Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Edukologija (14)

  Egzogeniniai (išoriniai) veiksniai. Ugdytinio asmenybės reikšmė ugdymo procese. Individas, individualybė, asmenybė – kas tai. Endogeniniai veiksniai. Egzogeniniai veiksniai. Endogeniniai (vidiniai) veiksniai. Egzogeniniai (išoriniai) veiksniai. Amžiaus tarpsnių charakteristika. Lentelė (Amžius, Charakteristika, Veikla). Auklėtinio temperamentas ir intelektualinis savitumas. Auklėtinio kilmė ir problemos. Individas, individualybė, asmenybė. Ugdytojai - ugdymo veikėjai. Ugdymo veikėjai. Ateitininkų organizacijos veikla. Skautiško ugdymo sistemos pamatai. Ugdytojas, asmenybė ir profesionalumo klausimai. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Mokytojo veikla prieš pradedant darbą grupėse. Užduočių aiškinimas ir pateikimas. Mokytojo veikla mokiniams dirbant grupėse. Mokytojo veikla grupinio darbo pabaigoje. Mokymo turinys. Situacijos analizė. Tikslų numatymas. Diagnostinis vertinimas. Ugdomasis vertinimas. Apibendrinamasis (suminis) vertinimas. Ipsatyvinis vertinimas. Ideografinis vertinimas. Norminis vertinimas. Kriterinis vertinimas.
  Pedagogika, konspektas(40 puslapių)
  2007-11-21
 • Edukologija (15)

  Didaktika, jos samprata ir paskirtis. Mokymo ir mokymosi metodai. Mokymo metodų įvairovė. Metodo struktūra. Mokymo- mokymosi metodų pavyzdžiai. Diskusijų grupės ir grupių projektai. Mokymasis drauge. Ekspertų metodas. Grupinis tyrimas. Mozaika. Bendras Piešinys. Kampai. Mokymasis komandose. Bendradarbiavimas integruojant skaitymą ir rašymą. Paskaita. Seminaras. Laboratoriniai darbai. Kritinis mąstymas. Kritinio mąstymo įgūdžiai. Kritinio mąstymo etapai. Susiliejantis ugdymas. Susiliejančio ugdymo principai. Švietimo sistemos samprata. Švietimo dokumentai. Švietimo tobulinimas. Lietuvos švietimo koncepcija. Lietuvos švietimo koncepcija. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos. Lietuvos švietimo plėtotės gairės. Švietimo sistemos plėtotės nuostatos. Tolesnės švietimo raidos kryptys. Naudojami terminai.
  Pedagogika, konspektas(32 puslapiai)
  2007-11-21
 • Edukologija (17)

  Pagrindinės edukologijos sąvokos. Ugdymo kaip visuomeninio auklėjimo samprata. Ugdymas – visuomeninis reiškinys. Edukacinių mokslų sistema. Edukologijos dalykas ir objektas. Sudėtinės dalys. Ikimokyklinė pedagogika. Specialioji pedagogika. Neformalusis ugdymas. Delinkventinė pedagogika. Socialinė pedagogika. Penitencinė pedagogika. Andragogika. Familistika. Lyginamosios edukologijos samprata objektas ir tikslai. Ugdymo tikslų klasifikavimas ir jų formavimo problema. Netradicinio ugdymo samprata. Netradicinio ugdymo sistema Lietuvoje. Valdorfo pedagogika. M. Montessori pedagogika. Ugdymo technologijų samprata. Ugdymo technologijų paskirtis ir rūšys. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, sandara ir nuostatos. Lietuvos švietimo institucijų sistema.
  Pedagogika, konspektas(13 puslapių)
  2008-05-25
 • Edukologija (2)

  Edukologijos samprata. Ryšiai su kitais mokslais. Ugdymo sąvokos. Ugdymo dalinės sąvokos ugdytojo ir ugdytinio veikloje. Didaktikos apibrėžtis. Didaktikos mokslo objektas. Ugdymo procesas. Bendras apibūdinimas. Ugdymo proceso turinio samprata. Mokymo proceso samprata. Mokymo proceso struktūra. Mokymąsi sąlygojančių veiksnių sistema. Mokymo tikslo samprata. Tikslų klasifikavimas. Taksonomijos sąvokos samprata. Kognityviosios ir afektinės srities mokymo tikslų taksonomijos. Mokymo ir mokymosi principai. Ugdytinio pažinimas. Individas, individualybė, asmenybė. Mokymosi motyvacija. Motyvacijos sąvoka. Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė. Bihevioristų ir humanistinės psichologijos pažiūros. Mokomosios motyvacijos rūšys. Motyvacijos stiprinimo būdai. Humanistinės pažiūros į ugdymą. Principai. Mokymosi aktyvumo samprata. Moderniosios mokymosi teorijos. Mokymo metodai. Jų charakteristika ir klasifikacija. Mokymo metodų privalumai ir trūkumai. Grupinio mokymo esmė. Darbo grupėse organizavimo pagrindiniai aspektai. Mokymo metodo pasirinkimo kriterijai. Mokymo organizavimo formos. Mokymo priemonės. Mokomųjų priemonių grupės. Mokytojo asmenybė ir pageidaujamos savybės. Konstruktyvinė, organizacinė ir komunikatyvinė mokytojo veikla.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-30
 • Edukologija (3)

  Edukologijos terminų žodynėlis - pagrindinės edukologijos sąvokos.
  Pedagogika, konspektas(23 puslapiai)
  2006-01-06
 • Edukologija (9)

  Edukologijos samprata, mokslo raida ir klasifikacija. Ugdymo filosofijos samprata, objektas, tikslai. Filosofija, teorija, ideologija ugdyme. Idealistinis ugdymas ir jo kritika. Realistinis ugdymas ir jo kritika. Rytų ir Vakarų ugdymo sistemų palyginimas. Pragmatizmo pasaulėžiūra ir ugdymas. Egzistencialistinis ir fenomenologinis ugdymas.
  Pedagogika, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-15
 • Edukologijos idėjų ištakų apžvalga

  Trumpa pasaulinės patirties apžvalga. Senovės genčių ugdymas. Tolimųjų Rytų švietimas. Senovės Graikija. Demokritas. Socrates. Platonas. Aristotelis. Romėnų ugdymas. Viduramžiai. Renesansas. XVII amžiaus ugdymo mokslo sistema. XVIII amžiaus ugdymo plėtotė. XIX amžiaus ugdymas. XX amžiaus filosofinės kryptys. XX amžiaus psichologinės krypties pedagogika. XX amžiaus religinės krypties pedagogika. Žakas Maritenas. Edukologijos idėjų analizės ištakos Lietuvoje. Lietuvos patirtis.
  Pedagogika, konspektas(21 puslapis)
  2006-05-04
 • Efektyvus klausymas (2)

  Tikslas: Pagrįsti klausymo įtaką informacijos priėmimui ir suvokimui. Klausymas nėra girdėjimas. Menas klausytis nėra įgimtas. Visi klausytojai skirtingai supranta pranešimus. Skiriami 4 klausymo komponentai. Klausymo funkcijos. Klausymo barjerai – tai priežastys, trukdančios gerai klausytis. Mes negalime įdėmiai visko klausytis dėl kelių priežasčių. Keturių ausų modelis. Pavyzdys.
  Socialinė psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2008-01-10
 • Egėjo civilizacija. Kreta

  Egėjo civilizacija. Pagrindinės archeologinės radimvietės ir atradėjai. Kikladų salų kultūra. Tera (arba Santorinio) sala. Žemės drebėjimai. Atlantidos problema. Kretos (minojinė) kultūra. Egėjo civilizacijos raštas.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-08-13
 • Egiptas (17)

  Praeities atradimas. Išradimai. Pirmieji gyventojai. Dviejų karalysčių susijungimas. Nilo šalis. Senoji karalystė: valstybė. Memfio laikai. Valdžios struktūra. Faraonas ir Egipto visuomenė. Turto paskirstymas. Laisvieji žmonės. Raštininkas. Raštas. Amatininkai. Valstiečiai. Senoji karalystė: religija. Heliopolio Eneada. Mirusiųjų kultas. Piramidės. Piramidžių statytojai. Sfingės paslaptis. Pirmasis suirutės laikotarpis. Vidurinė karalystė. Ryšiai su užsienio kraštais. Fajumas. Žemvaldžio ūkis. Antrasis sirutės laikotarpis. Hiksų invazija. Naujoji karalystė. Didžioji sostinė Tėbai. Amatininkystės raida. Šventykla. Apeigos. Šventyklos mokykla. Religijos krizė. Karalių slėnis. Darbininkų miestelis. Faraonai kapaviečių puošyba. Karai su hetitais. Egipto smukimas. Helenizmo laikai. Krikščionybė ir islamas Egipte.
  Visuotinė istorija, konspektas(16 puslapių)
  2009-12-04
 • Egiptas (8)

  Gamtiniai ištekliai. Socialiniai ištekliai. Kultūriniai ištekliai.
  Regioninė geografija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-14
 • Egipto civilizacija

  Pirmieji egiptologai. Civilizacijos pradžia. Politinė Egipto raida. Civilizacijos subrendimas. Civilizacijos irimo pradžia. Echnatono religinė reforma. Egipto civilizacijos dezintegracija. Civilizacijos dvasia ir tradicijos.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-09-27
 • Egipto civilizacija (3)

  Tyrinėtojai. Egipto civilizacijos raidos etapai. Civilizacijos pradžia. Egipto civilizacijos pradžią nulėmė šie veiksniai. Politinė Egipto raida. Civilizacijos subrendimas. Egipte Senosios karalystės laikotarpiu buvus civilizaciją rodo šie požymiai. Civilizacijos lūžis ir nuosmukis. Civilizacijos dezintegracija. Egipto kultūra. Religija. Menas. Etika. Asmenybės.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-21
 • Egipto dailė

  Dailės istorija stiliaus raidos aspektu. Senovės Egipto dailė. Senovės Egipto dailės ypatumai. Tapyba. Skulptūra. Baldai. Keramika. Stiklas. Egiptiečių kostiumas. Apranga. Šukuosenos. Juvelyrika.
  Dailė, konspektas(4 puslapiai)
  2007-03-02
 • Egzistencializmo estetinio diskurso ypatumai

  Egzistencializmo ištakos ir pagrindiniai atstovai. Martinas Haidegeris (Martin Heidegger). Alberas Kamiu (Albert Camus). Žmogaus ir pasaulio santykio problema. Laisvės ir atsakomybės santykio dialektika. Prasminiai egzistenciniai išgyvenimai. Reziume.
  Filosofija, konspektas(14 puslapių)
  2009-01-05
 • Egzodo literatūra

  Lietuvių Egzodo literatūra. Svarbiausios egzodo poetų kartos. Nepriklausomos Lietuvos "Augintiniai". Žemininkai. Bežemiai.
  Lietuvių literatūra, konspektas(3 puslapiai)
  2006-01-20
 • Egzodo literatūra (2)

  Egzodo literatūra. Derliaus metai (1950-1970). Vyresnieji. Žemininkai. Egzodo augintiniai. Literatūrinio gyvenimo kontekstas.
  Lietuvių literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2007-04-05
 • Eismo saugumo priemonės

  Kelio ženklai. Iš kelių ženklų ir signalų konvencijos. Įspėjamieji ženklai. Draudžiamieji ar ribojamieji ženklai. Privalomieji ženklai. Specialūs nurodomieji ženklai. Informaciniai ženklai, įstaigų ar paslaugų ženklai. Nukreipiamieji, vietovės ar nurodomieji ženklai. Papildomos lentelės. Vertikalus ir horizontalus kelio ženklinimas. Iš kelių ženklų ir signalų konvencijos. Bendrosios nuostatos. Išilginis ženklinimas. Eismo juostų ženklinimas. Kelio važiuojamosios dalies ribas žyminčios linijos. Skersinis ženklinimas. Kitos ženklinimo rūšys. Kelių atitvarai. Orientuojantieji atitvarai. Nukreipiantieji atitvarai. Sulaikantieji atitvarai. Kelių apšvietimas. Reikalingas kelio dangos apšvietimo ryškumas ir tolygumas. Šviesos signalizacija keliuose. Estetinis kelių apipavidalinimas ir aplinkos apsauga. Kelių estetika ir jos reikšmė. Estetinis kelių apipavidalinimas. Kelių apželdinimas. Eksploatuojamų kelių aplinkos apsauga.
  Sauga, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-09
 • Ekologija

  Ekologijos egzamino klausimai ir atsakymai: Ekologijos raida. Tyrimų objektai. Kokios yra ekologinės situacijos gerinimo perspektyvos Lietuvoje? Kaip civilizacijos raidoje kito aplinkos keliamas pavojus sveikatai? Kokios yra kenksmingų aplinkos veiksnių grupės? Nuo ko priklauso teršalų sukeltų sveikatos pakenkimų dydis? Kokios ūkio veiklos šakos daro didžiausią neigiamą įtaką aplinkai? Kaip nustatomas leistinas taršos lygis? Kokios yra vandens taršos rūšys, keliančios pavojų žmonių sveikatai? Saugaus būsto savybės? Kaip apibrėžtumėt sąvoką "saugus maistas"? Kokie veiksniai turi didžiausios įtakos globalinės ekosistemos stabilumui? Kaip klasifikuojami teršalai? Kokiais metodais yra tiriamas medžiagos toksiškumas? Kokios yra gamtinės ir antropogeninės kilmės fizikinės taršos rūšys? Kas yra jonizuojanti spinduliuotė, kaip nuo jos apsisaugoti? Kokios yra nejonizuojančios spinduliuotės rūšys? Triukšmo kilmė ir neigiamas jo poveikis? Vibracija ir vibracinė liga? Rizikos veiksniai, sukeliantys profesines ligas? Kas lemia globalinį klimato atšilimą? Kokį poveikį žmogaus organizmui turi ultravioletinė radiacija? Kokie yra svarbiausi gyvenimo kokybės apsaugos būdai?
  Ekologija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-05-12
 • Ekologija (15)

  Transporto tarša. Priemonės taršai mažinti. Pramonės tarša. Energetinė pramonė. Saugomos teritorijos. Dirvožemis ir jo apsauga. Žemės fondas. Lietuvos žemės fondas. Gamtinė ir naikinamoji erozija. Dirvožemio erozijos rūšys. Priešerozinis augalų vaidmuo. Ekologinė etika. Žmogaus ekologija. Parkai. Draustiniai. Aplinkos monitoringas. Atmosferos monitoringas. Vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Miškų monitoringas.
  Ekologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-15
Puslapyje rodyti po