Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tekstas ir elementai

  Tekstas. Pastraipa. Skyrybos ženklai. Šriftas. Teksto rašymas kompiuteriu. Teksto taisymas. Teksto formatų tvarkymas. Maketavimas.
  Programos, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-17
 • Tekstilės raida

  Tekstilės raida nuo seniausių laikų iki XXI amžiaus. Ankstyvojo laikotarpio tekstilė. Renesanso laikotarpio tekstilė. Baroko laikotarpio tekstilė. XVIII amžius tekstilėje. Mykolas Kazimieras Radvila. Nauja manufaktūrų steigimo banga. Klasicizmo laikotarpio tekstilė. XIX amžiaus lietuvių tekstilė. Tekstilė 1900-1918. Tekstilė 1932-1939. Tekstilė 1945-1961. Tekstilė 1962-1975. Tekstilė 1976-1990. Tekstilė 1991-2001.
  Mada ir drabužiai, konspektas(9 puslapiai)
  2007-11-30
 • Teksto lingvistika

  Teksto lingvistikos tyrimų objektas, mokslo raida ir kryptys. Teksto lingvistikos ryšiai su kitais mokslais. Kohezijos, konektorių samprata ir santykis. Kohezijos rūšys (pagal kalbos lygmenį, atvirumą, artimumą). Aktualioji sakinio skaida. Grandininis ir paralelinis sakinių siejimas, silogizmas. Koherencijos samprata. Kontekstų rūšys. Intencionalumo samprata. Kalbėjimo akto funkcijų klasifikacija. Intertekstualumo samprata. Precedentinių tekstų ir precedentinių fenomenų samprata ir santykis. Bendruomenės kognityvinės bazės samprata bei precedentinių fenomenų tipologija. Precedentinių tekstų transformavimo tipai. Teksto sandara. Pastraipos ir teksto pilnaties samprata, sandara ir santykis. Pastraipų rūšys. Sakinių santykiai pastraipoje. Tekstų klasifikacija. Pagal formą: sakytinio ir rašytinio teksto skirtumai. Pagal kalbėtojų skaičių (monologiniai, dialoginiai, poliloginiai). Pasakojimo samprata, struktūra, modeliai, santykis su samprotavimu ir aprašymu. Aprašymo samprata ir rūšys; detalių svarba ir rūšys; aprašymo modeliai. Aiškinimo samprata ir modeliai. Argumentavimo samprata ir struktūra; argumentų rūšys; įrodymo būdai. Pagal funkcijas. Mokslinių tekstų paskirtis, skaida į postilius ir žanrus. Publicistinių tekstų paskirtis, skaida į postilius ir žanrus.
  Kalbų studijos, konspektas(10 puslapių)
  2010-06-03
 • Teksto redaktorius Word (2)

  Simbolio, sakinio, žodžio parametrai. Pastraipos parametrai. Lapo parametrai. Pastraipos stilius. Puslapio numeravimas. "Header and Footer". Antraštės. Datos ir laiko įterpimas. Turinio sudarymas. Žodžių kėlimas skiemenimis. Skiltinis teksto išdėstymas. Pirmoji pastraipos raidė. Išretinimas. Nuorodos ir komentarai. Greitas objektų kopijavimas ir perkėlimas. Grafiniai objektai, jų įterpimas. Vandens ženklai. Microsoft Word lentelės. Matematinės formulės. Lietuviški rašmenys. Dokumentų šablonai.
  Programos, konspektas(8 puslapiai)
  2008-03-27
 • Teksto rinkimas ir redagavimas

  Redagavimo pėdsakai. Darbas su taisymų pėdsakais. Komentarai. Dokumentų versijos. Dokumentų palyginimas. Leisti ar neleisti keisti dokumentą? Nežinai slaptažodžio, neatidarysi dokumento.
  Programos, konspektas(6 puslapiai)
  2006-09-11
 • Teksto struktūra

  Žanrų įvairovė. Pasakojimo kalba. Funkcijos. Funkciniai vienetai. Teksto struktūra. Pasakojimo donatorius ir destinatorius. Pasakojimo sistema.
  Literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2005-06-09
 • Tel Avivo Bauhauzas

  Bauhauzo mokykla. Tel Avivas – baltasis miestas. Tel Avivo Bauhauzo architektūrai ir interjerui būdingos savybės.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(3 puslapiai)
  2010-06-30
 • Telekomunikacija

  Ryšių linijos ir jų įrengimas. Vidaus ir lauko ryšių linijos. Ryšio linijų įrengimo ypatumai. Linijų įrengimo darbų kokybės kontrolė. Bendrieji reikalavimai projektavimo darbams. Techninė užduotis. Projektinė dokumentacija. Darbo projektas. Vidaus ir lauko ryšio linijų įrengimas. Reikalavimai montavimo darbams. Bendri reikalavimai naudojamoms medžiagoms ir įrenginiams. Vaizdo stebėjimo sistemos. Vaizdo stebėjimo sistemų pagrindinės dalys. Vaizdo stebėjimo sistemos projektavimas. Reikalavimai montavimo darbams.
  Elektronika, konspektas(18 puslapių)
  2007-09-28
 • Telekomunikacijų teorija (2)

  Paaiškinti apibendrintą ryšio sistemos (su grįžtamu ryšiu) struktūrą. Paaiškinti apibendrintą skaitmeninio ryšio sistemos struktūrą. Kokie telekomunikacijų teorijos pagrindiniai uždaviniai ir nagrinėjami klausimai? Kaip susijęs situacijos neapibrėžtumas su pranešimų informacija? Kuo įvertinamas informacijos kiekis ir kaip užrašoma šio vieneto matematinė išraiška? Paaiškinti, kodėl informacijos kiekis išreikštas per logaritminę priklausomybę? Kaip išreiškiamas informacijos kiekis pagal K. Šenoną? Kodėl pranešimo informacijos kiekis atvirkščiai proporcingas pranešimo tikimybei? Kokiais vienetais išreiškiamas informacijos kiekis? Kokiu tikslu įvestas šaltinio kodavimo perteklumo rodiklis? Į kokias pagrindines grupes skirstomi signalai? Iš kokių požymių galima nustatyti, kad signalas yra periodinis? Kokia periodinių signalų bendroji matematinė išraiška? Į kokias grupes skirstomi signalai pagal kitimo laike pobūdį? Kokias žinote laikines ir spektrines signalų aprašymo formas? Ką išreiškia superpozicijos principas telekomunikacijose? Kokioms grandinėms galima taikyti superpozicijos principą? Kokių matematinių funkcijų pagalba atliekama periodinių signalų spektrinė analizė? Kokių matematinių funkcijų pagalba atliekama neperiodinių signalų spektrinė analizė? Kuo skiriasi periodinio ir neperiodinio signalų spektrai? Kokio matematinio aparato pagalba galite paaiškinti, kad periodinio signalo spektras sudarytas iš atskirų harmonikų? Kas yra tos harmonikos? Kaip paaiškinsite tą faktą, kad neperiodinio signalo spektrą atspindi signalo spektro tankis? Kaip apibūdinsite tokio signalo spektrą? Kuo pasižymi atsitiktiniai signalai? Kuo skiriasi atsitiktiniai dydžiai nuo atsitiktinių procesų? Kokios yra atsitiktinių dydžių statistinės charakteristikos? Kodėl? Kokios yra atsitiktinių dydžių skaitinės charakteristikos? Kodėl? Į kokias klases skirstomi atsitiktiniai procesai? Kokia charakteristika pilniausiai atspindi atsitiktinį procesą? Koks baltojo triukšmo esminis požymis? Kas tai yra ir kuo ypatingos autokoreliacijos ir tarpusavio koreliacijos funkcijos? Ką jos atspindi? Kokia signalų koreliacijos funkcijos išraiška? Paaiškinti tolydinio signalo diskretizavimo laike sampratą? Kokia funkcija aprašomas diskretizuotas laike signalas? Kokiu tikslu atliekamas signalo reikšmių interpoliavimas? Kokiu tikslu atliekamas diskretizuoto signalo kvantavimas? Kokiu tikslu atliekamas analoginio signalo keitimas į skaitmeninę formą? Kaip vykdoma signalo impulsinė-kodinė moduliacija? Kodėl reikalingas signalo amplitudės suspaudimas ir išplėtimas? Kokia funkcija naudojama signalo amplitudės suspaudimui ir išplėtimui? Kokiame įtaise vykdomas signalo amplitudės suspaudimas ir išplėtimas?
  Elektronika, konspektas(13 puslapių)
  2009-09-29
 • Telekomunikacinės sistemos

  Signalo spektras. Faktoriai mažinantys ryšio tikrumą. Ryšio linijos. Radijo ryšio linijos.
  Elektronika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-09
 • Temperatūros, vandens kiekio ir pradinės fluoridų koncentracijos, laiko bei aliuminio jonų įtaka fluoridų pernašai silikagelyje

  Įvadas. Tyrimų rezultatai ir jų analizė. Fluoridų difuzijos koeficiento priklausomybės nuo temperatūros tyrimas. Fluoridų difuzijos koeficientai. Fluoridų difuzijos koeficiento priklausomybės nuo silikagelio drėgnumo ir pradinės fluoridų koncentracijos tyrimas. Fluorido jonų difuzijos koeficiento priklausomybės nuo difuzijos trukmės tyrimas. Fluorido jonų difuzijos koeficiento priklausomybės nuo aliuminio jonų kiekio tyrimas. Išvados.
  Fizika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-20
 • Teorinė mechanika (11)

  Teorinė mechanika. Statika. Statikos aksiomos. Plokščioji susikertančių jėgų sistema. Trijų jėgų teorema. Jėgos projekcija ašyje. Plokščios susikertančios jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Jėgos momentas taško atžvilgiu. Varinjono teorema. Plokščioji porų sistema. Dviejų lygiagrečių jėgų sudėtis. Ekvivalentės poros. Plokščios porų sistemos pusiausvyros sąlygos. Plokščioji bet kaip išdėstytų jėgų sistema. Puanso teorema. Plokščios jėgų sistemos redukcija ir pusiausvyros sąlygos. Santvaros. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Erdvinė jėgų sistema. Jėgos projekcijos ašyje. Erdvinės susikertančių jėgų pusiausvyros sąlygos. Jėgos momento vektorius. Erdvinė porų sistema ir mažesnis poros momento vektorius. Erdvinė porų sistema, pusiausvyros sąlygos. Jėgų momentai ašių atžvilgiu. Erdvinės bet kaip išdėstytų jėgų sistemų redukcija. Svorio centras. Kinematika. Taško kinematika. Taško greitis. Taško pagreitis. Kūno slinkimas. Kūno sukimasis. Kampinis greitis ir pagreitis. Plokščiai lygiagretus kūno judėjimas.
  Mechanika, konspektas(13 puslapių)
  2006-01-26
 • Teorinė mechanika (16)

  Statikos pagrindinės sąvokos. Absoliučiai kietas kūnas. Jėga. Jėgų sistemos. Statikos aksiomos ir išvados. Ryšiai jų tipai ir reakcijos. Jėgos projekcijos į ašis. Atstojamosios projekcijos teorema. Plokščia ir erdvinė susikertančių jėgų sistemos. Pusiausvyros sąlygos ir lygtys. Jėgos momentas taško atžvilgiu plokštumoje. Varinjono teorema. Lygiagrečių jėgų sudėtis. Jėgų porų teorija. Jėgų poros momentas. Jėgų poros savybės. Puanso teorema. Plokščios, bet kaip išdėstytų jėgų sistemos redukavimas į viena centrą. Sistemos suminis vektorius ir suminis momentas. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos ir pusiausvyros lygtys. Plokščių santvarų skaičiavimas. Strypų įražų skaičiavimas mazgų išpjovimo ir Riterio metodas. Kūnų sistemų pusiausvyros skaičiavimas. Jėgos vektorius-momentas centro atžvilgiu. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Jėgų poros vektorius- momentas. Erdvinės bet kaip išdėstytų jėgų sistemos redukavimas. Sistemos suminis vektorius ir suminis vektorius momentas. Sistemos pusiausvyros sąlygos ir lygtys. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Lygiagrečių jėgų centras. Svorio centras. Masės centras. Plokščios figūros, linijos, kūno svorio centras. Taško judėjimo apibrėžimo būdai. Taško greitis ir pagreitis įvairiais taško apibrėžimo būdais. Kūno slinkimas. Taškų trajektorijos, greičiai pagreičiai. Kūno sukimasis apie nejudančią ašį, sukimosi dėsnis. Kūno kampinis greitis ir kampinis pagreitis. Tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis. Besisukančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai. Kampinis greitis kaip vektorius. Besisukančio kūno taško greičio ir pagreičio vektorinė forma. Sudėtinis taško judėjimas. Greičių ir pagreičių sudėties teorema. Kūno plokščiasis judėjimas. Kūno plokščiojo judėjimo dėsnis. Plokščiai judančio kūno tašku greičiai ir pagreičiai. Kūno taškų greičių projekcijų teorema. Momentinis greičių centras. Materialaus taško dinamika. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Galilėjaus-Niutono mechanikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės judėjimo lygtys. D’Alambero principas materialiam taškui. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Judėjimo kiekio teorema. Materialaus taško kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Kinetinio momento teorema. Elementarus jėgos darbas. Jėgos darbas baigtinio ilgio kelyje. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Sistemos dinamika. Mechaninė sistema ir ją veikiančių jėgų klasifikacija. Sistemos masė. Masės centras ir jo koordinatės. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu. Paprasčiausių vienalyčių kūnų inercijos momentų skaičiavimas. Sistemos dinamikos bendrosios teoremos. Sistemos judėjimo diferencialinės lygtys. Sistemos masės centro judėjimo teorema. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Sistemos kinetinio momento teorema. Standaus kūno kinetinė energija. Sistemos kinetinės energijos teorema.
  Mechanika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-25
 • Teorinė mechanika (26)

  Mechaninė sistema. Ryšiai ir jų klasifikacija. Apibendrintosios koordinatės. Konfigūracijų erdvė. Apibendrintoji jėga ir jėgos funkcija. Variacija. Funkcijos nuostoviosios vertės. Apibrėžtinio integralo nuostovumo sąlygų išvedimas variaciniais metodais. Papildomosios sąlygos. Lagranžo neapibrėžtųjų daugiklių metodas. Virtualieji poslinkiai. Virtualiųjų poslinkių principas. Dalambero principas. Lagranžo lygtys. Hamiltono nuostoviojo veikimo principas. Antrojo tipo Lagranžo lygtys. Energijos integralas. Ciklinės koordinatės. Hamiltono lygtys. Puasono skliaustai. Diferencialinė Hamiltono ir Jakobio lygtis. Ležandro transformacijos. Kanoninės transformacijos
  Mechanika, konspektas(15 puslapių)
  2009-06-30
 • Teoriniai socialinio darbo modeliai

  Teoriniai socialinio darbo (SD) modeliai. Asmenybės apibrėžimas. Asmenybės teorijos (AT). Socialinio darbuotojo pagalba reikalinga tada, kai. Sociologinė perspektyva. 4 sociologijos ištakų mokslininkai. E. Durkheim funkcionalistinė perspektyva. Anomija. Ekologinis sistemų teorinis modelis. E. Erikson asmenybės raidos teorija. Elgesio terapijos (sociobihevioristinis) teorijos modelis. Kognityvus (racionalus, tikrovės terapijos) modelis. Psichosocialinis (psichoanalitinis) modelis. Egzistencinis modelis. Krizės intervencijos modelis (labai teorinis). Bendravimo (komunikacinės sąveikos) modelis.
  Socialinis darbas, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-04
 • Terapijos taikymas socialiniame darbe

  Į klientą orientuota terapija. Biheiviorizmas. Feminizmas. Realybės terapija. Geštalto terapija. Racionali terapija.
  Socialinis darbas, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-02
 • Terminai baudžiamajame procese

  Terminai baudžiamajame procese. Procesinių terminų samprata, jų reikšmė. Procesinių terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Terminų pratęsimo tvarka. Praleisto termino atstatymas.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(11 puslapių)
  2007-07-13
 • Termodinamika (2)

  Pagrindinės termodinamikos sąvokos. Fizikinės chemijos tikslai ir metodai. Energija. Energijos rūšys. Šiluma. Darbas. Pirmasis termodinamikos dėsnis ir jo formulavimai. Reakcijų šiluma. Heso dėsnis. Reakcijų šiluminio efekto apskaičiavimas. Šiluminės talpos. Šiluminių efektų priklausomybė nuo temperatūros. Procesų spontaniškumas. Entropija. Grįžtamasis Carnot ciklas. II termodinamikos dėsnio formulavimai. Helmhloltz‘o energija. Gibbs‘o energija. Cheminis potencialas. Cheminė pusiausvyra. Kinetinis pusiausvyros konstantų išvedimas. Termodinaminis pusiausvyros apibrėžimas ir pusiausvyros konstantų išvedimas. III termodinamikos principas. Fazės. Komponentai. Laisvės laipsniai. Fazių taisyklės išvedimas. Fazių taisyklės taikymas. Vienkomponentės sistemos. Vandens diagrama. Vienos eutektikos sistema. Sistema su kongruentiškai besilydančiu junginiu. Trikomponenčių sistemų vaizdavimas. Bendrieji kietosios medžiagos būsenos požymiai. Pagrindiniai kristalografijos dėsniai. Silikatų struktūros bruožai. Trečiasis termodinamikos principas. Heterogeninės sistemos apibūdinimas.
  Termodinamika, konspektas(20 puslapių)
  2005-10-26
 • Termodinamika (4)

  Varikliai. Vidaus degimo varikliai, jų klasifikacija. Pagrindiniai terminai ir sąvokos. Teoriniai vidaus degimo variklių ciklai. Ciklas, kai šiluma tiekiama, esant pastoviam tūriui. Ciklas, kai šiluma tiekiama, esant pastoviam slėgiui (p=const.). Ciklas, kai šiluma tiekiama mišriai. Realių variklių tokių kaip keturtakčio karbiuratorinio variklio indikatorinė diagrama. Vidaus degimo variklių galia, šilumos balansas. Dujų turbinos, jų ciklai. Reaktyviniai varikliai. Garo turbinos. Garo turbinų klasifikavimas. Garo turbinos veikimo principas. Energijos transformacija aktyvinėje turbinoje. Energijos transformacijos reaktyvinėje turbinoje. Šaldymo mašinų paskirtis ir klasifikavimas. Garo kompresijos šaldymo mašina. Dujų skystinimo metodai. Dujų skystinimas Piktės metodu. Dujų skystinimas Lindės metodu. Dujų skystinimas Klodo metodu. Šilumos siurblys. Elektrinės. Kondensacinės šiluminės elektrinės. Termofikacinės šiluminės elektrinės (TE) schema. Ekonomiškumo rodikliai. Atominės elektrinės (AE). Didelės galios kanalinis reaktorius PБMK -1000. Magnetohidrodinaminiai generatoriai. Termoelektriniai generatoriai. Termojoniniai generatoriai. Energijos naudojimo perspektyvos ir biosferos apsauga. Energetika ir biosfera. Pagrindiniai teršimo šaltiniai ir toksogenai. Toksogenų poveikis biosferai. Toksogenų išmetimo į atmosferų normavimas. Toksogenų susidarymo ir išmetimo mažinimo priemonės. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Saulės energija. Vėjo energija.
  Termodinamika, konspektas(33 puslapiai)
  2006-03-08
 • The grand paradigms

  Darbas anglų kalba. Didžiosios paradigmos. Paradigms affect the ways we filter and interpret evidence. Different models and different beliefs. Classical paradigm. Celestial pyramid. Paradigm shit. Enlightenment paradigm. Postmodern paradigm.
  Anglų kalba, konspektas(4 puslapiai)
  2008-04-30
Puslapyje rodyti po