Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Estetika filosofijoje

  Estetikos objektas. Estetikos struktūra. Uždaviniai. Estetikos santykis su kitais giminiškais mokslais. Estetikos šaltiniai. Periodizacija. Tipologiniai indų estetikos bruožai. Indų estetikos savitumas. Natiašastra. "Gitalamkara" ir muzikinės estetikos principai. Gitalamkara. Alamkarikų mokykla. Kašmyro simbolinės poetikos mokyklos estetika. Kinų estetikos bruožai. I Ching {permainų knyga}. Fengliu [vėtros ir srauto] estetika. Peizažinės tapybos estetika. Tang’ų epochos estetika. Japonų estetikos savitumas. Heiano epochos estetika. Zen estetikos principai.
  Filosofija, konspektas(12 puslapių)
  2008-07-28
 • Estetika ir emocinė kultūra

  Estetikos kategorijos. Platono paradigma. Menas, jo šakos ir žanrai. B. Brechto maksima. Emocinė kultūra. Aukštasis mokymas.
  Filosofija, konspektas(22 puslapiai)
  2006-05-23
 • Estetika ir gamta

  Gamta – grožio šaltinis. Gamta ir žmogaus kultūra. Grožio objektyvumas gamtoje. Grožis atskirose esybėse ir būtybėse. Estetinis ir metafiziškai estetinis grožėjimasis peizažu.
  Filosofija, konspektas(5 puslapiai)
  2009-01-22
 • Estetika ir menas

  Estetikos ryšys su menu. Menas šiuolaikiniame pasaulyje. Psichopatologinė meninio genijaus koncepcija.
  Filosofija, konspektas(7 puslapiai)
  2009-01-22
 • Estetika komunikacijų epochoje

  Kibernetinė kultūra ir vizualinis menas. Skaitmeninė estetika. Reziume.
  Filosofija, konspektas(9 puslapiai)
  2009-01-22
 • Estetikos objektas, jos struktūra ir uždaviniai

  Įvadas. Estetikos objektas, struktūra, uždaviniai. Estetikos ir meno filosofijos santykis. Filosofijos ir estetikos santykis. Estetika ir menotyra. Estetikos vieta mokslų, tyrinėjančių meno fenomeną, sistemoje.
  Filosofija, konspektas(13 puslapių)
  2009-01-22
 • Estetinės kategorijos

  Estetinių kategorijų sistema. Grožio ir bjaurumo dialektika. Bjaurumas. Fizinis grožis. Grožio suvokimas skirtingomis epochomis. Fizinio grožio samprata antikos epochoje. Grožio kanonai nuo Viduramžių iki XIX amžiaus. Šiuolaikinis problemos aiškinimas.
  Filosofija, konspektas(16 puslapių)
  2009-01-22
 • Estetinis auklėjimas

  Estetika. Estetinis auklėjimas mokykloje. Užklasinis ir užmokyklinis estetinis auklėjimas. Estetinio auklėjimo sąlygos. Kas tie estetiniai jausmai? Estetinio ugdymo metodai ir formos.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-19
 • Estetinis pažinimas ir suvokimas

  Estetinės analizės išeities taškai. Menininkas-kūrėjas. Žiūrovas (klausytojas). Pats meno kūrinys. Estetinis suvokimas. Pažinimo procesas. Pažinimo etapai. Empirizmas ir racionalizmas. Menas kaip pažinimo forma. Kaip gali būti suprantamas menas? Pagrindinės meno funkcijos? Kas šiais laikais lemia meno kūrybingumą?
  Filosofija, konspektas(13 puslapių)
  2009-01-22
 • Etika (10)

  Įvadas. Etikos mokslo objektas, problematika. Moralės kilmės problema. Racionalistinės etinės teorijos. I. Kanto etika. Racionalistinė stoikų etika. Empiristinės teorijos. Gėrio ir naudos ryšys utilitarizmo etikoje. Reliatyvistinė nuostata. Moralinės revoliucijos idėja (Friedrich Nietzsche). Moralės struktūra. Moralinė sąmonė. Valios ir intelekto poveikis moraliniam veiksmui. Intelekto ir valios dermės problema. Gera ir bloga valia. Tomas Akvinietis. Sąžinės samprata: kilmė ir funkcijos. Dorybės samprata. Vertybė ir idealas. Žmogaus subjektyvumo doroviniai atributai – pagarba kitam, tolerancija, atsakomybė, teisingumas, pagarbos visokiai gyvybei principas (Albertas Schweizeris). Totalinės atsakomybės tema. Emanuelis Levinas. J. Rawls teisingumo teorija.
  Etika, konspektas(18 puslapių)
  2006-03-07
 • Etika (14)

  Įvadas. Etikos mokslo objektas, sąvokos, problematika. Moralės kilmės problema. Racionalistinės etinės teorijos. Imanuelio Kanto etika. Racionalistinė stoikų etika. Empiristinės teorijos (Epikūro etika). Utilitaristinė etika (Jeremy Benthamas, Johnas Stuartas Millis). Reliatyvistinė etinė nuostata. Moralinės revoliucijos idėja (Friedrichas Nietzsche). Valios ir intelekto poveikis moraliniam veiksmui. Valia – vidinės kančios priežastis (Arthuras Schopenhaueris). Sąžinės samprata: kilmė ir funkcijos. Tomo Akviniečio (viduramžių filosofo) sąžinės samprata. I. Kanto sąžinės samprata. Dorybės samprata. Klasikinės kardinaliosios dorybės - krikščioniškosios dorybės. Vertybė ir idealas. Fenomenologinė vertybių etika. Žmogaus subjektyvumo doroviniai atributai – pagarba kitam, tolerancija, atsakomybė, teisingumas. Pagarbos visokiai gyvybei principas (Albertas Schweizeris). Totalinės atsakomybės tema (Emanuelis Levinas ). J. Rawls‘o teisingumo teorija.
  Etika, konspektas(16 puslapių)
  2007-05-09
 • Etika (15)

  Sokratas. Sokrato metodas. Sokrato mirtis. IV amžius pr. Kr. – Kinikai. Šiuolaikinis cinikas. Diogenas. Sofistai. Sofistų metodai. Retorika. Platonas. Idealizmas. Siela. Platono idėjos. Uolos mitas. Sielos struktūra. Platono valstybė. Platono valstybės bruožai. Prustas. III – I amžius Pr. Kr. – Helenizmas. Hedonizmas. Epikūras. Fizinis malonumas. Sporto filosofija ir etika. Seksizmas. Atletas. Determinizmas. Loginiai ribotumai. Apatija. Etinės temos susiję su gyvūnais. Vegetarizmas. Tradicinis požiūris. Religija ir moralė. Budistinė etika. Egzistencinė etika.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-12-14
 • Etika (2)

  Etikos mokslo objektas, problematika. Etikos mokslo rūšys, tyrimo metodai, jos santykis su socialiniais mokslais. Moralės kilmės problema (Racionalistinė (objektyvistinė pozicija(moralė- kosmo tvarkos refleksijos paseka{stoikai}, kategorinis imperatyvas{I. Kantas}); Empiristinė pozicija(gėris, malonumas, praktinė nauda {Epikūras, utilitaristai}); Reliatyvistinė pozicija (istorinė sąvokų gera/prasta prasmių modifikacija į moralinį gėrį ir blogį {F. Nietzsche}. Moralės struktūra, moralinė sąmonė (valios ir intelekto vaidmuo. Vidinės laisvės ir determinacijos problema; Sąžinės samprata: kilmė ir funkcijos; Dorybė: kilmė, rūšys, paskirtis). Vertybė ir idealas. Žmogaus subjektyvumo doroviniai atributai.
  Etika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-06-08
 • Etika (7)

  Etikos mokslo objektas, rūšys. Filosofinė etika. Struktūra. Esminės sąvokos. Moralės kilmės sistema. Teorijų tipai. Moralinio veiksmo vertinimas. Moralinė sąmonė. Valia ir intelektas. Sąžinės veikimo principai, funkcijos. Sąžinės klaidos. Dorybė: kilmė, rūšys, paskirtis. Aristotelis. Vertybės samprata. Vertybės kilmė.
  Etika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-20
 • Etika (9)

  Platonas: sielos struktūra ir dorybių sistema. Aristotelis: dorybių teorija ir žmogaus gyvenimo prasmės samprata. Atarakcija. Stoikų etika. Apatija. Skurdas. Vienatvė. Kančia. Mirtis. Krikščioniška etika. Krikščioniškos dorybės. David Hume. Utilitarizmas. Imanuelis Kantas. Nyčė.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-28
 • Etiketas (6)

  Derybos. Darbo drabužiai. Tu ar jūs. Dalykinio etiketo reikalavimai. Etiketas automobilyje, viešajame transporte. Bendravimo etiketas. Mandagumo žodžiai prašom, prašau, prašyčiau. Padėkos žodžiai. Kreipiniai. Paguodos bei užuojautos žodžiai. Geras žodis ir savitvarda. Bendravimas ir pasisveikinimas. Nuo ko prasideda bendravimas. Kas svarbu pasisveikinant. Sudėtingesnės situacijos. Kaip atsakyti į pasveikinimą. Kaip kreiptis į žmones. Bendros pasisveikinimo taisyklės. Sudėtingesnės situacijos. Rankos paspaudimas.
  Etiketas, konspektas(27 puslapiai)
  2007-03-15
 • Etikos istorija

  Filosofinės etikos istorijos prielaidos. Ikifilosofinė gėrio raida. Sofistai ir Sokratas. Platono gėrio idėja. Aristotelio etika. Krikščioniškos moralės prigimtis. Sandora su Dievu, kaip moralės pagrindas. Senojo Testamento etiniai ribotumai. Moralės reikalavimai meilės įstatyme. Moralinio įstatymo samprata. Amžinasis, prigimtinis ir žmogaus įstatymai. Prigimtinis įstatymas, kaip amžinųjų Dievo potvarkių atspindys. Žmogiškojo įstatymo samprata ir būtinumas. Sąžinės sampratos raida. Sąžinės kilmės samprata ir jos raida. Įpareigojanti sąžinės galia. Tomas Akvinietis ir Kantas. Sąžinės autonomija. Dorybių teorija. Dorovės normos ir dorybės prigimtis. Klasikinė dorybės sąvoka. Dorybių sistemos. Pagrindiniai dorybės reikalavimai. Alasdair MacIntyre dorybių etika. Žmogaus veikla dorovės požiūriu. Žmogiškųjų veiksmų samprata. Intelekto ir valios santykis žmogaus veiksmuose. Moralinė išorinio veiksmo vertė. Nuodėmės prigimtis. Moraliai blogas veiksmas. Šiuolaikinės dorovės filosofija. Egzistencializmo etika: Sorenas Kierkegaardas, Karlas Jaspersas. Diskurso ir komunikacijos etika: Jurgenas Habermasas, Karlas-Otto Apelis. Dialogo ir atsakomybės etika: Emanuelis Levinas, Martinas Buberis.
  Etika, konspektas(14 puslapių)
  2009-01-29
 • Etikos kodeksai

  Etikos kodeksų tikslai ir rūšys. Etikos kodekso misija. Etikos kodeksų nauda. Organizacijos etikos kodekso struktūra.
  Etika, konspektas(3 puslapiai)
  2005-09-17
 • Etikos kodeksai (2)

  Etikos kodekso sąvoka ir tikslai. Pirmaeiliai kodeksų tikslai. Antraeiliai kodeksų tikslai. Kodeksų forma ir turinys. Kodeksų administravimas. Kodeksai turi būti. Kodeksų privalumai ir trūkumai, jų svarba.
  Etika, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-17
 • Etikos kodekso paskirtis, struktūra, funkcijos ir įgyvendinimo prielaidos

  Etikos samprata. Bendroji etika. Profesinės etikos objektas. Profesinės etikos kodeksai. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso funkcijos. Etikos kodekso struktūra ir jos sudarymas. Stoikų etinės pažiūros į žmogaus pasaulį pagal Marko Aurelijaus knyga "Pačiam sau". Stoikų filosofijos ištakos. Pagrindinės stoikų filosofijos idėjos.
  Etika, konspektas(18 puslapių)
  2009-12-14
Puslapyje rodyti po