kalendoriai. Varnių knygynas ir jo reikšmė lietuviškos knygos istorijoje. Lietuviškų knygų platinimas ir prekyba XIX amžiuje. Spaudos lotyniškais rašmenimis uždraudimas ir lietuviškos knygos graždanka, jų repertuaras. Švietėjų bandymai legaliai leisti lietuviškas knygas Lietuvoje ir Rusijoje. Nelegalios lietuviškos spaudos leidyba Mažojoje Lietuvoje. Kontrafakcijos. Knygnešystė. Lietuvių spauda Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Lietuviškos knygos raida po spaudos draudimo panaikinimo. Lietuviškų spaustuvių atsiradimas: P. Vileišio, M. Kuktos, S. Banaičio, Seinų. Knygynų tinklo susiformavimas. M. Šlapelienės knygynas Vilniuje ir jo reikšmė Lietuvos kultūros istorijoje.
  Bibliotekininkystė, konspektas(27 puslapiai)
  2009-09-28
 • Lietuvos konstitucinė teisė

  Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, metodas, objektas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės sistema (normos, institutai, principai). Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka, dalykas, šaltiniai ir jų sistema, konstitucinės teisės mokslo sistema. Konstitucinė teisė kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Klasikinė (juridinė), modernioji (juridinė) mokyklos. Sociologinė mokykla. Politologinė-sociologinė mokykla. Konstitucinės teisės mokyklų anglosaksų šalyse (Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)), Prancūzija ir Vokietija. Lietuvos Konstitucinės teisės mokslo raida. M. Romerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Klasifikavimo materialiniai ir teisiniai kriterijai. Jų sistema. Pasaulio Konstitucinės teisės šaltinių įvairovė. Lietuvos Konstitucinės teisės šaltinių sistemos ypatumai. Konstitucijos samprata, Konstitucijų sampratų įvairovė. Konstitucijos funkcijos. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucijos turinys, jos teisinės, politinės ir ideologinės savybės. Pasaulio valstybių Konstitucijų forma ir struktūra. Konstitucijų rūšys. Liberalusis, etatistinis, mišrusis konstitucijų modeliai. Konstitucijų rengimas, priėmimas ir keitimas įvairiose pasaulio valstybėse. Lietuvos respublikos Konstitucijos ypatumai. Konstitucijų priėmimo būdai, keitimo tvarka. Įstatymai, jų rūšys ir atribojimo kriterijai. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės priežiūros institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos konstitucingumo raida. Lietuvos valstybingumo raida ir Konstitucinės teisės formavimasis. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti 1990 03 11. 1992 metų Konstitucijos rengimas. Atskirų Lietuvos konstitucijos projektų ypatumai. Lietuvos konstitucinių tradicijų perimamumas. Konstitucijos apsauga. Konstitucinės priežiūros modeliai. Teisinė konstitucijos apsauga. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros funkcijos, būdai ir formos. Konstitucinės priežiūros raida pasaulyje. Amerikinis ir europinis konstitucinės priežiūros modeliai. Konstitucinės priežiūros institucijų formavimo tvarka. Konstitucinės priežiūros institucijų kompetencija. Teisės normų aktų konstitucingumo kontrolė įvairiose pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis teismas, jo vieta valstybės valdžių sistemoje, jo įgaliojimai, Konstitucinio teismo aktai ir jų teisinė galia. Konstitucinio teismo teisėjai ir jų statusas. Kitose valstybėse subjektai, turintys teisę kreiptis į Konstitucinės priežiūros institucijas. Konstitucinės priežiūros raida Lietuvoje. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Tarptautinis teisinis žmogaus teisių reguliavimas: pagrindiniai tarptautiniai dokumentai. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sistema. Pilietinės (asmens) teisės ir laisvės. Politinės teisės ir laisvės. Socialinės ekonominės ir kultūrinės teisės. Vaikų teisių apsauga. Tautinių mažumų teisės. Konstitucinės žmogaus ir piliečių pareigos, jų sistema. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos. Žmogaus teisių gynimo būdai. Teisminė gynyba. Tarptautiniai žmogaus teisių gynimo būdai. Specialios žmogaus teisių gynimo institucijos Lietuvoje (Seimo kontrolieriai, Vaiko teisių apsaugos kontrolierius. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius). Ombudsmeno institucija Europos valstybėse. Pilietybės institutas. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybės įgijimo būdai. Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. Dvigubos pilietybės problema. Užsieniečių teisinė padėtis. Užsieniečių sąvoka. Teisiniai režimai taikomi užsieniečiams. Migracijos procesų reguliavimo problemos. Prieglobsčio teisės sąvoka. Prieglobsčio teisė kaip tarptautinės teisės ir konstitucinės teisės institutas. Prieglobsčio teisės subjektai, jų teisinio statuso ypatumai. Prieglobsčio teisės formos. Prieglobsčio teisės įgyvendinimas. Politinės sistemos konstituciniai pagrindai. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos įtvirtinimas pagrindiniuose valstybės įstatymuose. Politinės sistemos elementai. Visuomeninės organizacijos samprata. Visuomeninių organizacijų teisinio reguliavimo ypatumai užsienio valstybėse ir Lietuvos respublikoje. Politinės partijos. Politinės partijos požymiai. Politinės partijos funkcijos. Politinės partijos rūšys. Politinės partijos institucionalizavimas. Politinės partijos teisinio reguliavimo ypatumai. Politinės partijos veiklos konstituciniai pagrindai ir apribojimai Lietuvos respublikoje. Partinė sistema. Partinės sistemos pasaulio valstybėse. Lietuvos respublikos partinė sistema. Bažnyčia-kaip konstitucinės teisės subjektas. Bažnyčios ir valstybės santykių teisinio reguliavimo ypatumai atskirose pasaulio valstybėse. Bažnyčios teisinis statusas Lietuvos respublikoje. Visuomenės informavimo priemonių sistema. Valstybė kaip konstitucinės teisės subjektas. Valstybės samprata. Valstybės konstruktyviniai elementai, suverenitetas, funkcijos. Valstybės forma. Valstybės valdymo formų įvairovė pasaulyje. Lietuvos valstybės valdymo forma. Valstybių teritorinės santvarkos įvairovė. Autonomija šiuolaikinėse valstybėse. Konfederacijos, valstybių sąjungos, sandraugos ar kitokie susivienijimai. Europos Sąjunga (ES). Politiniai režimai šiuolaikiniame pasaulyje. Politinių režimų klasifikacija. Valstybės valdžios institucijų sistema. Valstybės institucijų sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Valstybės institucijų klasifikavimo problema. Valstybės valdžia kaip konstitucinės teisės institutas. Valstybės valdžios institucijų organizavimo ir jų veiklos konstituciniai principai. Valdžių padalijimo doktrina. Valdžių padalijimo doktrinos interpretavimo įvairovė. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse. Valdžių padalijimo principo įtvirtinimas Lietuvos respublikos Konstitucijoje ir jo realus įgyvendinimas rinkimų teisė. Rinkimų teisė sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų teisės principai. Rinkimų sistemos. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys, įvairovė. Lietuvos rinkimų sąvokos ypatumai. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkimų teisės pažeidimai. Teisinės atsakomybės už rinkimų teisės pažeidimus rūšys. Referendumas-tiesioginės demokratijos institutas. Jo samprata, rūšys. Referendumo iniciatyvos teisė. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Doktrina ir pozityviosios konstitucinės teisės tendencijos. Parlamento suvereniteto doktrina. Parlamentarizmo raida Lietuvoje. Parlamentarizmas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamentarizmo formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje. Parlamento teisinė padėtis. Parlamento formavimo tvarka, struktūra, funkcijos ir įgaliojimai, reglamentas. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų leidybos stadijos. Įstatymų įsigaliojimo tvarka. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų leidybos stadijos. Įstatymų įsigaliojimo tvarka. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Valstybės biudžeto formavimas. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas. Parlamento narių teisinis statusas. Parlamento narių imunitetas ir indemnitetas. Apkaltos procesas kaip parlamentinė procedūra. Konstituciniai vykdomosios valdžios modeliai. Vykdomosios valdžios samprata. Valstybės vadovo institutas šiuolaikinėse valstybėse. Lietuvos respublikos Prezidento institutas ir jo raida. Prezidento rinkimai, įgaliojimai, įgaliojimų laikas. Prezidento aktai, jų teisinė galia. Vyriausybės institutas šiuolaikinėse valstybėse. Jos formavimo ypatumai, kompetencija. Vyriausybės narių teisinė padėtis. Lietuvos respublikos Vyriausybė, jos sudėtis, formavimo tvarka, įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės narių teisinė padėtis. Vyriausybės teisės aktai, jų priėmimo tvarka. Vyriausybės darbo reglamentas. Lietuvos respublikos ministerijos. V santykiai su seimu, santykiai su Prezidentu. Valdžių padalijimo principas ir teismų nepriklausomybė. Teisminė valdžia, jos ypatumai, Teisminės valdžios funkcijos, institucijos. Teismų sistema ir ypatumai atskirose valstybėse. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas įvairiose pasaulio valstybėse. Teismų veiklos principai. Teisėjų konstitucinis teisinis statusas. Lietuvos respublikos teisminė valdžia, jos veiklos konstitucinės garantijos ir principai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Prokuratūros konstitucinis statusas. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo modeliai pasaulio valstybėse. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo samprata. Vietos savivaldos instituto atsiradimas ir jo raida. Savivaldos principai. Vietos savivaldos institucijos. Jų formavimo tvarka ir kompetencija. Vietos savivaldos institucijų santykiai su valstybės valdžios institucijomis. Vietos savivalda Lietuvoje. Administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos teisę. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų administracinė priežiūra.
  Konstitucinė teisė, konspektas(157 puslapiai)
  2007-03-09
 • Lietuvos konstitucingumo raida

  Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis. Pirmojo Lietuvos Statuto (1529m.). Antrajame Lietuvos statute (1566m.). Trečiasis Lietuvos Statutas (1566m.). 1791m. gegužės 3d. Lenkijos – Lietuvos (Žečpospolitos) Konstitucija. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. 1918m. vasario 16d Lietuvos tarybos nutarimas. 1918m. lapkričio 2d. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. 1919m. sausio 24d. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių pakeitimai. 1919m. balandžio 4d. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių priimta nauja redakcija. 1920m. birželio 10d. Steigiamasis seimas priėmė Laikinąją Lietuvos Valstybės Konstituciją. 1922m. rugpjūčio 7d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Seimas. Prezidentas. Ministrų kabinetas. Teismas. 1928m. gegužės 25d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938m. vasario 11d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai, priimti Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 1990m. kovo 11d. 1922m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimas. Atskirų konstitucijos projektų ypatumai.
  Konstitucinė teisė, konspektas(20 puslapių)
  2006-09-15
 • Lietuvos mokesčių sistema (3)

  Lietuvos mokesčių sistema. PVM. Kadastriniai mokesčiai. Mokesčių surinkimo būdai. Valstybiniai mokesčiai. Vietiniai mokesčiai. Akcizo mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Mokesčiai už žemę. Verslo planas (projektas). Įmonės finansinės būklės rodiklių apskaičiavimas ir jų charakteristika. Verslininkai ir verslininkystė. Ekonomikos paradoksas. Amortizaciniai atskaitymai. Tarptautiniai kreditiniai santykiai. Ilgalaikio turto susidėvėjimo minimalūs ir maksimalūs normatyvai. Investicinių projektų valdymas ir analizė. Tinklinis modelis.
  Mokesčiai, konspektas(19 puslapių)
  2005-11-03
 • Lietuvos mokesčių sistema (4)

  Lietuvos mokesčių sistema. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Akcizai. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Kvotinio cukraus gamybos mokestis ir papildomas cukraus gamybos mokestis. Žemės mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Paveldimo turto mokestis. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Žyminis mokestis. Valstybės rinkliava. Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Konsulinis mokestis. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Įmokos į garantinį fondą. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Pelno mokestis. Socialinis mokestis. Muitai. Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise.
  Mokesčiai, konspektas(40 puslapių)
  2005-11-25
 • Lietuvos mokesčių sistema ir ekonominė padėtis

  Gyventojai, valstybinė kalba, religija. Politinė sistema. Ekonominė sistema. Bankai ir finansai. Teisės sistema. Mokesčių lengvatos. Laisvosios ekonominės zonos. Administracinių ir biurokratinių barjerų verslui mažinimas. Individuali įmonė. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Užsienio valstybių įmonės. Ne pelno organizacijos. Mokesčių sistema. Svarbiausi mokesčiai. Mokesčių administravimas. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Gyventojų pajamų mokestis. Žemės mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis. Kelių mokestis. Akcizai. Valstybinis socialinis draudimas. Įmokos į garantinį fondą. Darbo santykiai.
  Mokesčiai, konspektas(11 puslapių)
  2005-09-18
 • Lietuvos mokslinių bibliotekų valdymas

  Lietuvos bibliotekų/bibliotekininkų susivienijimai ir jų tikslai. Lietuvos akademinių bibliotekų asociacija. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Automatizuotos informacinės sistemos Lietuvos mokslinėse bibliotekose, jų kūrimo istorija. Šiek tiek istorijos apie VU bibliotekos kompiuterizavimą. Kodėl ALEPH. Istoriniai fondai, jų išsaugojimo problemos ir sprendimo būdai. Retų knygų ir rankraščių skyriuje. Muzikos skyriaus rinkiniuose. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Vilniaus universiteto biblioteka. Lietuvos medicinos biblioteka. Lietuvos technikos biblioteka. Pagrindinės veiklos kryptys. Skaitmeninimas. Mokslų akademijos biblioteka.
  Bibliotekininkystė, konspektas(12 puslapių)
  2007-09-28
 • Lietuvos mokslinių bibliotekų valdymas (2)

  Mokslinės bibliotekos samprata. Šiuolaikinės mokslinės bibliotekos koncepcijos. Mokslinė tiriamoji biblioteka. Kas yra mokslinė biblioteka Lietuvoje. Mokslinės bibliotekos gamybinė, organizacinė struktūra. Gamybinė struktūra. Organizacinė struktūra. Organizacinės valdymo sistemos formos. Informacijos išteklių formavimas. Tradiciniai ir interaktyvūs ištekliai. Teisiniai dokumentai. Teisiniai ir norminiai dokumentai. Elektroniniai informacijos ištekliai. Lietuvos bibliotekų susivienijimai ir jų tikslai. Lietuvos bibliotekų/bibliotekininkų susivienijimai ir jų tikslai. Lietuvos mokslinių bibliotekų susivienijimas. Lietuvos akademinių bibliotekų asociacija. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Automatizuotos informacinės sistemos Lietuvos mokslinėse bibliotekose, jų kūrimo istorija. VU bibliotekos kompiuterizavimą. ALPH. Vartotojai. Informacijos pateikimas vartotojams. Personalo valdymas. Žmogiškieji ištekliai, jų vystymas, darbuotojų motyvacija, poreikis. Ryšiai su visuomene. Moksliniai tyrimai bibliotekose. Istoriniai fondai, jų išsaugojimo problemos ir sprendimo būdai. Retų knygų ir rankraščių skyrius. Muzikos skyriaus rinkiniuose. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Vilniaus universiteto biblioteka. Lietuvos medicinos biblioteka. Lietuvos technikos biblioteka. Pagrindinės veiklos kryptys. Restauravimas. Skaitmeninimas. Mokslų akademijos biblioteka.
  Bibliotekininkystė, konspektas(22 puslapiai)
  2007-09-28
 • Lietuvos nacionalinės kredito sistemos likvidavimas ir jos integravimas į TSRS kredito sistemą

  Gyventojai į krašto okupaciją reagavo indėlių atsiėmimu ir intensyviu prekių pirkimu. Lietuvos aneksija. Įsikuria SSRS bankai.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2007-11-30
 • Lietuvos politinių partijų ir partinės sistemos formavimosi ir raidos etapai

  Lietuvos partinės sistemos formavimasis. Daugiapartinės sistemos formavimo prielaidos. Pirmasis etapas. Politinių jėgų sklaidos procesas. Antrasis etapas. Partinės sistemos konsolidacija. Trečiasis etapas. Partinės sistemos transformacija. Išvados.
  Politologija, konspektas(13 puslapių)
  2008-11-17
 • Lietuvos priešistorė

  Pirminis krašto apgyvendinimas. Gamtinės sąlygos. Mezolitas. Pirmieji sėslūs Lietuvos gyventojai. Ankstyvasis neolitas. Indoeuropiečių atėjimas. Baltų susidarymas. Metalų vartojimo pradžia.
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-11
 • Lietuvos priešistorė (2)

  Lietuvos priešistorė. Paleolitas 40a-8a. pr.Kr. Mezolitas (vidurinis akmens amžius, 8000-4000 pr.Kr.). Neolitas (naujasis akmens amžius, 2500-1600 m.pr.Kr.). Archajiniai tikėjimai. Antropomorfinė dailė. Gintaro dirbinai. Antropomorfinės ir zoomorfinės figūros iš gintaro. Žalvario amžius (2-1 t-metis pr.Kr.).
  Lietuvos istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-17
Puslapyje rodyti po