Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistika

  Statistikos konspektai. Imtis ir imties skirstiniai, Imties skirstinių statistika, imčių skirstiniai, uždavinių atsakymai.
  Statistika, konspektas(10 puslapių)
  2005-05-02
 • Statistika (21)

  Statistikos objektas ir metodas. Naujas požiūris į statistiką. Iš statistikos istorijos. Didžiųjų skaičių dėsnio reikšmė statistikai. Statistikos objektas ir pagrindinės sąvokos. Statistikos objektas. Statistinis rodiklis. Statistiniai vienetai ir statistinė visuma. Požymiai. Statistikos metodas. Statistiniai stebėjimai. Bendras supratimas apie statistinę informaciją. Statistinių stebėjimų rūšys ir metodai. Programiniai – metodologiniai statistinių stebėjimų klausimai. Statistinių stebėjimų organizavimas. Statistinių stebėjimų klaidos. Statistinės informacijos patikimumas. Surašymai ir kitos specialiai organizuotų statistinių stebėjimų formos. Statistinių stebėjimų tobulinimas. Statistinių duomenų grupavimas ir pateikimas. Grupavimas kaip pagrindinis statistikos metodas. Grupavimo uždaviniai. Tipologinis grupavimas. Struktūrinis grupavimas. Analitinis grupavimas. Grupavimo požymiai. Grupių skaičiaus ir grupavimo intervalų sudarymas. Paprastasis ir kombinuotas grupavimas. Statistinės eilutės ir jų klasifikavimas pagal turinį. Pasiskirstymo eilute. Statistinės lentelės ir jos elementai. Statistinių lentelių sudarymo principai. Statistinių lentelių rūšys. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Statistinių grafikų rūšys. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Absoliutiniai dydžiai, jų rūšys ir matavimo vienetai. Absoliutiniai dydžiais skirstomi. Santykiniai dydžiai. Santykinių dydžių rūšys ir apskaičiavimas. Skaitinės duomenų charakteristikos. Vidurkių rūšys ir jų apskaičiavimo būdai (poslinkio charakteristikos). Statistinės informacijos variacijos matavimas (sklaidos charakteristikos). Atrankinis stebėjimas. Dinamikos (laiko) eilutės. Ekonominių reiškinių tarpusavio analizė. Užduotys savikontrolei.
  Statistika, konspektas(54 puslapiai)
  2006-10-03
 • Statistika (24)

  Įvadas. Populiacija ir imtis. Imčių sudarymo būdai. Kintamieji. Laiko eilutės.
  Statistika, konspektas(12 puslapių)
  2006-11-09
 • Statistika (30)

  Statistikos mokslo objektas ir metodas. Statistikos kilmė. Statistikos mokslas. Statistiniai rodikliai. Statistikos teoriniai pagrindai ir jos ryšiai su kitais mokslais. Statistikos objektas. Statistikos metodas. Statistikos mokslo šakos. Statistinis stebėjimas. Statistinio stebėjimo esmė. Statistinio stebėjimo formos ir rūšys. Metodiniai statistinio stebėjimo klausimai. Organizaciniai statistinio stebėjimo klausimai. Statistinio stebėjimo klaidos. Surinktų duomenų kontrolė. Statistinis grupavimas. Statistinės eilutės ir lentelės. Statistinės medžiagos suvedimas. Statistinis grupavimas, jo uždaviniai ir rūšys. Grupavimo požymių parinkimas, grupių išskyrimas ir intervalų nustatymas. Intervalų rūšys. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių rūšys. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Absoliutiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai. Santykiniai dydžiai, jų esmė ir matavimo vienetai. Statistikos grafikai. Statistikos grafikų esmė. Linijinės diagramos. Stulpelinės ir juostinės diagramos. Sektorinės diagramos. Figūrinės diagramos. Vidurkiai požymių variacijos rodikliai. Vidurkio reikšmė ir jų rūšys. Aritmetiniai vidurkiai. Aritmetinių vidurkių skaičiavimas momentų ir schemų būdais. Hormoniniai, chronologiniai geometriniai, kvadratiniai ir slenkamieji vidurkiai. Moda ir mediana. Variacijos rodikliai, jų reikšmė ir skaičiavimo būdai. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilutės, jų rūšys ir sudarymo principai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksai. Indeksų esmė ir jų klasifikavimas. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Savikainos indeksai. Darbo našumo indeksai. Pastovių ir kintamų svorių indeksai. Pastovios ir kintamos sudėties indeksai. Indeksų tarpusavio ryšiai. Atrankinis stebėjimas. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai. Atrankinio stebėjimo paklaidos. Atrankinio skaičiaus nustatymas. Atrankinio stebėjimo rezultatų patikrinimo įvertinimas. Atrankinio stebėjimo rezultatų išplėtimas visumai. Reiškinių tarpusavio statistinė analizė. Ryšių formos ir analizės metodai. Dvinarė koreliacija. Daugianarė koreliacija.
  Statistika, konspektas(26 puslapiai)
  2007-03-20
 • Statistika (47)

  Statistikos samprata. Statistikos raida. Statistika kaip praktika. Statistika kaip mokslas. Statistikos metodai. Dėsningumai. Statistinis stebėjimas. Stebėjimo formos. Statistinio stebėjimo rūšys. Statistinio stebėjimo planas. Paklaidos. Imčių sudarymo būdai. Statistinis grupavimas. Grupavimo uždaviniai. Grupavimų rūšys. Grupavimo etapai. Grupių skaičiaus ir lygių intervalų nustatymas. Intervalų tipai. Statistinis grupavimas. Statistikos eilutės. Statistinių lentelių rūšys. Statistinių lentelių sudarymo taisyklės. Kintamųjų matavimo skalės. Matavimo skalės. Statistikos rodikliai. Santykiniai dydžiai. Tikimybės. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Moda. Struktūriniai vidurkiai. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vilo Rodžerso fenomenas. Sklaidos rodikliai. Asimetrijos rodikliai. Eksceso rodikliai. Absoliutūs sklaidos rodikliai. Dispersijos savybės. Intervalinės variacinės eilutės. Požymių koncentracijos rodikliai. Dinamikos (laiko) eilutės. Trendo nustatymas. Trendo nustatymo būdai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Dinamikos eilučių koreliacija. Koreliacija ir regresija. Regresijos rūšys. Regresijos lygtys. Koreliacinio ryšio nustatymo būdai. Dauginė koreliacija ir regresija. Netiesinė koreliacija. Kokybinių požymių sąsajos matai.
  Statistika, konspektas(65 puslapiai)
  2008-02-27
 • Statistika (60)

  Statistinė hipotezė. Hipotezių apie dispersijos reikšmes tikrinimas. Dviejų normaliųjų dydžių dispersijų palyginimas. Vidurkių palyginimo hipotezės. Neparametrinės hipotezės. Vilkoksono kriterijus.
  Aprašomoji statistika, konspektas(10 puslapių)
  2008-11-05
 • Statistika (62)

  Statistikos objektas, uždaviniai ir ryšys su kitais mokslais. Statistikos metodologija. Valstybinio statistikos organizavimo ir veiklos. Principai ir funkcijos. Pagrindinės sąvokos. Populiacija ir imtis. Imčių sudarymo būdai. Netikimybinės imtys. Tikimybinės imtys. Statistinių duomenų suvedimas ir grupavimas. Statistinės lentelės ir jų sudarymo taisyklės. Variacinių eilučių grafikai. Duomenų padėties charakteristikos. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Kvadratinis ir geometrinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Kvartiliai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Duomenų aibės plotis ir kvartilių skirtumas. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Kokybinės įvairovės indeksas.
  Statistika, konspektas(34 puslapiai)
  2009-02-12
 • Statistika (78)

  Statistikos objektas ir metodas. Ekonominės statistikos metodas. Statistikos pagrindinės sąvokos. Ūkio statistikos organizavimas ir darbo principai. Ūkio statistikos organizavimas. Valstybės statistikos organizavimo ir veiklos principai. Statistikos funkcijos valstybėje. Valstybės statistikos uždaviniai. Tarptautinis bendradarbiavimas. Statistinės informacijos šaltiniai. Statistinio stebėjimo supratimas. Statistinio stebėjimo rūšys ir būdai. Statistinio stebėjimo tikslumas. Statistinės medžiagos suvedimas ir grupavimas. Statistinis grupavimas. Grupavimo intervalai. Grupavimų rūšys. Statistinės eilutės ir lentelės. Statistinės eilutės. Statistinių lentelių samprata. Statistinių lentelių rūšys. Absoliutiniai ir santykiniai statistiniai dydžiai. Absoliutiniai statistiniai dydžiai. Santykiniai dydžiai ir jų išraiška. Dinamikos santykiniai dydžiai. Plano vykdymo ir planinės užduoties santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Grafikų esmė, reikšmė ir sudarymo principai. Grafikų rūšys. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Kvadratinis vidurkis. Progresyvus vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Kvaratiliai, deciliai ir procentiliai. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Dinamikos eilutės. Analitiniai dinamikos eilutės rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutus padidėjimas. Vidutinis didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Absoliuti padidėjimo tempas. Vieno procento reikšmė. Indeksai. Agregatinis indeksas. Produkcijos apimties ir kainų agregatiniai indeksai. Savikainos ir darbo našumo indeksai. Vidurkiniai indeksai. Teritoriniai indeksai. Atrankus stebėjimas. Atrankaus stebėjimo būdai. Atsitiktinė atranka. Mechaninė atranka. Tipinė atranka. Statistikos metodų naudojimas tarpusavio ryšiams tirti. Pagrindiniai reiškinių ryšių tyrimo būdai. Paralelinių eilučių metodas. Balansinis metodas. Analitinio grupavimo metodas. Koreliacinis metodas. Koreliacijos koeficientai. Asociacijos ir kontingencijos rodikliai. Rangų koreliacijos koeficientas. Fechnerio koeficientas. Koreliacijos indeksas (koeficientas).
  Statistika, konspektas(51 puslapis)
  2010-04-12
 • Statistika (9)

  Statistikos mokslo objektas ir raida. Bendras statistikos aptarimas. Statistikos mokslo raida ir pagrindinės sąvokos. Statistikos organizavimas ir veiklos principai. Statistinis stebėjimas. Atrankinis stebėjimas. Imties sudarymo būdai. Statistinių duomenų apdorojimas ir pateikimas. Statistinių duomenų grupavimo sąvoka ir etapai. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Grafinis statistikos duomenų vaizdavimas.
  Statistika, konspektas(27 puslapiai)
  2006-02-08
 • Statistikos teorija

  Statistikos mokslo objektas ir metodas. Statistinis stebėjimas. Statistinis grupavimas. Statistinės eilutės ir lentelės. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Statistikos grafikai. Vidurkiai požymių variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės, jų rūšys ir sudarymo principai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksų esmė ir jų klasifikavimas. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Savikainos indeksai. Darbo našumo indeksai. Pastovių ir kintamų svorių indeksai. Pastovios ir kintamos sudėties indeksai. Indeksų tarpusavio ryšiai. Atrankinis stebėjimas. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai. Atrankinio stebėjimo paklaidos. Atrankinio skaičiaus nustatymas. Atrankinio stebėjimo rezultatų patikrinimo įvertinimas. Atrankinio stebėjimo rezultatų išplėtimas visumai. Ryšių formos ir analizės metodai. Dvinarė koreliacija. Daugianarė koreliacija.
  Statistika, konspektas(46 puslapiai)
  2005-10-02
 • Statistiniai stebėjimai

  Statistiniai stebėjimai. Bendras supratimas apie statistinę informaciją. Pagrindinės statistinių stebėjimų formos, rūšys ir būdai/ Statistinio stebėjimo planas. Statistinių stebėjimų klaidos ir informacijos patikimumas.
  Statistika, konspektas(9 puslapiai)
  2008-09-24
 • Statistinis tyrimas

  Statistinis tyrimas. Statistiniam tyrimui būdinga. Tyrimo etapai. Statistikos rodiklis. Statistikos mokslo struktūra. Statistinis stebėjimas. Pagrindinės statistinio stebėjimo organizacinės formos. Statistinių stebėjimų klasifikavimas. Statistinės medžiagos susumavimas ir grupavimas. Grupavimo etapai. Esminių grupavimo požymių parinkimas. Grupių skaičiaus ir intervalo dydžio nustatymas. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių sudarymo taisyklės. Statistinių lentelių rūšys. Grafinis statistikos duomenų vaizdavimas. Grafikų rūšys. Variacinių eilučių grafikai.
  Statistika, konspektas(16 puslapių)
  2006-10-27
 • Statmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Lisažu figūros

  Statmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Lisažu figūros. Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Priverstinių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Rezonansas.
  Klasikinė mechanika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-02-07
 • Steigiamasis Seimas ir konstitucija

  Steigiamasis seimas ir konstitucija. Žemės reforma ir sava valiuta. Tarptautiniai santykiai. Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos. Lietuvos vidaus politinė raida. 1926 metų gruodžio 17 dienos perversmas. Lietuvos Tarybos sudarymas ir jos veikla 1917 - 1920 metais. 1918 m. ir 1919 m. Laikinosios Konstitucijos. Steigiamojo Seimo 1920m. Laikinoji Konstitucija. Lietuvos visuomeninė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. Lietuvos valstybinė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. Žemės ūkio, darbo, pramonės, prekybos ir amatų rūmai. 1926 metų valstybinis perversmas ir 1928 metų Konstitucija. 1938 metų konstitucija. Tarybinės teisės kūrimas. 1951 metų Konstitucijos pataisos. Tarybinių valdžios ir valdymo įstaigų veiklos įvertinimas. 1978 metų Konstitucija.
  Lietuvos istorija, konspektas(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Steponas Batoras

  Stepono Batoro leidimas Upytės mieste statyti teismo pastatą. Šv. Jonų Bažnyčios įkūrimas. Stepono Batoro reikšmė parodose. Įvykiai prie Rotušės aikštės. Steponas Batoras patvirtina pirminius dovanojimus. Magdeburgo teisių suteikimas. Steponas Batoras sutvarko paštus. Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijos skyrius. Stepono Batoro elekcija ir Lietuva. Santykiai su Maskva iki 1579m. 1579m. žygis ir Polocko atgavimas. Žygis į Pskovą ir 1582 m. paliaubos. Tikybiniai santykiai. Vilniaus akademijos įkūrimas. Vyriausiojo Lietuvos tribunolo įkūrimas. Lietuvos statuto taisymas. Lietuvos banko įkūrimo projektas. Stepono Batoro valdymo reikšmė ir jo mirtis. Išvados.
  Lietuvos istorija, konspektas(19 puslapių)
  2007-09-28
 • Stereometrija

  Stereometrija. Aksiomos. Išvados iš aksiomų. Informacinė medžiaga. Lygiagrečios tiesės erdvėje. Plokštumų lygiagretumas. Tiesių statmenumas.Tiesės ir plokštumos statmenumas. Plokštumų statmenumas. Kampai tarp tiesių ir plokštumų. Prizmė. Gretasienis. Piramidė. Ritinys. Kūgis. Rutulys. Ritinio, kūgio, rutulio ir jo dalių tūris. Ritinio, kūgio, rutulio ir jo dalių paviršius.
  Matematika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-09-25
 • Sterochemija

  Sterochemijos sąvokos ir jų paaiškinimai. 1 dalis (A-E)
  Chemija, konspektas(29 puslapiai)
  2006-03-22
 • Sterochemija (2)

  Sterochemijos sąvokos ir jų paaiškinimai. 2 dalis (F-O)
  Chemija, konspektas(22 puslapiai)
  2006-03-22
 • Sterochemija (3)

  Sterochemijos sąvokos ir jų paaiškinimai. 3 dalis (P-Z).
  Chemija, konspektas(28 puslapiai)
  2006-03-22
 • Stiliaus priemonės

  Stiliaus priemonės. Kalbos priemonių konkurencija. Variantai. Sinonimai. Sąvoka ir skirstymas. Leksiniai sinonimai. Frazeologiniai sinonimai. Darybiniai sinonimai. Morfologiniai sinonimai. Laikų sinonimika. Nuosakų sinonimika. Asmenų sinonimika. Sintaksiniai sinonimai. Žodžių junginių sinonimika. Sakinių sinonimika. Vientisinių sakinių sinonimika. Sudėtinių sakinių sinonimika. Sudėtinių ir vientisinių sakinių sinonimika.
  Lietuvių kalba, konspektas(9 puslapiai)
  2008-01-19
Puslapyje rodyti po