Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekologija (21)

  Mikroorganizmai aplinkoje ir gyvenime. Ekologiški produktai. Mikroorganizmų ekologija. Augalų apsauga ekologiniame ūkyje. Mikromicetai ir jų produkuojamos medžiagos. Ekologiniai veiksniai ir jų sąveika. Sėjomaina. Ekologinės sistemos. Retesni sodo ir dekoratyvieji augalai. Ekologinio ūkininkavimo reikšmė gamtai ir žmogui. Augalų ligos ir kvalifikacija. Ekologinė etika. Augalų kenkėjai ir jų kvalifikacija. Vienmetės – dvimetės gėlės jų biologija, ekologija ir agrotechnika. Fitoncidiniai augalai ir jų panaudojimas. Ekologinio ūkininkavimo taisyklės. Kompostai ir jų gaminimas. Daugiametės gėlės jų biologija, ekologija ir agrotechnika. Gėlynai ir gėlės sodybos želdiniuose. GMO. Ekologinio žemės ūkio plėtra Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Kambarinės gėlės interjere. Fenologiniai stebėjimai ir jų reikšmė. Fitoncidinių augalų tirpalų rūšys ir jų gaminimo būdai. Želdinių priežiūra. Metivalis, maisto priedai, prieskoniai, konservantai. Lietuvos parkai. Sąvokos. Botaniniai terminai.
  Ekologija, konspektas(20 puslapių)
  2007-04-05
 • Ekologija (30)

  4 svarbiausios sukeltos problemos: rūgštieji lietūs, ozono skylės, smogas, globalinis atšilimas. Atmosferos apsauga. Oro valymo įrenginiai. Sanitarinė apsaugos zona. Oro valymo nuo mechaninių teršalų metodai bei įrenginiai. Oro teršalų savybės. Oro valymo įrenginiai. Oro valymo nuo teršalų metodai. Vandens vartojimas, nuotekos. Apytakinė vandens naudojimo sistema. Nutekamieji vandenys. Pagrindinės nuotekų užterštumo charakteristikos. Nutekamųjų vandenų valymas. Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu. Nuotekų dumblo tvarkymas. Nuotekų dumblo tvarkymą bei perdirbimą skatinantys dokumentai. Dumblo tvarkymas su energijos išgavimu ir maistinių medžiagų išsaugojimu. Gamintojo atsakomybės principas. Gamintojo atsakomybės principo taikymo tikslai. Gamintojo atsakomybės tipai. Cheminės medžiagos aplinkoje, tarša, poveikis aplinkai.
  Ekologija, konspektas(10 puslapių)
  2010-11-04
 • Ekologija (5)

  Ekologijos samprata. Ekosistemos samprata, komponentai. Biocenozės komponentai. Ekosistemų klasifikacija. Ekosistemų sukcesija. Ekologiniai veiksniai ir jų klasifikacija. Energijos ir medžiagų apykaita ekosistemose. Populiacijos savokos samprata. Vartotojų ir aukų reguliacijos schema. Populiacijų tipai. Ekologinė niša. Aplinkos monitoringas. Atmosferos monitoringas. vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Biologinis monitoringas. Biosfera. Biocheminė apytaka. Vandens apytaka. Deguonies apytaka. Anglies apytaka. Azoto apytaka. Saugomos teritorijos. Rezervatai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Draustiniai ir jų rūšys. Saugomi gamtinio kraštovaizdžio objektai. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Saugomi kraštovaizdžio paminklai ir gamtos objektai. Gyvūnijos, reikšmė. Gyvūnijos nykimo priežastys. Raudonoji knyga. Ekologinė etika. Atmosferos apsauga. Rūgštūs lietūs. Ozono sluoksnio nykimas. Cheminis oro užterštumas. Užteršto oro valymo metodai, įranga. Fizikinė oro tarša. Miško resursai. Vandens resursai ir jų apsauga. Vandens užteršimas ir valymas. Žemės ūkio objektų sanitarinės apsaugos zonos. Dirvožemis ir jo apsauga. Dirvožemio resursai (žemės fondas). Dirvožemio erozija. Priešerozinių priemonių sistema.
  Ekologija, konspektas(14 puslapių)
  2005-09-19
 • Ekologija (8)

  Įvadas. Ekologijos mokslo samprata, tikslai. Ekosistemos. Ekologiniai veiksniai, jų klasifikacija. Energijos ir medžiagų apykaita biosferoje. Ekologinės krizės, katastrofos. Biosfera. Biosferos sandara. Biosferos apsauga. Atmosfera. Jos struktūra, sudėtis. Atmosferos antropogeninės taršos šaltiniai. Vanduo biosferoje. Lietuvos vandens ištekliai. Vandens teršimas. Vandens vartojimo reguliavimas. Nutekamieji vandenys, jų poveikis aplinkai. Vandens valymo būdai. Dirvožemio tarša. Biologinės įvairovės apsauga. Augalijos reikšmė biosferoje. Augalijos apsauga. Miškai, jų ekologija. Gyvūnijos nykimo priežastys. Gyvūnijos apsauga. Žemės gelmės ir žmogaus geologinė veikla. Technologinė aplinkos tarša. Žmogus ir aplinka. Aplinkos taršos šaltiniai. Aplinkos užteršimo veiksniai. Savivala gamtoje. Poveikio aplinkai įvertinimas. Jūs turite teisę ir galimybę daryti įtaką aplinkai. Kraštovaizdžio sauga. Saugomos teritorijos ir objektai. Rezervatai. Draustiniai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Atliekos ir jų tvarkymas. Aplinkos monitoringas. Aplinkos apsaugos organizavimas. Aplinkos apsaugos teisiniai pagrindai. Ekologinė teisė. Pabaiga. Terminų žodynas. Baigiamoji užduotis.
  Ekologija, konspektas(87 puslapiai)
  2006-01-04
 • Ekologija (9)

  Trumpa istorinė apžvalga. Sisteminė ekologija. Ekologijos objektas ir uždaviniai. Makroekologijos struktūra. Mokslas ir praktika. Gamta ir žmogus:sisteminis požiūris. Bendros sąvokos. Sudėtingų sistemų savybės. Sistemų parametrai. Makroekologijos sisteminiai dėsniai. Tvermės dėsniai. Apie vystymosi kainą.
  Ekologija, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-12
 • Ekologijos pamokų planai

  Tema: Įvadas. Pamokos struktūra. Aplinkos ekologinis monitoringas. Tema: Aplinka. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Ekologiniai veiksniai. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Ekosistema. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Atmosferos apsauga. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Hidrosfera ir jos apsauga. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Dirvožemis ir jo apsauga. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Augalai ir jų apsauga. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Biosfera ir žmogus. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Ekologinė teisė. Aplinkos apsaugos valdymas.
  Pedagogika, konspektas(30 puslapių)
  2007-01-08
 • Ekologinė biotechnologija

  Sunkiųjų metalų absorbacija vaistiniuose augaluose. Durpių valymas ir sorbcija. Oro būklė ir tarša. Vandens telkinių būklė ir tarša. Dirvožemių būklė ir tarša. Genetiškai modifikuotų augalų privalumai ir trūkumai.
  Ekologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-23
 • Ekologinė teisė

  Ekologija. Valstybės ekologinės funkcijos esmė, jos įgyvendinimo pagrindinės kryptys. Valstybės ekologinės funkcijos realizavimo teisinis mechanizmas. Ekologinio reikalavimo esmė, ypatumai. Teisės ekologizavimas. Ekologiniai teisiniai santykiai, teisės normos Ekologinės teisės normos. Ekologiniai teisiniai santykiai. Ekologinės teisės samprata, dalykas, reguliavimo metodai, sistema. Gamtos išteklių nuosavybės bei naudojimo teisė. Gamtos išteklių naudojimas. Valdymas aplinkos apsaugos srityje. Aplinkos apsaugos valdymas- samprata, metodai, tikslai. Aplinkos apsaugos valdymo turinys. Aplinkos monitoringo vedimas. Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė. Organizacinė aplinkos apsaugos valdymo struktūra. Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė. Kontrolės vykdymo procesas. Ūkinės veiklos sustabdymas. Visuomenės dalyvavimas užtikrinant aplinkos apsaugą. Ūkinės veiklos ekologiniai pagrindai. Tikslai ir priemonės. Teritorijų planavimo teisinis reguliavimas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Vertinimo atlikimas. Ūkinės veiklos objektų projektavimas, statyba rekonstravimas. Ūkinės veiklos objektų eksploatavimas. Aplinkos taršos reguliavimas. Atliekų tvarkymas. Atliekų teisinis reguliavimas. Atliekų vengimas. Atliekų surinkimas ir rūšiavimas. Atliekų naudojimas. Atliekų apskaita. Atliekų tvarkymo valdymas. Neigiamo poveikio aplinkai ribojimo sistema. Ekonominis aplinkos apsaugos mechanizmas.
  Teisė, konspektas(18 puslapių)
  2005-12-13
 • Ekologinė teisė (3)

  Gamtos išteklių naudojimo politika. Žemės teisė. Žemės teisės šaltiniai. Atmosferos oro naudojimo ir aplinkos teisinis reguliavimas. Aplinkos apsaugos teisė. Aplinkos apsaugos pagrindai. Lietuvos valstybės ekologinės veiklos. pagrindinis tikslas. Ekologiniai pagrindai. Teisės ekolozavimas. Ekologinės teisės normos. Ekologiniai teisiniai santykiai. Aplinkos apsaugos įstatymai. Aplinkos apsaugos valdymas. Aplinkos apsaugos objektas. Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos. Aplinkos apsaugos principai. Subalansuotos plėtros (darnus vystymasis). Rio de Žaneiro konferencija. Atsargumo principas. Prevencijos principas. Subsidiarumo principas. Gamtos išteklių naudojimo politika. Lietuvos valstybės politika gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos klausimais kuriama vadovaujantis. Gamtos išteklių naudojimo tvarką ir sąlygas Lietuvoje numato bei reglamentuoja. EP ir Tarybos direktyva. Lietuvos Respublikos strateginės nuostatos gamtos išteklių naudojimo klausimais. Žemės gelmių išteklių naudojimas. Naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo projektas. Žemės teisė. Žemės teisės šaltiniai. Valstybinė žemės nuosavybė. Bendroji žemės nuosavybė. Vandenų naudojimo ir aplinkos teisinis reguliavimas. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas. Kiti Lietuvos Respublikos vandens apsaugos srities teisės aktai. Investicijų poreikį vandens išteklių apsaugos srityje lemiantys tikslai. Vandens naudojimo rūšys. Jūros aplinkos apsauga. Pagrindiniai principai. Atmosferos oro naudojimo ir aplinkos teisinis reguliavimas. Pagrindinės sąvokos. Aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo pagrindinės institucijos. Aplinkos oro taršos reguliavimo priemonės. Leidimas teršalus išmesti į aplinkos orą. Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaita. Oro užterštumo lygio indeksas – kas tai? Aplinkos apsaugos įstatymas. CO2 koncentracija atmosferoje įsipareigojimai pagal Kioto protokolą.
  Teisė, konspektas(17 puslapių)
  2010-05-11
 • Ekologinė teisė (4)

  Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip teisinio reguliavimo sritis. Valstybės ekologinė funkcija, jos pasireiškimo kryptys. Ekologinės funkcijos įgyvendinimo kryptys. Ekologinė funkcija pasireiškia per valstybės institucijų priemones ir veiksmus. Ekologinės funkcijos realizavimo mechanizmą sudaro. Ekologinė teisė – savarankiška teisės šaka. Ekologinės teisės samprata. Ekologinės teisės dalykas ir objektas. Ekologinės teisės metodas. Ekologinės teisės sistema. Ekologinės teisės šaltiniai. ES aplinkos teisės ypatumai. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos išteklių naudojimo teisė (rūšys, objektas, atsiradimas, turinys). Aplinkos apsaugos valdymas (AVV). Aplinkos apsaugos valdymo(AVV)samprata, tikslai, uždaviniai. Aplinkos apsaugos valdymo (AVV) turinys. Aplinkos apsaugos valdymo (AVV) organizacinė struktūra. Geologijos tarnybos pagrindiniai uždaviniai. Ūkinės veiklos ekologiniai teisiniai pagrindai. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai apibūdinimas. Teritorijų planavimo teisinis reguliavimas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Projektinių dokumentų ekologiniai reikalavimai. Ūkinės veiklos objektų eksploatavimas. Aplinkai pavojingų medžiagų naudojimas ir atliekų tvarkymas. Ypatingosios ekologinės situacijos. Ekonominis aplinkos apsaugos mechanizmas. Aplinkos būklės stebėjimo ir poveikio aplinkai ribojimo teisinis reguliavimas. Aplinkos apsaugos normatyvai. Aplinkos apsaugos standartai. Limitai. Apsauginės zonos. Ekologinė teisinė atsakomybė. Materialinė (turtinė) atsakomybė. Teisinis žemės naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Žemė teisine prasme. Laisvos valstybinės žemės fondas. Žemės nuosavybė. Žemės ūkio paskirties žemės apsauga. Miškų ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Žemės kadastras. Žemėtvarka. Žemės nuoma. Žemės nuomos sutartis. Žemės nuomos sutarties terminas. Žemės nuomos sutarties turinys. Valstybinės žemės išnuomojimas. Teisinis žemės naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Apskrities viršininkas apskrities teritorijoje. Vietos savivaldos institucijos savivaldybės teritorijoje. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarka. Valstybinės nuosavybės žemė. Valstybinės žemės suteikimas naudotis ir nuomojimas. Valstybinės žemės perleidimas privatinėms nuosavybėn. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Teisinis žemės gelmių naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Žemės gelmių naudojimo, apsaugos ir kontrolės valstybinis valdymas. Žemės gelmių tyrimas. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas. Žemės gelmių apsauga. Duomenys apie žemės gelmes. Teisinis aplinkos oro naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Teisinis vandenų naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Pagrindinės temos sąvokos. Vandenų nuosavybė, valdymas, naudojimo teisė. Vandens naudojimo teisės atsiradimo pagrindu gali būti. Vandens išteklių naudojimo valstybinis reguliavimas. Vandens išteklių ir telkinių naudojimo sritys. Vandens naudojimo rūšys. Vandens išteklių apskaita. Vandenų apsauga. Jūros aplinkos apsauga ir naudojimas. Teisinis miškų ir kitos augalijos apsaugos reguliavimas. Valstybinis miškų valdymas. Miškų inventorizacija, apskaita, kadastras. Miškotvarka. Miško žemes pavertimas kitomis naudmenomis. Teisinis atskirų miško naudojimo rūšių reguliavimas. Mišku apsaugos uždaviniai ir priemones. Laukinė augalija. Medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, apsauga, priežiūra,atkūrimas ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo tvarka. Leidimų kirsti ir pertvarkyti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas. Medžių ir krūmų vertės nustatymas bei nuostoliu, juos iškirtus, atlyginimas. Želdinių priežiūra, tvarkymas ir atkūrimas. Kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Teisinis gyvūnijos naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Teisinis medžioklės reguliavimas. Medžioklės plotų vienetų formavimas. Medžioklės plotų naudojimo ir nuomos pagrindai. Draudimai. Mėgėjiškos žūklės režimas. Atsakomybė už taisyklių pažeidimą. Teisinis saugomų teritorijų ir gamtinių objektų naudojimo ir apsaugos reguliavimas.
  Teisė, konspektas(104 puslapiai)
  2010-09-20
 • Ekologinis monitoringas

  Ekologinis monitoringas arba stebėsena. Stebėsenos struktūra. Stebėsenos vykdymas. Stebėsenos vietovių pasirinkimas.
  Ekologija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-09-27
 • Ekologinis turizmas

  Turizmo ir ekoturizmo sąvokos. Ekoturizmas Lietuvoje.
  Turizmas, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-29
 • Ekonometrija

  Pratarmė. Ekonometrijos samprata. Matematinių metodų naudojimo ekonomikoje istorija. Modelio samprata. Modelių ir metodų taikymas įmonės veikloje. Struktūrinis sistemos modelis. Kas yra ekonometrija? Ekonometrijos metodologija. Tipinės ekonomikos funkcijos. Kaštų funkcija. Gamybos funkcija. Regresijos modeliai. Regresijos modelio samprata. Vienmačių regresijos modelių sudarymas. Vienmatis tiesinės regresijos modelis. Vienmatis hiperbolinės regresijos modelis. Daugiamačio regresijos modelio samprata. Daugiamatės regresijos lygties optimalaus dydžio nustatymas. Daugiamatis tiesinės regresijos modelis. Ekonominių rodiklių prognozavimas. Prognozavimo uždavinio samprata. Prognozės modelių tikslumo nustatymas. Stacionarių rodiklių prognozavimas. Slankusis vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Nestacionarių rodiklių prognozavimas. Tiesinio trendo modeliai. Sezoninio trendo modeliai. Ilgalaikė prognozė. Tiesinės regresijos modeliai. Transformuoti tiesinės regresijos modeliai. Literatūra (15).
  Statistika, konspektas(45 puslapiai)
  2005-11-06
 • Ekonometrija (14)

  Ekonometrija. Ekonometrijos tikslai. Modelių tipai. Kintamųjų tipai. Atsitiktinis dydis, jo pasiskirstymo dėsnis. Atsitiktinių dydžių skaitinės charakteristikos. Teorinis vidurkis. Moda. Kvantiliai. Mediana. Atsitiktinio dydžio išsibarstymo (sklaidos) charakteristikos. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Asimetrijos koeficientas. Akscesas. Vidutinė kvadratinė paklaida. Binominis skirstinys. Hipergeometrinis skirstinys. Puasono skirstinys. Neigiamas binominis skirstinys. Normalusis skirstinys. Čebyševo nelygybė. Lognormalusis skirstinys. Stjudento skirstinys. Eksponentinis skirstinys. Gyvenimo testas. Pareto skirstinys. Įverčiai. Taškiniai įverčiai. Teorinio vidurkio MX įverčiai. Intervaliniai įverčiai. Statistinė hipotezė. Vidurkių palyginimo hipotezės. Dviejų normaliųjų dydžių dispersijų palyginimas. Neparametrinės hipotezės. Vilkoksono kriterijus. Dispersinė analizė. Vienfaktorinė dispersinė analizė. Sheffe metodas. Dvifaktorinė dispersinė analizė. Atsitiktinių dydžių ryšys. Pagrindiniai ryšių tarp kiekybinių rodiklių tipai. Koreliacinė analizė. Analizės etapai. Tyrimo metodai. Laiko eilutės struktūra. Modelių tipai. Vertinimo metodai. Vertinimo eiga. Trendų pavyzdžiai. Taikomieji makroekonominiai modeliai. Jų panašumai ir skirtumai, privalumai ir trūkumai. Lam modelis. Kosmos modelis. Bok97 modelis.
  Statistika, konspektas(50 puslapių)
  2010-04-19
 • Ekonometrika (3)

  Kada ir kur įkurta tarptautinė ekonometrikos draugija? Kada pirmą kartą išleistas žurnalas "Ekonometrika"? Kaip apibrėžiama ekonometrikos sąvoka? Su kokiais sunkumais susiduria klasikinė statistikos teorija, modeliuojant ekonominius procesus? Kaip apibrėžiama modelio sąvoka? Įvardinkite modelio sudarymo etapus. Kaip skirstomi ekonometrikos modeliuose naudojami kintamieji? Kaip klasifikuojami atsitiktiniai kintamieji? Kaip apibrėžiama laiko eilutė? Kokie veiksniai apibrėžia laiko eilutės kitimą? Kas yra laiko eilutės trendas? Kokie poveikiai įtakoja priklausomo kintamojo kitimą ekonometrikos eksperimente? Kokios matavimo skalės naudojamos ekonometrikoje? Kuo jos skiriasi viena nuo kitos? Kokie duomenų tipai naudojami ekonometrikoje? Kokios egzistuoja stebinių užrašymo formos? Kaip klasifikuojami ekonometrikos modeliai? Kokie uždaviniai sprendžiami preliminarinėje stebinių analizėje? Kuo skiriasi koreliacijos koeficientas nuo koreliacinio santykio? Kaip patikrinamas jų reikšmingumas? Kokia yra vidutinės aproksimavimo paklaidos prasmė ir kaip ji įvertinama? Kaip formuojamos Gauso–Markovo prielaidos? Kokie naudojami metodai regresijos modelio koeficientų įvertinimui? Kokiomis prielaidomis jie yra paremti? Kokios paklaidų kvadratų sumos skaičiuojamos regresijos modelyje? Kokia yra determinacijos koeficiento prasmė ir kaip jis apskaičiuojamas? Ką įvertina Fišerio kriterijus? Kaip apskaičiuojami pasikliautinieji intervalai? Kuo skiriasi atvirkštinės regresijos modelis nuo tiesioginės regresijos modelio? Kokie koeficientai įvertinami vienmatės tiesinės regresijos modelyje? Pateikti jų ekonominę interpretaciją. Kaip nustatomas paskaičiuotų regresijos modelio koeficientų reikšmingumas? Kaip atliekama netiesinės vienmatės regresijos modelių transformacija į tiesinės regresijos modelį? Kokie etapai sudaro P. Zarembos testą? Kuo skiriasi vienmatės netiesinės regresijos modelio sudarymas nuo klasikinio tiesinės regresijos modelio sudarymo? Kokie metodai naudojami daugialypės regresijos modelio specifikavimo etape? Kas apsprendžia daugialypės regresijos modelio koeficientų įverčių tikslumą? Kaip patikrinamas daugialypės regresijos modelio reikšmingumas? Ką įvertina daliniai koreliacijos koeficientai ir kur jie naudojami? Kokie modeliai naudojami nepriklausomų kintamųjų prognozei? Kokie formuluojami uždaviniai įvertinant liekamųjų paklaidų nukrypimus nuo Gauso-Markovo prielaidų? Kas yra atsitiktinio kintamojo išskirtis? Kokie metodai naudojami, nustatant išskirtį? Kuomet atsiranda heteroskedastijos problema? Kokie metodai naudojami heteroskedastijos įvertinimui? Kaip sprendžiama heteroskedastijos problema? Koks testas naudojamas autokoreliacijai įvertinti ir jo prasmė? Kaip įvertinama autokoreliacija regresijos modeliuose? Dėl ko atsiranda multikolinearumas? Kokie metodai naudojami multikolinearumui įvertinti? Kokias specifikavimo alternatyvas reikia įvertinti, sudarant regresijos modelį? Kas yra kintamųjų pakaitalai? Kaip apibrėžiamas pseudokintamasis? Kokie modeliai naudojami, kai priklausomas kintamasis kokybinis? Kokias galima sudaryti lygčių sistemas ekonometriniuose tyrimuose? Kaip tarpusavyje susiję struktūrinė ir normalizuota lygčių sistemos modelio forma? Kaip klasifikuojami lygčių sistemos modeliai identifikavimo prasme? Kaip formuluojamos būtinos ir pakankamos identifikavimo sąlygos? Kas yra struktūrinė matrica? Kaip formuluojamas netiesioginių mažiausių kvadratų metodas? Kaip formuluojamas dvietapis mažiausių kvadratų metodas? Kokios skaitinės charakteristikos apibūdina laiko eilutę? Kam panaudojama ACF ir PACF? Kokie metodai naudojami laiko eilutės vidurkio stacionarumo tikrinimui? Kokie rodikliai apibūdina laiko eilutės prognozavimo tikslumą? Kam reikalingas duomenų glodinimas ir kaip jis atliekamas? Kokia yra slenkamojo vidurkio metodo prasmė? Kaip atliekamas laiko eilutės eksponentinis išlyginimas? Kaip sudaromas rekurentinis sezoninio trendo modelis? Kokie trendai naudojami laiko eilutės trendo regresijos modeliuose? Kaip galima įvertinti laiko eilutės struktūrinį trendo pokytį? Kaip formuluojama G. Čou testo koncepcija? Kaip formuluojamas D. Gujarati metodas? Kokie etapai išskiriami, sudarant laiko eilutės regresijos modelį? Kaip įvertinamas sezoniškumas laiko eilutės regresijos modeliuose? Kuo skiriasi adityvinis laiko eilutės regresijos modelis nuo multiplikatyvinio? Kaip sudaromas laiko eilutės regresijos modelis su pseudokintamaisiais? Kas charakterizuoja laginį laiko eilutės modelį? Kaip parenkama lago reikšmė? Kaip yra sudaromas Almono lago modelis? Kokiomis specifinėmis savybėmis pasižymi. Almono lago modeliai? Kaip sudaromas Koiko modelis? Kas būdinga autoregresijos procesui? AR(p).Kas būdinga slenkamųjų vidurkių procesui? MA(q). Kaip parenkamas ARIMA(p;d;g) modelio tipas? Kokios prielaidos daromos prognozuojant laiko eilutės reikšmes, naudojant ARIMĄ modelį?
  Ekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2008-12-23
 • Ekonometriniai modeliai

  Ekonometriniai modeliai. Summary. Įvadas. Laiko eilučių auto regresiniai modeliai. Auto regresinis slenkančio vidurkio modelis. ARMA modelio išraiška. Nuokrypių išraiškos ARMA modelyje. Paklaidos minimizavimas ARMA modelyje. Auto regresijos AR parametrų optimizavimas. Slenkančio vidurkio MA parametrų optimizavimas. Išorinių faktorių įvertinimas ARMA modelyje. ARMA modelio modifikacijos.
  Statistika, konspektas(9 puslapiai)
  2005-10-26
 • Ekonomika (100)

  Ekonomikos objektas ir tikslas. Ekonomikos sistemos, jų esminiai skirtumai. Rinkos paklausa. Rinkos pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumas kainos atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo ir kainų kontrolės ryšys. Vartotojo elgsenos teorija (biudžetinė kreivė). Indiferentiškumo kreivės. Gamyba ir jos funkcija, gamybos ištekliai ir laikotarpiai. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Gamybos produktų rūšys (bendrasis, vidutinis, ribinis). Gamyba ilgiuoju laikotarpiu. Gamybos kaštai. Tobulos konkurencijos rinkos ir monopolinės rinkos skirtumai. Pagrindinės makroekonomikos charakteristikos ir rodikliai. BVP nustatymas gamybos metodu. BVP nustatymas išlaidų metodu. BVP nustatymas pajamų metodu. Bendroji makroekonomikos pusiausvyra. Potencialus nacionalinis produktas, jo naudojimas ekonomikos būsenai nustatyti. Pinigų atsiradimo ir raidos istorija. Pinigų funkcijos. Pinigų paklausa ir pasiūla. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų multiplikatorius. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Bankai, jų rūšys ir funkcijos. Bankų turtas ir lėšų šaltiniai. Centrinis bankas. Valstybės biudžetas, jo pajamos ir išlaidos. Mokesčių rūšys, fiskalinė politikos priemonės ekonomikai balansuoti. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai.
  Ekonomika, konspektas(16 puslapių)
  2007-03-27
 • Ekonomika (101)

  Įvadas. Pagrindinės ekonomikos sąvokos. Ekonomikos politika, jos tikslai ir priemonės. Ekonomikos problema. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Rinka. Tobula ir netobula konkurencija. Rinkos funkcijos ir formos. Paklausa, pasiūla ir rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena. Naudingumas ir paklausa. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Gamybos veiksnių rinka ir pajamos. Gamybos veiksnio paklausa ir pasiūla. Tobulos ir netobulos konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Palūkanos. Žemės rinka ir ekonominė renta. Gamybos kaštai. Kaštai trumpajame ir ilgajame laikotarpyje. Gamybos kaštų rūšys ir pelno maksimumas. Valstybės sektorius, ekonominės politikos įgyvendinimas. Lietuvos ūkio raida. Valstybės biudžetas ir biudžetinė politika. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Kitos nacionalinio produkto formos ir kainų lygio įtaka. Cikliniai svyravimai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Klasikinė ir keinsistinė teorijos. Pinigai. Tarptautinė finansų sistema ir finansų institucijos. Šiuolaikinių pinigų elementai ir rūšys. Bankų sistema Lietuvoje. Centrinio banko funkcijos. Valstybės monetarinė ir fiskalinė politikos, jų tikslai ir uždaviniai. Mokesčių sistema Lietuvoje. Nedarbas ir infliacija. Užimtumas ir nedarbas. Infliacija ir antiinfliacinės priemonės. Stabilizavimo politika. Tarptautinė prekyba. Absoliutus ir lyginamasis pranašumas. Užsienio prekybos balansas. Tarptautinės prekybos pranašumai ir prieštaravimai. Užsienio prekybos politikos formos. Protekcionistinės užsienio prekybos priemonės.
  Ekonomika, konspektas(70 puslapių)
  2007-04-03
 • Ekonomika (108)

  Ekonomikos teorijos objektas ir metodai Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Ekonomika kaip sistema. Ekonomikos esmė ir tikslai. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Ekonomikos sistemos ir jų tikslai. Išteklių ribotumas, pasirinkimas ir ekonominės problemos. Ekonomika ir gamyba. Jų tarpusavio priklausomybė Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė (GGK). GGK ir alternatyvieji kaštai. GGK ir efektyvumas. GGK ir ekonominis augimas. Rinka. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinkos mechanizmo ribotumai ir problemos. Prekių ir pinigų cirkuliacijos srautai. Pasiūlos ir paklausos analizės pagrindai. Paklausa, paklausos dėsnis, paklausos kreivės persikėlimą lemiantys veiksniai. Paklausos veiksniai. Pasiūla, pasiūlos dėsnis, pasiūlos kreivės persikėlimą lemiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyra ir nepusiausviros atvejai. Elastingumo teorija. Paklausos ir pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu variantai. Paklausos ir pasiūlos elastingumą kainų atžvilgiu lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu ir kryžminis paklausos elastingumas. Vartotojų elgsena. Kiekinis naudingumas (kardinalusis) ir naudingumas be kiekinių matų (ordinalusis). Vartotojo elgsenos analizė, remiantis abejingumo kreivių ir biudžeto linijos metodu. Abejingumo kreivės. Gamybos teorija ir kaštai. Alternatyvieji kaštai ir pelnas. Trumpojo laikotarpio gamybos rezultatai ir kaštai. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis gamyboje. Trumpojo laikotarpio gamybos funkcija. Trumpojo laikotarpio gamybos rezultatai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp kaštų ir produkto trumpuoju laikotarpiu. Ilgojo laikotarpio gamybos rezultatai ir kaštai. Gamybos funkcija ilguoju laikotarpiu. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp trumpojo ir ilgojo laikotarpio kaštų. Rinkos struktūros tipai. Pelną maksimizuojančios įmonės elgsenos orientyrai. Įmonė patiria nuostolius ir nutraukia gamybą ilguoju laikotarpiu. Makroekonomika. Ekonominės pusiausvyros principai. Klasikinė savireguliacinė ekonomika. Keinso požiūris į klasikų teiginius. Ekonominės pusiausvyros analizės (pagal Keinsą) prielaidos. Vartojimas. Santaupos ir investicijos. Ekonominė pusiausvyra (uždaroje, privačioje ekonomikoje) ir jos kitimo prielaidos. Multiplikatorius. Taupymo paradoksas. Ekonominės pusiausvyros pokyčiai atviroje, privačioje ekonomikoje. Potenciali gamybos apimtis, nuosmukio ir infliacijos atotrūkiai (tarpsniai). Fiskalinė arba iždo politika ir jos poveikis AD ir pusiausvyros produktui. Fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis AD. Diskretinė ir savaiminė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įvertinimas ir problemos Fiskalinė politika. Vyriausybės biudžetas. Valstybės skola. Pinigų teorija. Pinigai ir jų funkcijos ekonomikoje. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų sistema ir monetarinė politika. Komercinių bankų veikla, jų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. Centrinio banko veiklos specifika, jo naudojamos priemonės pinigų pasiūlai reguliuoti Monetarinės politikos esmė, uždaviniai ir priemonės. Monetarinės politikos įtaka pusiausvyros produktui ir kainų lygiui. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Pusiausvyra pinigų ir prekių rinkose ir vyriausybės galimybės ją keisti. Pusiausvyra prekių rinkoje ir ją apibūdinanti IS kreivė. Pusiausvyra pinigų rinkoje ir LM kreivė Bendra prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir ją apibūdinantis IS-LM modelis. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė ir jo augimo rodikliai Ekonomikos augimo veiksniai ir kiekybinis jų įtakos nustatymas. Valstybinis ekonomikos augimo reguliavimas. Teigiamos ir neigiamos ekonomikos augimo pasekmės. Trumpalaikiai ekonomikos svyravimai ir stabilizavimo politika. Ūkinės veiklos ciklai ir jų priežastys. Nedarbas ir infliacija bei jų sąveika. Stabilizavimo politika. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir dabartinės ekonominių santykių formos. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės investicijos. Tarptautiniai finansiniai ryšiai ir mokėjimų balansas.
  Ekonomika, konspektas(78 puslapiai)
  2008-01-08
 • Ekonomika (112)

  Ekonomikos teorijos samprata. Ekonomikos teorijos objekto raida. Pozityvioji ir normatyvioji ekonomikos teorija. Ekonomikos tyrimų klaidos. Ekonomikos teorijos metodologija. Ekonomikos modeliai, grafikų metodas. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Ekonomikos sistemos ir jų tikslai. Ekonomika ir gamyba, jų tarpusavio priklausomybė. Pasirinkimo problema ir GGK, alternatyvieji kaštai, GGK efektyvumas, GGK ir ekonomikos augimas. Rinkos samprata. Paklausos analizė. Pasiūlos analizė. Rinkos pusiausvyros ir nepusiausviros atvejai. Kiekinis naudingumas ir naudingumas be kiekinių matų. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Prielaidos apie vartotojų galimybes. Abejingumo kreivės. Abejingumo žemėlapiai. Ribinė pakeitimo norma. Abejingumo kreivių naudojimas aprašant pirmenybes. Biudžeto apribojimai – biudžeto linija. Biudžeto linijos perkėlimai pakitus kainoms. Geriausias įmanomas derinys. Kainų pokyčių pasekmės. Pajamų ir vartojimo kreivės. Normaliosios ir nepatraukliosios prekės. Engelio kreivės. Maršalo perteklius. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumo apibūdinimas ir jo kitimo diapazonas. Paklausos elastingumo kainai geometrinė išraiška. Elastingumas nepriklauso nuo matavimo vienetų. Bendrųjų išlaidų testas. Kreivos linijos paklausos kreivės. Paklausos elastingumą kainai lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas, jo skaičiavimas.
  Ekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2008-02-18
Puslapyje rodyti po