Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo teisė (9)

  Darbo teisės sąvoka, jos atribojimas nuo gretutinių teisės šakų. Darbo teisės objektas. Darbo santykių teisinio reguliavimo metodas. Darbo teisės, darbo įstatymų ir darbo teisės mokslo sistema. Darbo teisės principų sąvoka, jų reikšmė. Darbo teisės šaltinių sąvoka, pagrindinės jų ypatybės. Tarptautiniai teisės aktai ir jų reikšmė darbo teisėje. Poįstatyminiai aktai kaip darbo teisės šaltinis. Lokalinės darbo teisės normos. Darbo teisės norminių aktų veikimas laike, erdvėje ir subjektų atžvilgiu. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Bendrosios ir specialiosios darbo teisės normos. Kolizijų tarp Lietuvos ir užsienio valstybių darbo Įstatymų sprendimas darbo teisėje. Įstatymų ir teisės analogijos taikymas darbo teisėje. TDO konvencijos ir rekomendacijos. Fiziniai asmenys kaip darbo teisinių santykių subjektai. Darbdavio samprata. Profesinių sąjungų steigimas ir registravimas, veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Profesinių sąjungų santykiai su darbdaviais. Profsąjungų teisės darbo įstatymų taikymo ir jų laikymosi priežiūros srityse. Darbuotojų kolektyvo teisinis statusas. Teisiniai santykiai pagal darbo teisę. Darbo teisinio santykio sąvoka, turinys ir skirtumai nuo administracinių, civilinių ir kitų teisinių santykių. Juridiniai faktai darbo teisėje (rūšys ir reikšmė). Darbo teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Įdarbinimo sąvoka ir rūšys. Gyventojų užimtumo užtikrinimo organizacinės teisinės formos. Įdarbinimo teisiniai santykiai. Nelegalaus darbo samprata. Bedarbio samprata. Kolektyvinės sutarties esmė ir reikšmė. Kolektyviniai susitarimai. Kolektyvinių susitarimų ir kolektyvinių sutarčių sudarymo sfera. Jų sudarymo ir keitimo tvarka. Kolektyvinės sutarties ir kolektyvinių susitarimų šalys ir turinys. Ginčų tarp kolektyvinės sutarties ir kolektyvinio susitarimo šalių sprendimo tvarka. Kolektyvinės sutarties ir kolektyvinių susitarimų vykdymo kontrolė ir šalių atsakomybė už jų pažeidimą. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties reikšmė, jos skirtumas nuo civilinių sutarčių. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties forma ir Jos sudarymo tvarka. Darbo sutartis su asmenimis, neturinčiais 16 metų. Garantijos, priimant į darbą. Priėmimo į darbą apribojimai. Išrinkimas į pareigas. Konkursas. Darbo sutarties turinys. Darbuotojų atestavimas. Atestacijos rūšys, jos vedimo tvarka ir teisinės pasekmės. Darbo sąlygų pakeitimas. Perkėlimo į kitą darbą sąvoka ir rūšys. Perkėlimo skirtumas nuo darbo vietos ir darbo sąlygų pakeitimo. Laikini perkėlimai į kitą darbą, jų rūšys. Nušalinimai nuo darbo, jų pagrindai ir teisinės pasekmės. Darbo sutarties pasibaigimas. Sutarties pasibaigimo pagrindų klasifikacija. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas neišrinkus darbuotojo naujam laikotarpiui bei jo atšaukimo prieš terminą atvejais. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo. Darbo sutarties nutraukimas dėl darbuotojų skaičiaus sumažinimo. Darbo sutarties pasibaigimas, kai darbuotojui atimamos specialiosios teisės dirbti tam tikrą darbą, arba kai to darbo jis negali dirbti pagal medicininę išvadą. Darbo sutarties nutraukimas dėl darbuotojo neatitikimo einamų pareigų arba dirbamo darbo. Atleidimas iš darbo, kai darbuotojas šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (29 str. 12p.). Atleidimas iš darbo dėl darbuotojo laikino nedarbingumo. Darbo sutarties nutraukimas, kai grįžta darbuotojas, pirmiau dirbęs tą darbą. Atleidimas iš darbo už turto grobimus (vagystes) bei tyčiniais neteisėtais veiksmais padarius materialinių nuostolių darbdaviui. Atleidimas iš darbo, kai administracija praranda pasitikėjimą darbuotoju. Atleidimas iš darbo dėl darbuotojo amoralaus elgesio. Darbo sutarties su valstybės ir savivaldybių viešųjų paslaugų tarnautojais ypatybės. Darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas. Darbo sutarties pasibaigimo ir nutraukimo darbdavio iniciatyva tvarka. Papildomos garantijos kai kurioms kategorijoms darbuotojų (moterims, turinčioms mažamečių vaikų; invalidams; profsąjungų nariams ir kitiems darbuotojams) atleidimo iš darbo atveju. Darbdavio pertvarkymai ir darbuotojų garantijos. Darbo sutarties nutraukimas trečiųjų organų reikalavimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Darbuotojų teisinė padėtis vykdant įmonės bankroto procedūras. Išeitinė pašalpa ir kompensacijos atleidžiant iš darbo. Atleidimo iš darbo įforminimas ir atsiskaitymas su atleidžiamuoju darbuotoju. Darbuotojo atsakomybė už komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą. Darbo sutarties pasibaigimas (nutraukimas), kai darbuotojas nuteisiamas už nusikaltimą. Darbo sutarties nutraukimas, kai darbuotojas darbe yra neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų ar toksinių medžiagų. Darbo sutarties nutraukimas, kai darbuotojas, atleistas iš krašto apsaugos tarnybos, negrįžta į darbą. Užsieniečių įdarbinimo tvarka. Teminuotos darbo sutarties sąvoka, rūšys ir ypatumai. Darbo sutarties su sezoniniai darbuotojais ypatybės. Darbo laiko sąvoka. Darbo dienos ir darbo savaitės rūšys. Darbo laiko režimas. Darbo laiko apskaitos rūšys. Sutrumpintas ir nepilnas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Darbo ir poilsio reguliavimo ypatumai atskirose ūkio šakose. Poilsio laiko sąvoka ir rūšys. Kasmetinės atostogos(atostogų rūšys, teisė į atostogas, atostogų davimo tvarka). Darbo ir poilsio laiko lengvatos asmenims, kurie mokosi. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo užmokesčio teisinio reguliavimo metodai. Tarifinė sistema ir jos elementai. Kvalifikacinių kategorijų (klasių, laipsnių) ir tarifinių atlygių bei pareiginių algų nustatymo ir pakeitimo tvarka. Darbo užmokesčio sistemos. Streikas. Darbo apmokėjimas broko atveju ir neįvykdžius išdirbio normų. Darbo nakties metu apmokėjimas. Pagrindiniai vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo būdai. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka (terminai, vieta, laikas). Atsakomybė už darbo užmokesčio išmokėjimo uždelsimą. Išskaitų iš darbo užmokesčio apribojimas. Darbo apmokėjimas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų. Valstybinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos. Garantinių išmokų ir priemokų sąvoka ir rūšys. Tarnybinė komandiruotė. Prastova. Galimos prastovos teisinės pasekmės. Prastovos laiko apmokėjimas. Kompensacinės išmokos. Darbo drausmės sąvoka, jos užtikrinimo metodai. Darbo tvarkos teisinis reguliavimas. Drausminio nusižengimo samprata. Drausminės atsakomybės rūšys. Drausminių nuobaudų skyrimo taisyklės. Atsakomybė už sistemingą darbo drausmės pažeidimą. Drausminės atsakomybės skirtumas nuo administracinės atsakomybės. Drausminė atsakomybė pagal specialius norminius aktus. Darbininkų ir tarnautojų materialinės atsakomybės sąvoka, jos skirtumai nuo civilinės turtinės atsakomybės. Darbininkų ir tarnautojų materialinės atsakomybės sąlygos. Ribotoji darbuotojų materialinė atsakomybė, jos rūšys. Visiškos darbuotojų materialinės atsakomybės samprata ir sąlygos. Materialinė atsakomybė pagal rašytines sutartis ir už turtą, gautą atsiskaitytinai pagal vienkartinį įgaliojimą. Materialinė atsakomybė už žalą, padarytą veiksmais, kurie turi baudžiamaisiais įstatymais numatytų baudžiamų veikų požymių. Visiška materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Darbdavių materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Darbdaviui padarytos žalos dydžio nustatymas. Darbdaviui padarytos žalos atlyginimo tvarka. Darbo bylų nagrinėjimas administraciniuose teismuose. Valstybinės darbo inspekcijos funkcijos, teisės ir pareigos. Tikslinės atostogos. Asociacijų teisės ir laisvės pagal TDO konvencijas. Darbo apsaugos sąvoka. Saugos darbe priežiūros ir kontrolės organų sistema. Bendrosios saugos darbe taisyklės. Atsakomybė už jų pažeidimą. Specialiosios moterų darbo apsaugos taisyklės. Specialiosios nepilnamečių, invalidų bei kitų mažesnio darbingumo asmenų darbo apsaugos taisyklės ir jiems taikomos lengvatos. Pagrindinės darbdavių ir darbuotojų teisės ir pareigos pagal žmonių saugos darbe norminius aktus. Darbdavių ir darbuotojų atsakomybė. Nelaimingų atsitikimų, susijusių su gamyba, tyrimas ir apskaita. Darbo ginčų sąvoka, jų priežastys ir rūšys (klasifikacija). Darbo ginčų nagrinėjimo organų sistema. Darbo ginčų žinybingumas. Darbo ginčų nagrinėjimo ikiteisminėse stadijose. Darbo ginčų nagrinėjimo teismuose ypatybės. Darbo ginčai dėl grąžinimo į darbą. Darbo ginčai dėl piniginių reikalavimų. Terminai darbo ginčuose (rūšys, praleidimo pasekmės, atstatymo tvarka). Darbo bylų sprendimų ir nutarimų vykdymas. Įvykdymo apgręžimo apribojimas. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Darbo įstatymų laikymosi priežiūros ir kontrolės organų sistema. Darbdavio atsakomybė už darbo įstatymų pažeidimą.
  Darbo teisė, konspektas(108 puslapiai)
  2006-01-30
 • Darbo teisės subjektai (2)

  Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektų samprata. Darbo teisės subjektų klasifikacija. Darbuotojas kaip darbo teisės subjektas. Darbdaviai.
  Darbo teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-21
 • Darbo teisės šaltinių hierarchija

  Papročių teisė. Teisinis precedentas. Konstituciniai įstatymai. Tarptautiniai teisės aktai. Darbo kodeksas. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Teismų praktika. Darbo teisės šaltinių ypatybės. Darbo teisės vienovė ir diferenciacija.
  Darbo teisė, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-25
 • Darbo tvarkos taisyklės

  Bendroji dalis. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo sutarties sudarymas, pakeitimas ir nutraukimas. Darbo laikas. Darbo apmokėjimas. Darbuotojo pareigos. Įstaigos administracijos (darbdavio) pareigos. Bendrieji vidaus tvarkos reikalavimai. Tvarkos reikalavimai administracinėse patalpose. Bendrosios darbuotojų ir padalinių vadovų pareigos. Baigiamieji nuostatai.
  Sauga, konspektas(7 puslapiai)
  2007-03-29
 • Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos

  Teisės konspektas. Prievolių teisė. Įstatymų analizė. Straipsnių analizė.
  Darbo teisė, konspektas(16 puslapių)
  2006-04-25
 • Darbų ir civilinė sauga

  Darbų ir civilinė sauga. Saugos sąvokos ir jų apibūdinimai. Darbų saugos tikslas ir uždaviniai. Civilinės saugos tikslas ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos svarbiausi terminai, tikslas ir uždaviniai. Nelaimingų atsitikimų prevencija. Nelaimingų atsitikimų darbe psichologinės priežastys. Darbuotojų rizika ir atsargumas. Asmeninė, darbdavių ir objektyvi rizika. Pavojų atsiradimas ir plėtra. Baimė ir sąmyšis. Sveikatos saugos pagrindai. Saugus vanduo ir maistas. Žmogaus aplinka. Žmogaus sveikata. Darbo higiena. Mikroklimatas, jo įtaka žmogaus organizmui, normavimas. Gamybinės dulkės, jų įtaka žmogaus organizmui. Kenksmingos cheminės medžiagos, jų charakteristikos ir poveikis žmogaus organizmui. Apšvietos būdai ir sistemos ir apšvietimo matavimas ir normavimas. Priešgaisrinės sauga. Gaisrų priežastys. Degimo proceso esmė, degimo sąlygos. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Evakuacija gaisro metu. Gaisrų gesinimas miškuose ir durpynuose. Elektrosauga. Apsaugos nuo elektros priemonės. Pirmoji pagalba. Galvos traumos. Žaizdų tvarstymas. Kraujavimas. Nudegimas. Nušalimas, sušalimas. Darbų saugos organizavimas. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Valstybinė ir vidinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, ir jų klasifikavimas.
  Sauga, konspektas(19 puslapių)
  2006-11-23
 • Darbų sauga

  Įvadas. Darbų saugos organizavimas įmonėje. Žmogaus saugos kursas ir jo sudėtines dalys. Darbų saugos organizavimo struktūra Respublikoje. Darbų saugos organizavimas įmonėje. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšis ir ištyrimo metodika. Nelaimingų atsitikimų apskaita. Apsauga nuo pažeidimų elektros srove. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Žmogaus pažeidimų esant skirtingoms tinklo schemoms galimybių analizė. Tinklo schemos parinkimas. Pagrindinės apsaugos nuo elektros srovės priemonės. Įžeminimo taikymo sritis. Apsauginis tinklo išjungimas. Talpuminių nuotekio srovių kompensavimas. Izoliacijos profilaktika ir kontrolė. Elektros įrenginių eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Apsauga nuo e-m lauko. Apsaugos nuo e-m laukų priemonės. Individualios apsaugos priemonės. Apsauga nuo lazerio spindulio. Nepavojingų lazerio spindulių lygiai. Apsaugos nuo lazerių priemonės. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Aktyvumo vienetai, jonizuojančio spinduliavimo lygiai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veiksmas. Spindulinės ligos požymiai. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Elektrovakuuminių prietaisų spinduliavimas. Apsauga nuo jonizuojančių spindulių priemonės. Mikroklimatas (Šiluminis komfortas). Oro darbo zonoje užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacijos sistemos. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Oro valymas. Vibracija ir triukšmas. Vibracijų (virpesių) rūšys. Virpesių šaltiniai pramonėje. Vibracijos normavimas. Vibracijos mažinimas. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Ultragarso normavimas. Triukšmo mažinimas. Apšvietimas. Spektrai. Pagrindiniai reikalavimai apšvietimo sistemoms. Dirbtinio ir natūralaus apšvietimo normavimas. Dirbtinio apšviestumo skaičiavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Valdymo pultai. Ergonomikos metodai žmogaus saugoje. Kūrimo procesas. Gaisrinė sauga. Statinių ir įrenginių kategorijos pagal pavojų gaisrui ar sprogimui kilti. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Gaisrinės saugos organizavimas Lietuvos Respublikoje. Atsakomybė. Civilinė sauga. Teisinė darbo sauga. Įstatymo taikymas. Savivaldybių įgaliojimai. Saugos darbe struktūros įmonėse. Saugos darbe komitetai. Darbo aplinkos ir darbo vietų reikalavimas. Darbo priemonės ir jų priežiūra. Kenksmingų ir pavojingų medžiagų naudojimo reikalavimai. Gaminamos produkcijos reikalavimai. Saugaus darbų organizavimo ir vykdymo norminiai aktai. Privalomas sveikatos tikrinimas. Darbų sustabdymas. Darbdavio pareigos.
  Sauga, konspektas(25 puslapiai)
  2006-01-11
 • Darbų sauga (11)

  Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai. Nelaimingi atsitikimai. Mechaniniai pavojai. Slėginiai indai ir suvirinimas. Slėginių įrenginių aptarnavimo darbų sauga. Darbų sauga suvirinant. Darbų sauga lituojant. Apsauga nuo elektros. Žmogaus pažeidimas elektros srove. Žingsnio įtampa, prisilietimo įtampa. Izoliacijos taikymas, normavimas ir kontrolė. Įnulinimas. Jo veikimas ir taikymas. Apsaugos aparatų suveikimo sąlygos. Apsauginis įžeminimas. Apsauginis išjungimas. Apsaugos nuo elektros priemonės ir jų naudojimo tvarka. Signalinių spalvų, ženklų bei plakatų naudojimas. Rankinės elektros mašinos, įrankiai ir kilnojami šviestuvai. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Sprogiosios zonos. Vietų, kur gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, klasifikavimas. Įrangos, skirtos naudoti potencialiai degioje ir sprogioje aplinkoje, žymėjimas. Elektros įrangos parinkimo sprogiosiose zonose bendrieji reikalavimai. Elektros įranga degiųjų medžiagų sankaupos vietose. Valdymas ir automatika. Matavimo prietaisų, matavimo transformatorių, relinės apsaugos, automatikos, telematavimų įrenginių eksploatavimo darbai. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Elektromagnetinių laukų šaltiniai ir jų charakteristikos. Biologinis elektromagnetinis laukų veikimas. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Jonizuojančio spinduliavimo rūšys. Gaisrinė sauga. Pastatų ir statinių atsparumas ugniai. Gaisrų gesinimo būdai. Profesinė rizika. Profesinės rizikos vertinimas.
  Sauga, konspektas(91 puslapis)
  2007-05-14
 • Darbų sauga (12)

  Privalomi saugos darbe instruktavimai (DS-000-03). DS-000-02 Remonto darbų vykdytojų (kiekvieno brigados nario) pareigos. Blokuotės schemų (pasirinktinai) veikimo principai. "SAPFIR"-22DD veikimo principas. Kiekio matavimo vienetai, tikslumo klasė, paklaidos. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės ir aplinkos apsaugos politikos reikalavimai ir tikslai. DS-000-02 Remonto darbų įforminimas. Nukentėjusiajam nuo elektros srovės pirmos pagalbos suteikimas. Signalizacijos schemų veikimo principai. Tenzodaviklių veikimo principas. KMP ir A įrenginiai veikiantys šiuo principu aptarnaujamame bare. Jų eksploatacijos ypatumai. KP/AP-000-12 "automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Aptarnavimo zonoje naudojamų kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui, apsinuodijimo požymiai. Pirmoji pagalba. DS-000-02 Remonto darbų įforminimas ant specialaus blanko (Leidimas). KMP ir A priemonių defektų ir sutrikimų šalinimas, defektų žurnalo pildymas. (A-000-18). 13DD11 veikimo principas kiekio matavimo vienetai, tikrumo klasė, paklaidos. Aptarnaujamo baro KMP ir A pozicijos, kontroliuojančios pastovių reikšmingų aplinkosaugos aspektų parametrus. (Pagal technologinio cecho sąrašus). DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų atlikimas. Darbuotojo veiksmai pastebėjus gaisrą. BSS planinio remonto apimtis. Dokumentacija. (A-000-23). Difmanometro IDP konfigūravimas, techninės galimybės. Kiekis, matavimo vienetai, tikslumo klasė, paklaidos, variacija. Vietų, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka klasifikavimas pagal zonas. Asmeninės apsaugos priemonės, jų paskirtis, laikymo ir naudojimo tvarka. DS-000-02. Darbas aukštyje. Reikalavimai kopėčioms. Vandens putų (VPG – 10) gesintuvo naudojimosi taisyklės. Nukentėjusiam nuo elektros srovės pirmos pagalbos suteikimas. Nekibirkščiuojančių grandinių elementai, jų paskirtis, montažo ypatumai. II –os grupės įrangos, naudojamos potencialiai sprogioje aplinkoje, klasifikavimas pagal kategorijas. Filtruojančios dujokaukės, reikalavimai joms, tikrinimas. DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų organizavimas. Termoporų ir varžinių termometrų graduotės, tikslumo klasė, paklaidos. KP/AP—12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės ir aplinkos apsaugos politikos reikalavimai ir tikslai. Reikalavimai lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir tepalų saugojimui. DS-000-02 Apsaugos priemonės dirbant šuliniuose. Temperatūrinės reguliavimo sistemos kapitalinio remonto apimtis (A-245-17). Megommetro veikimo principas, elektrinių parametrų matavimo vienetai. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Reikalavimai elektros instrumentams ir įrankiams darbui sprogimui pavojingose patalpose. DS-000-02 Darbų su ugnimi sprogiose, sprogiose-gaisringose gamybose atlikimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. N-1 akto įforminimas. KMP ir A priemonių defektų ir sutrikimų šalinimas, defektų žurnalo pildymas (A-000-19). Valdymo stoties "FOXBORO" blokuotės schema ir veikimo principai. Reikalavimai kilnojamiems šviestuvams. DS-000-02 Leidimo darbui su ugnimi įforminimas sprogiuose ir gaisringuose objektuose. Veikiančių elektros įrengimų gesinimas. Automatinio matavimo, automatinio reguliavimo sistemų einamojo remonto apimtis. (A-245-17). Reguliuojančio pneumo vožtuvo su pozicionieriumi veikimo principas. "M" markės dujokaukės eksploatacijos taisyklės. DS-000-02 Remonto darbų atlikimas pagal remonto darbų registravimo žurnalą. Automatinio matavimo, automatinio reguliavimo sistemų kapitalinio remonto apimtis. Dokumentacija (A-245-17). Reguliatorių veikimo dėsniai (P; PI; PID). Derinimo parametrai. Išvardinti organizacines priemones taikomas darbams, kuriuos atliekant gali susidaryti sprogi aplinka. Privalomi saugos darbe instruktavimai (DS-000-03). Saugos darbe reikalavimai dirbant su elektros įrankiais, kilnojamomis elektros mašinomis ir rankiniais šviestuvais (E-000-08). Nelaimingų atsitikimų tyrimas. N-2 akto įforminimas. Automatinio matavimo, automatinio reguliavimo sistemų kapitalinio remonto apimtis (A-245-17). Masės matuoklių veikimo principas. Masės matavimo vienetai. DS-000-02 Remonto darbų įforminimas. Angliarūgštinių (OU-5) gesintuvų naudojimo taisyklės. Pneumopozicionieriaus paskirtis ir veikimo principas, tikslumo klasė, paklaidos. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Išvardinti apsaugos nuo sprogimo priemones, taikomas darbams, kuriems atliekant gali susidaryti sprogi aplinka. Elektros įrengimų, nesukeliančių sprogimo, markiravimas, apsaugos standartai. (pvz. – 2ExiIICT6;EJ;J;T). DS-000-02 Remonto darbų įforminimas ant specialaus blanko (leidimas). Vandens putų (VPG-10) gesintuvo naudojimosi taisyklės. Aptarnaujamo baro KMP ir A brėžinių nagrinėjimas (principinės, montažinės, funkcinės schemos). Aptarnaujamo baro KMP ir A pozicijos, kontroliuojančios pastovių reikšmingų aplinkosaugos aspektų parametrus (pagal technologinio cecho sąrašus). Reikalavimai lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir tepalų saugojimui darbo vietoje. DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų atlikimas. Pirmoji pagalba esant cheminiam nudegimui. Prietaisų "SAPFIR-22DD" perderinimo kitam matavimo diapazonui tvarka. Vietų, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka klasifikavimas pagal zonas. DS-000-02 Darbas aukštyje. Reikalavimai saugos diržams. Darbuotojo veiksmai pastebėjus gaisrą. Elektrinių parametrų tarpusavio ryšio taisyklės. Omo dėsnis. Nuoseklus ir lygiagretus elektros imtuvų jungimas. Dujų signalizatorių CBK, darbo principas. Paklaidos, tikslumo klasė. Pasekmės sutrikus matavimo priemonėms, dirbančioms aplinkosaugos pozicijose, darbui aptarnaujamame bare. Individualios apsaugos priemonės, jų paskirtis. DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų organizavimas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės: darbuotojų materialinė atsakomybė. Kompiuterizuotos BSS "TRICONEX" paskirtis, valdymo principai. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės ir aplinkos politikos reikalavimai ir tikslai. DS-000-02 Apsaugos priemonės dirbant šuliniuose. Vidaus darbo taisyklės: Darbo ir poilsio laikas. Prietaisų "SAPFIR" pajungimo schemos. Ypatumai. Ūkiskaitinių prietaisų diagramų keitimo tvarka. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Aptarnavimo zonoje naudojamų kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui, apsinuodijimo požymiai, pirmoji pagalba. DS-000-02 Darbų su ugnimi sprogiose, sprogiose – gaisringose gamybose atlikimas. Pavojaus garsiniai signalai. Pneumatinių vykdymo mechanizmų darbo principai. Aptarnaujamo baro pozicijos, kontroliuojančių pastovių reikšmingų aplinkosaugos aspektų parametrais. DS-000-02 Leidimo darbui su ugnimi įforminimas sprogiuose ir gaisringuose objektuose. Nelaimingų atsitikimų klasifikavimas. Darbuotojo veiksmai pastebėjus nelaimingą atsitikimą. Aptarnavimo zonoje naudojamos kenksmingos medžiagos, jų pavojingos savybės. Varžinių termometrų veikimo principai. Temperatūros matavimo varžiniais termometrais schemos, jų skirtumai. Automatinių išjungėjų bandymo ir tikrinimo tvarka. DS-000-02 Remonto darbų atlikimas pagal remonto darbų registravimo žurnalą. Veikiančių el. įrenginių gesinimas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės: Atsakomybė už darbo drausmės pažeidimus. Ultragarsinių lygmačių veikimo principai ir ypatumai. Paklaidos ir tikslumo klasė. Termoporos veikimo principas, graduotės, temperatūros kompensacija.
  Sauga, konspektas(42 puslapiai)
  2007-04-27
 • Darbų sauga (13)

  Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai Potencialiai pavojingi darbai, pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos, mikroklimato parametrų higieninis normavimas. Gamybinės dulkės, jų savybės, higieninis normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos medžiagos, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Apšvietos būdai ir sistemos, higieninis normavimas. Triukšmo charakteristika, jo poveikis žmogui, higieninis normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Virpesių charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas Virpesių mažinimo būdai. Jonizuojančios spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Ergonomika. Ergonomikos samprata. Ergonomikos mokslo vystymosi istorija. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsajos. Ergonomikos tyrimo metodologija. Dešimt ergonomikos fizikinių principų. Dešimt ergonomikos pažinimo principų. Raumenų darbas (fiziologiniai principai, energijos sąnaudos). Judesių valdymas nervų sistema (psichologiniai principai, refleksai ir įgūdžiai). Darbo efektyvumo kėlimas (optimalus raumenų jėgos panaudojimas). Jėga, trukmė ir keliamoji galia. Darbo vietų projektavimas. Gaisrinė sauga. Degimo sistemos. Degimo procesai. Degiųjų dujų, garų ir oro mišinių sprogimas. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Evakuaciniai išėjimai ir keliai. Gaisrų gesinimo būdai. Gaisrų gesinimo medžiagos. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai.
  Sauga, konspektas(24 puslapiai)
  2007-05-21
 • Darbų sauga (3)

  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai. Potencialiai pavojingi darbai, pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos, mikroklimato parametrų higieninis normavimas. Gamybinės dulkės, jų savybės, higieninis normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos medžiagos, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Apšvietos būdai ir sistemos, higieninis normavimas. Triukšmo charakteristika, jo poveikis žmogui, higieninis normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Virpesių charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Jonizuojančios spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Ergonomika. Ergonomikos samprata. Ergonomikos mokslo vystymosi istorija. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsajos. Ergonomikos tyrimo metodologija. Dešimt ergonomikos fizikinių principų. Dešimt ergonomikos pažinimo principų. Raumenų darbas (fiziologiniai principai, energijos sąnaudos). Judesių valdymas nervų sistema (psichologiniai principai, refleksai ir įgūdžiai). Darbo efektyvumo kėlimas (optimalus raumenų jėgos panaudojimas). Darbo vietų projektavimas. Gaisrinė sauga. Degimo sistemos. Degimo procesai. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Evakuaciniai išėjimai ir keliai. Gaisrų gesinimo būdai. Gaisrų gesinimo medžiagos. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai.
  Sauga, konspektas(24 puslapiai)
  2006-02-20
 • Darbų sauga (5)

  Žmonių saugos samprata, reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbų saugos normatyvinių dokumentų rengimo tvarka. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos kontrolės formos. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos, įtaka žmogui, higieninis normavimas. Gamybinės dulkės, jų savybės, higieninis normavimas. Profesiniai apsinuodijimai kenksmingomis medžiagomis, higieninis normavimas. Jonizuojanti spinduliuotė, jos profilaktika. Triukšmas, priemonės triukšmui mažinti, higieninis normavimas. Vibracija, vibracijos mažinimo būdai, higieninis normavimas. Apšvietimo sąvokos ir vienetai, higieninis normavimas. Ergonomikos samprata. Darbinių sistemų samprata. Darbinių sistemų charakteristikos. Darbinių sistemų projektavimas. Darbo vietos projektavimas. Žmogiškojo veiksnio pripažinimas. Degimo sistemos ir procesai. Gamybinių procesų priešgaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Gaisrų gesinimo medžiagos ir būdai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Priešgaisrinė signalizacija ir ryšiai.
  Sauga, konspektas(17 puslapių)
  2006-03-23
 • Darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš darbo. Užmokestis už darbą

  Darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš darbo. Priėmimo į darbą dokumentai. Pokalbio formos. Sprendimo priėmimas ir įdarbinimas. Darbo sutartis. Darbo sutarties nutraukimas. Atleidimas iš darbo. Atleidimo rūšys. Uždraudimas neteisėtai atleisti iš darbo. Darbo apmokėjimas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinė apmokėjimo sistema. Kitos darbo apmokėjimo sistemos. Mišrios apmokėjimo sistemos. Halsey sistema. Rowan sistema. Mėnesinio apmokėjimo sistema. Apmokėjimas už apyvartą. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Valandinis apmokėjimas ir darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojant gaminio vienetą esant įvairioms darbo užmokesčio formoms. Darbo užmokesčio darbininkams ir tarnautojams apskaičiavimas. Neto atlyginimas. Nedarbingumo apskaičiavimas.
  Personalo vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-09
 • Darbuotojų sauga ir sveikata

  Įžanga. Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos darbe nuostatai. Darbuotojų saugos ir sveikatos samprata, tikslai. Pagrindinės sąvokos. Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybinis valdymas. Priežiūros tarnybos. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija įmonėje. Instruktažai, jų rūšys. Instrukcijų ruošimas, tvirtinimas. Darbuotojų instruktavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe mokymas, atestavimas. Darbdavių, darbuotojų teisės ir pareigos. Nelaimingi atsitikimai, jų priežastys. Nelaimingų atsitikimų tyrimas, apskaita. Profesinės ligos, jų tyrimas ir apskaita. Potencialiai pavojingi įrenginiai, pavojingi darbai. Leidimas dirbti su potencialiai pavojingais įrenginiais, pavojingus darbus. Ekonominės priemonės ir atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų pažeidimus. Darbo higiena. Darbo aplinkos, darbo vietų, gamybinės buities reikalavimai. Darbo sąlygos. Darbo vietų higieninis įvertinimas. Kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų saugumo garantija gamybos proceso metu. Priemonės nelaimingiems atsitikimams gamyboje išvengti. Darbo ir poilsio laikas. Jaunimo, moterų ir riboto darbingumo asmenų darbas. Eismo organizavimas įmonių teritorijoje. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Apsauga nuo gamybinio triukšmo. Apsauga nuo vibracijos. Elektrosauga. Sąvokos, apibrėžimai, terminai. Elektros srovės pavojingumas žmogui. Elektros traumos, smūgiai. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Saugumo užtikrinimas eksploatuojant elektros įrenginius. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Saugos reikalavimai eksploatuojantiems elektros įrenginius pavojingomis sąlygomis. Elektrosaugos reikalavimų užtikrinimas ir kontrolė. Elektrosaugos norminiai aktai. Atsakomybė. Priešgaisrinė sauga. Degimo ir sprogimo procesas. Degios medžiagos. Gaisrų priežastys. Mechanizmų, konstrukcijų ir patalpų atsparumas ugniai. Priešgaisrinės saugos organizavimas Lietuvos įmonėse. Gaisrų gesinimo būdai, priemonės. Techninės priemonės žmonėms įspėti apie gaisrą. Žmonių evakuacija iš pastatų ir patalpų. Darbdavio, darbuotojų veiksmai gaisro atveju. Apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio.
  Sauga, konspektas(70 puslapių)
  2006-01-04
 • Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje

  Įvadas. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą Lietuvos Respublikoje (LR). Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistema. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse. Reikalavimai darbo aplinkai, darbo vietoms, darbų organizavimui. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos ir socialinis draudimas. Ekonominės priemonės ir atsakomybė. Saugaus darbo organizavimas įmonėse. Darbuotojų mokymas ir atestavimas. Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas. Asmeninės apsaugos priemonės. Profesinės rizikos vertinimas. Potencialiai pavojingi įrenginiai, pavojingi darbai. Elektros saugos pagrindai. Priešgaisrinė sauga. Darbo higiena. Pirmoji medicinos pagalba. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimas. Darbo ergonomika. Darbų sauga statyboje. Statinio projektuotojo pareigos ir atsakomybė. Statybos užsakovo pareigos ir atsakomybė. Statybos rangovo pareigos įrengiant darbovietes statyboje. Antžeminių ir požeminių statybos darbų sąrašas. Darbuotojų saugai ir sveikatai labai pavojingų darbų statybvietėse sąrašas. Pastolių statymas ir naudojimas. Nešiojamų kopėčių naudojimas. Kėlimo kranų saugos naudojimosi taisyklės. Kėlimo įranga. Krovinių kėlimas rankomis. Transportavimo darbai statybos aikštelėje. Ekskavatoriai. Poliakalės. Plentvoliai. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant žemės darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant konstrukcijų montavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant betonavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant mūro darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant ruloninių stogo dangų įrengimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata dengiant stogus banguotais lakštais. Darbuotojų sauga ir sveikata atliekant stališkuosius darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant tinkavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant dažymo darbus. Priedai (2).
  Sauga, konspektas(101 puslapis)
  2006-05-22
 • Darbuotojų saugos struktūros

  Darbuotojų saugos struktūros įmonėse. Reikalavimai darbo vietoms. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas. darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas. Darbdavių, padalinių vadovų, saugos darbe. tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai. Profesinės ligos. Darbo ir poilsio laikas. Darbdavių pareigos ir teisės. Teisės aktai. Geras UAB darbuotojų sauga. Išvados.
  Sauga, konspektas(16 puslapių)
  2005-10-11
 • Darbuotojų ugdymas

  Darbuotojų orientavimas. Mokymo procesas. Penkių etapų mokymo ir tobulinimo procesas. Mokymo metodai.
  Personalo vadyba, konspektas(3 puslapiai)
  2006-08-18
 • Darbuotojų vadyba ir organizavimas

  Darbuotojų vadyba. Darbuotojų organizavimas. Vadovavimas darbuotojams. Darbuotojų vadyba. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų atrankos pokalbiai ir jų organizavimas. Darbuotojų samdos dokumentai. Adaptacija. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Vadovų stiliai. Darbuotojų atestacija (vertinimas).
  Personalo vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2006-04-27
 • Darybiniai sinonimai (2)

  Veikėjai ar veiksmažodinės ypatybės turėtojai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Sėjėjas buvau ir kirtėjas. Vardažodžių abstraktai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Įspraustą tikrovės maketan. Ir lyg amžinybės fantomas. Senatvės kankinantis laikas. Žadėjęs ramybę ir taiką. Aplinkui vien tuštumą tvėrusius. Sukandus dantis savo ištikimybėj. Jaunystės laikų išminties. Veiksmažodžių abstraktai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Kokių dar troškimų kabintis. Senų išdavysčių pamėklės. Kokie prakeikimai ištiks mus. Be gailesčio Dievas sugėrė. Iš naujo per atmintį leidi. Tas laisvės atodūsis trunka. Žvarbus ir sprangus kosulys visiškai remtis. tekstyno duomenimis. Tad naivūs užuojautos žodžiai. Veiksmažodžiai. Darybinių sinonimų eilutės ir jų analizė: Pražilęs nukaršęs poetas. Nors tik sumeluočiau pasakęs. Kad net lig šiandienai suskausta. Atviepęs nušvitusį snukį. Nuseno tos moterys senos. Tik kartais kad viską pamirštų. Nors dar prisiminus supurto. Išvados.
  Gramatika, konspektas(11 puslapių)
  2008-05-19
 • Darni ekonominė plėtra

  Darnios ekonominės plėtros samprata ir esmė. Darni ekonominė plėtra ir ekologinės problemos. Darnios ekonominės plėtros turinio istorinė raida. Darnios ekonominės plėtros pagrindinės koncepcijos ir požiūriai. Darni plėtra ir jos koncepcijos. Darni ekonominė plėtra- trijų sistemų sąveika.
  Makroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-09
Puslapyje rodyti po