Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonominė geografija

  Ekonominės geografijos studijų objektas: Ekonominės geografijos mokslo raida; Globalaus pasaulio sistema; Regioninė ir lokalinė pasaulio sistema; Pasaulio valstybių klasifikacija; Pasaulio tarptautinių organizacijų sistema; Integracinių pokyčių raida politiniame-ekonominiame pasaulio žemėlapyje. Mokslo ir technikos pažanga, informacinių technologijų poveikis pasaulio raidai. Gamtinių išteklių pasiskirstymas pasaulyje. Pasaulio ūkio sistema ir jos šakinės raidos ypatumai. Gyvenimo kokybė ir migracijos priežastys. Kultūrinė ir religinė pasaulio sistema. Pasaulio demografinės raidos ypatumai. Urbanistinė pasaulio sistema. Tranzitinė pasaulio plėtra - laisvas prekių, kapitalo, darbo jėgos judėjimas. Priedai: Skaitiniai (medžiaga pateikiama pagal paskaitų temas, atskirą, paskutinę skyriaus dalį sudaro pasaulio regionų ekonominės geografijos raidos apžvalga); Siūlomų referatų temų sąrašas; Egzamino klausimai.
  Geografija, konspektas(97 puslapiai)
  2005-05-31
 • Ekonominė informatika (2)

  Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos, socialinės informacinės visuomenės problemos, politinės informacinės visuomenės problemos, kultūrinės informacijos visuomenės problemos, Lietuvos informacinės visuomenės plėtra, informacijos klasifikavimas, ekonominė informacija, informacijos tikrumas, informacija ir ūkinių procesų valdymas, informacinės sistemos (IS) ir informacinės technologijos (IT) samprata, klasikinis kompiuterinės sistemos modelis, kompiuterinės technikos raidos istorija, šiuolaikinių kompiuterinių sistemų organizavimo būdai, AK operatyvioji atmintis ir spartinančioji (Cache) atmintis, Kietieji magnetiniai diskai, lankstieji magnetiniai diskeliai, kompaktiniai diskai CD-ROM, asmeninio kompiuterio vaizdo sistema, spausdintuvai, duomenų įvedimo įrenginiai, klaviatūra, PĮ sąvoka ir klasifikavimas, operacinės sistemos ir jų paskirtis, vartotojų interfeisai (sąsajos), programavimo sistemos, programavimo kalbų kartos, programavimo tendencijos, taikomosios programos ir taikomųjų programų paketai (TPP), teksto redaktorių paskirtis, elektroninės lentelės (skaičiuokės), prezentacijų kūrimo programos, duomenų perdavimas, tinklų rūšys, vietinis tinklas, jo tipologijos, internetas – globalusis tinklas, ftp, telnet ir www paslaugos, elektroninis paštas, elektroninė komercija, elektroniniai duomenų mainai.
  Informatika, konspektas(45 puslapiai)
  2005-02-28
 • Ekonominė politika

  Ekonominės politikos esmė ir tikslai. Lietuvos respublikos ekonominės politikos raida (nuo 1918 iki dabar). Ekonominės politikos formavimo veiksniai. Ekonominis augimas. Lietuvos ekonominis augimas nuo 1990. Valstybės struktūrinė politika. Lietuvos ūkio struktūra. Aplinkos apsaugos politika. Lietuvos aplinkos apsaugos politika. Inovacinė politika. Investicijos ir valstybės vaidmuo. Investicinė politika Lietuvoje. Konkurencijos politika. Konkurencinė politika Lietuvoje. Socialinė politika. Socialinė politika Lietuvoje. Užsienio ekonominė politika. Lietuvos užsienio ekonominė politika.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-05-05
 • Ekonominė sociologija

  Kas yra ekonominė sociologija? Kas yra ekonominės sociologijos nagrinėjimo objektas? Kaip turi santykiauti ekonomikos mokslas ir ekonominė sociologija? Kaip reiškiasi Europos Sąjungos (ES) ekonominė funkcija? Kas yra sociologinis žmogus ir "ekonominis žmogus"? Ekonominės sociologijos klasikinis etapas. Išvardinkite žymiausius šio etapo atstovus. Apibūdinkite socialinį mobilumą. Kaip susikūrė socialinės stratifikacijos ir socialinio mobilumo teorija? Kas pavojingiau ekonominės kultūros raidai: tradicijų jėga ar inovacijų absoliutizacija? Ekonominė kultūra kaip veikiančio subjekto ekonominio elgesio reguliatorius. Kokiu būdu galima išanalizuoti ekonominės kultūros funkcionavimo ypatumus sisteminiu požiūriu? Kas kelia didelį pavojų vystyti ekonominę kultūrą: tradicijos įtvirtinimas ar inovacijos įteisinimas? Kokiu būdu ekonominę kultūrą galima apibrėžti socialinės analizės kontekste? Kokios pagrindinės ekonominės kultūros, kaip mechanizmo, reguliuojančio ekonominę veiklą, ypatybės? Kokių funkcijų pagalba ekonominė kultūra kaip socialinis mechanizmas reguliuoja subjektų ekonominį elgesį? Kaip pasireiškia transliacinė ekonominės kultūros funkcija? Kaip pasireiškia selekcinė ekonominės kultūros funkcija? Kaip pasireiškia inovacinė ekonominės kultūros funkcija? Kokie ekonominės kultūros funkcionavimo ypatumai kaip socialinio mechanizmo? Kokiu būdu galima išanalizuoti ekonominės kultūros funkcionavimo ypatumus sisteminiu požiūrių? Kuo pasižymi sociologinis požiūris į ekonominį suvokimą ir ekonominį mąstymą. Socialinio požiūrio metodologinė reikšmė. Kokia ekonominio intereso samprata? Ekonominio intereso charakteristika. Kur slypi ryšys tarp ekonominio intereso ir ideologijos? Kuo pasireiškia ryšio tarp ekonominių interesų ir ekonominių santykių būvio dėsningumas? Kaip suprasti ekonominį sąmoningumą? Socialinis - ekonominis darbo pasikeitimo dėsnis. Koks pagrindinis darbo pasikeitimo dėsnio reikalavimas? Kokios priežastys lemia darbo pasikeitimo poreikį? Kokie yra darbo padalijimo ir pasikeitimo tarpusavio santykių ypatumai? Ekonominiai interesai. Fenomeno sociologinio modeliavimo principai. Socialinis ekonominis darbo pasidalinimo dėsnis, jo esmė, aspektai ir pasireiškimo formos. Vebleno socialinis mechanizmas. Pagrindinės sociologinės koncepcijos. Bendra klasikinio etapo charakteristika. Markso analizė. Vėberio analizė. Kokie klasikinio etapo bruožai tampant ekonomine sociologija? Kur slypi K. Markso, M. Vėberio, T. Vebleno esmė analizuojant ekonomiką kaip socialini procesą? Koks socialinis mechanizmas reguliuojant ekonominius santykius glūdi K. Markso, M. Vėberio, T. Vebleno koncepcijose? Kaip sukurti ekonominį-socialinį žmogaus modelį? Ką laikyti veiksmo strategija?
  Sociologija, konspektas(38 puslapiai)
  2005-11-25
 • Ekonominė sociologija (2)

  Ekonominė ir socialinė sferos, esmė. Tarpusavio ryšys. Ekonominės sociologijos. uždaviniai: taikomieji, empiriniai. Globalinė – demografinė problema (situacijos globalinių mastu ir Lietuvoje įvertinimas). Globalinė ekologinė problema. Valstybės socialinės organizacijos modeliai (liberalusis, konservatyvusis, socialdemokratinis). Visuotinės gerovės valstybė. Socialiai orientuotos rinkos esminiai principai. Socialinė nelygybė ir socialinis teisingumas. Išsivysčiusių vakarų šalių visuomenės susiskaidymas į socialinius sluoksnius. Socialinių sluoksnių formavimasis Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Vidutinis sluoksnis (klasė) šiuolaikinėje visuomenėje. Žmogaus socialinės raidos koncepcija.
  Sociologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-11
 • Ekonominė statistika

  Aprašomoji statistika. Kokybinių ir kiekybinių kintamųjų paprastojo ir sukauptojo dažnio lentelių sudarymas. Statistinės charakteristikos apie duomenų masyvą: centrinės tendencijos matai; sklaidos matai; pasiskirstymo formos matai. Padėties charakteristikos. Sklaidos arba išsibarstymo charakteristikos. Formos charakteristikos. Statistinės charakteristikos grupuotiems duomenims. Duomenų skalės. Ryšio matai. Regresinė analizė. Pavyzdžiai.
  Ekonominė statistika, konspektas(20 puslapių)
  2006-01-06
 • Ekonominė statistika (2)

  Teorija, formulės, pavyzdžiai bei uždaviniai. Baziniai analitiniai indikatoriai. Grandininiai analitiniai indikatoriai. Vidutiniai indikatoriai.
  Ekonominė statistika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-01-06
 • Ekonominė statistika (5)

  Atrankinis stebėjimas. Dinamikos eilutės. Indeksai. Ekonominių reiškinių tarpusavio analizė.
  Ekonominė statistika, konspektas(6 puslapiai)
  2009-10-13
 • Ekonominė statistika (7)

  Regresinė analizė. Tiesinės regresijos modelis. Determinacijos koeficientas. Dviejų kintamųjų regersinė analizė. Dinamikos (laiko) eilutės. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Laiko eilučių prognozė. Prognozavimas išlyginimo metodais. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Eilutės trendo prognozavimas.
  Ekonominė statistika, konspektas(13 puslapių)
  2010-04-06
 • Ekonominės minties istorija

  Ekonominė mintis senovėje ir viduramžiais. Merkantilizmas. Klasikinė ekonomikos teorija. Fransua Kenė ekonominės idėjos. Adamas Smitas apie darbo pasidalijimą ir "nematomąją ranką". Deividas Rikardas ir santykinio pranašumo teorija. Socializmo ekonominių idėjų raida. Svarbiausios šių laikų ekonomikos teorijos kryptys.
  Ekonominės teorijos, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-05
 • Ekonominės minties istorija (2)

  FF. Listas. Pagrindiniai du Listo veikalai. Ž. Š. Sismondis. Maržinalistinė kryptis ekonomikoje. K. Mengeris. Džonas Beicas Klarkas. Statika ir dinamika. Pagrindiniai Dž. Klarko dėsniai. Šumpeteris. Ekonominis nacionalizmas: F. Listas, V.Rošeris, B.Hildebrandas, K.Knysas. Nutolimas nuo klasikinės politinės ekonomijos teorijų. Istorinė vokiečių mokykla, jos atstovai. Frydrichas Listas. Išvados. Ekonominio nacionalizmo priežastys. Ekonominio nacionalizmo pasekmės. Netobulos konkurencijos rinkos teorijos. Edvardas Čemberlinas ir Džoan Robinson. Neoklasikinės krypties atstovai. Verslininkų monopolijos priežastis - darbo rinkos netobulumas. Pagrindiniai akcentai. Džonas Meinardas Keinsas. Efektyvi paklausa, bendrosios paklausos ir bendrosios pasiūlos metodas. Vartojimo prekių rinkos teorija. Multiplikatorius. Gamybos išteklių poreikis ir likvidumo spąstai. Darbo užmokestis ir infliacijos teorija. Neokeinsimo teorijos. Istorizmo metodas politinėje ekonomijoje.
  Ekonominės teorijos, konspektas(28 puslapiai)
  2006-12-01
 • Ekonominės minties teorija

  Merkantilizmas. Merkantilizmo kritika. Merkantilizmo gynimas keinsistų kūryboje. Fiziokratai. Prekės natūrali ir rinkos kaina. Pelnas. Paplitęs požiūris, kad turtas susideda iš pinigų. D.Rikardo ekonominis mokymas. Maltusio ekonominis mokymas. Sėjaus dėsnis. Dž. Stiuartas Milis. Jo ekonominis mokymas. Dž. St. Milis (1806 – 1873). Jo gyvenimas ir kūryba. Dž. St. Milio knygos "Politinės ekonomijos principai" pagrindinės idėjos ir reikšmė (1848 m.). Austriška ekonominė mokykla (AEM). F. Wyzeris. A. Maršalo ekonominė teorija. Keinso ekonominė teorija.
  Ekonominės teorijos, konspektas(17 puslapių)
  2006-11-09
 • Ekonominės sistemos analizė

  Sisteminės analizės samprata ir taikymo sritys. Sistemų dinamika. Sistemų modeliavimo metodai. Sistemų valdymo procesai. Ekonominės sistemos ypatumai. Ekonominės sistemos tyrimas. Sprendimai ekonominėse sistemose. Ekspertiniai (intuityviniai) sprendimai ekonominėse sistemose. Matavimas ekonominėse sistemose. Valstybės ekonominė politika – sisteminis požiūris.
  Ekonomika, konspektas(22 puslapiai)
  2006-04-13
 • Ekonominių teorijų istorija. K. Marksas "Kapitalas"

  K. Markso biografija. K. Marksas "Kapitalas". Prekė ir pinigai. Pinigų virtimas kapitalu. Absoliutinės pridedamosios vertės gaminimas. Santykinės pridedamosios vertės gaminimas. Absoliutinės ir santykinės pridedamosios vertės gaminimas. Darbo užmokestis. Kapitalo kaupimo procesas. K. Marksas. "Kapitalas". "Politinės ekonomijos kritika" II tomas.
  Ekonominės teorijos, konspektas(15 puslapių)
  2007-03-05
 • Ekosistema. Žmogus. Žmogaus anatomija

  Ekosistema. Gyvybės raida Žemėje. Žmonių genties istorija. Žmonių rasės. Anatomija. Mokslininkai. Žmogaus griaučiai. Fiziologija. Grūdinimasis. Žmogaus organizmo tyrimo metodai.
  Biologija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-04-01
 • Ekskursija į Čiurlionio muziejų

  Popamokinis projektas pradinių klasių mokiniams. Renginio tikslai, Prieš ekskursiją, Renginio situacija, Pasirengimas renginiui, Renginio eiga, Įvadinė dalis, Pažintinė dalis, Ekskursijos pabaiga, Rezultatai, Ekskursijos vertinimas, Tolesni planai.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-04-11
 • Ekskursija po Telšių rajoną

  Ekskursija po Telšių rajoną. Telšiai. Rainiai. Rainių koplyčia, Rainių miškelis. Viešvėnai. Biržuvėnai. Grafų Gorskių dvaras. Privilegijų suteikimas Biržuvėnams. Kiti istoriniai faktai. Biržuvėnų dvaro savininkai. Gorskiai – iškiliausi dvaro valdytojai. Dvaras klestėjimo laikais. Dėmesys praeities palikimui. Biržuvėnai šiandien. Išlikę dvaro turtai. Išlikę statiniai. Dvaro vertė. Luokės miestelis. Tadas Blinda. Visų Šventųjų bažnyčia. Šatrijos kalnas. Varnių regioninis parkas. Padavimai. Viekšnaliai. Viekšnalių kraštotyros muziejus. Pavandenė. Pavandenės dvaras. Šv. Onos bažnyčia. Varniai. Lūksto ežeras. Bilionų piliakalnis. Bilionų piliakalnis – legendiniai Pilėnai? Medvėgalis.
  Turizmas, konspektas(27 puslapiai)
  2006-07-19
 • Eksporto planavimas

  Eksporto galimybių įvertinimas. Valdymo tikslai. Patirtis. Valdymas ir personalas. Gamybiniai pajėgumai. Finansiniai pajėgumai. Rekomendacijos pradedančiam eksportuotojui. Eksporto rinkos pasirinkimas. Rinkų sąrašo sudarymas. Atrinktų rinkų palyginimas. Eksporto marketingo plano struktūra. Kaip pasirinkti užsienio prekybos partnerį. Klientai ir pardavimų apimtys. Realizuojama produkcija. Pajėgumai ir įranga. Pardavimų skatinimas. Komercinė dokumentacija. Transportavimo ir sandėliavimo dokumentai. Draudimo dokumentai. Sąskaitos. Kiti dokumentai. Transporto rūšies pasirinkimas. Transporto rūšių efektyvumo lyginamoji analizė. Atsiskaitymų rūšys. Eksporto rizikos minimizavimas. Apyvartinių lėšų papildymas banko paskolomis. CE ženklinimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-01-16
 • Ekstensyvių paslaugų informacijos įstaigose apžvalga

  Ekstensyvių paslaugų informacijos įstaigose. Apžvalga remiantis šaltiniais. Viešoji biblioteka: tradicija ir modernumas. Viešosios bibliotekos skaitmeninės eros sankryžose: Europos sąjungos projekto Pulman gairės. Socialinės atskirties mažinimas. Prieiga ir paslaugos neįgaliems žmonėms. Viešųjų bibliotekų paslaugų plėtra. Calimera sėkmingos veiklos gairės.
  Bibliotekininkystė, konspektas(18 puslapių)
  2009-12-02
 • Ekstremalinė medicina

  Katastrofų medicina. Apibrėžimas. Katastrofos pasekoje būdinga situacija. Potencialiai pavojingi objektai Lietuvoje. Medicininis rūšiavimas. Sužeistojo rūšiavimo kortelė. Kaip gali būti apšvitinami žmonės. Ūmios spindulinės ligos eiga. Radiacinių avarijų priežastys. Apšvitinimo variantai įvairių radiacinių avarijų metu. Radiacinio saugumo normos. Radiacinės apsaugos principai. Radiacinės apsaugos būdai. Apsinuodijimų klasifikacija. Nuodingų medžiagų klasifikacija. Troškinančios nuodingos medžiagos. Odą žalojančios nuodingos medžiagos. Psichocheminės nuodingos medžiagos. Apsinuodijimų klasifikacija. Bendri medicinos pagalbos principai apsinuodijimo atveju. Vadyba kaip specifinė veikla. Horizontalus ir vertikalus darbo pasidalijimas. F. Taylor mokslinė valdymo koncepcija. Saugaus gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo zonos. ASPĮ pasirengimas ekstremaliom situacijom. Rizikos faktoriai įvertinami ASPĮ zonoje. ASPĮ resursų įvertinimas. ASPĮ parengties lygiai. Informacijos gavimo sistema ekstremalių situacijų atvejais. Aliarmo planas. Personalo mobilizavimo sistema. ASPĮ pasirengimo Europos Sąjungos (ES) plano uždaviniai. Nukentėjusių priėmimo sistema į ASPĮ. Karantino priemonės ir planai ypač pavojingų infekcinių ligų atveju.
  Medicina, konspektas(22 puslapiai)
  2005-12-17
Puslapyje rodyti po