Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (6)

  Ekonomikos teorijos objektas ir metodas. Pagrindinių ekonomikos problemų sprendimo ypatumai skirtingose ekonominėse sistemose. Rinkos mechanizmas: paklausos ir pasiūlos sąveika. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Vartotojo elgsena. Gamintojų veiklos organizavimas. Kaštai ir pelnas. Kaštai – išlaidos išreikštos. Pagrindiniai rinkos struktūrų modeliai. Gamybos veiksnių rinkos. Nacionalinis produktas ir ekonomikos augimas. Ekonominė konjunktūra. Valstybės biudžetas ir fiskalinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Pinigų sistema ir bankai. Infliacija. Pasaulinis ūkis ir ekonomikos globalizacijos procesai.
  Ekonominės teorijos, konspektas(5 puslapiai)
  2005-08-29
 • Ekonomika (65)

  Ar galima ekonominį žaidimą pradėti nuo nulio? Kokius pasirinkimus turi pasirinkti visuomenė? Valdžios vaidmuo skirstant prekes? Kokias žinote pagrindines institucijas? Kas yra ekonominė sistema? Ekonominių sistemų paliginimas? Namų ūkių vaidmuo ekonomikoje? Įmonių vaidmuo ekonomikoje? Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje? Kas yra vartotojai? Vartotojo vaidmuo ekonomikoje? Vartotojo elgesio teorija? Kas yra ribinis naudingumas? Kas yra bendrasis naudingumas? Ribinio naudingumo esmė? Ribinio naudingumo mažėjimo dėsnis? Kada įmonei tikslinga veiklą plėsti, o kada ne? Ar keičia pasirinkimą technologijos? Technologinių pokyčių paskirtis? Kokių uždavinių rinka neišsprendžia? Išorės padariniai. Privati prekė. Visuomeninės gėrybės. 3 krizių galimybės. Mišrioji ekonomika. Valstybės užduotys. Šeimos santaupos. Terminuoti indėliai. Kaupiamieji indėliai. Turėdami banko sąskaitą galite. Kaip tapti investuotoju. Iždo vekselis.
  Ekonomika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-26
 • Ekonomika (66)

  Gamybos išlaidos. Gamybos išlaidų samprata ir jų klasifikavimas. Trumpalaikiai gamybos kaštai. Ilgalaikiai gamybos kaštai. Savikaina ir jos apskaičiavimas. Savikainos mažinimo veiksniai ir rezervai. Pelnas. Rentabilumas. Kainos. Kainos ir jų reikšmė įmonės ekonomikoje. Kainų nustatymas. Kainų funkcijos. Kainos strategija. Kainos ir įmonių konkurencija. Pinigai ir bankų rinka. Pinigų vertė. Bankų pinigai. Valiutų kursai. Palūkanos. Vertybiniai popieriai. Bankai ir jų vaidmuo įmonės ekonomikoje. Apskaita ir įmonės finansai. Buhalterinė apskaita. Finansinė apskaita ir ataskaitos. Apskaitos įmonėje tvarkymas.
  Ekonomika, konspektas(29 puslapiai)
  2006-05-01
 • Ekonomika (85)

  Pratarmė. Ekonomikos įvadas. Ekonomikos sąvokos. Ekonomikos teorijos istorija. Ekonominė mintis Antikos laikais. Ekonominė mintis Viduramžiais. Merkantilizmas. Klasikinė ekonomika. Socialistinės ekonominės kryptys. Lietuvos ekonomikos mokslo raida. Ekonomikos objektas. Daiktas ir paslauga. Pasirinkimo problema. Gamybos ištekliai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos problemos ir jų tikslai. Ekonomikos sistemų tipai. Tradicinė ekonomika. Rinkos ekonomika. Komandinė ekonomika. Mišrioji ekonomika. Specializacija, mainai ir pinigai. Specializacija. Mainai. Pinigai ir jų funkcijos. Pinigų istorinė raida. Pinigų savybės ir funkcijos. Pinigų vertė ir rūšys. Valiutų kursas. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Obligacijos. Opcionas. Hipotekos lakštai. Vekselis. Finansų rinka. Finansų institucijos. Bankų istorijos apžvalga. Bankai - finansų rinkos dalis. Bankų sistema. Šiuolaikinių bankų teikiamos paslaugos. Bankininkystės problemos ir jų sprendimo būdai. Bankininkystės problemos rinkos ekonomikos šalyse. Bankininkystė Lietuvoje: jos problemos ir plėtra. Laisvosios rinkos ūkio modelis. Privati nuosavybė. Pelnas. Konkurencija. Pasiūla ir paklausa. Rinka. Paklausa. Paklausos dėsnis. Paklausos lankstumas. Pasiūla. Pasiūlos pokyčiai. Paklausos ir pasiūlos tarpusavio sąveika. Prekės vertė ir kaina. Prekės vartojamoji ir mainomoji vertė. Kainos esmė ir rūšys. Kainos esmė. Kainos funkcijos. Kainų rūšys. Gamybos apimties ir kainos priklausomybė. Šalies ūkis, jo vystymosi rodikliai. Šalies ūkio struktūra. Gamintojo veiklos organizavimas. Verslas ir verslininkas. Verslo įmonė. Verslo organizavimo formos. Bendrasis nacionalinis produktas. Vartotojų ir gamintojų santykiai. Valstybės ir vartotojų santykiai. Valstybės ir verslo santykiai. Ekonominio vystymosi ciklai. Pajamos ir jų paskirstymas. Pajamų šaltiniai. Darbas kaip pajamų šaltinis. Turto pajamos. Pajamų nelygybė. Pajamų paskirstymo sistema. Valstybės vaidmuo. Valstybės funkcijos. Visuomeninių gėrybių teikimas. Žalingų išorinių padarinių tvarkymas. Naudingų išorinių padarinių skatinimas. Privačios nuosavybės gynimas. Gamtinių monopolijų reguliavimas. Socialinių programų vykdymas. Ekonomikos stabilizavimo priemonės. Valstybės biudžeto formavimas ir naudojimas. Valstybinis biudžetas. Ekonominės politikos į gyvendinimas. Valstybės ekonominės politikos tikslai. Finansinė politika. Monetarinė politika. Kitos valstybės ekonominės politikos formos.
  Ekonomika, konspektas(89 puslapiai)
  2006-10-25
 • Ekonomika (88)

  Ekonomikos mokslo dalykas. Ekonomika kaip visuomenės aspektas (posisteminė). Ištekliai, jų ribotumas. Poreikiai ir jų tenkinimas. Ekonominės gėrybės ir laisvos (nekaštuojančios) gėrybės. Privačios ir visuomeninės gėrybės. Išorės efektai (externalities). Ekonomikos mokslų sistema. Ekonomiksas ir politinė ekonomija kaip dvi ekonominės teorijos atmainos. Makroekonomika ir mikroekonomika. Istorinės ūkio formos. Natūrinis ūkis ir rinkos ūkis. Komandinė ekonomika. Moderni ekonomika kaip ūkio formų derinys (mišri ekonomika). Gamybos galimybių kreivė. Mišrios ekonomikos bruožai. Rinkos mechanizmų formavimasis, specializacija, mainai. Tiesioginiai (natūriniai) mainai ir jų ribotumas. Pinigų atsiradimas bei raida. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Jų pusiausvyra. Trijų klausimų – ką, kaip ir kam – išsisprendimas rinkos ūkyje. "nematoma ranka". Rinkos mechanizmo ribotumas. Ar rinka amžina? Kiek valstybės turi būti? Neoliberalizmas prieš keinsizmą. Makroekonomikos sąvokos, teiginiai bei tikslai. Makroekonominis požiūris. Visuminė pasiūla ir visuminė paklausa. Bendras nacionalinis produktas (bnp) ir bendras vidinis produktas (BVP). Nominalus ir realus bendrasis nacionalinis produktas. Neformali (nelegali) ekonomika. Ekonominiai ciklai. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į ekonominę pusiausvyrą. Ekonominio ciklo fazės. Nedarbas ir jo tipai. Klasikinis požiūris į visuminę pasiūlą. Pajamos, santaupos ir vartojimas. Investavimas. Multiplikatorius. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos esmė. Proporciniai, progresyviniai, regresiniai mokesčiai. Biudžeto deficitas ir nacionalinė skola. Pinigai ir bankų sistema. Monetarinė politika. Pinigai ir jų funkcijos. Bankų atsiradimas ir jų vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir monetarinė politika. Pinigų pasiūlos reguliavimo mechanizmai. Monetarinė politika ir palūkanų norma. Klasikinės centrinio banko funkcijos ir valiutų valdybos modelis. Infliacija ir jos poveikis ekonomikai. Infliacijos samprata. Philipso teorija. Visuminė paklausa kaip makroekonominė problema. Paklausa pinigams. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata. Elastingumo rūšys, jų grafinė išraiška. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Vartotojo elgsena. Naudingumo sąvoka. Bendrasis ir vidinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Pajamų ir substitucijos efektai kintant prekių kainoms. Tobula ir netobula konkurencija. Monopolija. Palūkanos, renta, pelnas. Palūkanos kaip skolinamojo kapitalo pajamos. Palūkanų norma ir jos dydį lemiantys veiksniai. Tarptautinis ekonominių procesų lygmuo. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir tarptautinė prekyba. Absoliutus ir lyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos dilema – laisvoji prekyba ir protekcionizmas. Dempingas. Tarptautiniai kreditai. Mokėjimų balansas.
  Ekonomika, konspektas(25 puslapiai)
  2006-10-27
 • Ekonomika (9)

  Ekonomikos tikslai. Gamybos ištekliai. Gamybos pasirinkimo problema: riboti ištekliai ir beribiai poreikiai. GGK poslinkiai. Rinka. Rinkos santykiu sistema (srautai). Rinkos tipai. Tobulos (grynosios) konkurencijos bruožai. Grynoji Monopolija. Monopolistines konkurencijos bruožai. Oligopolijos bruožai. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Rinkos privalumai ir trūkumai. Paklausa: esmė, paklausos kreivė. Paklausos kreivės poslinkiai. Pasiūla: esmė, pasiūlos kreivė. Pasiūlos kreivės poslinkiai. Rinkos pusiausvyra. Pusiausvyros grafinė išraiška. Paklausos ir pasiūlos elastingumas, samprata ir formos. Paklausos elastingumo veiksniai. Pasiūlos elastingumo veiksniai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas . Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumas, ribinis naudingumas. Kaštai: samprata ir tipai. Trumpo laikotarpio kaštai: esmė, tipai Kaina: samprata, funkcijos. Kainų politikos tikslai ir uždaviniai Kainų politikos rūšys/metodai. Nacionalinis produktas: samprata. Bendras nacionalinis produktas. Bendro nacionalinio produkto (BNP) skaičiavimo kriterijai. Bendro nacionalinio produkto skaičiavimo būdai. BNP skaičiavimas išlaidų metodu. BNP Skaičiavimo metodai. Bendro nacionalinio produkto skaičiavimo būdai. BNP skaičiavimas pajamų metodu. Kiti nacionalinio produkto rodikliai: Bendras vidinis produktas (BVP) jo skirtumas nuo bendro nacionalinio produkto. BNP skaičiavimo patikimumas: gamyba be rinkos-gamyba be apskaitos. Ekonominis nepastovumas, Cikliniai svyravimai, verslo ciklo fazės. Fiskalinė politika: samprata. Biudžeto balansas, jo tipai. Fiskalinės politikos metodai. Fiskalines politikos priemones. Pinigai: esmė, funkcijos. Pinigų formos. Vertybiniai popieriai. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos ir paklausos sąveika. Palūkanų norma: esmė. Bankų rūšys. Bankų rūšys pagal veiklos pobūdį, jų funkcijos. Centrinio emisijos banko funkcijos. Monetarinė politika. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacijos priemonės. Nedarbas, nedarbo rūšys. Nedarbo mažinimas. Tarptautinės prekybos prielaidos. Infliacijos-nedarbo dilema. Filipso kreivė. Importas, eksportas.
  Ekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2005-09-29
 • Ekonomika (97)

  Ekonomikos teorijos metodai. Matematikos metodai. Pagrindiniai gamybos veiksniai: žemė, darbas ir kapitalas. Didmeninė prekyba. Mažmeninė prekyba. Tarptautinė prekyba. Verslo organizavimo formos. Pelno nesiekiančios organizacijos. Prekių ir paslaugų paklausa. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra.
  Ekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2007-01-25
 • Ekonomikos ir verslo studijos

  Substitucija. Laikas. Minimalios kainos. Maksimalios kainos. Vartotojo elgsena. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Perteklinė darbo jėga. Darbo ribinis naudingumas. Ribinis pajamų produktas. Netobula konkurencija. Verslo organizavimo formos rinkos ekonomikoje, jų privalumai ir trūkumai. Visuminė paklausa ir pasiūla. Ekonominio augimo teorija. Darbo pasidalijimas, jo vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonominės teorijos, konspektas(14 puslapių)
  2006-11-20
 • Ekonomikos neapibrėžtumas

  Ekonomikos neapibrėžtumo samprata. Ekonomikos neapibrėžtumą sąlygojantys veiksniai. Ekonominė rizika. Ekonominis žaidimas. Spekuliacija. Draudimas.
  Ekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-12-05
 • Ekonomikos pagrindai

  Ekonomikos mokslo samprata. Ekonomikos mokslo tipologija. Ekonomikos mokslo specifika. Ekonomikos mokslo pradinės sąvokos. Ištekliai. Gamyba. Vartojimas. Mainai. Universalios ekonomikos organizavimo problemos. Ekonomikų organizavimo alternatyvos. Efektyvumas. Efektyvumo tipai. Universalūs efektyvumo didinimo principai. Rinkos samprata ir veikimo principai. Rinkos ekonomikos apibrėžimas. Rinkos ekonomikos dalyvių poveikio priemonės. Pagrindinė rinkos informacija. Konkurencija. Konkurencijos tipą apibūdinantys požymiai. Tobula konkurencija. Netobula konkurencija. Rinkų tipai pagal konkurenciją. Paklausos ir pasiūlos teorija. Paklausa. Paklausos dėsnis. Paklausos funkcija. Paklausą lemiantys veiksniai. Paklausos kiekis. Paklausos kreivė. Paklausos pokyčiai. paklausos poslinkio atvejai. Rinkos pusiausvyra. Rinkos kaina. Rinkos samprata. Rinkos kainos kitimas. Makroekonominė verslo aplinka. Rinkos trūkumai. Vyriausybės ekonominės funkcijos. Makroekonomikos pagrindiniai tikslai.
  Ekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2005-11-09
 • Ekonomikos pagrindai (2)

  Elastingumas. Absoliutus elastingumas. Santykinis elastingumas. Vieneto elastingumas. Santykinis neelastingumas. Absoliutus neelastingumas. Kryžminis elastingumas. Deficitas. Perteklius. Minimalios kainos. Maksimalios kainos. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena. Prekės naudingumas. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Indiferentiškumas. Ribinės substitucijos laipsnis (norma). Vartotojo pusiausvyros taškas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Perteklinė darbo jėga. Konkurencija. Socialinis mobilumas. Darbdavių informuotumas apie darbo sąnaudas ir rezultatus. Darbo ribinis naudingumas. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas. Perteklinė darbo jėga. Netobula konkurencija. Verslo organizavimo formos rinkos ekonomikoje, jų privalumai ir trūkumai. Individualioji įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Užduotys ir sprendimai.
  Ekonomika, konspektas(32 puslapiai)
  2005-11-30
 • Ekonomikos pagrindai (3)

  Valstybės ekonominė veikla. Pagrindinė ekonomikos problema. Mikroekonomika. Paklausa. Pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Rinka ir jos funkcijos. Darbo rinka. Kaštai. Konkurencija.
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-20
 • Ekonomikos pagrindai (4)

  Pasiūla. Pasiūlos kitimo veiksniai. Valstybinė ekonominė politika. Jos tikslai ir funkcijos. Vartojimas, kaupimas, investavimas. Vartotojo abejingumo kreivė, esant visiškiems pakaitams (substitutams).
  Mikroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-12-06
 • Ekonomikos sąvoka. Mikroekonomika ir makroekonomika

  Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Tobulosios konkurencijos ekonomika. Paklausa. Pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąja kainas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Vartotojo biudžetas. Gamybos teorija. Firmos gamybos kaštai. Firmos pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje. Tobulosios konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Monopolinės konkurencijos rinka.
  Ekonomika, konspektas(77 puslapiai)
  2006-05-18
 • Ekonomikos teorija (3)

  PowerPoint pristatymas. Ekonomikos teorija. Ekonomika. Bendroji ekonomikos teorija. Žmonių ūkinė veikla. Dvi ekonomikos dalys: mikroekonomika (microeconomics) ir makroekonomika (macroeconomics). Pagrindinės sąlygos. Pagrindiniai ekonomikos mokslo tyrimo metodai. Du ekonomikos teorijos aspektai. Ekonomikos ir kartu ekonominės politikos tikslai. Ekonomikos mokslo raida. Ekonominių sistemų tipai. Išteklių ribotumas, pasirinkimas ir ekonominės problemos.
  Ekonomika, konspektas(33 skaidrės)
  2007-03-02
 • Ekonomikos teorija (4)

  Maržinalizmo teorija – neoklasikinės ekonomikos teorijos pradžia. Maržinalizmo teorijos metodologija. Maržinalizmo teorija – neoklasikinės ekonomikos teorijos pradžia. Maržinalizmo teorijos metodologija. Ribinės analizės teorijos pradžia. Austrų mokyklos ribinio naudingumo teorija. Maržinalizmo teorijos reikšmė. Matematinė ekonomikos mokykla – neoklasikinės ekonomikos teorijos elementas. Ekonomikos dalinės pusiausvyros teorija. Ekonomikos bendrosios pusiausvyros teorija. Švedų matematinė mokykla – pinigų poveikio ekonomikos pusiausvyrai teorija. Amerikietiškoji matematinė mokykla – gamybos veiksnių paskirstymo ir panaudojimo teorija. Neoklasikinė ekonomikos teorija. Neoklasikinės ekonomikos teorijos metodologija. Grynosios konkurencijos rinkos teorija. Neoklasikinės mokyklos paklausos-pasiūlos teorija grynosios konkurencijos sąlygomis. Maršalo gamybos kaštų analizė. Laiko veiksnys. Netobulos ir monopolinės konkurencijos teorija. Džoan Robinson ir Edvardo Čemberlino indėlis į konkurencinės monopolijos teoriją. Neoklasikinės mokyklos ekonominės gerovės teorija. Keinsistinė ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos perversmas. Užimtumo lygio ir visuminės paklausos Keinso teorija. Polinkio vartoti ir kaupti Keinso teorija. Santaupų ir investicijų Keinso teorija. Investicijų multiplikatoriaus keinsistinė teorija. Makroreguliavimo keinsistinės priemonės. Monetarizmo metodologija. Fišerio mainų lygties teorija. Monetarinė pinigų paklausos ir pasiūlos teorija. Monetaristinė pusiausvyra. Pinigų, infliacijos, užimtumo ryšio monetarinė teorija. Fridmeno "pinigų taisyklė". Pasiūlos ekonomikos teorija. Monetaristinės teorijos vertinimas. Neoliberalizmo metodologija. Ekonominės laisvės filosofija. Fraiburgo mokykla – ordoliberalizmo teorija. Socialinės rinkos ūkio teorija – kairiojo liberalizmo atmaina. Neokeinsizmo metodologija. Kumuliatyvinės paklausos teorija. Neoklasikinės sintezės teorija. Pokeinsizmas. Šiuolaikinės socialinės – institucinės teorijos. Industrinės visuomenės teorija. Poindustrinės visuomenės teorijos. Informacinės visuomenės koncepcija. Racionalių lūkesčių hipotezė.
  Ekonominės teorijos, konspektas(24 puslapiai)
  2008-06-10
 • Ekonomikos teorija (6)

  Ekonomikos teorijos objektas ir metodai. Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Pozityvioji ir normatyvioji ekonomikos teorija. Ekonomikos modeliai. Grafikų metodas. Ekonomikos esmė ir tikslai. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija. Mainai. Pinigai. Ekonomikos sistemos ir jų tikslai. Ekonominiai ištekliai. Alternatyvieji kaštai. Ribotumas ir pasirinkimas. Ekonomikos problemos. Gamybos galimybių kreivė. Rinka. Rinkos ekonomikos problemos. Ekonomikos augimas.
  Ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2009-11-23
 • Ekonomikos teorijos objektas

  Pagrindinės ekonomikos sąvokos ir ekonomikos kaip mokslo apibūdinimas. Poreikiai. Ištekliai. Žemė. Darbas. Kapitalas. Gamyba. Technologija. Ekonomikos teorija. Išteklių naudojimo alternatyvūs kaštai.
  Ekonominės teorijos, konspektas(5 puslapiai)
  2006-11-08
 • Ekonomikos, verslo, vadybos įvadas

  Ekonomikos samprata, problemos ir tikslai. Specializacija, mainai ir pinigai. Rinka. Konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Rinkos jėgos. Rinkos mechanizmas: ribotumai ir problemos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2005-10-01
 • Ekonominė analizė (2)

  Ekonominės analizės objektas. Pagrindiniai ekonominės analizės uždaviniai. Pagrindiniai ekonominės analizės principai. Ekonominės analizės ryšys su kitais mokslais. Ekonominės analizės metodai. Tradiciniai analizės metodai. Pasirenkant santykinius rodiklius, reikia vadovautis tokiais principais. Grupavimo būdai. Analizės rodikliai nepalyginami, jei. Indeksų metodas. Trūkumai. Priežastinių ryšių nustatymo metodas. Ekonominių reiškinių funkcinė priklausomybė. Ekonominių reiškinių funkcinė priklausomybė. Priežastinių ryšių nustatymo metodas. Grandininių pakeitimų metodas. Balansinės ekonominės analizės metodas. Matematiniai analizės metodai. Euristiniai analizės metodai. Specifiniai analizės metodai. SWOT analizės atlikimo taisyklės. SWOT analizės išoriniai veiksniai. SWOT analizės vidiniai veiksniai. Funkcinė-vertinė analizė. Funkcinė-vertinė analizė taikoma. Grafiniai analizės metodai. Ekonominės analizės tipai. Įmonės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės viso turto apyvartumas. Įmonės ilgalaikio turto apyvartumas. Įmonės trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Viso trumpalaikio turto apyvartumas. Atsargų apyvartumo rodiklis. Debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas. Kapitalo apytakos ciklas, dienomis. Atsargų apyvartumo detalizacija. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. Specialūs analizės aspektai. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto įvertinimo analizė. Turtas vertinamas įvairiais atvejais, tačiau dažniausiai tada, kai. Turto vertė nustatoma šiais metodais. Ilgalaikio materialiojo turto sudėties, struktūros, dinamikos ir techninės būklės analizė. Techninę būklę apibūdinantys rodikliai. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo koeficiento kitimui daro įtaką šie veiksniai. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimą apibūdina bendrieji ir specialieji arba technologiniai įrengimų naudojimo rodikliai. Grandininis būdas. Integralinis metodas. Grandininis metodas. Technologinių įrengimų naudojimo rodikliai ir jų analizė. Įrengimų naudojimo rodiklių grupės. Technologinių įrengimų naudojimo koeficientas (Kn). Įrengimų darbo laiko analizė. Technologinių įrengimų grąžos veiksnių analizė. Technologinių įrengimų integralinio naudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizės uždaviniai. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo analizė. Medžiagų įsigijimo ir saugojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Darbo išteklių analizė. Darbo išteklių analizės uždaviniai. Darbuotojų kaitos ir kvalifikacijos kėlimo analizė. Darbo našumo rodikliai ir jų analizė. Darbo našumo veiksnių analizė. Darbo laiko naudojimo analizė. Darbo išteklių naudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Darbo užmokesčio fondo absoliutinio ir santykio pasikeitimo analizė.
  Ekonomika, konspektas(22 puslapiai)
  2007-02-15
Puslapyje rodyti po