Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai

  Uraganas. Kaip uraganas susidaro? Kurie uraganai pavojingiausi? Žemės drebėjimas. Tragiškiausi žemės drebėjimai. Potvynis. Potvynių - atoslūgių kinetinė energija. Cunamis. Nuošliauža. Didžiausios nuošliaužos.
  Gamtinė geografija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-17
 • Elastingumo teorija (6)

  Paklausos ir pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Paklausos ir pasiūlos elastingumą kainų atžvilgiu lemiantys veiksniai. Prekės pakaitalai (substitutai). Būtiniausios ir prabangos prekės. Vartotojo biudžeto dalis, skirta prekei įsigyti. Laikas. Svarbu yra laiko tarpsnis nuo kainų pasikeitimo. Laiko tarpsnis. Prekių pakaitalai. Prekių saugojimo galimybės. Darbas iliustruotas grafikais.
  Mikroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2007-06-05
 • Elėjos filosofija

  Mokyklos raida. Pirmtakas — Ksenofanas. Parmenido gyvenimas. Pažiūros. Pradinė tezė. Būties teorija. Dedukcinis metodas. Epistemologijos pamatai. Parmenido reikšmė. Parmenido mokykla. Melisas. Zenonas iš Elėjos. Gorgijas. Megaros mokykla. Tolesnė įtaka.
  Senovės filosofija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-11
 • Elektra

  Elektra. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Kulono dėsnis. Elektrinis laukas. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stipris. Superpozicijos principas. Elektrinio lauko stiprumo linijos. Potencialinis laukas. Ekvipotencialinės linijos. Laidininkai. Elektroninės dujos. Ekranavimas. Dielektrikai. Elektrinis dipolis. Poliniai dielektrikai. Nepoliniai dielektrikai. Dielektriko pramušimas. Pjezoefektas. Kondensatorius. Elektros srovė. Omo dėsnis. Omo dėsnis uždarai grandinei. Superlaidumas. Nuoseklus jungimas. Lygiagretus jungimas. Elektros srovės darbas. Termosrovė. Pirmosios rūšies laidininkai. Antros rūšies laidininkai. Elektrolitai. Katodas. Anodas. Elektrolizė. Faradėjaus dėsnis. Išlydis. Nesavaiminis išlydis. Soties srovė. Savaiminis išlydis. Plazma. Termoelektroninė emisija. Diodas. Triodas. Puslaidininkiai. Elektroninis arba n laidumas. Skylinis arba p laidumas. Savasis laidumas.
  Elektromagnetizmas, konspektas(5 puslapiai)
  2004-10-31
 • Elektra (3)

  Elektronikos elementai. Puslaidininkinės medžiagos. p–n sandūra. Lyginimo diodai. Stabilitronas. Lauko tranzistorius. Dvipolis tranzistorius. Dinistorius. Trinistorius. Integrinės mikroschemos. Elektronikos įtaisai. Lygintuvai. Vienfazis vienpusio lyginimo lygintuvas. Vienfazis dvipusio lyginimo tiltelinis lygintuvas. Trifazis tiltelinis lygintuvas. Valdomas vienfazis lygintuvas. Elektriniai pasyvus filtai. C filtras. Elektriniai pasyvus filtai. L filtras. Stiprintuvų savybės ir charakteristikos. Elektroninio stiprintuvo veikimo principas ir vidiniai ryšiai. Grįžtamieji ryšiai. Stiprintuvas su dvipoliu tranzistoriumi. Nuolatinės srovės stiprintuvas; nulio dreifas. Diferencinis nuolatinės srovės stiprintuvas. Elektriniai matavimai. Matavimo paklaidos. Absoliutinė paklaida. Magnetoelektrinis matuoklis. Elektromagnetinis matuoklis. Srovės matavimas. Įtampos matavimas. Varžos matavimas ommetru. Neelektrinių dydžių elektriniai matavimų principai. Transformatoriai. Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Apvijų elektrovaros jėgos, tuščioji eiga. Magnetovaros jėgos. Apkrauto realiojo transformatoriaus veikimas. Svarbiausi transformatoriaus parametrai ir charakteristikos. Trumpojo jungimo bandymas. Trifazis transformatorius. Autotransformatorius. Nuolatinės srovės mašinos. Laidininkas magnetiniame lauke. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas. Nuolatinės srovės generatoriaus veikimo principas. Nuolatinės srovės mašinos sandara. Nuolatinės srovės variklių paleidimas ir reversavimas. Nuolatinės srovės variklių greičio reguliavimas. Asinchroninis variklis. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. AV veikimo principas. AV sandara. Statoriaus ir rotoriaus apvijų EVJ. AV magnetinis laukas. AV sukimo momentas ir mechaninė charakteristika. AV darbo charakteristikos. AV su trumpai sujungtu rotoriumi paleidimas. AV su faziniu rotoriumi mechaninė charakteristika ir paleidimas. AV greičio reguliavimas ir reversavimas. Vienfaziai AV. Elektros energijos tiekimas. Elektros energijos tiekimo sistema. Laidų skerspjūvio parinkimas. Elektros tinklų apsauga. Elektrinis apšvietimas. Optinė spinduliuotė. Akis – spinduliavimo srauto imtuvas. Pagrindiniai šviesos dydžiai ir vienetai. Kaitinamoji lempa. Liuminescencinė lempa. Didžiaslėgė gyvsidabrio lempa. Didžiaslėgė metalų halogenų lempa. Didžiaslėgė natrio lempa. Šviesos įtaisai. Apšvietimo skaičiavimas nuo taškinio šaltinio.
  Elektronika, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-23
 • Elektrinės savybės

  Įvadas. Metalai, izoliatoriai, puslaidininkiai: juostų teorija. Metalai. Puslaidininkiai. Izoliatoriai. Laidūs polimerai. Vienmačiai laidininkai. Elektrinė anizotropija. Temperatūros priklausomybė nuo elektrinio laidumo. Metalai. Wiedmann’o – Franz’o dėsnis: ryšys tarp elektrinio ir šiluminio metalų laidumų. Dielektrikai. Superlaidumas. Termometrija: vadovas.
  Elektromagnetizmas, konspektas(14 puslapių)
  2006-11-27
 • Elektriniai filtrai

  Elektriniai filtrai. Elektrinių filtrų paskirtis ir klasifikacija. Tipinės filtrų grandys ir jų charakteristikos. Virpesių pralaidumo sąlygos filtre. Žemo dažnio filtrai. Aukšto dažnio filtrai. Juostinis filtras. m tipo filtrai. m filtrų sudarymo pricipai. Nuoseklusis m filtras. Lygiagretusis m filtras.
  Elektronika, konspektas(20 puslapių)
  2005-11-02
 • Elektriniai matavimai (2)

  Įvadas į metrologiją. Metrologijos kategorijos. Metrologijos sritys. Matavimų susietumas ir kalibravimas. Matavimo etalonai. Metro konvencija. Euromet. Eurolab. Eurachem. Coomet. Oiml. Welmec. Matavimo vienetai. Pagrindiniai si vienetai. Pagrindinių si vienetų apibrėžimai. Elektriniai matavimai. Svarbiausios matavimų sąvokos. Matavimo paklaidos. Tiesioginės atskaitos prietaisai. Prietaisų charakteristikos ir ženklai skalėse. Skaitmeniniai matavimo prietaisai. Patobulinto keitiklio analogas – kodas schema. Lygiagretaus keitiklio (flash converter) schema. Integruojantis keitiklis kodas – analogas. Srovės ir įtampos matavimas. Srovės matavimas. Srovės transformatoriai. Įtampos matavimas. Įtampos matavimo transformatoriai. Galios ir energijos matavimas. Energijos vienfazėje grandinėje matavimas. Fazinio kampo ir dažnio matavimas. Elektrinių parametrų matavimas. Varžos matavimas ommetru. Varžos matavimas megommetru. Varžos matavimas ampermetru ir voltmetru. Varžos matavimas tilteliu. Induktyvumų ir talpumų matavimas. Neelelektrinių dydžių matavimas elektriniais matuokliais. Neelektrinių dydžių keitikliai. Bendrosios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Matavimai elektros instaliacijoje. Bendrieji reikalavimai. Elektriniai matavimai.
  Elektronika, konspektas(124 puslapiai)
  2006-10-30
 • Elektrolizė. Termochemija

  Įvadas. Elektrolizė. Elektrolizės dėsnis. Elektrolizės taikymas. Katodiniai ir anodiniai procesai. Faradėjaus dėsniai. Akumuliatoriai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Termochemijos dėsnis. Standartiniai elektrodų potencialai ir galvaninių elementų tipai. Galvaninių elementų tipai.
  Chemija, konspektas(13 puslapių)
  2008-06-16
 • Elektromagnetinės bangos

  Elektromagnetinių bangų savybės. Elektromagnetinių bangų sklidimo pobūdis. Atmosferos įtaka elektromagnetinių bangų sklidimui. Trumposios bangos. Trumpųjų radijo bangų sklidimas. Ultratrumpųjų radijo bangų sklidimas.
  Elektromagnetizmas, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-31
 • Elektromagnetizmas

  Elektrostatinis laukas vakuume. Elektros krūvis. Krūvio diskretiškumas(kvantavimas). Krūvio tvermės dėsnis. Krūvių sąveika ir Kulono dėsnis. Taškinio krūvio elektrinis laukas. Elektrostatinių laukų superpozicijos principas. Elektrinis dipolis. Dipolio sukurto elektrinio lauko stiprio skaičiavimas (be išvedimo geometrinė schema). Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Gauso dėsnis. Begalinės tolygiai įelektrintos plokštumos elektrostatinio lauko stiprio apskaičiavimas taikant Gauso dėsnį. Darbas atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Krūvio elektrostatiniame lauke potencinė energija. Elektrostatinio lauko potencialas, potencialų skirtumas. Ekvipotencialinis paviršius. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Elektrostatinis laukas dielektrike. Dielektrikai. Laisvieji ir surištieji krūvininkai. Poliniai ir nepoliniai dielektrikai. Poliarizacijos vektorius. Elektroninė dielektrikų poliarizacija. Polinė molekulė elektriniame lauke. Orientacinė poliarizacija. Elektrostatinis laukas dielektrike. Santykinė dielektrinė skvarba. Gauso dėsnis dielektrikui. EIektrinė slinktis. Segnetoelektrikai ir supratimas apie pjezoelektrikus, piroelektrikus. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Elektrostatinis laukas įelektrintame laidininke ir ties jo paviršiumi. Viduje laidininko, patalpinto elektriniame lauke, elektrinio lauko stipris. Elektrostatinė apsauga. Įelektrinto laidininko elektrinė talpa. Kondensatoriai. Plokščiojo kondensatoriaus elektrinė talpa. Įelektrinto kondensatoriaus energija. Elektrinio lauko energijos tūrinis tankis. Nuolatinė elektros srovė. Nuolatinė laidumo srovė. Srovės stipris, tankis. Srovės tankio ir krūvininkų koncentracijos ryšys. Omo dėsnis. Elektrovara. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Elektrinė varža. Savitoji varža. Srovės darbas ir galia. Klasikinės elektroninės laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. Elektros srovė dujose. Dujų jonizacija ir krūvininkų rekombinacija. Nesavaiminis išlydis dujose. Išlydžio voltamperinė charakteristika. Savaiminis išlydis dujose. Jo egzistavimo sąlygos. Savaiminio išlydžio tipai. Žėrintis (rusenantis), jam susidaryti reikiamos sąlygos. Dujų plazmos samprata. Svarbiausios plazmos savybės. Reikalingos sąlygos srovės tekėjimui vakuume. Termoelektroninė emisija. Ričardsono ir Dašmeno formulė. Magnetinis laukas vakuume. Svarbiausios magnetinio lauko charakteristikos. Magnetinė indukcija. Magnetinės indukcijos linijos. Srovės elemento sukurtas magnetinis laukas. Bio ir Savaro dėsnis. Magnetinio lauko stipris. Magnetinio lauko superpozicijos principas. Tiesiu laidu tekančios srovės magnetinis laukas. Apskritiminės srovės magnetinis laukas. Magnetinio lauko sūkuriškumas. Visuminės srovės dėsnis laidumo srovėms. Visuminės srovės dėsnio taikymas. Solenoido magnetinis laukas. Magnetinis srautas. Gauso dėsnis magnetiniam laukui. Magnetinio lauko ir elektros srovės sąveika. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Rėmelis, kurio teka srovė, vienalyčiame magnetiniame lauke. Magnetinių jėgų sukimo momentas. Krūvininkų judėjimas elektromagnetiniame lauke. Lorenco jėga. Lorenco jėgos praktinio taikymo pavyzdžiai. Holo reiškinys.
  Elektromagnetizmas, konspektas(19 puslapių)
  2005-03-10
 • Elektromagnetizmas (2)

  Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetiniai reiškiniai, elektros srovė. Elektros srovės darbas ir galia. Garsas. Laidininkų jungimo būdai. Mechaniniai svyravimai. Srovės stipris, elektros srovė, įtampa, varža. Srovės stipris, įtampa, varža. Šviesa. Elektros srovė, srovės stipris.
  Fizika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-01
 • Elektronika (10)

  Asinchroninio variklio paleidimas žvaigžde, trikampiu. Grandinė, kurios varža aktyvinė. Grandinė, kurios varža induktyvinė. Elektrine varža ir laidumas. Matavimo vienetai. Elektros energijos šiluma, Džoulio-Lenco dėsnis. Laidų elektrine apkrova, apsauga nuo perkrovimų. Laidų elektrinė apkrova ir jų apsauga nuo perkrovų. Srovės galingumas, darbas, matavimo elementai. Omo dėsnis pilnai grandinei. Perdavimai į rumpelinį skyrių su rankinio telegrafo pagalba. Veikimo principas. Schema: nuolatines srovės variklio paleidimas priklausomai nuo srovės. Kirchhofo dėsniai ir jų pritaikymas sudėtingų grandinių skaičiavimui. Priešgaisrinė signalizacija laive, veikimo principas. Kitos signalizacijos laive. Kintamos srovės variklio paleidimas aktyvinių varžų ir autotransformatoriaus pagalba (schema). Rezistorių jungimo būdai. Magnetinė indukcija. Magnetinis srautas. Srovės magnetinis laukas. Tiesus laidininkas magnetiniame lauke kairiąja ranka. Dinaminis stabdymas Generatoriaus EVJ gavimas. Grandinė su aktyviąja varža. Tarpusavio indukcija. EVJ. Transformatorius. Kintamoji srovė. Sinusinės EVJ gavimas. Grandinė, kurios varža induktyvinė. Komutacine įranga. Trifazės srovės galingumas. Imtuvu jungimas trikampiu.
  Elektronika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-30
 • Elektronikos pagrindai

  Elektronikos pagrindai. Pagrindinės sąvokos. Radioelektoninių mazgų elementai ir bendrosios charakteristikos. Signalai, jų klasifikacija. Grįžtamasis ryšys. Informacijos teorijos elementai. Elektrovakuuminiai prietaisai. Bendrosios pastabos. Diodas. Tetrodas. Triodas. Pentodas. Dar šis tas apie elektrovakuumines lempas. Elektroniniai vamzdžiai. Puslaidininkiai elektronikoje. Bendrosios pastabos. Savasis ir priemaišinis puslaidininkių laidumas. Puslaidininkiniai prietaisai, veikiantys laidumo kitimo principu. Termorezistorius. Fotorezistorius. Varistoriai. p - n sandūra. p - n sandūros suformavimas. p - n sandūra, veikiant išoriniam įtampos šaltiniui. Puslaidininkiniai diodai. Diodų modifikacijos. Dvipolis tranzistorius. Bendrosios žinios. Tranzistoriaus darbas statiniu režimu. Stiprinimas tranzistoriumi. Tranzistorių jungimo schemos. Tranzistoriaus maitinimas ir darbo stabilizavimas. Tranzistoriaus charakteristikos. Tranzistoriaus parametrai. Kai kurios tranzistorių ypatybės. Tranzistoriaus darbo režimas. Tranzistoriaus darbas impulsiniu režimu. Lauko tranzistoriai ir tiristoriai. Lauko tranzistoriai. Tiristoriai. Puslaidininkiniai optoelektroniniai prietaisai. Fotodiodai. Puslaidininkiniai fotoelementai. Fototranzistoriai. Fototiristoriai. Šviesos diodai. Optronai. Mikroelektronika. Bendrosios žinios. Plėvelinės ir hibridinės IS. Puslaidininkinės IS.
  Elektronika, konspektas(90 puslapių)
  2005-10-11
 • Elektroninė aparatūra

  Elektroninės aparatūros (EA) klasifikavimas. EA eksploatavimo sąlygos. Aparatūros eksploatavimo sąlygos priklauso ir nuo patalpos arba priedangos, kurioje ji patalpinta (5 kategorijos). Elektroninės aparatūros (EA) eksploatavimas Žemėje. Jūrose ir vandenynuose. Išorės faktoriai. Eksploatavimo reikalavimai. Konstrukcijos ir technologijos reikalavimai. Po išsamios analizės konstruktorius numato gaminamojo prietaiso gamybos procesus projektuojamajam gaminiui. Patikimumo terminai. Patikimumo sąvokoje yra tokie terminai. Patikimumas. Elektroninės aparatūros (EA) komponentų patikimumas. Elektroninės aparatūros (EA) komponentų patikimumas. Elektroninės aparatūros (EA) patikimumas projektavimo metu. Rezervavimas. Elektroninės aparatūros (EA) patikimumas eksploatavimo metu.
  Elektronika, konspektas(6 puslapiai)
  2008-04-21
 • Elektroninė vyriausybė (valdžia)

  Elektroninė vyriausybė (valdžia). Jos atsiradimas bei plitimas. Informacinė visuomenė. Elektroninė demokratija. Koduotės pašte.
  Informacija ir informacinė visuomenė, konspektas(5 puslapiai)
  2005-06-02
 • Elektroniniai matavimo prietaisai

  Elektroniniai matavimo prietaisai. Lygintuviniai prietaisai. Elektroninis voltmetras. Elektroninis oscilografas. Skaitmeninis voltmetras. Registruojantieji prietaisai. Savirašiai prietaisai. Optinis oscilografas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Elektronika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-09
 • Elektroniniai vamzdžiai

  Elektroniniai vamzdžiai. Elektrostatinio valdymo elektroniniai vamzdžiai. Elektronų patranka. Kreipimo sistema. Ekranas. EV parametrai.
  Elektronika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-18
 • Elektroninio dokumento rašymo taisyklės

  Dokumentų įforminimo formatai. Popieriaus lapo formatavimo galimybės. Teksto formavimas. Teksto rinkimo taisyklės. Tabuliatoriaus reguliavimas. Nespausdinami ženklai. Teksto fragmento paieška/pakeitimas. Masinių klaidų taisymas. Darbas su dideliais dokumentais. Šablonai. Dalykinės rodyklės kūrimas. Turinio sudarymas.
  Raštvedyba, konspektas(5 puslapiai)
  2005-06-07
 • Elektronino verslo teisinė aplinka

  E-komercijos samprata, rūšys ir požymiai. Elektroninės komercijos ypatybės ir jų įtaka teisiniam elektroninės komercijos reguliavimui. Elektroninės komercijos reguliavimo principai ir jų turinys. Elektroninių dokumentų ir elektroninių sutarčių teisinis pripažinimas Lietuvoje ir pagal UNCITRAL pavyzdinį elektroninės komercijos įstatymą. Vartotojų apsauga ir ginčų sprendimas e-komercijoje. Elektronines komercijos apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu. Bito mokestis. Nuolatinės buveinės instituto traktavimas elektroninėje komercijoje. Elektroniniai atsiskaitymai kreditinėmis ir debetinėmis kortelėmis. Smulkūs ir mobilieji atsiskaitymai (Iš metodinės medžiagos). Smulkūs ir mobilieji atsiskaitymai (Iš metodinės medžiagos).
  Teisė, konspektas(13 puslapių)
  2010-05-26
Puslapyje rodyti po