Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos baudžiamoji teisė 1918-1940 metais

  Baudžiamasis statutas. Visi nusikaltimai buvo skirstomi. Nepakaltinamumo pagrindai. Specialioji baudžiamosios teisės dalis. Nusikaltimai visuomenei. Nusikaltimai asmeniui. Nusikaltimai nuosavybei. Karinis baudžiamasis statutas. Nepaprastieji baudžiamieji įstatymai.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2009-10-12
 • Lietuvos boksas ikikariniu laikotarpiu

  Įvadas. Pirmieji žingsniai. S. Darius - bokso pradininkas Lietuvoje. Tolesnė lietuvos bokso istorija.
  Sportas, konspektas(8 puslapiai)
  2010-06-02
 • Lietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje

  Bendra informacija. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko struktūra (schema). Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Iždo agento veikla. Kredito įstaigų priežiūra. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Dalyvavimas sistemoje TARPBANK. Sistemos TARPBANK veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Sistemos TARPBANK rodikliai. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas. Istorija. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų. Lietuvos bankas 1922-1940 m. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos.
  Bankininkystė, konspektas(12 puslapių)
  2007-05-15
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

  Treniota. Vaišelga. Traidenis. Pirmieji gediminaičiai LDK soste. Vytenis. Gediminas. Santykiai su popiežiumi ir Vakarų Europa. Pilėnų gamyba. Gedimino mirtis. Algirdo ir Kęstučio valdymas. Būdingi Algirdo ir Kęstučio užsienio politikos bruožai. Algirdas. Kova su Maskva. Kęstutis. Jogaila. Dubysos sutartis. Lenkijos ir Lietuvos unija. Lietuvos krikštas. Vytautas. Astravos sutartis. Salyno sutartis. Žygis prieš Aukso ordą. Vorsklos mūšis. Vilniaus-Radomo sutartis. Žemaičių sukilimas. Racionžo taikos sutartis. Didžiojo kunigaikščio Vytauto užsienio politika. Žalgirio mūšis. Torūnės taika. Konstanco bažnytinis susirinkimas. Žemaičių krikštas. Karų su ordinu pabaiga. Melno taika. Lucko suvažiavimas. Vytauto valdymo reikšmė.
  Lietuvos istorija, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-11
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ankstyvoji istorija

  1009 metai. Brunono misija. Mindaugo valstybės susidarymas. Lietuvos kunigaikščiai iki Mindaugo. Krikštas, karūnacija. (Vidaus politika, popiežių politika). Pirmosios misijos Pabaltijyje, Riterių ordinų įsikūrimas. (Kodėl, kada). XIII-XIV amžiaus (13–14 amžiaus) Lietuvos valstybės struktūra. Dinastijos formavimasis į diarchiją, lietuvių kunigaikščių įsitvirtinimas rusų žemėse. III-XIV amžiaus (13–14 amžiaus) Lietuvos visuomenė. Kunigaikščiai, bajorai ir valstiečiai. Alodas, prievolės, pagonių religija. Gedimino valdymas (Gedimino laiškų politinė problema). XII amžiaus antrosios pusės (13 amžiaus antrosios pusės) politinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorija. (Nuo Treniotos iki Algirdo). XIV amžiaus antrosios pusės (14 amžiaus antrosios pusės) karai su ordinu. Algirdo ir Kęstučio krikšto bandymai. Kęstučio ir Jogailos konfliktas. Krėvos aktas (1385 m.) Krikštas (1387 m.). Politiniai ir kultūriniai pokyčiai. Vytauto santykiai su Jogaila ir Lenkija (sutartys). Karūnacijos byla. (Vidaus reformos Vytauto valdymo laiku). Vytauto santykiai su ordinu. (Žalgirio mūšis ir keturios sutartys su ordinu). Įvykiai po Vytauto mirties. Kazimiero Jogailaičio išrinkimas. Politinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) organizacija. Pareigybės, Ponų taryba, Ponų tarybos savivalda, politika ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bajorija. Luominės privilegijos bajorams. Valstiečių įbaudžiavinimas ir Valakų reforma. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisė. Kazimiero teisynas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutas, paprotinė teisė. Lietuva Jogailaičių politinėje sistemoje. Ponų taryba XVI amžiuje (16 amžiuje). Santykiai su Maskva. Maskvos iškilimas ir karai su ja. Stačiatikių bažnyčia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir bažnytinės unijos problema. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vienuolynai. Reformacija Lietuvoje. 1564 -1566 teismo ir administracijos reformos. Liublino unija ir Livonijos karo pradžia. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) raštija. Istorinė mintis Lietuvoje. Metraščiai ir kilmės iš romėnų teorija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mokykla. Menas ir kultūra.
  Lietuvos istorija, konspektas(19 puslapių)
  2009-01-14
 • Lietuvos dirvožemiai

  Lietuvos dirvožemio dangos susidarymo ypatumai. Klimato ir reljefo. Augalijos dangos pokyčiai poledynmetyje ir įtaka dirvožemio dangai. 6 genetiniai Lietuvos dirvožemių tipai. Supratimas apie potipius, rūšis ir atmainas. Agrogamybinės grupės ir miško augimvietės – specialieji dirvožemių grupavimai. Lietuvos dirvožemių rajonai. Ankstesnis dirvožemio dangos rajonavimas (pagal J. Garmų ir J. Vaitiekūną). Dabartinis Lietuvos rajonavimas (pagal J. Juodžių) – požymiai rajonavimui. 15 rajonų, vieta, skirtumai. Naujoji Lietuvos dirvožemio klasifikacija. Lietuvos dirvožemiai (tipai, potipiai, rūšys ir t.t., paaiškinti skirtumus). Jauriniai. Velėniniai karbonatiniai. Velėniniai glėjiniai. Jauriniai pelkiniai. Pelkiniai. Salpiniai (aliuviniai).
  Lietuvos geografija, konspektas(32 puslapiai)
  2007-04-04
 • Lietuvos ekonomika 1918-1940 metais

  Lietuvos ekonominio vystymo modelio paieška. Žemės ūkio reforma ir žemės ūkio vystymas. Pramoninė raida. Pinigų politika. Finansų politika. Socialinė politika.
  Makroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-08
 • Lietuvos ežerai (3)

  Įvadas. Lietuvos ežerų kilmė. Ežerų dubenyse vykstantys procesai. Vandens optika. Saulės radiacija vandens paviršiuje. Ežerų termika. Šilumos balansas. Ežerų vandens lygio svyravimai. žerų seklėjimo nustatymo metodai. Ežerų seklėjimą stabdančios priemonės. Ežerų augalija. Ežerų gyvūnija. Didžiausi Lietuvos ežerai.
  Lietuvos geografija, konspektas(12 puslapių)
  2009-10-28
 • Lietuvos gamtinė geografija (2)

  Įvadas. Bendrieji teritorijos geografiniai bruožai. Trumpa teritorijos geografinio ištirtumo istorijos apžvalga. Žemės gelmių sąranga. Ikikvarterinio laikotarpio paviršiaus raidos bruožai. Paleozojinė era. Mezozojinė era. Kainozojaus era. Kvartero periodo apžvalga. Pleistocenas. Ledynmečiai ir tarpledynmečiai. Holocenas. Lietuvos reljefas. Bendra paviršiaus charakteristika. Karterinio reljefo genetiniai tipai. Geomorfologinės sritys. Atskirų orografinių vienetų apžvalga. Lietuvos klimatas. Globaliniai ir vietiniai klimatą formuojantys veiksniai ir procesai. Lietuvos klimatą formuoja 6 skirtingos oro masės. Globaliniai slėgio centrai virš kurių formuojasi oro masės. Atskirų klimato elementų apžvalga.
  Lietuvos geografija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-01-15
 • Lietuvos gėlųjų vandenų bestuburiai

  Tipas. Pirmuonys (protozoa). Klasė. Sarkodiniai (Sarcodina). Poklasė. Šakniakojai (Rhizopoda). Saulėgyviai (Heliozoa). Žiuželiniai (Mastigophora). Infuzorijos (Infusoria). Blakstienuotosios infuzorijos (Ciliata). Pintys (Spongia). Šeima Gėlavandenes pintys - durlės (Spongillidae). Duobagyviai (coelenterata). Klasė. Hidroidiniai (hydrozoa). Plokščiosios kirmėlės (plathelminthes). Klasė. Blakstienuotosios kirmėlės (turbellaria). Pirmaertmės kirmėlės (nemathelminthes). Klasė. Pilvablakstieniai (gastrotricha). Verpetės (Rotatoria). Velniaplaukiai (Nemathomorpha). Tikrosios apvaliosios kirmėlės (Nematoda). Žieduotosios kirmėlės (annelides). Klasė. Mažašerės žieduotosios kirmėlės (Oligochaeta). Dėlės (Hirudinea). Čluptuviniai (Tentaculata). Klasė. Samangyviai (Bryozoa). Moliuskai (mollusca) Klasė. Dvigeldžiai (bivaivia arba lamellibianchiata). Tikrieji plokštėtažiauniai (EuIamelUbranchia). Sraigės (Gastropoda). Priekiažiaunės sraigės (Prosobranchia). Plautinės sraigės (Pulmonata). Nariuotakojai (arthropoda). Žiaunakvapiai (Branchiata). Vėžiagyviai (Crustacea). Žiaunakojai (Branchiopoda). Žiaunakojai (Anostraca). Lapakojai (Phyllopoda). Šakotaūsiai (Cladocera). Maksilopodai (Maxiilopoda). Būrys Irklakojai (Gopepoda). Kiautuotieji vėžiagyviai (Ostracoda). Žuvų utėlės (Branchiura). Aukštesnieji vėžiagyviai (Malacostraca). Mizidės. Dešimtkojai (Decapoda). Vabzdžiai (Insecta). Žirgeliai (Odonata). Lašalai (Ephemeroptera). Voragyviai (Arachnida). Vorai (Aranei). Erkės (Acarida).
  Zoologija, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-20
 • Lietuvos geologija

  Geologinė praeitis. Paviršius ir klimato raida. Žemės gelmių tyrimai. Geologinis pjūvis. Apledėjimai Lietuvoje. Ledynmečiai. Paskutinis apledėjimas. Ledynas ardo ir perneša. Ledynai – Lietuvos paviršiaus skulptoriai. Baltijos aukštumos – ledyno statinys. Pietryčių smėlingoji lyguma. Ledynas traukiasi. Aukščiausios ir žemiausios vietos. Dabarties geologiniai procesai. Vandens erozija. Karstas. Nuošliaužos. Vėjo erozija ir supustymas. Žmonių ūkinė veikla. Žemės gelmių turtai. Nafta. Dolomitas. Klintis. Molis. Smėlis ir žvyras.
  Geologija, konspektas(13 puslapių)
  2009-05-11
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) (5)

  Integracija į Europos Sąjungą (ES). Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai 2007-2013 metais. Pasiruošimas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų valdymui Lietuvoje. Lietuva pasirengusi išnaudoti visą iš Sanglaudos fondo skirtą paramą. Kodėl atsirado struktūriniai fondai? Ko siekia struktūrinė politika? Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Profsąjungos: kolektyviniai darbuotojų veiksmai ir jų tikslai. Profsąjungų siekimas pakelti atlyginimus. Pamąstimai apie profsąjungas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-13
 • Lietuvos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos kelių transporto veiklą, analizė

  Vežimo veiklos licencijavimas. Dėl geros reputacijos reikalavimo. Dėl tinkamos finansinės padėties reikalavimo. Dėl profesinės kompetencijos sąlygų atitikimo. Technologija ir saugumas. Narystės Europos sąjungoje poveikis Lietuvos kelių transporto sektoriui. Krovinių vežėjai. Krovininių transporto priemonių parkas. Leidimai vežti krovinius užsienio šalyse. Muitinės procedūros. Finansinio pajėgumo reikalavimo taikymas vidaus vežimams. Europos sąjungos transeuropinio tinklo TEN-T plėtra Lietuvoje ir šalies kelių tinklo modernizacija, panaudojant Europos sąjungos paramą. Saugaus eismo užtikrinimas.
  Teisė, konspektas(14 puslapių)
  2007-05-04
 • Lietuvos ir pasaulio istorija

  Svarbiausios Lietuvos datos: nuo pirmojo žmogaus veiklos pėdsako Lietuvoje datos iki XX (20) amžiaus pabaigos. Svarbiausios pasaulio datos: nuo naujojo akmens amžiaus iki XXI (21) amžiaus pradžios.
  Istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2005-10-12
 • Lietuvos istorija

  Svarbiausios Lietuvos istorijos datos iki 1283m. su aprašytais įvykiais.
  Lietuvos istorija, konspektas(10 puslapių)
  2005-05-22
 • Lietuvos istorija (11)

  Vytauto valdymas (1392-1430 metais). Įsitvirtinimas valdžioje. Vytauto vidaus politika. Užsienio politika. Vytauto pastangos karūnuotis. Unijos su Lenkija vingrybės. Kodėl Vytautas didysis? Vytautas Didysis (1350-1430 metais). Kovos dėl sosto po Vytauto mirties. Iki XVI amžiaus pabaigos Lietuvą valdė. Lietuvos valstybės susikūrimas. Lietuvos valstybės susidarymo prielaidos. Valstybės susidarymo procesas. Mindaugas (-1263 metais). Mindaugo valstybės reikšmė. Po Mindaugo Lietuvą valdė. Vokiečių agresijos pradžia. Herkus Mantas (-1273 metais). Kryžiuočiai. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas. A. Voldemaro vyriausybė (1918 metų pabaiga). M. Šleževičiaus vyriausybė (dirbo iki 1919 metų pabaigos). M. Šleževičius (1882-1939). Steigiamojo Seimo veikla. Žemės reformos įstatymas (1922 metų vasario mėnesį). Konstitucija (1922 metais rugpjūčio 1 d.). Pinigų reforma: (1922 metais spalio 1 d.). Tarptautinis pripažinimas (1918-1922 metais). Vincas Mickevičius-Kapsukas (1880-1935 metais). L. Želigovskis (1867-1947 metais). Juzefas Pilsudskis (1867-1935 metais). Liublino unija. Geopolitinė padėtis XVI amžiuje. Liublino unijos (1569 metais) priežastys. Liublino unijos sąlygos. Liublino unijos pasekmės. Žygimantas Augustas (1520-1572 metais). Lietuvių tautinis sąjūdis. Tautinis atgimimas. Lietuvių tautinio sąjūdžio židiniai XIX amžiuje. Lietuvių tautinio atgimimo aplinkybės. Pasaulietiniai nelegalūs leidiniai. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais. Vokiečių okupacija (nuo 1915 metų rugpjūčio mėnesio). Lietuvių inteligentijos veikla. Vilniaus konferencija (1917 metų rugsėjo 18-22 d.). 1917 metų gruodžio 11 d. aktas. 1918 metų vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas. Lietuvos Tarybos veikla. A. Voldemaras (1883-1942). Lietuva Abiejų Tautų Respublikos (ATR) sudėtyje. Karaliaus valdžia. Seimas. Krašto valdymas. Centrinė valdžia. Sričių pareigūnai. III Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės) LDK statutas (1588 metai). Albertas Goštautas (?-1539 metai). Steponas Batoras (1533-1586 metais). Lietuvos valstybė XVI amžiuje. Prekyba ir miestai. Lėtos miestų raidos priežastys. Valstybės valdymas XVI amžiuje. Lietuvos Didžiosios Karalystės (LDK) silpnėjimas. Kazimiero privilegija bajorams (1447 metais) – juridinis baudžiavos įteisinimas. Valakų reforma (1557 metais). Reformos tikslai. Esmė. Reformos reikšmė. Krėvos sutartis. Lietuvos krikštas. Sutarties pasirašymo tikslai. Krėvos sutarties (1385 metais) sąlygos. Lietuvos krikštas (1387 metais). Krikščionybės įvedimo reikšmė. Jogaila (apie 1351-1434 metais). Renesansas, reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Kryžiuočių valstybės pabaiga. Pranciškus Skorina. Abraomas Kulvietis (1510-1545 metais). Mikalojus Radvila Juodasis (1515-1565 metais). Martynas Mažvydas (apie 1510-1563 metais). Motiejus Strijkovskis (apie 1547-1593 metais). Mikalojus Daukša (apie 1530-1613 metais). Jonas Bretkūnas (1536-1602 metais). Konstantinas Sirvydas (1579-1631 metais). Reformacijos žlugimo priežastys. Jėzuitų ordino veikla Lietuvoje. Žymiausi XIV - XVII amžiaus Lietuvos architektūros paminklai. 1830-1831 metų sukilimas. Sukilimo priežastys. Sukilimo eiga. Sukilimo pralaimėjimo priežastys. Sukilimo padariniai. Antanas Gelgaudas (1792-1831 metais). 1863-1864 metų sukilimas. Sukilimo priežastys. Pralaimėjimo priežastys. Sukilimo padariniai. Spaudos draudimas. Antanas Mackevičius (1828-1863 metais). Konstantinas Kalinauskas (1838-1864 metais). Michailas Muravjovas (1796-1866 metais). Zigmantas Sierakauskas (1826-1863 metais). 1905 metų revoliucija ir Didysis Vilniaus Seimas. Revoliucijos Rusijoje priežastys. Spalio manifestas (1905 metais). Revoliucijos padariniai. Reikšmė Lietuvai. Didysis Vilniaus seimas (1905 metų gruodžio 5 d.). Abiejų Tautų Respublikos (ATR) politinis smukimas ir žlugimas XVII-XVIII amžiuje. Valstybės silpnumo priežastys. Karai su Rusija ir Švedija. Jonas Karolis Chodkevičius (1560-1621 metais). Nebylusis seimas (1717 metais). Bandymai daryti reformas. Gegužės 3-osios Konstitucija. Liberum veto. Torgovicos konfederacija (1792 metais). Abiejų Tautų respublikos (ATR) žlugimo priežastys. Tadas Kosciuška (1746-1818 metais). J. Jasinskis (1761-1794 metais). Baudžiavos panaikinimas Lietuvoje. Baudžiavos panaikinimo priežastys. Baudžiavos panaikinimas (1861 metais). Bendrųjų ir Vietinių nuostatų sugretinimas. Reformos reikšmė. Dinastinė valdžia Lietuvoje. Nuo etninės prie politinės tautos. Lietuvių politinės partijos ir jų veikla. Simonas Daukantas (1793-1864 metais). Motiejus Valančius (1801-1875 metais). Jonas Basanavičius (1851-1927 metais). Vincas Kudirka (1858-1899 metais). Jonas Mačiulis-Maironis (1862-1932 metais).
  Lietuvos istorija, konspektas(35 puslapiai)
  2007-12-16
 • Lietuvos istorija (13)

  Lietuvos senovė. Lietuvos valstybės kūrimasis. Lietuvos karalius Mindaugas (1236 – 1263). Lietuvos įsigalėjimas. Didžiųjų kunigaikščių iškilimas. Traidenis (1270 - 1293). Vytenis (1293 - 1316). Gediminas (1316 – 1341). Algirdas ir Kęstutis (1341 – 1382). Vytauto didžiojo laikai. Vytautas didysis – Lietuvos valdovas (1392 – 1430). Švitrigaila (1430 – 1432). Žygimantas Kęstutis (1432 – 1440). Kovos dėl Lietuvos savarankumo. Kultūros kilimas. Kazimieras (1440 – 1492). Aleksandras (1492 – 1506). Lietuvos žmonių gyvenimas ir tvarkymasis Gediminaičių laikais. Žygimantas II senasis (1506 – 1548). Žygimantas III Augustas (1544 – 1572). Steponas Batoras (1576 – 1586). Zigmantas vaza (1587 – 1632). Vladislovas vaza(1632 – 1648) Lietuvos silpnėjimas. Jonas Kazimieras Vaza (1648 – 1669). Vazų laikų gyvenimo bruožai. Mykolas Koributas Višnioveckis (1669 – 1673). Jonas Sobieskis (1674 – 1696). Augustas i saksas. Prūsų lietuvių likimas (1697 – 1733). Augustas II Saksas (1733 – 1763). Stanislovas Augustas Poniatovskis (1764 – 1795). Visa Lietuva valdoma svetimųjų. Prijungtųjų prie Rusijos Lietuvos žemių likimas. Rusinimas. Napoleono gadynė. Prūsų lietuviai. Vilniaus universitetas. Kultūrinis tautinis sąjūdis. 1831 m. Sukilimas. Baudžiavos panaikinimas. 1863 metų sukilimas. Spaudos draudimas. Lietuvių tautinis atgimimas. "Aušra". "Varpas" ir lietuvių spaudos atkovojimas. Tautybių santykiai. Ūkio būklė. Didysis Vilniaus seimas. Kultūrinis pakilimas. Lietuviai išeivijoje. I pasaulinis karas. Atstatomos valstybės kūrimas. Likusiųjų Lietuvoje patriotų veikla. Veikla už Lietuvos sienų. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas. Atgimusi nepriklausoma Lietuva. Kovos dėl nepriklausomos Lietuvos. Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas. Steigiamasis seimas. Klaipėdos kraštas grąžinamas Lietuvai. Vidaus santvarkos pasikeitimai. Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo pažangos apžvalga. Laimėjimai ūkio srityje. Laimėjimai kultūros srityje. Mūsų prezidentai. II pasaulinis karas. Bendra apžvalga. Lietuva II pasaulinio karo metu. Pokario metai. Lietuva. Antrojoje bolševikų okupacijoje. Lietuviai išeivijoje.
  Lietuvos istorija, konspektas(32 puslapiai)
  2009-05-04
 • Lietuvos istorija (2)

  Lietuvos istorijos įvykių datos.
  Lietuvos istorija, konspektas(30 puslapių)
  2005-06-02
 • Lietuvos istorija (3)

  Akmens, geležies, žalvario amžius. Kilmės teorija, rašytiniai šaltiniai. Lietuvos sostinės. Lietuvos valdovai. Gedimino valdymas. Svarbiausi Lietuvos istoriniai įvykiai, jų datos.
  Lietuvos istorija, konspektas(10 puslapių)
  2005-06-13
 • Lietuvos istorija (4)

  Seniausieji Lietuvos gyventojai. Baltų susidarymas. Baltai geležies amžiaus pradžioje. Baltų gentys II – X amžiuje. Seniausios rašytinės žinios apie baltus. Lietuvos valstybės formavimąsi XIII amžiuje. Ordinų įsikūrimas Pabaltijyje. Saulės mūšis. Durbės mūšis. Mindaugas. Lietuvos valstybės stiprėjimas XIII amžiuje. pabaigoje. Gedimino vidaus ir užsienio politika. Algirdas. Kęstutis. Jogaila ir Kęstučio nužudymas. Vytauto kova dėl valdžios. Krėvos sutartis. Unijos priežastys. Unijos sąlygos. Unijos pasekmės/reikšmė. Lietuvos krikštas. Krikščionybės įvedimo reikšmė. Vytauto ir Jogailos kova. Astravos sutartis. Vytauto valdžia. Vytauto užsienio politika. Vorkslos mūšis. Mūšio reikšmė ir pasekmės. Vytauto politika ir Žalgirio mūšis. Žalgirio mūšio reikšmė. Žemaitijos krikštas. 1418 metų žemaičių sukilimas. Melno taika. Vytauto asmenybė. LDK po Vytauto mirties. Kazimiero valdymas. 1447 metų privilegijos reikšmė. Aleksandro valdymas. Kazimiero valdymo reikšmė. I Lietuvos Statutas ir Albertas Goštautas. Švietimas XV – XVI amžiuje. Vilniaus universiteto įkūrimas. Lietuvių kalba ir raštas XVI amžiuje. Martynas Mažvydas. Abraomas Kulvietis. Stanislovas Svetkus Rapolionis. Architektūra ir dailė XIV – XVI amžiuje. Muzika ir teatras XV – XVI amžiuje. Valakų reforma. Valakų reforma kaime. Valakų reforma miesteliuose. Valakų reformos rezultatai. LDK padėties blogėjimas XVI amžiaus viduryje. Liublino unijos priežastys. Liublino unija. Liublino unijos sąlygos. Liublino unijos reikšmė. Gediminaičių dinastijos pabaiga. Steponas Batoras: vidaus politika. Steponas Batoras: užsienio politika. Livonijos karo pasekmės LDK. LDK kultūra ir švietimas XVII amžiuje. Materialinė ir dvasinė liaudies kultūra XVII amžiuje. Švietimas XVII amžiuje. Vilniaus universitetas XVII amžiuje. Neuniversitetinis mokslas XVII amžiuje. Albertas Vijūkas – Kojelavičus. Kazimieras Simonavičius (Semenavičius). Konstantinas Sirvydas. Mikalojus Daukša. Spaustuvės ir raštija XVII amžiuje. Muzika ir teatras XVII amžiuje. Architektūra ir dailė XVII amžiuje. Lietuvos bajorijos polonizacija XVII amžiuje. Bajorijos anarchija XVII – XVIII amžiuje. "Liberum veto" teisė. Šiaurės karo padariniai. Ūkinis ir politinis nuosmukis XVII amžiaus antroje pusėje. Žemės ūkis XVIII amžiuje. Valstiečių laisvės XVIII amžiuje. Rentos formos ir valstiečių kategorijos XVIII amžiuje. Miestai ir miesteliai XVIII amžiuje. A. Tyzenhauzas ir jo reformos. Pirmasis Lenkijos-Lietuvos padalijimas. Švietimas XVIII amžiuje. Vilniaus universitetas XVIII amžiuje. Raštija XVIII amžiuje. Klasicizmas dailėje ir architektūroje. Literatūra XVIII amžiuje. Kristijono Donelaičio "Metai". 1791 metų Gegužės 3 d. Konstitucija. Targovicos konfederacija ir II Respublikos padalijimas. 1794 metų sukilimas ir III Lenkijos-Lietuvos padalijimas. Lietuva Rusijos valdžioje. Napoleonas ir Lietuva. Napoleono karo padariniai. 1830 – 1831 metų sukilimas. Pralaimėjimo priežastys. Sukilimo reikšmė. Carizmo represijos. Baudžiavinės sistemos krizė. 1861 metų reforma. Vietiniai reformos ypatumai. Lietuvos tautinio atgimimo žadintojai. "Raudonųjų" ir "baltųjų" programos. 1863 metų sukilimas. Pralaimėjimo priežastys. Sukilimo pasekmės. Sukilimo vadai. Zigmas Sierakauskas. Antanas Mackevičius. Kostas Kalinauskas. Lietuvos tautinis sąjūdis XIX amžiaus II pusėje. Daraktoriai. "Aušra" (1883 – 1886). "Varpas" (1889 – 1905). "Tėvynės Sargas" (1896 – 1904). Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: žemės ūkis. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: miestų ir teismų reforma. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: pramonė. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: susisiekimas ir ryšiai. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: miestai. Partijų kūrimasis XIX amžiaus II pusėje. Spaudos draudimo panaikinimo reikšmė. Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais. Pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Vilniaus konferencija ir Lietuvos Tarybos sudarymas. 1917 metų Gruodžio 11 d. aktas. 1918 metų vasario 16 d. aktas. Bandymas įvesti Tarybų valdžią Lietuvoje 1918–1919 metų Raudonosios armijos žygis į Lietuvą. Litbelo sukūrimas. Sovietų žlugimo priežastys. Lietuvos Respublikos kūrimasis 1918–1920 metais. Taikos sutartis su Sovietų Rusija. Kovos su bermontininkais. Kovos su lenkais ir Vilniaus aneksija. Lietuva 1920–1926 metais. Lietuva 1920–1926 metais: Steigiamasis Seimas. Lietuva 1920–1926 metais: žemės reforma. Lietuvos Respublikos konstitucija. Lietuva 1920–1926 metais: litas. Socialdemokratų ir liaudininkų valdymas. Lietuvos Respublikos pripažinimas de facto ir de jure. 1926 metų gruodžio 17d. valstybinis perversmas. Tautininkų valdymas (1926 – 1938 metų). Vilniaus konfliktas. Vilniaus kraštas: administravimas. Vilniaus kraštas: ekonomika. Vilniaus kraštas: etnokultūrinė padėtis. Vilniaus kraštas: visuomeninis gyvenimas. Lietuva 1939–1941 metais: Klaipėdos netektis. Lietuva 1939–1941 metais: slapti susitarimai. Lietuva 1939–1941 metais: savitarpio pagalbos sutartis. Lietuva 1939–1941 metais: ultimatumas. Lietuva 1939–1941 metais: "Liaudies vyriausybė". Lietuva 1939–1941 metais: liaudis ir liaudies priešai. Lietuva 1939–1941 metais: Liaudies seimas. Lietuva 1939–1941 metais: kiti liaudies seimo nutarimai. Lietuva 1939–1941 metais: rezistencija. Lietuva 1939–1941 metais: LAF. Holokaustas Lietuvoje. Hitlerinė okupacija: Laikinoji vyriausybė. Hitlerinė okupacija: militarinė valdžia. Hitlerinė okupacija: Laikinosios vyriausybės likvidavimas. Hitlerinė okupacija: civilinės valdžios sistema. Hitlerinė okupacija: ūkis. Hitlerinė okupacija: darbo jėga. Hitlerinė okupacija: kultūra. Hitlerinė okupacija: kariniai daliniai. Hitlerinė okupacija: Maskvos pogrindis. Hitlerinė okupacija: lietuvių rezistencija. Lietuva 1944–1953 metais: aneksinių institucijų atkūrimas. Lietuva 1944–1953 metais: konstitucinių institucijų antstatas. Lietuva 1944–1953 metais: okupuotos Lietuvos kompetencijos. Lietuva 1944–1953 metais: sovietizacijos procesas. Lietuva 1944–1953 metais: ūkio sovietizacija. Lietuva 1944–1953 metais: švietimas ir kultūra. Lietuva 1944–1953 metais: rezistencija. Visuomenės sovietizacija 1953–1990 metais. Žemės ūkio specializavimas. Pramoninio komplekso kūrimas. Švietimo sistema 1949–1990 metais. Mokslo ideologizavimas. Kultūrinis gyvenimas. Lietuvos sportas 1953–1990 metais. Komunistinė cenzūra ir asmens laisvė. Folklorinis ir kraštotyrinis judėjimas. Tremtiniai po 1953 metų. Pogrindinė rezistencija 1953–1990 metais. Katalikų bažnyčia ir sovietinis režimas. Atvira rezistencija sovietmečiu. Tautinis atgimimas: sąjūdis 1988–1990 metais. 1990 metų kovo 11 d. Nepriklausomybės aktas. Medininkai: kova dėl Nepriklausomybės. 1991 01 13: kova dėl Nepriklausomybės. 1991 metų rugpjūčio pučas ir Lietuva. Tarptautinis Lietuvos pripažinimas. Lietuvos diplomatija 1990–2000 metais. Lietuvos kariuomenės atkūrimas. SSRS kariuomenės išvedimas. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Prezidento institucijos atkūrimas. Valstybės heraldikos atkūrimas. Politinės partijos. Lietuvos seimų raida. Lietuvos vyriausybių raida. Lietuvos savivalda. Lietuvos santykiai su kaimynais. Lietuva Pasaulyje. Lietuva ir Europos bendrija. Lietuva ir NATO. Pasaulio lietuvių bendrija. Lietuvos pilietybė. Tautinės mažumos. Lietuvos Respublikos sienos. Valstybės valdymo sistema. Valstybės administravimas. Privataus kapitalo atkūrimas. Žemės ir pramonės privatizavimas. Bankai ir piniginė sistema. Švietimo sistemos reforma. Kultūrinis gyvenimas. Lietuvos sportas.
  Lietuvos istorija, konspektas(103 puslapiai)
  2005-11-02
Puslapyje rodyti po