Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginis valdymas (22)

  Strateginio valdymo mokslo evoliucija. Strateginės mokyklos. Dizaino (projektavimo) mokykla. Planavimo mokykla. Pozicionavimo mokykla. Antreprenerinė mokykla. Pažinimo (kognityvinė) mokykla. Mokymosi mokykla. Valdžios mokykla. Kultūros mokykla. Aplinkos įtakos mokykla. Konfiguracinė mokykla. Strategijos formavimo modelis. Strateginio valdymo metodologijos. 8 žingsnių strateginio planavimo požiūris. Situacinės analizės metodai-aplinkos dinamiškumo analizė. Situacinės analizės metodai. Konkurentų profiliavimas. Produkcijos portfelio analizė. Ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė. Strateginių grupių analizė. Klientų sudėtis nustatymas. Rinkos segmentacija. Klientų profiliavimas. Bendravimo su klientais analizė. Klientų ir konkurentų matrica. Institucijos visaus veiksnių analizė. Vertės grandinė ir vertės sistema. Baziniai ištekliai ir bazinės kompetencijos. SWOT (SSGG) analizė. Institucijos vizijos kūrimas. Sprendimų priėmimo modeliai. Sprendimų priėmimo etapai. Ištekliais pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Generalinės strategijos. Rinkos alternatyvų matrica. Strategijos įgyvendinamumo analizė. Rizikos įvertinimas. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo padaliniai. Programinio biudžeto sudarymas: programinio biudžeto privalumai ir jo sudarymo užduotis. Nuoseklus strategijos ir struktūros ryšys. Dvipusės strategijos ir struktūrų ryšys. Mintzbergo konfigūracijos. Novatoriška organizacinė struktūra. Organizacijos struktūros projektavimas. Programų vertinimo samprata, principai ir rodikliai. Strateginių pokyčių samprata. strateginiai. Pokyčiai. Strateginių pakeitimų atlikimo taktika.
  Vadyba, konspektas(29 puslapiai)
  2009-11-27
 • Strateginis valdymas (23)

  Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo mokslo evoliucijos etapai. Strateginio valdymo plėtros istorinė tendencijos. Strategijos mokyklos. 5P modelis. Nustatytinė metodologija. Plėtotinė metodologija. Strateginio valdymo bruožai. Strateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo nauda.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2009-12-03
 • Strateginis valdymas (24)

  Strateginio valdymo samprata ir jo reikšmė strateginio valdymo procese. Strategijos sąvoka. Strateginio valdymo samprata, jo sudėtinės dalys. Viešųjų institucijų strateginio valdymo ciklas. Verslo ir viešojo administravimo institucijų strateginio valdymo skirtumai. Analitinis ir kūrybinis strategijos rengimo modeliai. Strateginio planavimo sąvoka. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo požiūris. Strateginio planavimo mokyklos. Išorinės aplinkos analizė. Aplinkos dinamikos analizė. PEST analizė. Išorinės aplinkos analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Konkurentų profiliavimas. Produkcijos portfelio analizė. Ilgalaikių konkurencinių pranašumų samprata. Konkurencijos intensyvumo ir agresyvumo analizė. Strateginių grupių analizė. Paklausos analizė ir klientų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija ir klientų profiliavimas. Bendravimo su klientais ir kainodaros analizė. Organizacijos vidaus veiksnių analizė. Institucijos vidaus veiksnių analizė 7-S modelis. Pasiūlos, paklausos ir išteklių pusiausvira. Pridėtinė vertė ir strategija. Vertės grandinė ir vertės sistema. Išlaidų mažinimas ir strategija. Baziniai ištekliai ir bazinės kompetencijos. Organizacijos kultūros analizė. SSGG analizė. Organizacijos vizija, misija, filosofija, strateginės problemos ir tikslai. Strategijos tikslinės orientacijos fonas. Organizacijos vizija, misija, dalininkų interesai ir kultūra. Vadovų vaidmuo formuojant misiją ir etikos motyvai. Viešųjų institucijų vizijos, misijos ir filosofijos formavimas. Strateginių problemų ir tikslų nustatymas. Strateginiai sprendimai ir jų alternatyvų nustatymas. Sprendimų priėmimas: sąvokos, modeliai ir jų taikymas. Sprendimų priėmimo kokybės gerinimas. Ištekliais ir rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Generalinės strategijos. Rinkos alternatyvų matrica. Ekspansijos metodų matrica. Viešųjų institucijų strategijų hierarchiniai lygiai ir tipai. Alternatyvų vertinimas ir strategijų parinkimas. Loginis ir empirinis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinamumo analizė. Rizikos įvertinimas. Tarptautinės strategijos parinkimo problemos. Korporacinės, verslo vienetų ir funkcinių veiklų strategijos. Organizacijos bendrosios (korporacinės) strategijos kūrimas. Korporacinių strategijų alternatyvų analizė. Funkcinių veiklų (gamybos, rinkodaros, personalo, finansų ir inovacijų) strategijų formavimo ypatumai. Diversifikacijos strategijos taikymo ypatumai. Horizontaliosios ir vertikalios diversifikacijos taikymo ypatumai. Diversifikacijos tikslų vertinimo aspektai. Sinergetikos dėsnis. Strateginio planavimo formalizavimas. Strateginio planavimo sistema ir pagrindiniai planavimo dokumentai. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo specialios organizacinės struktūros ir pareigybės. Programų ir biudžetų sudarymas. Strategijos įgyvendinimo programų samprata, tipai ir struktūra. Loginės struktūros matrica. Projektų ir veiksmų planų rengimas. Užduočių formavimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Programinio biudžeto sudarymas: programinio biudžeto privalumai ir jo sudarymo užduotys. Strategijos realizavimo prielaidos. Tradicinės ir programinės organizacinės struktūros. Novatoriška organizacinė struktūra. Palaikymo strateginiams pakeitimams formavimas. Motyvavimo sistemų parinkimas.
  Vadyba, konspektas(33 puslapiai)
  2010-06-08
 • Strateginis valdymas (3)

  Įmonės strateginis valdymas. Strateginiai sprendimai. Operaciniai sprendimai. Strateginė analizė. Strategijos kūrimas. Strategijos įgyvendinimas. Makroaplinka. Mikroaplinka. Aplinkos dinamikos analizė. PEŠT analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Penkių jėgų modelis. Rinkos sąlygų analizė. Konkurentų analizė. Klientų analizė. Strateginis planavimas.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2005-09-26
 • Strateginis valdymas (6)

  Strategijos identifikavimas. Strateginis valdymas. Verslo strategijos vaidmuo. Verslo strategijos dinamika. Strateginis planavimas prieš strateginį mąstymą. Organizacija ir jos tikslai. Firmos ir vadovai. Verslo strategija. Verslo strategijos apibūdinimas. Tikslai. Veiklos apimtis. Konkurencinis pranašumas. Logika. Strategijos ir misijos, tikslų, vertybių bei vizijos ryšys. Misija, tikslai ir vertybės. Vizija. Strategijos formuluotė. Aiškios strategijos formuluotės nauda. Strategijos vystymas: Strategijos procesas. Strategijos identifikavimas ir strategijos logikos įvertinimas. Strategijos procesas ir strateginiai pokyčiai. Konkurencinis pranašumas. Vertė ir konkurencinis pranašumas. Du konkurencinio pranašumo įgijimo būdai: pozicija rinkoje ir gebėjimai. Pozicija. Pozicinio pranašumo pavyzdžiai. Gebėjimai. Konkurencinio pranašumo išlaikymas. Gebėjimai kaip išlaikytas konkurencinis pranašumas. Pozicija rinkoje kaip išlaikytas konkurencinis pranašumas. Pozicijos rinkoje ir gebėjimų ryšys. Resursų teorijos požiūris, pozicija rinkoje ir gebėjimai. Kaštų-kokybės apribojimai ir konkurencinis pranašumas. Produkto kokybė ir kaštai. Kaštų ir kokybės modelis. Organizacijos projektavimas. Organizacijos projektavimas ir konkurencinis pranašumas. Organizacinis projektavimas. Koordinavimo problema. Skatinimo problema. Architektūra: Struktūra. Horizontalūs ryšiai. Architektūra: Kompensavimas ir atlygis. Nusistovėjusi tvarka. Kultūra. ARC analizė. Organizacija ir konkurencinis pranašumas. Strategijos ir organizacijos suderinimas Konkurencinio pranašumo sukūrimas ir stiprinimas. Tyrėjai ir išnaudotojai. Tarpusavio priklausomybė ir tvirti ryšiai. Organizacinė laisvė. Vadovavimas pokyčiams. Tyrėjų ir išnaudotojų ARC. Tyrimo ir išnaudojimo derinimas. Organizacinių pokyčių kaštai. Išorinė situacija: Pramonės šakos analizė. Pramonės šakos ypatybių įtaka firmos rezultatams. Pramonės šakos analizė. Pramonės šakos analizės sistema. Vertės sukūrimas: potencialios pramonės šakos pajamos (PIE). PIE lemiantys veiksniai. Vertės įgijimas: PIE paskirstymas. Konkurencija. Įėjimas į rinką ir buvimo rinkoje pranašumas. Vertikali jėga: pirkėjų ar tiekėjų jėga. Pramonės šakos apibūdinimas. Konkurencija ir rinkos nišos. Konkurencijos struktūra. Rinkos niša ir produkto diferenciacija. Vartotojų teikiami prioritetai ir produkto diferenciacija. Horizontali ir vertikali produkto diferenciacija. Diferenciacija ir konkurencija. Produkto pozicionavimas. Konkurencija koncentruotose rinkose. Oligopolija: strateginės sąveikos elementai. Veiksmai. Laiko pasirinkimas. Rinkos dalyviai. Informacija. Kartojimas. Dominuojančios firmos. Įėjimas į rinką ir konkurencinis pranašumas. Įėjimas į rinką ir konkurencinis pranašumas. Šakoje esančių firmų pranašumų tipai. Masto ekonomija. Augantis investicijų pranašumas. Pranašumas dėl vartotojų lojalumo. Pranašumas dėl pakeitimo kaštų. Pranašumas dėl nepadengiamų investavimo kaštų. Firmos mastas. Įėjimo į rinką barjerų sukūrimas. Vertės sukūrimas vertės-kaštų grandinėje. Vertės sukūrimas ir vertės įgijimas. Vertės grandinė ir pirkėjų ar tiekėjų derybinė galia. Vertės įgijimas. Vertės įgijimas, kai pirkėjas ar tiekėjas neturi galios. Vertės įgijimas, kai egzistuoja vienas stiprus tiekėjas (ar pirkėjas). Vertės įgijimas, kai egzistuoja stiprūs tiekėjai ir pirkėjai. Galios sumažinimas kituose segmentuose. Vertės sukūrimas. Vertės sukūrimo galimybės: koordinavimo problema. Susitarimas sukurti vertę: iniciatyvos problema. Strateginis valdymas besikeičiančioje aplinkoje. Pokyčiai ir konkurencinis pranašumas. Pramonės šakos gyvavimo ciklas. Atsiradimas. Augimas. Branda ir kritimas. Pramonės šakos organizacijos evoliucija. Horizontali ir vertikali organizacija. Šakos struktūros organizacinė reikšmė. Strateginių pokyčių valdymas. Strategija rinkose, pasižyminčiose pelno didėjimu dėl paklausos. Pelno didėjimo iš paklausos pusės priežastys. Konkurencija rinkose, pasižyminčiose pelno didėjimu iš paklausos pusės. Konkurencinės strategijos siekiant sukurti pelno didėjimo iš paklausos pusės efektą. Komponentų sistemos. Technologijos adaptavimas. Adaptavimo procesų valdymas. Globalizacija ir strategija. Globalizacijos reikšmė ir strateginė globalizacijos nauda. Strateginiai iššūkiai : reakcija vietos rinkose, efektyvumas, mokymasis. Organizavimas. Korporacijos strategija. Korporacijos strategijos sistema. Strateginė sklaida ir konkurencinis pranašumas. Resursų paskirstymas ir organizacijos projektavimas. Strategijos procesas. Strategijos proceso principai. Verslo strategijos procesas. Strateginiai planai. Korporacijos strategijos procesai.
  Vadyba, konspektas(107 puslapiai)
  2006-09-13
 • Strateginis valdymas (8)

  Kas yra strategija? Strateginio valdymo ištakos. Strategijos mokyklos. Mintzberg‘o 5 P modelis. Strateginio valdymo metodologijos. Strateginės situacijos analizės metodai. Prognozavimas. SWOT (SSGG) analizė. "Produkto – portfelio" analizė. Konkurencinė analizė. Porterio generalinės strategijos. Porterio generalinių strategijų matrica. Viešojo ir privataus sektorių skirtumai. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir stadijos. Strateginio valdymo sistemos vertinimas. Sprendimų priėmimas. Institucijos įgaliojimų ir misijos nustatymas. Strateginės situacijos auditas. Aplinkos analizė (programos ribose). Strateginių išvadų analizė. Strateginių problemų identifikavimas. Ateities vizijos kūrimas. Tarpinių tikslų (uždavinių) nustatymas. Strategijų tipai ir jų formavimo technikos. Operacinės strategijos. Strateginė portfelio analizė. Strategijų įgyvendinimo programos. Biudžeto formavimas.
  Vadyba, konspektas(25 puslapiai)
  2006-11-01
 • Stresas darbe (3)

  Įžanga. Kas yra stresas darbe? Ar stresas darbe yra didelė problema ir kas nuo jo kenčia? Teisės aktai. Rizikos vertinimas ir streso darbe prevencija. Reikalavimai. Kontrolė. Santykiai. Pokyčiai. Funkcijos. Parama, mokymas ir individualūs veiksniai. Tolimesnė informacija.
  Organizacinė psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-06
 • Stresas socialiniame darbe

  Stresas socialiniame darbe. Stresas. Socialinio darbo sudėtingumas. Streso analizė. Stresoriai. Asmenybė. Kova su stresu. Atsipalaidavimas. Savo pačių reikalavimų lygio įvertinimas, refleksija. Trumpalaikiai pokyčiai. Spontaniškas atsipalaidavimas. Dėmesio nukreipimas.
  Socialinis darbas, konspektas(11 puslapių)
  2006-04-01
 • Struktūralizmas

  Struktūralizmo teorija. Įvadas. Claude Levi-Strauss (Klodas Levi-Strosas). Fernand Braudel (Fernandas Brodelis). Pierre Bourdieu. Struktūralizmo kritika. Struktūralizmo reikšmė socialiniam darbui. Išvados.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-10-28
 • Stuburo biomechanika

  Stuburas kaip visuma. Svorio paskirstymas. Stuburo aukštis. Stuburo judesiai. Judėjimo plokštumos. Judesių laipsnis (mastas). Veikimo ir stabdymo mechanizmas. Judesių tarpusavio ryšys. Funkcinė anatomija. Slankstelių funkcinė anatomija. Slankstelio funkcija. Stuburo motorinio vieneto judesiai. Raiščiai. Liemens raumenys. Tarpslankstelinio disko išvaržos susidarymas. Stuburo tarpslankstelinio disko išvaržos simptomatika ir pasekmės. Stuburo tarslankstelinio disko išvaržos diagnozavimas. Klinikiniai tyrimai. Gydymo būdai. Reabilitacinis gydymas. Masažas. Balneoterapija. Perlinės vonios. Hidrovibromasažas. Dušai. Kineziterapija vandenyje. Vertikali vonia. Kineziterapija sausumoje. Medikamentinis gydymas. Operacinis gydymas.
  Anatomija, konspektas(22 puslapiai)
  2006-12-26
 • Stuburo ligos

  Įžanga. Bendri anatominiai ir fiziologiniai duomenys apie stuburą. Pakitimai sergant stuburo osteochondroze. Kaklo osteochondrozės simptomai. Baigiamasis žodis.
  Ligos ir traumos, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-11
 • Studentų rašto darbų rengimo reikalavimai

  Pratarmė. Kontrolinių ir praktinių darbų bei referatų rengimas ir įforminimas. Kursinis darbas. Metodiniai nurodymai baigiamiesiems (diplominiams) darbams. Temos plėtojimo skyriai ir poskyriai. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Naudotų informacinių šaltinių pateikimas diplominiame darbe. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai: titulinio puslapio, literatūros sąrašo pavyzdžiai.
  Raštvedyba, konspektas(32 puslapiai)
  2005-06-04
 • Subintimalinė arterijų rekanalizacija – alternatyva chirurginiam apatinės galūnės lėtinės okliuzijos gydymui

  Įvadas. Indikacijos. Kontraindikacijos. Komplikacijos. Paviršinės šlaunies arterijos okliuzijos subintimalinės rekanalizacijos atlikimo metodika etapais. Rezultatai. Perspektyvos. Diskusija. Išvados. Literatūra (30). Medikamentai vartojami subintimalinės angioplastikos (SA) metu. Paviršinės šlaunies arterijos subintimalinės angioplastikos(SA) rezultatai. Echoskopiškai patvirtintų rekanalizuotų kanalų funkcionavimo kreivė ir simptomų regresijos kreivė. Techniškai pavykusių ir nepavykusių atvejų detalizavimas.
  Ligos ir traumos, konspektas(18 puslapių)
  2005-10-04
 • Surenkamosios betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos ir detalės

  Bendros žinios. Gelžbetonio sąvoka. Gelžbetoninių konstrukcijų ir detalių klasifikacija ir nomenklatūra. Gelžbetoninių detalių gamybos metodai. Gelžbetoninių gaminių armavimas. Betono mišinio sutankinimo būdai. Gelžbetoninių gaminių kietinimas. Gelžbetoninių gaminių paviršiaus apdaila. Gelžbetoninių detalių bandymai ir priėmimas. Surenkamųjų detalių pervežimas ir laikymas.
  Statyba, konspektas(11 puslapių)
  2006-11-09
 • Sutarčių analizė

  Pirkimo-pardavimo sutartis. Sąvoka ir reikšmė. Šalys, turinys ir forma. Dalykas, kaina. Pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos. Pirkimo-pardavimo sutarties vykdymas ir atsakomybė už sutarties pažeidimą. Nekilnojamojo turto pirkimas-pardavimas. Prekių pardavimas kreditan. P-P sutarties su užsienio kontrahentais ypatybės. JT Vienos konvencija ir tarptautinių P-P sutarčių sudarymo tvarka. INCOTERMS kaip šaltiniai. Mainai. Dovanojimo sutartis. Šalys. Dalykas. Forma. Turto perleidimas su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos. Šalys. Forma. Sutarties nutraukimo pasekmės. Tiekimas. Tiekimo sutarties sąvoka ir reikšmė. Šalys. Tiekiamos produkcijos asortimentas. Nepilnutinis produkcijos patiekimas arba jos neatsiėmimas. Tiekiamos produkcijos kokybė. Terminai pareikšti pretenzijoms ryšium su patiektos produkcijos trūkumais. Tiekiamos produkcijos komplektiškumas. Atsakomybė už tiekimo sutarties pažeidimą. Paskola. Paskolos sutarties sąvoka ir reikšmė. Paskolos sutarties šalys, dalykas, turinys ir forma. Paskolos sutarties rūšys. Paskolos sutarties nuginčijimas. Turto nuoma. Šalių teisės ir pareigos. Turto nuomos sutarties pasibaigimas. Buitinės nuomos sutartis. Panauda. Panaudos sutarties šalių teisės ir pareigos. Lizingas. Sąvoka. Reikšmė. Rūšys. Lizingo, nuomos, pirkimo-pardavimo sutarties bruožai. Dalykas. Gyvenamosios patalpos nuoma. Teisinis gyvenamosios patalpos nuomos santykių reguliavimas. Gyvenamieji namai, butai (gyvenamosios patalpos). Gyvenamosios patalpos ploto rodiklis ir valstybės paramos dydis. Teisės į valstybės paramą sąlygos. Valstybės paramos formos. Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą, registravimas. Piliečių išbraukimas iš eilės valstybės paramai gauti. Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą, eilių peržiūrėjimas. Piliečių, kuriems valstybės paramą numatoma suteikti per artimiausius dvejus ūkinius metus, sąrašai. Sprendimas suteikti valstybės paramą. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo tvarka. Gyvenamųjų patalpų nuomos nuomininko šeimos nariai. Jų padėtis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pakeitimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas. Ranga. Rangos sutarties sąvoka ir reikšmė. Rangos sutarties dalykas. Rangos sutarties rūšys. Rangos sutarties šalys. Rangos sutarties forma. Rangos sutarties sąlygos. Rangos sutarties kaina. Rangos sutarties terminai. Šalių teisės ir pareigos. Šalių atsakomybė. Kapitalinės statybos ranga. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartis (PirTDS). Mokslinio tyrimo ir konstravimo darbų atlikimas. Technologijos perdavimas. Krovinių pervežimas. Teisinis reguliavimas. Vežimo sutartys (VS). Krovinių VS. Krovinių vežimas jūra. Krovinių vežimas oru. Keleivių vežimas vidaus vandenų transportu. Krovinių, keleivių ir bagažo pervežimo automobilių transportu ypatingos taisyklės. Pervežėjo atsakomybė už termino praleidimą. Buksyravimo sutartis. Pašto vežimo sutartis. Ekspedicijos sutartis. Ekspeditoriaus atsakomybė. Trečiojo asmens pasitelkimas prievolei įvykdyti. Vienašalis sutarties nutraukimas. Pavedimas. Pavedimo sutarties pasibaigimas. Komisas. Komiso sutarties šalių teisės ir pareigos. Komiso sutarties pasibaigimas. Pasauga. Pasaugos sutarties šalys, dalykas, forma, terminai. Pasaugos sutarties šalių teisės ir pareigos. Šalių atsakomybė. Nesutartinė pasauga. Jungtinė veikla. Energijos pirkimo-pardavimo sutartis. Teisių pirkimo-pardavimo sutartis. Paslaugų sutartys. Medicinos paslaugų sutartis. Frančizės sutartis. Distribucijos (paskirstymo) sutartis. Sandėliavimas. Turto patikėjimo sutartis. Taikos sutartis. Viešas atlyginimo pažadėjimas. Draudimas. Sąvoka, reikšmė, šaltiniai. Draudimo teisinis santykis. Draudiminis įvykis. Draudimo formos, šakos ir grupės. Atsiskaitymo ir kreditavimo santykiai. Atsiskaitymo ir kreditavimo sąvoka ir reikšmė. Banko sąskaitos sutartis. Banko indėlio sutartis arba depozito sutartis. Čekiai. Akredityvas. Vekselis. Inkaso. Turto patikėjimas. Viešas atlyginimo pažadėjimas. Taikos sutartis. Nesutartinės prievolės. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą. Regreso teisė į žalos padariusį asmenį. Žalos atlyginimo būdas ir dydis. Žalos atlyginimas sveikatos sužalojimo atveju. Atsakomybė už dėl gyvybės atėmimo atsiradusią žalą. Žalos atlyginimas fizinio asmens, kuriam nėra suėję keturiolikos metų, sveikatos sužalojimo atveju. Žalos atlyginimo mokėjimas. Atlyginimo dydžio pakeitimas asmenų, iš kurių priteistas žalos atlyginimas, reikalavimu. Žalos atlyginimas, kai pasibaigia įpareigotas atlyginti žalą juridinis asmuo ar miršta įpareigotas fizinis asmuo. Socialinio draudimo išmokų įskaitymas. Laidojimo išlaidų atlyginimas. Žalos, atsiradusios dėl klaidinančios reklamos, atlyginimas. Klaidinančios reklamos samprata. Lošimas ir lažybos. Intelektualinė nuosavybė. Pramoninė nuosavybė. Autorinė teisė. Autorių teisių objektai. Bendraautorystė. Turtinių teisių apribojimai. Autorių teisių galiojimo terminai. Autorių turtinių teisių perdavimas ir licencijų suteikimas. Autorinės sutartys. Gretutinės teisės. Fonograma. Transliuojančioji organizacija. Audiovizualinis kūrinys. Gretutinių teisių apribojimai. Gretutinių teisių galiojimo terminai. Turtinių teisių perdavimas ir licencijų suteikimas. Duomenų bazių gamintojų teisės. Duomenų bazių gamintojų teisių apribojimai. Patentų teisė. Patentinės paraiškos padavimas. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Nuosavybės teisės pakeitimas. Licencinė sutartis. Vieša licencija. Priverstinė licencija. Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Paryžiaus pramoninės nuosavybės apsaugos konvencija. Europos patentų konvencija (EPK). Patentinės kooperacijos sutartis (PCT). Santykis tarp nacionalinio patento, Europos patento ir patento, išduoto pagal Patentinės kooperacijos sutartį. Teisinė pramoninio dizaino apsauga. Prekių ženklai. Firmų vardai. Prievolės, atsirandančios dėl konkurso paskelbimo. Paveldėjimo teisė.
  Komercinė teisė, konspektas(150 puslapių)
  2006-05-10
 • Sutarčių teisė

  Sutarčių vieta teisinėje sistemoje. Sutarčių teisės principai. Sutarties samprata ir reikšmė. Bendra sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių rūšys. Viešosios sutartys. Vartojimo sutartys. Ikisutartiniai santykiai. Preliminariosios sutartys. Sutarčių galia ir forma. Sutarties šalys. Sutartis ir tretieji asmenys. Sutarčių aiškinimas. Sutarčių turinys. Sutarčių vykdymas. Sutarties pakeitimas ir nutraukimas. Sutarties negaliojimas.
  Civilinė teisė, konspektas(11 puslapių)
  2007-01-05
 • Sutrikimai (2)

  Dislalijos charakteristika. Rinolalijos charakteristika. Dizartrijos charakteristika. Tarimo sutrikimo šalinimo metodikos. Rašymo ir skaitymo sutrikimai. Disgrafijos charakteristika. Disleksijos charakteristika. Aleksijos charakteristika. Rašymo ir skaitymo trūkumų šalinimo metodikos. Kalbėjimo ritmo, tempo sutrikimai. Mikčiojimo charakteristika. Lėtakalbystės charakteristika. Greitakalbystės charakteristika. Nežymaus protinio atsilikimo vaikų pedagoginė, psichologinė charakteristika. Sutrikusios regos vaikų orientavimosi erdvėje įgūdžių ypatumai. Ilgosios baltosios lazdelės naudojimosi taisyklės. Trumposios baltosios lazdelės naudojimosi taisyklės. Aklųjų orientavimosi erdvėje įvairiais metų laikais ypatumai. Specifiniai pažinimo sutrikimai. Specifinių pažinimo sutrikimų charakteristika. Vaikų, turinčių specifinių mokymosi negalių, mokymo individualizavimas.
  Specialioji pedagogika, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-15
 • Suvereniteto sąvokos problema

  Suvereniteto sąvokos problema. Valstybės išskirtinumas antikinėje senovėje. Viduramžiai. Viduramžių vidaus anarchija. Suvereniteto koncepcija. Suvereniteto sąvokos turinys. Demokratijos judėjimai. Demokratijos evoliucijos problema. Suvereniteto esmė tarptautinėje teisėje. Valdžios suverenumas. Suverenas ir valdinys.
  Politologija, konspektas(10 puslapių)
  2006-09-11
 • Svaigalai ir jaunas žmogus (2)

  Trumpai apie paauglį. Svaigalai ir jaunas žmogus. Narkotikai ir jų vartojimo priežastys. Jaunimo "zona". Intymusis jauno žmogaus pasaulis. Draugai ar priešai. Jaunų žmonių depresija ir savižudybė. Paauglių mokymasis.
  Lietuvių kalba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Svarbiausi alkoholiai ir fenoliai

  Alkoholiai. Alkoholių ir fenolių rūgštinės savybės. Hidroksilo pavadavimo reakcijos. Alkoholių ir fenolių oksidacija. Svarbiausi alkoholiai ir fenoliai. Eteriai.
  Cheminiai junginiai, konspektas(11 puslapių)
  2006-05-10
Puslapyje rodyti po