Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinė teisė: civilinės teisės samprata, šaltiniai, sistema

  Civilinės teisės samprata bei šaltiniai, sistema. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės norminių aktų galiojimas. Civilinės teisės sistema. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Sandorio samprata. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorių rūšys. Sandorio forma. Termino samprata. Terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Atstovavimo samprata, subjektai ir rūšys. Komercinis atstovavimas. Sutarties samprata. Sutarčių rūšys. Sutarties forma. Sutarčių sudarymo tvarka. Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisių viešumas. Daiktinių teisių objektai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Valdymas. Valdymo rūšys. Valdymo atsiradimas. Valdymo pabaiga. Valdymo gynimas. Prievolės samprata. Prievolės dalykas. Prievolių rūšys. Prievolių subjektai. Prievolių vykdymas. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Sutartinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė.
  Civilinė teisė, konspektas(21 puslapis)
  2009-06-08
 • Civilinės saugos įvadinė instrukcija

  Civilinės saugos įvadinė instrukcija (Metodinės rekomendacijos). Bendroji dalis. Pagrindinės sąvokos. Ekstremalios situacijos. Ekstremalios situacijos pagal kilimo priežastis. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Civilinės saugos signalai. Gyventojų apsaugos priemonės. Individualiosios apsaugos priemonės (IAP). Kolektyvinės apsaugos priemonės. Administracinės apsaugos priemonės. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. Gaisras. Cheminė avarija. Radioaktyvus užteršimas. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai. Žemės drebėjimas. Kitos ekstremalios situacijos. Evakuacijos tvarka. Civilinės saugos valdymas įmonėje. Gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje.
  Sauga, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-26
 • Civilinio proceso stadijos ir civilinis procesas pirmos instancijos teisme

  Įvadas. Civilinio proceso stadijos ir jų paskirtis. Ieškinė Teisena. Teisingumas. 135 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos apylinkės teismui. 136 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos apygardos teismams. 136 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos tik Vilniaus apygardos teismui. 136 straipsnis neteko galios. 136 straipsnis. Bylos, teismingos administraciniam teismui. 137 straipsnis. Ieškinio pareiškimas pagal gyvenamąją vietą. 138 straipsnis. Teisingumas pagal ieškovo pasirinkimą. 139 straipsnis. Išimtinis teisingumas. 140 straipsnis. Sutarties teisingumas. 141 straipsnis. Kelių tarpusavyje susijusių bylų teismingumas. 142 straipsnis. Teismo priimtos savo žinion bylos perdavimas kitam teismui. 143 straipsnis. Bylos perdavimas iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui. 144 straipsnis. Ginču dėl teismingumo neleistinumas. 145 straipsnis. Bylos perdavimas užsienio valstybės teismui. Ieškinio Pareiškimas. 146 straipsnis. Ieškinio pareiškimo forma ir turinys. 147 straipsnis. Neteko galios. 148 straipsnis. Ieškinio pareiškimo priedai. 149 straipsnis. Kelių ieškininių reikalavimų sujungimas ir išskyrimas. 150 straipsnis. Civilinių bylų pareiškimų priėmimas. 151 straipsnis. Pareiškimo trūkumų šalinimas. 152 straipsnis. Priešieškinio pareiškimas. 153 straipsnis. Sąlygos, kuriomis teismas priima priešieškinį. 154 straipsnis. Priešieškinio pareiškimo taisyklės. Išvados.
  Civilinė teisė, konspektas(12 puslapių)
  2010-01-13
 • Civilinio proceso teisė (3)

  Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas. Civilinis procesas: kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčo sprendimo formos. Teisė į teisminę gynybą – viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į gynybą Lietuvos respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose. Civilinio proceso teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio proceso ryšys su materialiosiomis teisės šakomis. Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai, tikslai. Civilinio proceso teisės dalykas ir metodas. Civilinio proceso teisės sąvoka ir sistema. Civilinio proceso modeliai ir jų esmė. Civilinio proceso teisės raida Lietuvoje. Civilinio proceso modelis Lietuvos civilinio proceso teisėje. Civilinio proceso samprata ir esmė, skirtumas nuo civilinio proceso teisės. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso stadijos. Tarptautinio civilinio proceso sąvoka ir reguliavimo sritis. Civilinio proceso teisės mokslas. Civilinio proceso teisės mokymo disciplina. Šiuolaikinės civilinio proceso teisės raidos tendencijos. Civilinio proceso teisės šaltiniai. Civilinio proceso teisės šaltinių samprata. Teisės šaltinių klasifikacija. Tiesioginiai teisės šaltiniai. Netiesioginiai (antriniai) šaltiniai. Civilinio proceso teisės vienodinimas. Tarptautinio civilinio proceso teisės šaltiniai. Civilinio proceso teisės normos ir jų ypatumai. Civilinio proceso teisės normos galiojimas laiko atžvilgiu, teritorijoje ir asmenims. Laiko atžvilgiu. Galiojimas teritorijoje. Galiojimas asmenims. Įstatymo ir teisės analogija civiliniame procese. Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principų samprata. Civilinio proceso teisės principų reikšmė. Civilinio proceso teisės principų sistema ir tarpusavio ryšys. Civilinio proceso teisės principų klasifikavimas. Atskirų civilinio proceso teisės principų turinys. Teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismas. Teisės į teisingą (sąžiningą, tinkamą) teismo procesą. Teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principas. Teismo proceso viešumo principas. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas. Teismo proceso kalbos principas. Žodiškumo principas. Betarpiškumo principas. Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir teisėjų sudėties nekintamumo principas. Rungimosi principas. Dispozityvumo principas. Teismo sprendimo priėmimo slaptumo principas. Teisės būti išklausytam principas. Teisėjo vadovavimo procesui principas. Laisvo įrodymų vertinimo principas. Draudimo piktnaudžiauti procesu principas. Proceso koncentracijos (operatyvumo) principas. Proceso ekonomiškumo principas. Kooperacijos principas. Teismo sprendimo privalomumo principas. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) principas. Teismo pareigos aiškinti ir taikyti įstatymus vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais principas. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir jų subjektai. Civilinių procesinių teisinių santykių (CPTS) samprata ir bruožai. Civilinių procesinių ir materialiųjų teisinių santykių sąveika. CPTS atsiradimo, pasikeitimo ir nutraukimo pagrindai. CPTS elementai. CPTS subjektai, jų klasifikavimas. Proceso dalyviai: dalyvaujantys byloje asmenys, kiti proceso dalyviai. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybė - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Fiziniai asmenys - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Juridiniai asmenys - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Valstybė - civilinių procesinių teisinių santykių subjektas. Teismas - privalomas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas. Teismo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Teismų ir teisėjų atsakomybė. Teismo vaidmuo civiliniame procese. Teismo išaiškinimo pareiga. Teismo sudėtis. Teisėjo ir kitų civilinio proceso dalyvių nušalinimo pagrindai ir tvarka. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą. Civilinio proceso šalys. Civilinio proceso šalių samprata. Ieškovas ir atsakovas. Šalis materialiąja ir procesine teisine prasme. Šalių esminiai bruožai. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Šalių pareiga rūpintis civilinio proceso skatinimu. Tinkama ir netinkama šalis. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Procesinis bendrininkavimas. Bendrininkavimo rūšys. Privalomasis ir fakultatyvinis bendrininkavimas. Procesinis teisių perėmimas. Tretieji asmenys civiliniame procese. Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai, rūšys ir reikšmė. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus; jų skirtumai nuo ieškovo. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų. Jų skirtumas nuo bendrininkų ir nuo netinkamos šalies. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese. Prokuroro, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei fizinių asmenų, ginančių viešąjį interesą, dalyvavimo civiliniame procese pagrindai, tikslas ir formos, procesinės teisės ir pareigos. Prokuroro (P) dalyvavimas civiliniame procese. Valstybės ar savivaldybių institucijų bei kitų asmenų, ginančių viešąjį interesą, dalyvavimas civiliniame procese. Valstybės ir savivaldybių institucijų įtraukimas arba jų įstojimas į procesą duoti išvadą byloje. Grupės ieškinys.
  Civilinė teisė, konspektas(60 puslapių)
  2007-05-04
 • Civilinio proceso teisė (4)

  Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Arbitražas. Teisminės gynybos privalumai. Teisė į teisminę gynybą, kaip viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į teisminę gynybą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose. Civilinio proceso teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio proceso teisės dalykas. Civilinio proceso teisės metodas. Civilinio proceso teisės sąvoka ir sistema. Civilinio proceso samprata ir esmė, skirtumas nuo civilinio proceso teisės. Civilinio proceso modeliai ir jų esmė. Civilinio proceso modelis Lietuvos civilinio proceso teisėje. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso stadijos. Civilinio proceso teisės mokslas. Civilinio proceso teisės raida Lietuvoje. Šiuolaikinės civilinio proceso teisės ir jos doktrinos raidos tendencijos. Šaltinių samprata. Šaltinių sistema ir klasifikacija. Civilinio proceso teisės vienodinimas. Civilinio proceso teisės normos. Teisės normų galiojimas. Teisės ir įstatymų analogija. Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principų samprata ir sistema. Civilinio proceso teisės principų klasifikavimas. Civilinio proceso teisės principų reikšmė. Atskirų civilinio proceso teisės principų turinys ir jų tarpusavio ryšys. Civiliniai procesiniai santykiai. Civilinių procesinių santykių dalyviai. Proceso dalyviai. Civilinis procesinis veiksnumas. Teismas. Teismo sudėtis. Teisėjų ir kitų dalyvių nušalinimas. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylas. Civilinio proceso šalys. Tretieji ir kiti asmenys civiliniame procese. Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai, rūšys, ir reikšmė. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Jų skirtumai nuo ieškovo. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese.
  Civilinė teisė, konspektas(18 puslapių)
  2007-05-24
 • Civilinio proceso teisė (5)

  Civilinio proceso teisės sąvoka, dalykas, sistema, šaltiniai. Civilinio proceso teisės principai. Konstituciniai principai. Civilinio proceso teisės principai, įtvirtinti kituose įstatymuose. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir subjektai. Civilinių procesinių teisinių santykių ypatumai. Šalys, jų teisės ir pareigos. Procesinis teisių perėmimas, netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Trečiųjų asmenų sąvoka, rūšys, procesinės teisės ir pareigos. Atstovavimo sąvoka ir rūšys. Atstovo procesinė padėtis, įgalinimų įforminimas. Civilinių bylų priskirtinumas. Civilinių bylų teismingumas. Civiliniai procesiniai terminai. Bylinėjimosi išlaidos. Teismo nuobaudos. Įrodinėjimo sąvoka ir tikslas. Įrodymų sąvoka ir klasifikacija. Įrodinėjimo priemonės civiliniame procese. Teisminiai pavedimai ir įrodymų užtikrinimas. Procesinių dokumentų rūšys. Ieškinio sąvoka, turinys, pareiškimo teismui tvarka. Atsakovo interesų gynimo procesinės priemonės. Pasirengimo bylų nagrinėjimui teismo posėdyje būdai. Laikinosios apsaugos priemonės. Teismo posėdis ir jo sudedamosios dalys. Šalių ir kitų bylos dalyvių neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Teismo sprendimų rūšys, turinys, priėmimo ir paskelbimo tvarka. Teismo nutartys. Civilinės bylos nagrinėjimo atidėjimas. Bylos sustabdymas ir baigimas nepriėmus sprendimo. Atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumai. Ypatingosios teisenos esmė. Atskirų ypatingosios teisenos bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai. Apeliacijos esmė ir reikšmė. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo tvarka. Apeliacinio skundo nagrinėjimo tvarka. Apeliacinės instancijos teismo teisės. Kasacijos esmė ir reikšmė. Kasacinio apskundimo tvarka. Bylos nagrinėjimas kasacine tvarka. Proceso atnaujinimo pagrindai ir tvarka. Vykdymo proceso esmė ir reikšmė, dalyviai. Vykdomieji dokumentai. Teismų sprendimų, nutarčių ir nutarimų vykdymo tvarka. Priverstinio vykdymo priemonės. Užsienio valstybių teismų pavedimų ir sprendimų vykdymo tvarka Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) teismų kreipimosi su pavedimas į užsienio teismus tvarka.
  Civilinė teisė, konspektas(74 puslapiai)
  2008-03-17
 • Civilinis procesas (4)

  Vadovėlis civilinio proceso – II tomai. Išleistas prieš 5 metus. Civilinio proceso (CP) teisė kaip savarankiška teisės šaka. Civilinio proceso (CP) samprata. Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principai. Principų reikšmė. Civilinio proceso modeliai, priklausomai nuo principų. Principų klasifikavimas. Principų klasifikavimas. Sąžiningo proceso principas ir jo turinys. Tarptautiniai standartai (UNIDRIOT) – rekomendacinio pobūdžio šaltinis. Proceso sąžiningumą turi užtikrinti. Sąžiningo teismo proceso turinį sudaro tokios nuostatos. Teoriniai principo aspektai. Praktika. Grėsmės nešališkumui ir nepriklausomumui. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai. Ypatumai. Teismų kompetencija CPK 22-36 str. Teismų kompetencijos samprata. Civilinių bylų priskirtinumas. Teismų klaidos. Šalys. Šalių požymiai. Privalomasis bendrininkavimas. Tretieji asmenys civiliniame procese. Atstovavimas. Santykis–advokatas-teismas. Santykis advokatas-advokatūra. Advokatas-visuomenė. Procesiniai terminai. Įrodymai ir įrodinėjimas. Įrodinėjimo subjektai. Pasiruošimas civilinės bylos nagrinėjimui. Šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimo į teismo posėdį padariniai. Palikimas nenagrinėtu. Apeliacija.
  Civilinė teisė, konspektas(52 puslapiai)
  2010-09-15
 • Civilizacijos istorija

  Pirmykštė visuomenė. Papildoma literatūra. Senovės rytai. Valstybingumo raida. Civilizacijos susiformavimas senovės Graikijoje. Viduramžių civilizacija. Mokyklos viduramžiais. Universitetai viduramžiais. Nacijų susiformavimas. Tolerancijos principas ir švietimo epocha.
  Visuotinė istorija, konspektas(12 puslapių)
  2007-03-14
 • Civilizacijos samprata ir reikšmė

  Kas yra civilizacija? Civilizacijų tipai. Pirmosios civilizacijos (t.y. senovės civilizacijos). Mesopotamija. Šumerai. Šumerų civilizacijos laimėjimai. Akadai-babiloniečiai. Babiloniečių civilizacijos laimėjimai. Asirija. Asirijos civilizacijos laimėjimai. Egiptas. Civilizacijos laimėjimai. Indija. Kinija. Rytų tautos. Hetitai. Žydai, Finikiečiai, Persai ir Keltai. Persai. Keltai. Helenininė civilizacija. Senovės Graikija. Senovės Roma. Baltai ir jų kaimynai.
  Visuotinė istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Civilizacijų istorija

  Civilizacijų istorija. Žmogaus kilmės problema. Laiko skaičiavimas. Senovės Egiptas. Žmonių piramidė. Egipto istorijos periodizacija. Pagrindiniai Egipto dievai. Amžinybės buveinės. Egiptiečių gyvūnai. Trys egiptiečių laidojimo būdai. Mesopotamija. Hetitų imperija. Finikija. Žydai. Judaizmas. Chvanhės arba Geltonosios upės rajonai. Konfucijus. Lao Dzė. Pirmoji visuotinė ir tolerantiška imperija. Graikija. Egėjo pasaulis: rūmų epocha. Graikų kolonizacija. Helenų civilizacijos samprata. Demokratija Periklio laikais. Demokratija Graikijoje. Graikijos menas. Senovės Roma. Romos valstybės plėtimasis. Brolių Tiberijaus ir Gajaus Grakchų žemės reforma. Karininkų Romos respublikoje valdymo laikotarpis.
  Visuotinė istorija, konspektas(24 puslapiai)
  2005-06-23
 • Civilizacijų istorija (2)

  Istorinio proceso teorija. Istorinio proceso dėsningumai. Civilizacija: samprata ir struktūra. Civilizacijos pasikeitimo mechanizmas. N. Danilevskis – kultūrinių-istorinių tipų teorija. Kultūrinių-istorinių tipų vystymosi įstatymai. O. Spengleris – kultūros – organiniai organizmai. A. Toynbee – iššūkio ir atsako teorija. A. Kreoberis – realybės ir vertybių kultūros. P. Sorokinas – civilizacija – materialinės kultūros saugykla. Pirmųjų civilizacijų periodizacija. Priešistorė. Akmens amžiaus periodizacija. Paleolitas. Mezolitas. Neolitas. Bronzos civilizacija. Pirmųjų civilizacijų žmogus. Žmogaus poreikių augimas. Pagrindinės tendencijos žmogaus poreikių vystymesi. Žmogaus žinių ir įgūdžių progresas. Žmogaus interesų ir motyvų (veiklos) dinamika. Pirmųjų civilizacijų techninis progresas. Darbo įrankiai ir medžiagų evoliucija. Energetiniai civilizacijų ištekliai. Ekologinės krizės. Pirmųjų civilizacijų ekonominė ir socialinė-politinė visuomenės struktūra. Pirmųjų civilizacijų ūkio struktūra ir jos dinamika. Socialinė diferenciacija. Valstybės, teisės atsiradimas ir evoliucija. Valdymo formos pirmųjų civilizacijų. Teisių dinamika (žmogaus laisvės samprata). Pirmųjų civilizacijų dvasinis gyvenimas. Mokslinis pažinimas. Kultūros ir meno pasiekimai. Švietimo sistemos formavimasis ir jos ypatumai. Ideologijos ir normų dinamika. Viduramžių, priešindustrinės ir industrinės civilizacijų periodizacija. Viduramžiai. Feodalizmo genezė. Priešindustrinė civilizacija. Industrinė civilizacija, jos klestėjimas ir žlugimas. Žmogus viduramžių, priešindustrinėje ir industrinėje civilizacijoje. Gyventojų skaitlingumo augimas. Žmogaus poreikių ir gabumų dinamika. Šeima. Techninis progresas viduramžių, priešindustrinėje ir industrinėje civilizacijose. Techniniai perversmai viduramžių ir priešindustrinėse civilizacijose. Pramoninė revoliucija ir technologiniai perversmai industrinėje visuomenėje. Viduramžių, priešindustrinės ir industrinės civilizacijų ekonomika. Ekonomikos struktūros dinamika. Ekonominės formacijos. Rinka: rinkos reguliavimo mechanizmai. Socialinės-politinės sistemos evoliucija. Socialiniai-politiniai ciklai. Socialinė stratifikacija. Politinis gyvenimas, valstybė ir teisė. Pokyčiai dvasiniame gyvenime viduramžių, priešindustrinėje ir industrinėje civilizacijose. Mokslinio pažinimo vystymasis. Kultūros pakilimai ir krizės. Švietimo sistemos raida. Etika ir ideologija. Postindustrinės civilizacijos formavimasis. Pagrindiniai postindustrinės civilizacijos kontūrai. Transformacijos ekonomikoje, socialinėje ir politinėje sferoje.
  Visuotinė istorija, konspektas(38 puslapiai)
  2007-11-29
 • Civilización Latino Americana

  Konspektai ispanų kalba apie Lotynų Amerikos šalis. Geografía. Generalidades. Geografía física. El Clima. Los recursos naturales. La Epoca Precolombina. La Colonización. El Proceso De Independencia. Geografia Humana. La Situacion Politicamente Ultimos Veinte Anos.
  Regioninė geografija, konspektas(24 puslapiai)
  2007-02-26
 • Consumer product classes

  Consumer product classes. Convenience products - purchased quickly with little effort. Shopping products - are compared. Specialty products - no substitutes please. Unsought products - need promotion.
  Vadyba, konspektas(2 puslapiai)
  2006-04-07
 • Corporation finance

  Darbas anglų kalba. Akcinės bendrovės finansai. Skolinimas. Lizingas. Finansinė analizė ir valdymas, planavimas. Debt financing. Valuing debt. The many different kinds of debt. Leasing. Risk management. Managing risk. Managing international risk. Financial planning and short-term financial management. Financial analysis and planning. Short-term financial planning. Cash management. Credit management.
  Finansai, konspektas(14 puslapių)
  2009-02-17
 • Criminal law (3)

  Darbas anglų kalba. Kriminalinė teisė. Definition of a crime. Classification of offences according to the degree of their seriousness. Criminal liability. Criminal penalties.
  Anglų kalba, konspektas(5 puslapiai)
  2009-05-14
 • Chromatografinis bioproduktų gryninimas

  Chromatografiniai metodai. Chromatografinių metodų klasifikacija. Adsorbcinė chromatografija. Hidrofobinės sąveikos chromatografija. Pasiskirstomoji chromatografija. Jonų mainų chromatografija. Jonų mainų chromatografija. JEC naudojimo sritys. Gelchromatografijos taikymas. Afininė chromatografija. Afininė chromatografija. Kovalentinė chromatografija.
  Biologija, konspektas(15 puslapių)
  2009-09-23
 • Cukrinio diabeto gydymas

  Pirmo tipo gydymas. Insulinas. Fizinis aktyvumas. Aktyvus mokymas. Antro tipo cukrinio diabeto gydymas. Medikamentai. Medikamentai ir dieta. Lipidų korekcija. Hipertenzijos gydymas. Hipoglikemizuojantys preparatai. Alfa gliukozidazės inhibitoriai. Biguanidai. Sufanilkarbamidai. Tiazolidinedionai. Glinidai.
  Ligos ir traumos, konspektas(5 puslapiai)
  2007-06-06
 • Čekija. Ekonomika

  Geografija. Švietimas. Ikimokyklinis ugdymas. Vidurinės mokyklos. Universitetai. Leidimas gyventi. Ekonomika. Darbo rinka. Gyvenimo ir darbo sąlygos. Darbo paieška. Sezoninis darbas. Darbo užmokestis. Mokesčiai. Pajamos ir pragyvenimo minimumas. Apsigyvenimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-11
 • Daiktinė teisė (8)

  Daiktinės teisės konspektas. Daiktinės teisės sąvoka. Nuosavybės teisės vieta ir reikšmė daiktinės teisės (DT) sistemoje. Daiktinės teisės (DT) objektas. Daiktų rūšys. Turto patikėjimo teisė. Bendrosios nuosavybės teisė. Savininko teisių apsauga ir gynimas. Valdymas. Servitutai. Uzufruktas. Užstatymo teisė (superficies). Ilgalaikė nuoma (emphyteusis). Hipoteka. Įkeitimas. Daikto sulaikymas. Kito asmens turto administravimas.
  Civilinė teisė, konspektas(32 puslapiai)
  2009-10-30
 • Daiktinė teisė (9)

  Konspektas pagal VU Teisės fakulteto dėstytojo A. Taminsko vedamas paskaitas. Daiktinės teisės sąvoka. Daiktinės teisės sąvoka ir reikšmė. Daiktinės teisės ir prievolių teisės santykis, šių teisių skirtumai. Nuosavybės teisės vieta ir reikšmė daiktinė teisės sistemoje. 2 tema. Daiktinės teisės objektas. Daiktinės teisės objekto sąvoka. Daikto sąvoka. Turto sąvoka. Daiktų rūšys. Daiktų skirstymo į rūšis teisinė reikšmė. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Individualiais ir rūšies požymiais apibūdinti daiktai. Suvartojamieji ir nesunaudojamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Namų apyvokos daiktai. Daiktų skirstymas pagal vertę. Pagrindiniai ir antraeiliai daiktai. Daiktinės teisės suvaržymai. Daikto išlaidos. Nuosavybės teisės bendrosios nuostatos. Nuosavybė kaip ekonominė kategorija. Nuosavybės formos ir rūšys. Teisinis nuosavybės santykių reglamentavimas. Objektyvioji nuosavybės teisė. Subjektinė nuosavybės teisė. Savininko teisės, jų turinys. Nuosavybės teisės įgyvendinimo būdai ir ribos. Nuosavybės teisinių santykių subjektai. Nuosavybės teisės objektas. Žemės sklypas kaip nuosavybės teisės objektas. Žemės sklypo savininko teisių turinys, jų įgyvendinimo ypatumai. Statiniai kaip nuosavybės teisės objektai. Atskirų nuosavybės teisės į statinius įgijimo būdų ypatumai. Nuosavybės teisės įgijimas ir pasibaigimas. Bendrieji ir specialieji nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Pirminiai ir išvestiniai nuosavybės teisės įgijimo pagrindai, jų ypatumai. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindų klasifikavimas ir atskirų pagrindų ypatumai. Nuosavybės teisės įgijimas pagal sandorį. Įgyjamoji senatis. Nuosavybės teisės į daiktą įgijimo momentas, jo nustatymo reikšmė. Nuosavybės teisės pasibaigimas. Privačios nuosavybės teisė. Privati nuosavybė ir privačios nuosavybės teisė. Privačios nuosavybės teisės sąvoka ir jos ypatumai. Privačios nuosavybės teisės įgyvendinimas. Asmenų daugeto privačios nuosavybės teisė. Privačios nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Viešosios nuosavybės teisė. Viešoji nuosavybė kaip ekonominė kategorija. Objektyvioji viešosios nuosavybės teisė. Subjektinė viešosios nuosavybės teisė ir jos ypatumai. Viešosios nuosavybės teisės subjektai. Valstybės subjektinės nuosavybės teisės turinys. Viešosios nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai, jų ypatumai. Viešosios nuosavybės teisės objektai ir jų klasifikavimas. Atskirų viešosios nuosavybės rūšių teisinis režimas. Lietuvos Respublikos išimtinė nuosavybės teisė. Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas. Turto patikėjimo teisė. Patikėjimo teisė kaip ekonominė kategorija. Jos reglamentacija. Subjektinė patikėjimo teisė. Patikėjimo teisė kaip valstybinių, savivaldybių organizacijų teisinis turtinio savarankiškumo pagrindas. Patikėjimo teisės turinys. Patikėjimo teisės subjektai. Patikėjimo teisės objektas. Patikėjimo teisės pasibaigimas. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisės sąvoka. Objektyvioji bendrosios nuosavybės teisė. Subjektinė bendrosios nuosavybės teisė. Vidiniai ir išoriniai bendrosios nuosavybės teisiniai santykiai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys ir ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės atsiradimo pagrindai. Bendrosios nuosavybės teisės subjektai. Bendrosios nuosavybės teisės objektai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė ir jos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas. Bendraturčių teisės ir pareigos. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė ir jos įgyvendinimo ypatumai. Sodininkų bendrijų narių bendrosios dalinės nuosavybės teisės ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų ir tvarkos ypatumai. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Šios nuosavybės teisės objektai, turinys ir šios teisės įgyvendinimo ypatumai. Savininko teisių apsauga ir gynimas. Savininko teisių apsaugos ir gynimo sąvoka. Savininko teisių apsaugos reikšmė. Nuosavybės neliečiamumas. Savininko teisių suvaržymai. Neatlygintinas ir atlygintinas nuosavybės paėmimas prieš savininko valią. Prievoliniai ir daiktiniai savininko teisių gynimo būdai. Turto išreikalavimas iš svetimo neteisėto valdymo (vindikacinis ieškinys). Atsiskaitymai grąžinant neteisėtai valdomus daiktus. Reikalavimas pašalinti teisės pažeidimus, nesusijusius su valdymo netekimu (negatorinis ieškinys). Negatorinių ieškinių rūšys, jų ypatumai. Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas kaip specialus savininko teisių gynimo būdas. Valdymas. Valdymo sąvoka ir reikšmė. Valdymo rūšys. Valdytojo sąvoka. Valdymo objektai. Teisėtas ir neteisėtas daikto valdymas. Valdymo atsiradimas. Valdymo atsiradimas sąžiningai ir nesąžiningai. Valdymo pasibaigimas. Valdymo gynimas. Valdymo pažeidimas. Ginčai dėl daikto valdymo. tema. Servitutai. Servituto sąvoka. Servitutų ekonominė reikšmė. Servituto turinys. Servitutų rūšys. Servituto nustatymas. Servituto turėtojo teisės ir pareigos. Tarnaujančiojo daikto savininko teisės ir pareigos. Atsakomybė pagal turtines prievoles, kylančias iš servituto. Servitutų pasibaigimas. Uzufruktas. Uzufrukto sąvoka. Uzufrukto ekonominė reikšmė. Uzufrukto ir kitų civilinės teisės institutų panašumai ir skirtumai. Uzufrukto nustatymas. Uzufruktoriaus teisės, pareigos ir atsakomybė. Uzufrukto pasibaigimas. Užstatymo teisė (superficies). Užstatymo teisės sąvoka. Užstatymo teisės nustatymas. Užstatymo teisės turinys. Užstatymo teisės pabaiga. Ilgalaikė nuoma (emphyteusis). Ilgalaikės nuomos sąvoka. Ilgalaikės nuomos nustatymas. Ilgalaikės nuomos turinys. Ilgalaikės nuomos pabaiga. Užstatymo teisės (superficies) ir ilgalaikės nuomos (emphyteusis) panašumai ir skirtumai. Ilgalaikės nuomos kaip daiktinės teisės ir nuomos kaip sutarties rūšies panašumai ir skirtumai. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos reikšmė. Hipotekos subjektai. Hipotekos objektai. Hipotekos išlikimas padalijus įkeistą nekilnojamąjį daiktą ar sujungus įkeistus nekilnojamuosius daiktus. Hipotekos rūšys. Hipotekos įforminimas ir įregistravimas. Hipotekos perleidimas ir įkeitimas. Skolos išieškojimas hipotekos kreditoriaus naudai. Hipotekos pasibaigimas. Įkeitimas. Įkeitimo sąvoka. Įkeitimo reikšmė. Įkeitimo subjektai. Įkeitimo objektai. Įkeitimo įforminimas. Paskesnis įkeitimas. Išieškojimo nukreipimas į įkeistą objektą. Įkeitimo teisės pabaiga. Įkeitimo lombarde sąvoka ir ypatumai. Daikto sulaikymas. Daikto sulaikymo sąvoka. Daikto sulaikymo reikšmė. Daikto sulaikymo teisės turinys. Išlaidų, susijusių su daikto sulaikymus, atlyginimas. Daikto sulaikymo teisės pabaiga. Kito asmens turto administravimas. Kito asmens turto administravimo sąvoka. Turto administravimo reikšmė. Turto administravimo rūšys. Turto administratorius, jo teisės, pareigos ir atsakomybė. Bendras turto administravimas, jo ypatumai. Turto administravimo ir turto administratoriaus įgaliojimų pabaiga. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo viešame registre reikšmė. Registravimo objektai. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo viešame registre teisiniai pagrindai. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo viešame registre tvarka. Žalos, atsiradusios dėl viešo registro tvarkytojo kaltės, atlyginimas. Teisė naudotis viešo registro duomenimis.
  Civilinė teisė, konspektas(71 puslapis)
  2011-03-30
Puslapyje rodyti po