Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvių literatūra (16)

  Medžiaga brandos egzaminams. Maironis. Šatrijos Ragana. Jonas Biliūnas. Vincas Krėvė. Vincas Mykolaitis - Putinas. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Jurgis Savickis. Antanas Vaičiulaitis. Balys Sruoga. Antanas Škėma. Justinas Marcinkevičius. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Saulius Šaltenis. Marcelijus Martinaitis. Nijolė Miliauskaitė. Tomas Venclova. Judita Vaičiūnaitė. Vytautas Mačernis. Bitė Vilimaitė.
  Lietuvių literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2010-06-28
 • Lietuvių literatūra (17)

  Kristijonas Donelaitis. "Metai". Maironis. Jonas Biliūnas. Pagrindiniai kūrybos bruožai.
  Literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2011-05-25
 • Lietuvių literatūra (2)

  Baltai. Šventės. Lietuvių tautosaka. Mitologija. Kunigaikščiai. Pirmoji lietuviška knyga. K. Donelaitis. A. Baranauskas. Lietuvių tautos atgimimas. Maironis. Žemaitė. J. Biliūnas. V. Krėvė. A. Vienuolis. S. Nėris. Lietuvių išeivijos kūryba. B. Brazdžionis. V. Mykolaitis - Putinas. Ieva Simonaitytė. Karas. Tremtis. R. Granauskas. J. Marcinkevičius. J. Baltušis. Šiuolaikiniai lietuvių poetai.
  Lietuvių literatūra, konspektas(16 puslapių)
  2005-10-29
 • Lietuvių literatūra (4)

  Kristijonas Donelaitis "Metai". Antanas Baranauskas "Anykščių šilelis". Adomas Mickevičius "Vėlinės". Maironis. Vincas Krėvė "Skirgaila". Jonas Biliūnas. Vincas Mykolaitis – Putinas - lyrika, "Altorių šešėly". Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Škėma "Baltoji drobulė". Justinas Marcinkevičius "Mažvydas". Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Judita Vaičiūnaitė. Saulius Šaltenis. Bitė Vilimaitė. Vanda Juknaitė. Marcelijus Martinaitis. Sigitas Geda. Nijolė Miliauskaitė. Tomas Venclova.
  Lietuvių literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2006-01-09
 • Lietuvių literatūra XIII - XIX amžius

  Viduramžių epochos iššūkis Lietuvos kultūrai ir raštijai. Politiniais tikslais. Metraščių adresatas. "Radviliada". Mažvydas. Baroko žmogus. "Metai". Gamta ir antgamtė A. Baranausko poemoje "Anykščių šilelis". Viduramžių epochos iššūkis Lietuvos kultūrai ir raštijai. Baroko žmogaus lemties interpretacija M. K. Sarbievijaus lyrikoje. Šviečiamojo amžiaus filosofinių idėjų podirvis K. Donelaičio poemoje "Metai".
  Literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2007-01-25
 • Lietuvių literatūros istorija

  Maironio eilėraščių rinkinys "Pavasario balsai": eilėraščių modeliai (oratorinis, dainiškasis, lyrinės meditacijos, lyrinio pasakojimo). Oratorinio eilėraščio principai. Dainiškojo eilėraščio principai. Lyrinės meditacijos poetiniai principai. Dainiškojo eilėraščio principai. Lyrinės meditacijos poetiniai principai. Lyrinio pasakojimo poetiniai principai. "Keturių vėjų" sąjūdžio charakteristika. P. Tarulio kūrinio "Nuovakarių skiauterys" analizė. K. Binkio rinkinio "100 pavasarių" ypatybės. P. Morkūno poezijos ypatybės, jo eilėraščio "šaipėrantas" analizė. Ikikarinės B. Brazdžionio poezijos ypatybės. Ikikarinė Salomėjos Nėries poezija: dainiškojo ir meditacinio tipo jos eilėraščiai. Eschatologija jos poezijoje. Dainiškojo tipo eilėraščiai. Meditacinio tipo eilėraščiai. Eschatologija jos poezijoje. Henriko Radausko poezijos ("Fontanas") pagrindiniai ypatumai. Žemaitės proza: jos srovinė priklausomybė (realizmas, didaktinė literatūra, etnografinė literatūra, natūralizmas, sentimentalizmas, primityvizmas); Žemaitės prozos poetika ir stilistika. Žemaitės prozos poetika ir stilistika. Jono Biliūno prozos semantikos ir stilistikos ypatybės. Semantikos ypatybės. Stilistikos ypatybės. Įvairių literatūrologinių A.Vienuolio "Paskenduolės" interpretacijų (socialinės – etinės – psichologinės; pasaulio dualumo problemą aktualizuojančios; folklorinės – mitologinės) analizė. Socialinės–etinės–psichologinės interpretacijos. Pasaulio dualumo problema. Folklorinė – mitologinė analizė. Vyriška – moteriška pozicijų linija. Vinco Krėvės apsakymų rinkinio "Šiaudinėj pastogėj" semantika ir stilistika. "Šiaudinėj pastogėj" semantika. Stilistika.
  Lietuvių literatūra, konspektas(11 puslapių)
  2008-01-19
 • Lietuvių literatūros procesas

  Lietuviškoji raštija (Martynas Mažvydas, Jonas Bretkūnas, Mikalojus Daukša, Konstantinas Sirvydas, Danielius Kleinas). Kitakalbė literatūra (Jonas Vislicietis, Mikalojus Husovianas, Mykolas Lietuvis, Jonas Radvanas, Motiejus Kazimieras Sarbievijus). XIX a, I pusė (Liudvikas Rėza, Antanas Klementas, Dionizas Poška, Silvestras Valiūnas, Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas, Antanas Strazdas).
  Lietuvių literatūra, konspektas(14 puslapių)
  2007-05-09
 • Lietuvių literatūros terminai, sąvokos ir žanrai

  Lietuvių literatūros terminų, sąvokų ir žanrų žodynas: Epika (apsakymas, apysaka, dienoraštis, epas, epopėja, impresija, legenda, miniatiūra, novelė, padavimas, parodija, pasakėčia, poema, romanas, vaizdelis, alegorija, charakteris, herojus, humoras, komizmas, kompozicija, magiškasis realizmas, peizažas, personažas, sapnas, satyra, stilius, veikėjas); Poezija (lyrika, lyrizmas, atmintis, baladė, eilėraštis, elegija, epigrama, epitafija, idilė, liaudies dainos, odė, pastoralė, panegirika, poringė, rauda, romansas, sonetas, trioletas, aliteracija, asonansas, deminutyvas, eilėdara, etiudas, hiperbolė, personifikacija, metafora, metras, epitetas, palyginimas, paralelizmas, parodija, ritmas, stilizacija); Drama (absurdo teatras, draminė pasaka, farsas, tragedija, tragikomedija, dialogas, draminis veiksmas, eufuizmas, intonacija, katarsis, kolizija, konfliktas, monologas, remarka, tragiškoji kaltė, tragiškoji klaida).
  Lietuvių literatūra, konspektas(13 puslapių)
  2005-05-17
 • Lietuvių namai

  Namas ir jo raida. Palapinės ir namai. Piliakalniai. Gyvenamųjų pastatų pagrindiniai tipai ir jų susidarymas. Pirmasis lietuvių rentinis gyvenamasis pastatas. Lėpys. Pirkios- trobos. Žemaičių trobos. Aukštaičių pirkios. Interjeras ir baldai. Puošyba.
  Etninė kultūra, konspektas(9 puslapiai)
  2008-02-12
 • Lietuvių rašytojai

  Lietuvių autorių santrumpa, skirta pasiruošti interpretacijos rašymui (pagal 2008 metų programą). Konspektas lentelė. Rašytojas, poetas. Laikotarpis, kryptis. Kūrinys, jo žanras ir žanrinė forma. Temos, problemos. Vertybės. Teksto komponavimo ir stiliaus ypatumai. Maironis (Jonas Mačiulis). Jonas Biliūnas. Šatrijos Ragana. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Vaičiulaitis. Balys Sruoga. Antanas Škėma. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Saulius Šaltenis. Bitė Vilimaitė. Sigitas Geda. Marcelijus Martinaitis. Nijolė Miliauskaitė. Tomas Venclova.
  Lietuvių literatūra, konspektas(14 puslapių)
  2008-05-21
 • Lietuvių rašytojai (3)

  Apie Lietuvių autorius trumpai. Lentelė: rašytojas, gyvenamasis laikotarpis, srovė, vieta lietuvių literatūros kontekste, kūrybos bruožai, svarbiausi kūriniai. Rašytojai: K. Donelaitis. J. Biliūnas. Š. Ragana. Vaižgantas. Maironis. V. Krėvė. B. Sruoga. V. Mykolaitis - Putinas. J. Savickis. S. Nėris. A. Vaičiulaitis. H. Radauskas. V. Mačernis. A. Škėma. J. Marcinkevičius. J. Vaičiūnaitė. T. Venclova. M. Martinaitis. S. Geda. J. Aputis. R. Granauskas. B. Vilimaitė. V. Juknaitė. A. Marčėnas.
  Lietuvių literatūra, konspektas(7 puslapiai)
  2010-06-09
 • Lietuvių rašytojai: kūrybos temos, kūriniai, kūrybos bruožai

  Excel byla. Lentelė: Rašytojas; Gyvenimo laikotarpis; Kuriai literatūros sričiai priskiriamas; Kuo išskirtinis; Kūrybos temos; Kūriniai; Kūrybos bruožai. Rašytojas. K. Donelaitis. J. Biliūnas. Maironis. Šatrijos Ragana. V. Krėvė. V. Mykolaitis - Putinas. J. Savickis. S. Nėris. A. Vaičiulaitis. H. Radauskas. A. Škėma. J. Marcinkevičius. R. Granauskas. V. Juknaitė. S. Šaltenis. B. Vilimaitė. S. Geda. M. Martinaitis. N. Miliauskaitė. J. Vaičiūnaitė. J. Aputis.
  Lietuvių kalba, konspektas(7 puslapiai)
  2011-06-30
 • Lietuvių sklandymas ir jo istorija

  Apie sklandymą. Lietuvos sklandymo atsiradimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-05-31
 • Lietuvių šeimos mirties ir laidotuvių papročiai ir apeigos

  Lietuvių laidotuvių papročiai. Mirties suvokimas. Mirusiųjų priežiūra, rengimas, palydėjimas. Laidojimo apeigos.
  Etninė kultūra, konspektas(7 puslapiai)
  2009-02-12
 • Lietuvių vaikų lektūra 1918 – 1940

  Pasaka ir jos skaitymas. Periodika ir jos skaitymas. Grožinės ir kitos literatūros skaitymas.
  Lietuvių literatūra, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-06
 • Lietuvių vaikų literatūros atsiradimas ir raida

  Lietuvių vaikų literatūros atsiradimas ir raida XVI - XIX amžiaus pradžioje. Motiejus Valančius. Gustis Kručas. Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis. Žemaitė. "Magdelė". Pranas Mašiotas. Kūryba vaikams. Prano Mašioto apsakymų bruožai. Oskaras Milašius. O. Milašiaus "Lietuviškos pasakos" (1989). Vytė Nemunėlis - vaikų poetas. Kazys Jakubėnas. Kazys Binkis. K. Binkio kūryba vaikams. Teigiamų vaikų jausmų ugdymas ir ydų išjuokimas. Išvados. P. Cvirka. Originalios pasakos. "Rainiukai". Antanas Vaičiulaitis. Salomėjos Nėries kūryba vaikams. "Senelės pasaka". Kostas Kubilinskas. Kosto Kubilinsko eilėraščiai vaikams. Kosto Kubilinsko pjesės vaikams. Leonardas Gutauskas. Jonas Avyžius. Pasakos. Apysakos. Ramutė Skučaitė. Vytautė Žilinskaitė. Violeta Palčinskaitė. Aldona Liobytė (Paškevičienė). Sigitas Geda. Anzelmas Matutis. Vytautas Petkevičius. Janinos Degutytės kūryba vaikams. Janinos Degutytės pasakos. Justinas Marcinkevičius. Martynas Vainilaitis.
  Lietuvių literatūra, konspektas(32 puslapiai)
  2008-03-17
 • Lietuvos archyvų sistemos

  Valstybinė archyvų sistema. Valstybinės archyvų sistemos įstaigos. Lietuvoje veikia 5 (penki) specializuoti archyvai. Archyvų dokumentų saugojimo sąlygos. Informacinė sistema ir archyvų dokumentų panaudojimas. Aprašas. Istorinė pažyma. Informacinis raštas. Archyvinių dokumentų panaudojimas. Archyviniai dokumentų naudojimas, reglamentavimas. Seimo archyvinių dokumentų panaudojimo formos. Seimo archyvinių dokumentų panaudojimo tvarka.
  Raštvedyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-04
 • Lietuvos baltikinių šeimos grybų rūšių įvairovė

  Įvadas. Lakabudė – Laccaria. Tauriabudė – Clitocybe. Stirnabudė – Lepista. Ugniabudė – Flammulina. Juosvabudė – Pseudoclitocybe. Sausabudė – Xeromphalina. Laibūnėlė – Rickenella. Laibabudė – Omphalina. Kupstabudė – Lyophyllum. Meškabudė - Leucopaxillus. Pilkabudė – Tephrocybe. Plempė – Collybia. Kremblė – Oudemansiella. Baltikenis – Tricholomopsis. Baltenis – Hypsizygus. Smirdeklė – Microphale. Baltikas – Tricholoma. Balteklė – Calocybe. Rusvė – Rhodocybe. Tampriukas – Strobilurus. Mažūnis – Marasmius. Minkštūnis – Melanoleuca. Kelmutis – Armillaris. Šalmabudė – Mycena. Apibendrinimas.
  Botanika, konspektas(21 puslapis)
  2007-05-23
 • Lietuvos bankai

  Nacionalinės bankininkystės pradžia ir kredito sistemos sukūrimas. Lietuvos prekybos ir pramonės bankas. Ūkio bankas. Lietuvos komercinis bankas. Centrinis žydų bankas. Tarptautinis bankas. Kredito bankas. Kooperacijos bankas. Žemės bankas. Taupomosios valstybinės kasos. Smulkios kredito ir savitarpio kredito draugijos. Tarnautojų taupomosios skolinamosios kasos. Pirmasis Lietuvoje įkurtas Inovacinis bankas. Pirmieji žingsniai. Funkcijos. Lietuvos bankas 1922 –1943 metais.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2007-11-30
 • Lietuvos bankų ir pinigų istorija

  Prekyba ir pinigų sistemos susikūrimas Lietuvoje. Lietuviškų pinigų sistemos susikūrimas. Prekyba. Miestai. Pirmieji pinigai. Kapos. Čekų grašiai. Prekiniai ir piniginiai santykiai XV - XVIII amžiuje (15-18 amžiuje). Vakarų Europos ir Baltijos kraštų prekybos ypatybės. Pastangos unifikuoti Respublikos monetą sistemas. Monetą kaldinimo centralizacija. Pastangos įtvirtinti Lietuvoje: rustų žemėvaldą ir ją rusifikuoti. Vietiniai ir Rusijos KB. Vilniaus privatus komercijos bankas. Savitarpio kredito draugijos. Miesto visuomenės bankai. Lombardai. Bankininkų įstaigos. Smulkios kredito įstaigos. Taupomųjų kasų kūrimas ir valstybinės taupomosios kasos Lietuvoje. Bankininkystės Lietuvoje cariniais laikais bendrieji bruožai. Bankininkystės atsilikimo priežastys carinėje Rusijoje ir okupuotoje Lietuvoje. Karo padariniai Lietuvos ūkiui. Ekonomikos griovimas kaizerinės okupacijos metais. Vokietijos markės apyvartos įteisinimas ir paralelinė pinigų apyvarta. Rytų skolinamosios kasos įsteigimas ir uosto pinigų įvedimas. Rusijos rublių apyvartos uždraudimas. Ostmarkė. Vokietijos paskolos Lietuvai ir pinigų unija, jos vertinimas. 1919-1921 metų finansiniai sunkumai ir inf1iacija. Pinigų politika bolševikų okupuotoje Lietuvos dalyje, banką ir atsiskaitymą pinigais likvidavimas. Ūkinio gyvenimo suvaržymai ir piniginių santykių griovimas Bankininkystė Lietuvoje cariniais laikais. Pinigų apyvarta Lietuvoje iki 1922 metų. Nepriklausomos Lietuvos pinigų ir kredito sistema ir jos raidos bruožai. Savos pinigų sistemos sukūrimo būtinumas ir prielaidos. Pasiruošimas lito įvedimui. Užsienio prekybos politika ir aukso - užsienio valiutos atsargų kaupimas. Lietuvos aukso atsargą istorija, 1920-1940. LB. Įsteigimas, kapitalas, valdymas. Pagrindinės Lietuvos banko operacijos. Banko pinigų ir kredito politika. Komerciniai bankai. Sudėtis, jos kitimas ir veikla. Kooperacijos bankas. Centralinis ūkininkų bankas. ŽB: valdymas, veiklos barai. ŽB kredito politika. Hipotekos lakštą vaidmuo. Bankiniai namai ir kontoros. Klaipėdos krašto bankininkystės specifika. Lietuvos pinigų ir kredito sistemos likvidavimas okupacijų laikmečiu. Indėlių išmokėjimai ir prekybos suvaržymai pirmomis sovietinės okupacijos dienomis. Bankų nacionalizavimas: esmė ir eiga. Bankų seifų revizija. Vertybinių popierių apyvartos likvidavimas. Kredito pertvarkymas ir lietuviškųjų kredito įmonių likvidavimas. Klasinė kreditavimo ir paskolų išieškojimo politika. Sovietinės kreditavimo tvarkos įvedimas. Lietuvos pinigų ir kredito sistemos likvidavimas sovietų okupacijos laikmečiu. Pinigų ir kredito sistema vokiečių okupacijos laikotarpiu.
  Finansai, konspektas(23 puslapiai)
  2007-04-26
Puslapyje rodyti po