Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Fizika (130)

  Elektrinio lauko charakteristikos. Ryšys tarp elektrinio lauko stiprio ir potencialo Elektrinio lauko cirkuliacija statiniam ir sūkuriniam elektriniam laukams Elektrinis laukas dielektrikuose ir laidininkai elektriniame lauke. Kondensatorių įelektrinimas. Energija, sukaupta kondensatoriuose. Gauso teorema elektriniam laukui ir jos taikymas. Nuolatinės srovės Omo dėsniai. Potencialų skirtumas, elektrovara, įtampa. Kirchhofo taisyklės. Magnetinio lauko indukcija ir stipris. Bio-Savaro-Laplaso dėsnis ir jo taikymas tiesiu laidininku ar apskrita vija tekančios srovės magnetinių laukų skaičiavimui. Magnetinio lauko veikimas į laidininką su srove, judantį krūvį bei rėmelį, kuriuo teka srovė. Elektringų dalelių greitintuvai. Pilnutinės srovės (Ampero) dėsnis magnetinio lauko cirkuliacijai ir jo taikymas solenoido magnetinio lauko skaičiavimui. Diamagnetizmo ir paramagnetizmo prigimtis. Magnetinis laukas feromagnetikuose. Medžiagų magnetinė skvarba. Įmagnetėjimas. Elektromagnetinės indukcijos dėsniai Saviindukcija. Induktyvumas. Solenoido induktyvumas. Slinkties srovės supratimas. Maksvelo lygtis magnetinio lauko cirkuliacijai. Maksvelo lygtys elektromagnetiniam laukui integralinėje formoje. Šviesos interferencija ir jos taikymas: Maikelsono interferometrai, optikos skaidrinimas. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė ir jos eksperimentinis pagrindimas. Heizenbergo neapibrėžtumo ryšiai ir jų sąsaja su dvejopa mikrodalelių prigimtimi. Elektronų pasiskirstymas atome. Pauli principas. Atominiai spektrai - vandenilio atvejas. Šterno - Gerlacho bandymas. Atomo magnetinis momentas. Kvantinių skaičių rinkinys elektronų būsenoms atome ir molekulėse apibūdinti. Lazerinio spinduliavimo savybės. Planko hipotezė ir formulė šiluminiam spinduliavimui. Šiluminio spinduliavimo dėsningumai (Kirchofo, Stefano – Bolcmano, Vyno)ir jų taikymas optinėje pirometrijoje. Reiškiniai, patvirtinantys kvantinę šiluminio spinduliavimo prigimtį: fotoefektas, Komptono efektas. Puslaidininkių elektrinis laidumas ir jo priklausomybė nuo temperatūros. Sandūros savybės: lygintuvai, fotoelementai, sviestukai.
  Fizika, konspektas(12 puslapių)
  2009-11-09
 • Fizika (133)

  Slenkamojo judesio kinematika: poslinkis, kelias, greitis, pagreitis. Atskaitos sistemos. Tangentinis ir normalinis pagreičiai. Sukamojo judesio kinematika: posūkio kampas, kampinis greitis, kampinis pagreitis. Sąryšis tarp linijinių ir kampinių kinematinių dydžių. Pagrindiniai dinamikos dėsniai (Niutono dėsniai) slenkamajam judesiui. Masės samprata. Kūno impulsas, impulso tvermės dėsnis, jo taikymas. Sukimo momentas. Pagrindinis dinamikos dėsnis sukamajam judesiui. Kūno inercijos momentas ašies atžvilgiu. Inercijos momentų skaičiavimas, Šteinelio teorema. Impulso momentas, impulso momento tvermės dėsnis. Kinetinė ir potencinė energija, jų ryšys su darbu. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Energijos disipacija. Inercinė ir neinercinė atskaitos sistemos. Inercinės jėgos. Išcentrinė inercinė ir Koriolio jėgos. Sunkis ir svoris. Nesvarumas. Harmoniniai svyravimai. Laisvieji svyravimai, jų diferencialinė lygtis, jos sprendinys. Slopstamieji svyravimai, jų diferencialinė lygtis, jos sprendinys. Logaritminis slopinimo dekrementas. Priverstinai svyravimai, jų diferencialinė lygtis, šios lygties sprendinys. Rezonansas. Spyruoklinė, fizinė ir matematinė svyruoklės. Svyravimų energija. Harmoninių svyravimų sudėtis: vykstančių išilgai vienos tiesės ir tarpusavyje statmenų. Bangos tamprioje aplinkoje. Plokščio bangos lygtis. Stovinčios bangos, jų lygtis. Pagrindinė molekulinės-kinetinės teorijos lygtis. Laisvės laipsnių skaičius. Energijos pasiskirstymas laisvės laipsniais. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius (Maksvelio pasiskirstymas). Tikimiausias greitis. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Dujų plėtimosi darbas, jų vidinė energija, šilumos kiekis. Pirmas termodinamikos dėsnis, jo taikymas izoprocesams. Dujų molinės šilumos Cv ir Cp. Adiabatinis procesas. Puasono lygtis. Grįžtami ir negrįžtami procesai. Cikliniai procesai. Karno ciklas, jo naudingo veikimo koeficientas. Redukuotas šilumos kiekis, Klauzijaus nelygybė. Entropija. Antras termodinamikos dėsnis. Realios dujos. Van-der-Valso lygtis, jos izotermės. Eksperimentinė izotermė. I rūšies faziniai virsmai. Klauzijaus-Klaiperono lygtis. Vienalytės sistemos fazių pusiausvyros diagramos. Trigubas taškas
  Fizika, konspektas(8 puslapiai)
  2010-09-15
 • Fizika (137)

  Medžiagų molekulinė sandara. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindiniai teiginiai. Idealiųjų dujų dėsniai. Idealiosios dujos. Dujų slėgis. Klaiperono – Mendelejevo lygtis. Izoprocesai. Temperatūros sąvoka. Temperatūrų skalės. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Universaliosios dujų konstantos fizikinė prasmė. Molekulių judėjimo statistika. Maksvelo ir Bolcmano pasiskirstymas. Vidinė energija ir jos kitimas. Termodinamika. Termodinaminis kūnų tyrimo metodas. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Dujų plėtimosi darbas. Pirmojo termodinamikos principo taikymas izoprocesams. Adiabatinis procesas. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Karno ciklas. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entalpija. Entropija.
  Fizika, konspektas(21 puslapis)
  2011-07-13
 • Fizika (14)

  Kinematikos pagrindai. Poslinkis. Vektorių atimtis. Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. Greitis. Pagreitis. Tolygiai kintamas judėjimas. Tolygiai kintamai judančio kūno poslinkis. Laisvasis kūnų kritimas. Laisvojo kritimo pagreitis. Kreivaeigis judėjimas. Kūnai ir jų aplinka. Pirmasis Niutono dėsnis. Kūnų inertiškumas ir masė. Jėga. Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Jėgos gamtoje ir kūnų pasipriešinimas. Dirbtiniai žemės palydovai. Kūno svoris. Nesvarumas. Su pagreičiu judančio kūno svoris. Trinties jėga. Rimties trintis. Nesisukančių kūnų pusiausvyra. Reaktyvinis judėjimas. Energijos tvermės dėsnis. Jėgos darbas (mechaninis darbas). Temperatūra ir šiluminė pusiausvyra. Dujų dėsniai. Sotieji garai. Oro drėgmė. Darbas termodinamikoje. Šilumos kiekis. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Šiluminių variklių veikimo principai. Naudingumo koeficientas. Skysčių savybės. Elektros krūvis ir elementariosios dalelės. Elektrinis laukas. Elektrostatinio lauko potencialas ir potencialių skirtumas. Elektrinė talpa.
  Fizika, konspektas(19 puslapių)
  2005-08-06
 • Fizika (17)

  Molekulinės jėgos. Molekulių sąveikos energija. Van der Valso lygtis. Realiųjų dujų izotermės. Krizinė būsena. Elektros krūvis. Kulono dėsnis. Elektrostatinio lauko stiprumas. Darbas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko potencialas. Potencialo ir lauko stiprumo ryšys. Lauko stiprumo vektoriaus srautas. Gauso teorema elektrostatiniam laukui vakuume. Gauso teoremos taikymas įelektrintos plokštumos, sferos, rutulio, kuriamo lauko stiprumo skaičiavimas. Dielektrikų tipai. Laisvieji ir suristieji krūvininkai. Dielektrikų poliarizacija. Elektrostatinis laukas dielektrike. Gauso teorema dielektrikui. Dielektrinė slinktis. Segnetoelektrikai ir pjezoelektrinis efektas. Laukas laidininko viduje ir ties jo paviršiumi. Laidininko ir kondensatoriaus talpa. Įelektrintų kūnų ir kondensatoriaus energija. Elektrostatinio lauko energija. Elektros srovės stiprumas ir jos tankis. Klasikinės elektroninės metalų laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. Elektrovaros jėga, pašalinių jėgų darbas. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Elektros srovė dujose. Plazma. Termoelektroninė emisija. Magnetinio lauko charakteristikos. Bio, Savaro ir Laplaso dėsnis. Jo taikymas. Judančio krūvininko magnetinis laukas. Magnetinio lauko sūkuriškumas. Gauso teorema magnetiniam laukui. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Srovės rėmelis magnetiniame lauke. Lorenco jėga. Elektromagnetinė indukcija. Faradėjaus dėsnis. Indukcinės EVJ kilmė. Saviindukcijos reiškinys. Elektronų ir atomų magnetiniai momentai. Įmagnetėjimas. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas. Magnetinis laukas magnetike. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas.
  Fizika, konspektas(14 puslapių)
  2005-10-03
 • Fizika (2)

  Kūno nueitas kelias. Kūno poslinkis. Tiesiaeigis judėjimas. Tolygiai kintamas judėjimas. Pagreitis. Laisvojo kritimo dėsniai. Judėjimo nepriklausomumo dėsnis. Kreivaeigis judėjimas. Periodas. Dažnis. Kampinis greitis. Radianas. Įcentrinis pagreitis. Pirmasis Niutono dėsnis. Inercinė ataskaitos sistema. Neinercinė ataskaitos sistema. Antrasis Niutono dėsnis. Jėga. Deformacija. Tamprumo jėga. Trečiasis Niutono dėsnis. Jėgos impulsas. Judėjimo kiekis. Kūno svoris. Nesvarumas. Įcentrinė jėga. Trinties jėga. Darbas ir energija. Naudingumo koeficientas. Mechaninė energija. Spyruoklės potencinė energija. Kinetinė energija. Kinetinės energijos teorema. Energijos tvermės dėsnis mechanikoje. Skysčių ir dujų mechanika. Svyravimai ir bangos. Mechaniniai svyravimai. Periodas. Dažnis. Amplitudė. Fazė. Harmoniniai svyravimai. Matematinė svyruoklė. Gražinamoji jėga. Spyruoklės svyravimų periodas. Slopstantys svyravimai. Neslopstantys svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Bangavimas. Skersinės bangos. Išilginės bangos. Bangos ilgis. Koherentinės bangos. Interferencija. Interferencijos maksimumo sąlyga. Interferencijos minimumo sąlyga. Difrakcija. Molekulinė fizika. Molekulių veikimo siekis. Vidinė energija. Temperatūra. Dujos. Idealiosios dujos. Avogadro skaičius. Molis. Vakuumas. Izoprocesai. Izoterminis arba Boilio ir Marioto dėsnis. Izobarinis arba Gei – Liusako dėsnis. Izochorinis arba Šarlio dėsnis. Klaiperono lygtis. Klaiperono ir Mendelejevo lygtis. Šilumos balanso lygtis. Pirmas termodinamikos dėsnis. Adiabatinis procesas. Antrasis termodinamikos dėsnis. Degimo šiluma. Šiluminiai varikliai. Šaldymo įrenginys. Garavimas. Kondensacija. Dinaminė pusiausvyra. Sotieji garai. Absoliutinė drėgmė. Santykinė drėgmė. Rasos taškas. Savitoji garavimo šiluma. Krizinė medžiagos būsena. Garai. Dujos. Molekulinis slėgis. Paviršiaus energija. Paviršiaus įtempimo jėga. Drėkinimas. Nedrėkinimas. Meniskas. Klampumas. Kristalai. Amorfiniai. Huko dėsnis. Santykinė deformacija. Mechaninis įtempimas. Tamprumo modulis arba Jungo modulis. Kristalizacija. Savitoji lydymosi šiluma. Elektra. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Kulono dėsnis. Elektrinis laukas. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stipris. Superpozicijos principas. Elektrinio lauko stiprumo linijos. Potencialinis laukas. Ekvipotencialinės linijos. Laidininkai. Elektroninės dujos. Ekranavimas. Dielektrikai. Poliniai dielektrikai. Nepoliniai dielektrikai. Dielektriko pramušimas. Pjezoefektas. Kondensatorius. Elektros srovė. Omo dėsnis. Omo dėsnis uždarai grandinei. Superlaidumas. Nuoseklus jungimas. Lygiagretus jungimas. Elektros srovės darbas. Termosrovė. Pirmosios rūšies laidininkai. Antros rūšies laidininkai. Elektrolitai. Katodas. Anodas. Elektrolizė. Faradėjaus dėsnis. Išlydis. Nesavaiminis išlydis. Soties srovė. Savaiminis išlydis. Plazma. Termoelektroninė emisija. Diodas. Triodas. Puslaidininkiai. Elektroninis arba n laidumas. Skylinis arba p laidumas. Savasis laidumas. Elektromagnetizmas. Magnetinis laukas. Magnetinio lauko linijos. Vienalytis magnetinis laukas. Dešiniosios rankos taisyklė. Feromagnetikai. Magnetinė skvarba. Ampero dėsnis. Kairiosios rankos taisyklė. Lorenco jėga. Elektromagnetinė indukcija. Dešinės rankos taisyklė. Lenco taisyklė. Saviindukcijos elektrovara. Kintamoji srovė. Efektinis kintamosios srovės stiprumas. Elektros energijos generatorius. Aktyvioji varža. Induktyvioji varža. Talpinė varža. Reaktyviosios varžos. Transformavimas. Virpesiai. Virpesių kontūras. Tomsono formulė. Elektromagnetinis laukas. Elektromagnetinės bangos. Moduliavimas. Radijo imtuvas. Detekcija. Radiolokatorius arba radaras. Televizija. Optika. Atspindžio dėsniai. Atspindžio kampas. Šviesos lūžimo dėsnis. Absoliutinis lūžio rodiklis. Ribinis visiško atspindžio kampas. Lęšis. Lęšio tiesinis didinimas. Šviesa. Kvantas. Erdvinis kampas. Šaltinio šviesos stiprumas. Jungtinė apšviestumo formulė. Interferencija. Šviesos interferencijos maksimumas. Šviesos interferencijos minimumas. Holografija. Šviesos difrakcija. Difrakcinė gardelė. Poliarizuota šviesa. Spektras. Dispersija. Infraraudonieji spinduliai. Ultravioletiniai spinduliai. Spektroskopas. Ištisinis spektras. Linijinis spektras. Juostinis spektras. Absorbcijos spektras. Kirchhofo dėsnis. Doplerio efektas. Rentgeno spinduliai. Fotoefektas. Pirmasis fotoefekto dėsnis. Antrasis fotoefekto dėsnis. Einšteino lygtis. Radioaktyvumas. Boro postulatai. Lazeris. Atomo branduolio fizika. Vilsono kamera. Burbuliukų kamera. Aktyvumas. Pusamžis. Neutronas. Nuklonai. Masės defektas. Sugertoji radiacijos dozė. Branduolio dalijimasis. Grandininė reakcija. Branduolinis sprogimas. Branduolinis reaktorius. Atominės elektrinės energinė sistema. Branduolinės sintezės reakcija. Silpnoji sąveika. Pozitronas. Fotonas. Leptonai. Mezonai. Barionai. Reliatyvumo teorijos pagrindai. Reliatyvumo principas. Pirmasis Einšteino postulatas. Antrasis Einšteino postulatas. Reliatyvumo teorija. Priežastingumo principas. Aberacijos kampas. Laiko sulėtėjimas. Savoji ataskaitos sistema. Savieji parametrai. Lorenco formulė. Reliatyvistinis masės ir energijos ryšys.
  Fizika, konspektas(31 puslapis)
  2004-10-02
 • Fizika (21)

  Apskaičiuokite darbą, kuris atliekamas perkeliant krūvį taškinio krūvio sudarytame lauke. Elektrinio lauko stiprio srautas. Gauso teorema elektrostatiniam laukui, jos taikymas. Elektrinio lauko cirkuliacija. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Dielektrikų rūšys. Dielektrikai elektriniam lauke. Elektrinė talpa ir RC grandinėlėje vykstantys įsielektrinimo ir išsielektrinimo procesai. Omo dėsnis. Potencialų skirtumas ir įtampa. Tiesios ir apskritiminės srovės magnetinio lauko skaičiavimas pagal Bio ir Savaro dėsnį. Magnetinio lauko veikimas į rėmelį su srove. Medžiagų magnetinės savybės. Diamagnetizmo ir paragmatizmo prigimtis. Magnetinis laukas feromagnetikuose. Magnetinė skvarba ir įmagnetėjimas. Elektromagnetinės indukcijos dėsniai. Saviindukcija. Solenoido induktyvumas. Slinkties srovė. Maksvelo lygtys elektromagnetiniam laukui integralinėje formoje. Šviesos interferencija. Interferencija plonose plėvėse. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė ir jos patvirtinimas. Heizembergo neapibrėžtumo ryšiai. Šiluminio spinduliavimo charakteristikos. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Šiluminių spinduliavimo dėsniai. Optinės pirometrijos principai. Fotoefekto dėsningumai. Šredingerio lygtis vandenilio atomui ir jos sprendimo išdavos. Kvantiniai skaičiai. Molekuliniai spektrai. Atomų magnetinis momentas. Šterno ir Gerlacho tyrimas. Puslaidininkių elektrinis laidumas ir jo priklausomybė nuo temperatūros. Supratimas apie p–n sandūros veikimą. Energija, išsiskirianti sunkiems branduoliams ir jungiantis lengviems. Radioaktyviojo medžiagų skilimo dėsnis ir radioaktyvumo vienetai.
  Fizika, konspektas(23 puslapiai)
  2005-10-20
 • Fizika (37)

  Fizikos formulių rinkinys. Mechanika. Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika. Slenkamojo judėjimo dinamika. Sukamojo judėjimo dinamika. Mechaninė energija. Skysčių mechanika. Reliatyvistinė dinamika. Svyravimai ir bangos. Molekulinė fizika ir termodinamika. Idealiųjų dujų molekulinės kinetinės teorijos pagrindinės lygtys. Termodinamikos dėsniai. Realiosios dujos. Elektromagnetizmas. Elektrostatinis laukas vakuume. Dielektrikai ir laidininkai elektrostatiniame lauke. Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas. Elektromagnetinė indukcija. Magnetinis laukas medžiagoje.
  Fizika, konspektas(11 puslapių)
  2006-01-25
 • Fizika (57)

  Pagrindiniai vienetai, jų etalonai, standartai, apibrėžimai. Sąveikos gamtoje. Visuotinės traukos dėsnis. Vienalytis laukas. Centrinis laukas. Gravitacinio lauko sąveikos potencinė energija, Gravitacinio lauko potencialas, gravitacinio lauko jėgų darbas. Gravitacijos lauko potencinė energija. Potencialas. Ryšys tarp potencialų ir lauko stiprio. Elektromagnetinė sąveika. Jos charakteristikos ir dėsniai. Magnetinio lauko jėgų linijos. Elektrinis ir magnetinis srautai. Darbas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko potencinė energija, potencialas. Magnetinės indukcijos vektoriaus cirkuliacija uždaru kontūru. Kietųjų kūnų sukamasis judėjimas, charakteristikos ir dėsniai. Svyruojamas kūnų judėjimas. Svyravimų sudėtis. Bangos tamprioje aplinkoje. Garsas. Ultragarsas, jo panaudojimas, generavimo būdai. Molekulinės fizikos ir termodinamikos pagrindai. Dujų molekulių greičiai. Dujų klampa. Šilumos laidumas. Sistemos vidinė energija, šiluma ir darbas. Izoprocesai. Vienatomių, dviatomių ir daugiaatomių dujų molinės šilumos. Realiosios dujos.
  Fizika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-14
 • Fizika (58)

  Elektros krūvis. Krūvio tankis. Krūvių sąveika. Kulono dėsnis. Elektrinė konstanta. Elektrostatinis laukas. Lauko stipris. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko vektoriaus cirkuliacija. Elektrostatinio lauko potencialas. Taškinio krūvio potencinė energija ir lauko potencialas. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Elektrinis dipolis. Gauso teorema. Dielektrikai. Jų poliarizacija. Elektrostatinis laukas dielektrike. Segnetoelektrikai. Gauso teorema dielektrikui. Elektrinė slinktis. Elektrostatinis laukas įelektrintame laidininke ir ties jo paviršiumi. Įelektrinto laidininko elektrinė talpa. Elektrinio lauko energija ir energijos tankis. Nuolatinė laidumo srovė. Srovės stipris ir tankis. Klasikinės elektroninės metalų laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnis. Nesavaiminis išlydis dujose. Rekombinacija. Savaiminis išlydis dujose. Dujų išlydžio tipai. Termoelektrinė emisija. Ričardsono ir Dašmano formulė. Dujų plazma. Magnetinis laukas ir magnetinė indukcija. Bio ir Savaro dėsnis. Pilnutinės srovės dėsnis. Magnetinis srautas. Gauso teorema magnetiniam laukui. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Rėmelis, kuriuo teka srovė vienalyčiame magnetiniame lauke. Krūvininkų judėjimas elektromagnetiniame lauke. Elektromagnetinė indukcija. Saviindukcija. Abipusė indukcija. Magnetinė lauko energija ir jos tankis. Medžiagos įmagnetėjimas. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas. Feromagnetikai.
  Fizika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-14
 • Fizika (60)

  Kinematika (slenkamasis judėjimas). Fizikos objektas. Fizikos ryšys su kitais mokslais. Fizikos dėsniai. Fizikinių dydžių matavimo vienetai. Fizikiniai mechanikos pagrindai. Greitis, jo projekcijos ir komponentės. Materialiojo taško judėjimo pagreitis. Kietojo kūno slenkamasis judėjimas. Slenkamojo judėjimo kinematika. Pirmasis Niutono dėsnis. Inercinė atskaitos sistema. Jėgos ir masės sąvokos. Judesio kiekis. Antrasis Niutono arba pagrindinis dinamikos dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Mechaninės sistemos judėjimo dėsnis. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Mechaninė energija. Potencialinių jėgų laukai. Mechaninis darbas. Kintamosios jėgos darbas. Medžiagos dalelių sąveika ir jėgų laukas. Kinetinė energija ir jos pokytis. Potencinė energija ir jos pokytis. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Sukamasis judėjimas. Jėgos momentas taško ir ašies atžvilgiu. Materialiojo taško inercijos momentas. Judesio kiekio momentas. Besisukančio kūno kinetinė energija.
  Fizika, konspektas(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Fizika (66)

  Apskaičiuokite darbą, kuris atliekamas perkeliant krūvį taškinio krūvio sudarytame lauke. Elektrinio lauko stiprio srautas. Gauso teorema elektrostatiniam laukui, jos taikymas. Gauso teorema. Elektrinio lauko cirkuliacija. Elektrostatiniam laukui. Sūkuriniam elektriniam laukui. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Dielektrikų rūšys. Dielektrikai elektriniam lauke. Laisvieji ir surištieji krūvininkai. Poliniai ir nepoliniai dielektrikai. Elektrinė talpa ir RC grandinėlėje vykstantys įsielektrinimo ir išsielektrinimo procesai. Elektrinė Talpa. Omo dėsnis. Potencialų skirtumas ir įtampa. Tiesios ir apskritiminės srovės magnetinio lauko skaičiavimas pagal Bio ir Savaro dėsnį. Tiesiu laidu tekančios srovės magnetinis laukas. Apskritiminės srovės magnetinis laukas. Magnetinio lauko veikimas į rėmelį su srove. Medžiagų magnetinės savybės. Diamagnetizmo ir paragmatizmo prigimtis. Magnetinis laukas feromagnetikuose. Magnetinė skvarba ir įmagnetėjimas. Elektromagnetinės indukcijos dėsniai. Sūkurinio elektrinio lauko atsiradimas. Saviindukcija. Solenoido induktyvumas. Slinkties srovė. Maksvelo lygtys elektromagnetiniam laukui integralinėje formoje. Pirmoji Maksvelio lygtis. Antroji Maksvelio lygtis. Trečioji Maksvelio lygtis. Ketvirtoji Maksvelio lygtis. Šviesos interferencija. Interferencija plonose plėvėse. Interferencija plonose plėvėse. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė ir jos patvirtinimas. Elektronų difrakcija. Neutronų difrakcija. Heizembergo neapibrėžtumo ryšiai. Šiluminio spinduliavimo charkteristikos. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Šiluminių spinduliavimo dėsniai. Kirchofo dėsnis. Stefano ir Bolcmano dėsnis. Vyno poslinkio dėsnis. Vyno dėsnis. Optinės pirometrijos principai. Fotoefekto dėsningumai. Šredingerio lygtis vandenilio atomui ir jos sprendimo išdavos. Kvantiniai skaičiai. Molekuliniai spektrai. Atomų magnetinis momentas. Šterno ir Gerlacho tyrimas. Puslaidininkių elektrinis laidumas ir jo priklausomybė nuo temperatūros. Supratimas apie p – n sandūros veikimą. Energija, išsiskirianti sunkiems branduoliams ir jungiantis lengviems. Termobranduolinė reakcija. Radioaktyviojo medžiagų skilimo dėsnis ir radioaktyvumo vienetai. Radioaktyviųjų spindulių sąveika su medžiagomis.
  Fizika, konspektas(23 puslapiai)
  2006-06-23
 • Fizika (72)

  Šiluminio spinduliavimo svarbiausios sąvokos. Šiluminio spinduliavimo samprata. Spektrinis spinduliavimo tankis. Absorbcijos geba. Šiluminio spinduliavimo empiriniai dėsniai. Kirchhofo dėsnis. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimo empiriniai dėsniai. Spinduliavimo kvantinė hipotezė ir Planko dėsnis. Šviesos šaltiniai. Šiluminio spinduliavimo dėsnių taikymas termometrijoje. Fotoefekto aiškinimas. Daugiafotonis fotoefektas. Išorinio fotoefekto taikymas. Fotono masė, greitis, judesio kiekis. Komptono reiškinys. Atvirkštinis Komptono reiškinys. Dvejopa šviesos prigimtis. Šviesos slėgis. Banginė funkcija. Banginės funkcijos standartinės sąlygos. Superpozicijos principas. Fizikiniu dydžių operatoriai. Operatoriaus tikrinės funkcijos ir tikrinės vertės. Banginės funkcijos panaudojimas vidurkiams skaičiuoti. Bendroji Šrėdingerio lygtis. Stacionarioji Šrėdingerio lygtis. Pagrindiniai kvantinės mechanikos principai. Kvantinės mechanikos objektas ir jos dėsnių ypatumai. De Broilio hipotezė. Elektronų difrakcija. Neutronų difrakcija. De Broilio bangų statistinė prasmė. Elektroninės dujos. Fermio energija. Elektroninių dujų išsigimimas. Heizenbergo neapibrėžtumo sąryšis arba Heizenbergo nelygybė. Kvantinės statistikos samprata. Fazinė erdvė. Kvantiniai skirstiniai. Skirstinio funkcija. Dalelės atspindys ir praėjimas pro potencialinį barjerą. Potencialinis barjeras. Atspindys nuo potencialinio barjero. Dalelės prasiskverbimas pro stačiakampį potencialinį barjerą. Dalelės prasiskverbimas pro realųjį potencialinį barjerą. Tunelinio efekto praktiniai pavyzdžiai. Atspindžio koeficientas. Laisvosios dalelės judėjimas. Dalelė potencialo duobėje. Potencialo duobės sąvoka. Boro atotykio principas. Dalelė trimatėje potencialo duobėje. Kvantinės sistemos išsigimimas. Osciliatoriaus energijos kvantavimas. Kvantinio osciliatoriaus nulinė energija. Tiesinio osciliatoriaus spinduliavimo atrankos taisyklė.
  Fizika, konspektas(35 puslapiai)
  2006-09-07
 • Fizika (79)

  Elektromagnetizmas. Elektrinio lauko stiprio srautas Φ(e). Gauso teorema. Elektrinio lauko potencialas φ ir jo ryšys su elektrinio lauko stipriu. Elektrinis laukas medžiagoje (dielektrikuose ir laidininkuose). Elektrinė talpa. Nuolatinės srovės charakteristikos ir svarbiausi (Omo, Džiaulio, Lenco) dėsniai. RC grandinės. Magnetinis laukas, indukcija, stipris. Bio ir Savaro dėsnis. Pilnutinės srovės dėsnis. Solenoido magnetinis laukas. Įelektrintų dalelių greitintuvai. Ciklotronai. Magnetinis laukas medžiagoje. Magnetinis srautas. Gauso teorema magnetiniam laukui. Elektromagnetinės indukcijos dėsniai. Saviindukcija. Magnetinio lauko energija. Slinkties srovė ir jos magnetinis laukas. Maksvelo teorijos magnetiniam laukui pagrindai. Elektromagnetinės bangos. Interferencija. Interferencija plonose plėvelėse. Difrakcija ir poliarizacija. Kvantinė šiluminio spinduliavimo prigimtis. Pagrindinės charakteristikos Planko hipotezė. Planko formulė. Vyno poslinkio dėsnis. Medžiagos banginės savybės. De Broilio hipotezė. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Šterno-Gerlocho bandymas. Elektrono sukinys. Paulio principas. Elektronų pasiskirstymas atomo energetiniuose lygmenyse. Supratimas apie molekulių energinius lygmenis. Energetinių juostų kristaluose susidarymas. Elektronų pasiskirstymas. Puslaidininkių laidumas ir priklausomybė nuo temperatūros. Gamtinis radioaktyvumas. Radioaktyvaus skilimo dėsnis.
  Fizika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-27
 • Fizika (82)

  Medžiagos elektriniame lauke. Dielektrikų poliarizacija. Elektrinė talpa. Laidininkai elektriniame lauke. Nuolatinė elektros srovė. Elektros srovės grandinių tyrimas. Kirchholfo taisyklės ir jų taikymas grandinių tyrimui. Elektros srovės magnetinis laukas, magnetinė indukcija. Bio-Savaro-Laplaso ir Ampero dėsniai. Medžiagos magnetiniame lauke. Atomų magnetiniai momentai. Diamagnetikai, paramagnetikai, feromagnetikai. Elektromagnetinė indukcija. Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Lenco taisyklė. Kintamosios srovės gavimas. Saviindukcijos ir savitarpio indukcijos reiškiniai, transformatoriai. Sūkurinės srovės. Paviršinis efektas (skinefektas). Pereinamieji procesai elektros grandinėse. Omo dėsnis kintamajai srovei. Slinkties srovė. Rezistorius, ritė ir kondensatorius kintamosios srovės grandinėje. Nuoseklus šių elementų jungimas. Kontaktinis potencialų skirtumas. Termoelektriniai reiškiniai metalų kontakte. Kietųjų kūnų juostinės teorijos modelis. Puslaidininkiai, jų laidumo mechanizmas ir termoelektriniai reiškiniai metalo ir puslaidininkio, puslaidininkio ir puslaidininkio kontaktuose. p-n sandūra ir jos savybės. Diodai, jų pagrindinės charakteristikos. Lygintuvai. Dvipolis tranzistorius, lauko tranzistorius.
  Fizika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-31
 • Fizika (98)

  Klasikinė ir modernioji fizika. Modeliai, teorijos, dėsniai, eksperimentas. Matematinis aparatas. Vektoriai. Matavimo vienetai. Dimensijų analizė. Tikslumas. Kinematika. Atskaitos sistemos (Galilėjaus reliatyvumas).
  Fizika, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-19
 • Fizika (99)

  Diferencinės lygtys. Matavimo vienetai. Dimensijų analizė. Tikslumas. Mechanika. Statika. Kinematika. Dinamika. Greitis. Pagreitis. Sukamojo judėjimo kinematika.
  Fizika, konspektas(13 puslapių)
  2007-01-19
 • Fizikinė chemija (4)

  Optinės koloidinių sistemų savybės. Koloidinių sistemų pastovumas ir koaguliacija. Struktūrų susidarymas dispersinėse sistemose. Stambiadispersinės sistemos. Koloidinės paviršiaus aktyvios medžiagos. Stambiamolekuliniai junginiai ir jų tirpalai.
  Chemija, konspektas(18 puslapių)
  2006-05-30
 • Fizikinė tarša ir apsauga nuo jos

  Triukšmas. Kas yra triukšmas? (fizikinis ir psichologinis apibrėžimas). Triukšmo charakteristikų parametrai. Parametrų nustatymas ir jų matavimo vienetai. Garso slėgio lygio ir garso lygio sąvokos. Ekvivalentinis garso lygis. Triukšmo norma ir jos paskirtis. Triukšmo normavimo principas. Triukšmo parametrų matavimas, prietaisai. Prietaiso NOR-116 veikimo principas ir jo panaudojimas triukšmo lygio nustatymui. Kai kurių triukšmo šaltinių reikšmės dB(A). Triukšmo kenksmingas poveikis žmogui ir aplinkai. Kovos su triukšmu metodai. Triukšmo mažinimas jo kilimo šaltinyje. Triukšmo mažinimo principai jo sklidimo kelyje. Garso izoliacija ir sugertis. Garso izoliacijos principas ir jo nustatymas. Garso izoliacijos gaubtai. Garso sugerties principas ir medžiagos. Garso slopintuvų tipai ir jų panaudojimo galimybės. Ekranai ir kitos užtvaros triukšmui sumažinti. Organizacinės triukšmo mažinimo priemonės. Individualios priemonės apsisaugojimui nuo triukšmo poveikio. Virpesiai – vibracijos. Vibracijų šaltiniai ir jų atsiradimo priežastys. Vibracijų pagrindiniai parametrai ir jų matavimo vienetai. Vibracijų parametrų tarpusavio ryšys. Vibracijų sukelto triukšmo klasifikavimas. Vibracijų kenksmingas poveikis žmogui ir supančiai aplinkai. Vibracijų parametrų normavimas. Vibracijų parametrų matavimas ir prietaisai. Infragarso atsiradimo priežastis ir jo charakteristika. Infragarso poveikis aplinkai. Vibracijų mažinimo būdai. Vibracijų izoliavimo principas. Vibroizoliatoriai ir jų įvertinimas. Vibracijų slopinimo dangos efektyvumo priklausomybė nuo medžiagos (dangos) savybių. Vibroizoliatorių pritaikymas vibracijų parametrų poveikiui sumažinti. Apsaugos priemonės nuo infragarso. Individualios apsaugos priemonės nuo vibracijų poveikio. Elektromagnetinis laukas. Elektromagnetinio lauko susidarymo principas. Elektromagnetinio lauko (EmL) šaltiniai. EmL charakteristika. EmL matavimo vienetai. EmL poveikis žmogaus organizmui. Profesiniai susirgimai nuo EmL poveikio ir jų išvengimo būdai. Elektrinio lauko stiprio nustatymas (išraiška). Stipriausias elektrinis laukas. EmL bangų savybės (sklidimas). Kas yra Pointingo vektorius? EmL bangų sklidimo kryptys. Kas tai yra jonizuojanti spinduliuotė? Jonizacijos šaltiniai. Alfa, beta ir gama dalelės ir jų susidarymas. Beta dalelių poveikis. Gama spinduliuotės poveikis. Neutronai ir jų apibūdinimas. Apšvitos dozė ir jos įvertinimas. Sugertosios dozės vienetas. SI lygiavertis dozės vienetas. SI efektinė dozė. Ekspozicinė dozė, jos galios vienetas. Jonizuojančios spinduliuotės apšvitinimo normos. Jonizuojančios spinduliuotės dozės įvertinimas.
  Sauga, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-16
 • Fizikos ir astronomijos istorija

  Fizikos ir astronomijos atsiradimas. Aleksandrijos muziejus. Viduramžių fizika ir mokslo atgimimas. Galilei – klasikinės fizikos pradininkas. Fizika nuo Galilei iki Newton. I. Newton 1632–1727. Mechanika ir mokslas apie šilumą XVIII amžiuje. Elektros reiškinių tyrimai. Banginė šviesos teorija. Termodinamika ir kinetinė dujų teorija. Elektros srovės tyrimai. Bendros elektromagnetinių reiškinių teorijos sukūrimas. Šiuolaikinės fizikos pradžia. Reliatyvumo teorija. Kvantinė mechanika. Atomų ir molekulių fizika. Atomo branduolio ir elementariųjų dalelių fizika. Kondensuotųjų terpių ir lazerių fizika.
  Fizika, konspektas(43 puslapiai)
  2010-10-28
Puslapyje rodyti po