Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (113)

  Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Srautai ir fondai ekonomikoje. Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Rinkos pasiūla. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąja kainas Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas. Elastingumas ir kainų kontrolė. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas.
  Ekonomika, konspektas(24 puslapiai)
  2008-03-03
 • Ekonomika (115)

  Mikroekonomika ir makroekonomika. Rinka ir jos funkcijos. Darbo pasiūla ir paklausa. Monopolijos bruožai. Natūralioji monopolija. Bendroji visuomeninė paklausa ir jos struktūra. Ekonomikos augimas ir jos pasekmės. Valstybės biudžeto pajamos.
  Ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2008-10-20
 • Ekonomika (117)

  Ekonomikos samprata. Ekonomikos mokslo objektas: mikro ir makro ekonomikoje. Pagrindiniai ekonomikos tikslai, alternatyvos pasirinkimo ir racionalumo problemos: visuomenės gamybinės galimybės. Poreikiai, ištekliai, gamyba, gamybos veiksniai, gamybos galimybių kreivė. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija, rinkos tipai (lentelė, gali būti testas). Tobula, netobula konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai, jų grafinė išraiška, veiksniai, lemiantys paklausos elastingumą. Paklausos elastingumo variantai, jų grafinė išraiška. Veiksniai, lemiantys paslaugų elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo. teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumo teorija, vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Gamintojo elgsena rinkoje. Kaštai ir pelnas: samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Makroekonomika. BVP (bendrasis vidaus produktas). Baigtinės prekės ir paslaugos, tarpinis produktas ir pridėtinė vertė. Nominalusis ir realusis BVP (bendrasis vidaus produktas). Vartojimo prekių kinų indeksas. BVP (bendrojo vidaus produkto) skaičiavimo būdai. BVP (bendrojo vidaus produkto) kainų defliatorius. Kiti BVP (bendrojo vidaus produkto) skaičiavimo rodikliai. Nacionalinio produkto dinamika: visuminės PK ir PS aspektas. Ekonominės pusiausvyros samprata: recesinis ir infliacinis tarpsniai. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai, akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Fiskalinės politikos svertai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir f-jos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų PK ir PS. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas (CB) ir jo funkcijos. Monetarinė politika, pinigų pasiūlos reguliavimas. Užimtumo ir nedarbo samprata, darbo ištekliai, nedarbo rūšys, nedarbo lygis, visiško užimtumo problemos. Infliacijos turinys, tempai ir tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo ryšys. Filipso kreivė, antiinfliacinė ir stabilizavimo politika.
  Ekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2009-01-09
 • Ekonomika (119)

  Ekonominės minties raida. Antika ir viduramžiai. Merkantilizmas. Protekcionizmas valstybės ekonominėje politikoje. Fiziokratų ekonominis mokymas. F. Kenė "Ekonominė lentelė". Klasikinė politinė ekonomija. Laisvosios rinkos koncepcija. T. Maltusas. Optimalaus gyventojų skaičiaus teorija. K. Marksas ir jo ekonominis palikimas. Dž. Keinsas. Reguliuojamojo kapitalizmo teorija. Pagrindinės šiuolaikinių ekonomikos teorijų kryptys ir mokyklos. Ekonomikos teorijos tyrimų objektas ir tyrimo metodai. Ekonominiai dėsniai ir kategorijos. Materialinių gėrybių gamyba ir jos organizavimo formos. Rinka ir jos elementai: prekė ir pinigai. Prekių ir paslaugų paklausa. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra. Gamybos kaštai ir pelnas. Rinkos struktūra. Tobula konkurencija. Monopolinė rinka. Monopolijų rūšys. Monopolinė konkurencija. Pagrindiniai monopolinės konkurencijos rinkos bruožai. Oligopolinės rinkos struktūra, vystymosi veiksniai. Rinkos struktūros tipų palyginimas. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Prekių ir paslaugų rinka. Prekybos formos. Piniginio kapitalo ir vertybinių popierių rinka. Žemės renta. Žemės ir jos priklausinių rinka. Žemės kaina. Pagrindinės ūkinės veiklos organizavimo formos, jų privalumai ir trūkumai. Akcinės bendrovės, jų statusas ir valdymas. Valstybė rinkos ekonomikoje. Valstybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Valstybės pajamos. Valstybės biudžetas, jo formavimas ir vykdymas. Makroekonomikos matų sistema. Ekonomikos augimas ir struktūriniai pokyčiai Lietuvoje. Cikliniai svyravimai. Valstybės ekonomikos stabilizavimo politika. Užimtumas ir nedarbas. Bedarbystės problemos Lietuvoje. Infliacija. Antiinfliacinė politika. Tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekybos politika. Bankai ir jų rūšys. Lietuvos bankų sistema. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Tarptautiniai valiutiniai santykiai. Tiesioginės investicijos į Lietuvos ūkį. Marketingas, jo samprata, organizavimo principai, funkcijos, tipai ir formos. Marketingo aplinka: išorinė ir vidinė. Rinkos tyrimas ir segmentavimas. Rinkos aprėpimo būdai. SWOT analizė. Marketingo priemonių kompleksas. Marketingas "Mix4P". Prekės gyvavimo ciklas ir konkurentinio pranašumo strategijos. Pagrindiniai kainų formavimo kriterijai. Kainų nustatymo strategijos metodai. Verslo samprata. Skiriamieji verslo bruožai, ekonominiai verslo principai. Pseudoverslas, antiveslas. Teisiniai įmonių tipai ir jų tarpusavio palyginimas. Ekonominė verslo rizika. Rizikos veiksniai. Rizikos klasifikavimas. Rizikos mažinimo būdai. Verslo planas. Bendrieji reikalavimai. Tipinė verslo plano struktūra ir trumpa dalių charakteristika. Santraukos (reziume) vaidmuo ir vieta verslo ekonomikoje. Verslininkystės raida. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Švietimo ekonomikos kaip mokslo vystymo procesas. Lietuvos švietimo sistema. Švietimas kaip tautos ūkio šaka. Švietimo ir mokslo finansavimas ir jo gerinimo galimybės. Lietuvos aukštojo mokslo vystymas ir jo perspektyvos. Švietimo ekonominis efektyvumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Švietimo reforma Lietuvoje ir jos vertinimas. Švietimo vystymo prognozavimas ir strateginis planavimas. Žmogiškojo kapitalo teorijos ištakos ir klasifikacija. Žmogiškasis kapitalas ir informacinė visuomenė. Teisinė aukštojo mokslo sistemos bazė ir valstybinis reguliavimas. Švietimo organizacijų įvaizdžio formavimas. Švietimo vadybos apibrėžimas, funkcijos ir santykis su bendrąja vadyba. Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis. Vadybos organizacinių struktūrų formavimas ir jų tipai. Vadybos sprendimai ir jų priėmimas. Motyvavimo esmė ir pagrindinės teorijos. Vadybos funkcijos ir principai. Vadovavimas: valdžios formos, vadovų darbo stiliai ir asmeninė įtaka. Personalo klasifikacija, parinkimas ir įvertinimo metodai. Grupės ir jų valdymas. Valdymo metodai: jų klasifikavimas ir apibūdinimas. Informacija valdyme. Komunikacijos esmė ir pagrindiniai barjerai. Permainų valdymas. Konfliktų esmė ir sprendimo būdai. Stresų prigimtis ir jų įveikimas.
  Ekonomika, konspektas(67 puslapiai)
  2009-03-30
 • Ekonomika (15)

  Ekonomikos tikslai. Nepakankamumas ir pasirinkimas: gamybos galimybių kreivė (GGK). Ekonomikos sistema. Rinkos sistema ir valstybės vaidmuo. Konkurencija. Rinkos struktūrų modeliai. Mikroekonomikos ir makroekonomikos esmė ir turinys. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Rinkos kaina. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo abejingumo kreivės. Vartotojo biudžetas ir vartotojo naudos maksimizavimas. Įmonių esmė ir jų klasifikavimas. Gamybos esmė ir reikšmė. Ekonominis efektas ir efektyvumas. Gamyba ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu. Gamybos veiksniai: žemė ir kiti gamtos ištekliai. Gamybos veiksniai: darbo jėga; darbo rinka. Gamybos veiksniai: kapitalas. Įmonės gamybos kaštai. Įmonės pajamos ir pelnas. Įmonės pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Bendrojo nacionalinio produkto skaičiavimo būdai. Kiti nacionalinio produkto apimties rodikliai. Ekonominis ciklas: esmė, fazės. Fiskalinė politika. Visuminė paklausa ir pasiūla. Užimtumo ir nedarbo esmė. Nedarbo lygio nustatymo paklaidos. Nedarbo mažinimo priemonės. Darbo biržų veikla Lietuvoje. Infliacijos esmė ir rūšys. Antiinfliacinės priemonės. Pinigų esmė ir funkcijos. Kreditinių pinigų esmė ir rūšys. Bankų esmė ir funkcijos. Bankų rūšys ir jų atliekamos operacijos. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika. Vertybiniai popieriai ir jų rūšys. Vertybinių popierių vaidmuo. Tarptautinės prekybos esmė ir tarptautinės. Prekybos politikos priemonės. Tarptautiniai valiutiniai santykiai.
  Ekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2005-11-22
 • Ekonomika (17)

  Atkurtos Lietuvos Respublikos ekonominės reformos kryptys. Restitucijos esmė ir mąstai. Pirminė privatizacija Lietuvoje. Antrasis privatizavimo etapas. Įmonių rūšys ir jų esminės charakteristikos. Individualios (personalinės) įmonės ir jų veiklos reglamentavimas. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės. Jų veiklos reglamentavimas. Užsienio investicijos Lietuvoje. Litų įvedimas ir infliacijos valdymas. Lietuvos bankas. Jo funkcijos. Lito stabilumo užtikrinimo būdai. Valiutų valdybos modelis. Jo esmė ir įtaka ekonomikai. Įmonių ir gyventojų mokesčiai. Lietuvos biudžeto sistema. Gyventojų mokesčiai.
  Ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2005-12-08
 • Ekonomika (19)

  Ekonomikos teorijos objektas ir metodai. Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Ekonomikos teorijos objekto raida. Pozityvioji ir normatyvioji ekonomikos teorija. Dažniausios ekonominių tyrimų klaidos. Ekonomikos modeliai. Grafikų metodas. Pagrindiniai moksliniai metodai ekonomikoje. Pasiūlos ir paklausos analizės pagrindai. Paklausa. Paklausos dėsnis. Paklausos kreivės persikėlimą lemiantys veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlos kreivės persikėlimą lemiantys veiksniai. Pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Nepusiausvyros atvejai. Elastingumas. Elastingumo kainų atžvilgiu variantai. Elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Gamybos teorija. Kaštai. Gamybos funkcija, izokvanta, trumpas ir ilgas laikotarpiai. Bendrasis, vidutinis, ribinis produktai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Veiklos masto kitimas. Kaštai, pelnas, izokaštų linijos, optimalus išteklių derinys. Firmos gamybos kaštai. Tobuloji konkurencija.
  Ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-12-17
 • Ekonomika (22)

  Ekonomikos reikšmė, pasirinkimo problema ir tikslai. Nacionalinis produktas. Bendrasis nacionalinis produktas. Nominalus ir realusis bendrasis nacionalinis produktas. Bendrojo nacionalinio produkto skaičiavimas išlaidomis. Bendrasis nacionalinis produktas kaip pajamų suma. Makroekonomikos ir mikroekonomikos samprata. Visuminės paklausos ir pasiūlos samprata. Jas įtakojantys veiksniai. Rinka, jos funkcijos ir formos. Rinkos ekonomikos bruožai. Paklausa. Paklausos dėsnis. Veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra rinkoje. Paklausos ir pasiūlos kitimas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Absoliutus ir santykinis elastingumas. Rinkos mechanizmo vertinimas. Gamybos reikšmė ir jos efektyvumas. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnių rinka ir pajamos. Žemė arba gamtos ištekliai. Ekonominė renta. Žemės renta. Palūkanų esmė. Palūkanų norma. Palūkanos ir kapitalo grąža. Gamybos kaštų samprata. Alternatyvieji kaštai. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Trumpalaikiai kaštai. Ribinių gamybos kaštų samprata. Ilgalaikiai kaštai. Masto ekonomija. Gamybos kaštų apskaita. Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Kapitalo samprata ir reikšmė. Pagrindinis kapitalas. Svarbiausi pagrindinio kapitalo įvertinimo rūšys. Amortizacija. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinių lėšų apyvartumas. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo įvertinimo pagrindiniai rodikliai. Kapitalo formavimas. Pinigų esė. Trumpai apie pinigų istorinę raidą. Pinigų funkcijos. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Fiskalinės politikos esmė. Subalansuotas biudžetas. Savaiminė stabilizacija. Fiskalinės politikos priemonės. Monetarinė politika. Infliacijos turinys. Infliacijos tipai, rūšys, priežastys. Pasiūlos, paklausos, kaštų sąlygota infliacija. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės.
  Ekonomika, konspektas(30 puslapių)
  2006-01-12
 • Ekonomika (30)

  Ekonomikos tikslai ir problemos. Poreikiai, ištekliai, galimybės. Rinkos ir vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Paklausa, jos veiksniai. Pasiūla, jos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Laisvosios rinkos vertinimas. Verslo struktūros, jų savybės. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Paklausos elastingumas, veiksniai, ryšys su bendrom pajamom. Pasiūlos elastingumas, veiksniai. Elastingumo praktinė svarba. Bendrasis ir ribinis naudingumas, ryšys su paklausa. Optimalaus pirkimo taisyklė. Kaštų ir pelno sąvokos, jų diferenciacija. Kaštai trumpu laikotarpiu ir jo gamybos funkcijos. Tobula konkurencija, pelno maksimizavimas. Darbo rinka, jos veiksniai. Ekonominė renta. Bendras vidinis produktas. BVP apskaitos būdai, jo trūkumai. Infliacija, nedarbas ir kiti rodikliai. Visuminė paklausa, jos struktūra. Vartojimo ir taupymo funkcija. Vartojimo poreikio reguliavimas. Nacionalinis biudžetas, jo formavimas. Mokesčių politikos įtaka biudžetui. Nacionalinio biudžeto naudojimas. Pinigų esmė ir funkcijos. Pinigų masės reguliavimas. Centrinis bankas, jo funkcijos. Keinsistų ir monetaristų pagrindinės nuostatos. Ūkio stabilizavimo politikos priemonės. Tarptautinės prekybos nauda, barjerai ir liberalizmas. Tarptautinės investicijos.
  Ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2006-02-03
 • Ekonomika (31)

  Ekonomikos mokslas. Mikroekonomika. Makroekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Poreikiai. Ištekliai. Gamyba. Gamybos galimybių kreivė. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinka. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija. Rinkos tipai. Grynoji monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa, pasiūla, jų pusiausvyra. Voratinklio teorema. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Kaina. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai, veiksniai lemiantys paklausos elastingumą. Pasiūlos elastingumo variantai. Veiksniai, lemiantys pasiūlos elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumo teorija. Vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Gamintojo elgsena rinkoje. Kaštai ir pelnas: kaštų samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Kaina, jos vaidmuo rinkos struktūrose. Vertės ir kainos samprata. Kainų funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Bendras vidaus produktas. Baigtinės prekės ir paslaugos. Pridėtinė vertė. Tarpinis produktas. Nominalusis ir realusis BNP. Vartojimo prekių kainų indeksas. BNP skaičiavimo būdai; BNP kainų defliatorius. Kiti BNP skaičiavimo rodikliai. BNP skaičiavimo metodai. Nacionalinio produkto dinamika: visuminės paklausos ir pasiūlos aspektas. Ekonomikos pusiausvyros samprata: recesinis ir infliacinis tarpsniai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai. Akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Fiskalinės politikos svertai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų paklausa ir pasiūla. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika ir pinigų pasiūlos reguliavimas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Darbo ištekliai. Nedarbo rūšys. Nedarbo lygis. Visiško užimtumo problema. Filipso kreivė. Infliacijos turinys, tempai ir tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo ryšys: Filipso kreivė. Antiinfliacinė ir stabilizavimo politika.
  Ekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-02-03
 • Ekonomika (34)

  Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonominis ir makroekonominis ekonominių procesų tyrimo lygiai. Ekonominės veiklos rezultatai ir ekonomikos ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės .Valstybės mokesčių sistema ir mokesčių funkcijos. Istoriniai ūkio tipai ir jų raidos veiksniai. Įmonė kaip pagrindinis ūkinis vienetas. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Rinkos samprata. Produktų, išteklių ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Pajamų nelygybė, jos priežastys ir matavimas. Bendrojo nacionalinio produkto samprata ir apskaičiavimo metodai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Nedarbas ir jo rūšys. Valstybės biudžetas ir vyriausybės fiskalinė politika. Pinigų funkcijos ir jų rūšys. Tarptautinė prekyba ir jos prielaidos.
  Ekonomika, konspektas(45 puslapiai)
  2006-02-08
 • Ekonomika (36)

  Kas yra paklausa? Apibūdinkite paklausos dėsnio esmę? Kokie veiksniai be kainos veikia paklausą? Kokios prekės vartotojo (paklausos) požiūriu yra substitutai? Kaip kainų pokyčiai veikia prekių substitutų paklausą? Kokias prekes vartotojas skaito esant komplektinėmis ir kaip kinta paklausa, kintant kainoms? Kaip kinta prekių ir paslaugų paklausa, jei pirkėjai rinkos atžvilgiu nusiteikę optimistiškai? Kas yra pasiūla? Kokie veiksniai be kainos sąlygoja pasiūlos pokyčius? Kokią kainos ir prekių pasiūlos kiekio priklausomybę nusako pasiūlos dėsnis? Kokios prekės gamintojo (pasiūlos) požiūriu yra komplektinės, o kokios – substitutai? Kaip kinta komplektinių prekių ir prekių substitutų pasiūla kintant kainoms? Gamybos kaštai ir pelnas. Ką vadiname kapitalo apytaka? Kokias funkcines formas įgauna gamybinis kapitalas, pereidamas iš vienos apytakos stadijos į kitą? Kas yra gamybinio kapitalo apyvarta? Kokį laiką vadiname kapitalo apyvartos laiku ir iš ko jis susideda? Kas yra pagrindinis kapitalas? Kokie skiriami pagrindinio kapitalo nusidėvėjimo būdai? Kas yra fizinis kapitalo nusidėvėjimas ir kaip jis pasireiškia? Ką vadiname moraliniu kapitalo nusidėvėjimu ir kokie galimi šios nusidėvėjimo formos atvejai? Kas yra pagrindinio kapitalo amortizacija? Kaip formuojamas amortizacijos fondas ir kam jis naudojamas? Ką vadiname amortizacijos norma ir kaip ji apskaičiuojama? Kokį kapitalą vadiname apyvartiniu kapitalu ir kas jį sudaro? Išvardinkite pagrindinius pagrindinio ir apyvartinio kapitalo skiriamuosius bruožus? Kas yra kaštai ir kuo jie skiriasi nuo išlaidų, skirtų gamybai? Kokius kaštus vadiname kintamaisiais kaštais? Kokios išlaidos įeina į pastoviuosius arba papildomus kaštus? Iš ko susideda bendrieji arba vidutiniai kaštai? Ką vadiname alternatyviaisiais kaštais? Kas apmoka visuomeninius kaštus? Apibūdinkite trumpo periodo ir ilgo periodo kaštus? Kuo skiriasi trumpo ir ilgo periodo gamybos funkcijos? Kas yra konkurencija? Kodėl konkurencija yra pagrindinis kriterijus nustatant rinkos struktūra? Išvardinkite pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma rinkos organizavimo forma? Kas būdinga tobulos konkurencijos rinkai? Kaip užtikrinamas gamybos efektyvumas tobulos konkurencijos rinkoje? Ar firmos (gamintojas) turi įtakos kainų susidarymui tobulos konkurencijos rinkoje? Kokią rinką vadiname monopoline? Kaip formuojasi monopoline rinka? Kaip monopolijos užtikrina monopolinius pelnus? Kas nustato kainą monopolinėje rinkoje? Kokius monopolistinius susivienijimus jus žinote? Kodėl valstybė riboja monopolinę rinką? Kokį pirmą antimonopolinį įstatymą jūs žinote? Apibudinkite monopolinės konkurencijos rinką? Ar gali pasinaudoti firmos ekonomine ir technologine informacija monopolinės konkurencijos rinkoje? Kokia rinką vadiname oligopoline? Išvardinkite oligopolinės rinkos vystymosi veiksnius? Kaip nustatoma prekių ir paslaugų rinkos kaina oligopolinėje rinkoje? Palyginkite rinkos organizavimo formas pagal jums žinomus kriterijus? Kas yra monopsonija ir oligopsonija? Kas yra mažėjantis rezultatyvumas? Kaip pasiekiamas didėjantis rezultatyvumas dėl gamybos mastų? Kas yra pelnas?
  Ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-09
 • Ekonomika (37)

  Kas yra darbo jėga? Kokių sąlygų reikia, kad darbo jėga taptų preke? Kas apsprendžia darbo jėgos vertę ir kainą? Ką vadiname darbo rinka? Kame darbo jėgos rinkos specifika? Išvardinkite svarbiausias darbo rinkos elementus? Kas yra darbo jėgos pasiūla? Kas yra darbo jėgos paklausa? Kokį vaidmenį darbo rinkoje atlieka profsąjungos? Kas yra darbo užmokestis? Kokias pagrindines darbo užmokesčio formas žinote? Kas jungia laikinę ir vietinę darbo užmokesčio formas? Kokiose srityse vietinė darbo užmokesčio forma efektyvesnė už laikinę? Kokias šiuolaikines darbo užmokesčio sistemas žinote? Nuo ko priklauso minimalus darbo užmokesčio lygis? Kas apsprendžia realųjį darbo užmokesčio lygį? Kodėl skiriasi nacionaliniai darbo užmokesčio lygiai? Kas sudaro atlyginimo pagal darbo dėsnio esmę? Kodėl atsiranda bedarbystė? Kokiomis formomis pasireiškia nedarbas? Apibūdinkite pagrindines bedarbystės formas? Kokios ekonominės nedarbo pasekmės? Kokias socialines pasekmes sukelia bedarbystė? Išvardinkite pagrindines darbo biržos funkcijas? Išvardinkite pagrindines ūkinės veiklos organizavimo formas? Kokia ūkinės veiklos organizavimo forma dominuoja dabartinėje rinkos ekonomikoje ir kodėl? Kokie privačių ir partnerinių firmų privalumai ir trūkumai? Kada ir kodėl atsirado akcinės bendrovės? Kuo akcinės bendrovės pranašesnės už privačias ir partnerines firmas? Kas sudaro akcinės bendrovės kapitalą? Kokius vertybinius popierius leidžia akcinės bendrovės? Išvardinkite akcijų ir obligacijų skiriamąsias savybes? Kaip skirstomos akcijos pagal disponavimą jomis? Kaip skirstomos akcijos pagal teises? Kas yra dividendas ir nuo ko priklauso jo dydis? Kaip skirstomos akcijos pagal gaunamo dividendo dydį? Kaip susidaro steigėjų pelnas? Nuo ko priklauso akcijų kursas? Kiek akcijų sudaro kontrolinį paketą? Kaip paskirstomos akcinių bendrovių pelnas? Kokias juridines teisias turi akcinės bendrovės? Kuo skiriasi uždarosios akcinės bendrovės nuo viešųjų? Kas yra aukščiausias akcinės bendrovės valdymo organas? Kokie akcinės bendrovės valdymo organai renkami slaptu balsavimu? Kokias funkcijas atlieka akcinės bendrovės valdyba ir kaip ji atsiskaito už bendrovės ūkinę – finansinę veiklą? Išvardinkite pagrindines rinkos ribotumo priežastis? Kas yra informacijos simetrija? Kokios prekės vadinamos visuomeninėmis? Kaip atsiranda "zuikiavimo" problema? Iš ko susideda valstybės pajamos? Kas sudaro valstybės pajamų pagrindą? Kokie mokesčiai yra blogi? Kokius principus ar kanonu, turi atlikti "geri" mokesčiai? Kaip skirstomi mokesčiai pagal atskaitymų dydį nuo gautųjų pajamų? Kokie mokesčiai įeina į Lietuvos Respublikos mokesčių sistemą? Kas sudaro valstybės biudžetą? Kas yra biudžetiniai metai? Kokias funkcijas atlieka valstybės biudžetas? Kuo skiriasi unitarinės ir federalinės valstybės biudžetinė struktūra? Kas yra biudžeto deficitas? Kokia biudžetinė struktūra yra Lietuvoje? Kas sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamas? Kokioms reikmėms tenkinti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas? Kas sudaro ir kam naudojami savivaldybių biudžetai? Kokias funkcijas atlieka valstybė? Kokias ekonomine funkcijas atlieka valstybė rinkos ekonomikoje? Išvardinkite pagrindines valstybės naudojamas stabilizavimo priemones mišrios ekonomikos sistemoje? Kokį vaidmenį makroekonominiuose tyrimuose atlieka makroekonomikos matai? Kas yra nacionalinis turtas (NT) ir kaip jis apskaičiuojamas? Į kokias dalis skirstomas nacionalinis turtas nacionalinės statistikos apskaitoje? Kokia dalis viso materialaus turto, esančio Lietuvoje, yra privačioje nuosavybėje? Kas yra bendrasis nacionalinis produktas (BNP)? Kas sudaro galutinės prekes ir paslaugas? Kas yra tarpinė prekė ar paslauga? Kokiais būdais apskaičiuojamas BNP? Kas yra nominalus BNP? Kas yra realusis BNP? Kas yra kainų indeksas ir ką jis parodo? Ką vadiname BNP kainų defliatoriumi ir kaip jis apskaičiuojamas? Kaip apskaičiuojamas BNP, naudojant išlaidų metodą? Kokias pajamas įskaitomos į BNP apimtį, naudojant pajamų metodą? Kas yra bendrasis vidinis produktas (BVP)? Kuo skiriasi BVP ir BNP? Kaip apskaičiuojamas BVP? Kas yra grynasis nacionalinis produktas (GNP)? Iš ko susideda nacionalinės pajamos (NP)? Kas sudaro asmenines pajamas (AP)? Kas yra asmeninės grynosios pajamos ir kam jos naudojamos? Išvardinkite pagrindines pajamų apskaitos pakopas? Kas yra šešėlinė (neapskaitoma) ekonomika? Į kokius sektorius skaidoma šešėlinė ekonomika, atliekant neapskaitomos ekonomikos tyrimus? Išvardinkite pagrindinius šešėlinės ekonomikos vystymosi veiksnius Lietuvoje? Kokios išskirtinos nelegalios ekonomikos šakos Lietuvoje? Kokią dalį BNP sudaro šešėlinė ekonomika mūsų šalyje? Kokių priemonių riekia imtis, kad būtų sumažintos šešėlinės ekonomikos apimtys ir jos įtaka nacionalinėje ekonomikoje? Kas sudarė makroekonomikos matų metodologinį pagrindą okupuotoje Lietuvoje? Kuo skiriasi okupuotoje Lietuvoje naudoti pagrindiniai makroekonomikos matai nuo šiuolaikinių?
  Ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-09
 • Ekonomika (39)

  Bendrasis vidaus produktas. Subalansuotas biudžetas. Subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Visiško užimtumo biudžetas. Ekonomikos augimas. Fiskalinė politika. Ribojamoji (restrukcinė) fiskalinė politika. Skatinamoji (ekspansinė) fiskalinė politika. Infliacijos atotrūkis. Išorinis poveikis. Makroekonomikos tikslai. Mokesčiai. Neatlygintini pervedimai (transferai). Nedarbas. Natūralusis nedarbas. Pajamų paskirstymas. Pigu mokestis. Rinkos sutrikimas. Ilgalaikės visuminės rinkos koregavimas. Visuminės rinkos sukrėtimai. Savaiminis stabilizatorius. Stabilizavimo politika. Valstybės skola. Valstybinės įmonės. Verslo ciklas. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybės pirkimai. Vyriausybės skolinimasis. Vyriausybės subsidijos. Vyriausybės vartojimo išlaidos ir bendrosios investicijos. Visuomeninės gėrybės (viešosios prekės).
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-14
 • Ekonomika (4)

  Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos lankstumas (elastingumas). Gamybos galimybės kreivė. Makroekonominė apyvarta ir nacionalinis produktas. Makroekonomikos problemos. Infliacija ir nedarbas. Agreguota paklausa ir agreguota pasiūla. Vartojimo ir taupymo funkcija. Pinigai ir monetarinė politika. Fiskalinė politika.
  Ekonomika, konspektas(18 puslapių)
  2005-06-30
 • Ekonomika (42)

  Ekonomikos teorijos įvadas. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonominis ir makroekonominis ekonominių procesų tyrimo lygiai. Ekonominės veiklos rezultatai ir ekonomikos ištekliai. Ūkinės veiklos tipai. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės. Valstybės mokesčių sistema ir mokesčių funkcijos. Istoriniai ūkio tipai ir jų raidos veiksniai. Pelnas ir gamybos kaštai. Pelnas – ūkinės veiklos efektyvumo kriterijus. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Trumpo laikotarpio gamybos produktas. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpo laikotarpio kaštai. Ilgo laikotarpio vidutiniai kaštai. Rinkos elementai ir jos veikimai. Rinkos samprata. Produktų, išteklių ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Produktų, išteklių ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Rinkos struktūros. Konkurencija ir jos tipai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos kreivė. Rinkos pusiausvyra ir jos susiformavimas. Rinkos pusiausvyros kitimas kintant paklausia ir pasiūlai. Bendrasis ir ribinis produkto naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Pagrindinės rinkos organizavimo formos. Tobulos ir netobulos konkurencijos rinkos. Rinkos efektyvumo kriterijai. Gamybos veiksnių rinkos ir pajamų paskirstymas. Gamybos veiksnių paklausa kaip išvestinė paklausa. Pajamų nelygybė ir kitos rinkos problemos. Makroekonomika. Nacionalinis produktas ir jo matavimas. Ekonomikos pusiausvyra. Pagrindinės makroekonomikos problemos (Nedarbas. Infliacija. Ekonomikos cikliškumas). Valstybės biudžetas ir vyriausybės fiskalinė politika. Šiuolaikiniai pinigai ir centrinio banko pinigų politika. Atviros ekonomikos elementai.
  Ekonomika, konspektas(54 puslapiai)
  2006-02-23
 • Ekonomika (43)

  Mikro ir makro ekonomikos samprata. Rinka. Rinkos funkcijos. Rinkų tipai. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra.
  Ekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-27
 • Ekonomika (47)

  Makroekonominiai rodikliai. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka.
  Ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2006-02-28
 • Ekonomika (51)

  Nedarbo esmė ir lygis. Frikcinis nedarbas ir valstybės politika. Darbo užmokesčio įtaka nedarbui. Nedarbo rodikliai. Infliacija. Pinigai, jų funkcijos ir formos. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų išleidimo valstybes pajamos. Infliacija ir palūkanų norma. Nominali palūkanų norma ir pinigų paklausa. Infliacijos reguliavimas. Visuomeniniai infliacijos kaštai.
  Ekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-08
 • Ekonomika (53)

  Fa metodai. Įmonių finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės rūšys. Horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė. Pelno ir nuostolio ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso ir pelno(nuostolio) ataskaitų analizė. Apyvartinio kapitalo analizė. Veiksniai darantys poveikį apyvartiniam kapitalui. Pelno analizė. Bendrojo pelno veiksnių analizė. Pinigų srautų analizė. Santykiniai rodikliai ir jų klasifikavimas finansinėje analizėje. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumas. Turto pelningumas.
  Ekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-03-09
Puslapyje rodyti po