Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Romėnų literatūra (3)

  Plautas: komizmo principai, santykis su graikų dramos medžiaga. Komedija "Dvyniai". Terencijus: humanizmo idėjos. Literatūros kritikos užuomazgos komedijų prologuose. Komizmo savitumas. Komedija "Broliai". Klasikinio laikotarpio literatūros charakteristika, stilistinių krypčių – azianizmo ir atikizmo – sankirta. Ciceronas – teorinės ir praktinės romėnų retorikos kūrėjas. Iškalbos savitumas (Kalbos prieš Katiliną, remtis I–ąja kalba). Cezario istoriografiniai darbai ir jų stilius: vaizdavimo objektyvumo problema, komentarų žanro specifika (remtis "Galų karo užrašais"). Saliustijaus istoriografiniai kūriniai: jų stilistika ir kalbos ypatumai (remtis "Katilinos sąmokslu"). Lukrecijus – filosofinio didaktinio epo kūrėjas. Grožinės epo "Apie daiktų prigimtį" ypatybės (skaitytos ištraukos analizė). Neoterikų literatūrinė programa. Katulo poezijos tematika ir formos, metrikos ypatumai. Katulas – subjektyviosios lyrikos kūrėjas (remtis tekstu). Vergilijus. "Bukolikos": santykis su graikų bukoline tradicija, rinkinio kompozicija ir tematika. Didaktinė poema "Georgikos": filosofinė poemos idėja, tematika (remtis tekstu). Vergilijus. "Eneida" – nacionalinis romėnų epas. Santykis su graikų epine tradicija. Kompozicija ir poetikos bruožai (remtis skaitytomis giesmėmis). Horacijus. Satyrų savitumas (remtis tekstu – Romėnų literatūros chrestomatijoje). Aukso vidurio idėja lyrikoje. Pagrindinės odžių temos, struktūra ir metrika (remtis rinkiniu: Horacijus "Lyrika"). Literatūros ir meno klausimai "Poezijos mene". Ovidijus. Pagrindiniai kūrybos etapai. Kūriniai meilės tema. Retorikos įtaka Ovidijaus poezijai. Mitologinis epas "Metamorfozės". Tematika ir kompozicija, filosofinės idėjos(skaitytų metamorfozių aptarimas). Tremties poezija. Livijus. Protėvių dorybių akcentavimas istorijoje "Nuo miesto įkūrimo". Grožiniai veikalo bruožai (remtis tekstu). Seneka – filosofas ir dramaturgas. Tragedijų santykis su graikų drama. Stoicizmo idėjos Senekos tragedijose. "Laiškai Liucilijui" – tematika, kompozicija ir stiliaus bruožai (remtis skaitytais laiškais).
  Visuotinė literatūra, konspektas(10 puslapių)
  2008-12-16
 • Romėnų teisė

  Romėnų teisės dalykas ir sistema. Romėnų teisės periodizacija. Romėnų teisės vaidmuo teisės istorijoje. Ius civile. Ius peregrinorum (peregrinų teisė). Ius gentium (tautų teisė). Ius publicum ir ius privatum (viešoji ir privatinė teisė). Romėnų teisės šaltinių samprata. Romėnų teisės šaltinių rūšys. Papročių teisė. Įstatymai. Senato nutarimai. Imperatorių konstitucijos. Pretorių ediktai. Teisės mokslas. Romėnų teisės recepcija. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynyba Romos Imperijoje. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Romėnų teisės kodifikacija. Valstybinio teismo atsiradimas. Civilinio proceso dalijimas į ius ir iuditium. Civilinis (legisakcioninis) procesas. Formuliarinis procesas (pretoriaus formulė). Išskirtinės pretorių teikiamos gynybos priemonės. Procesinis atstovavimas. Ieškinio senatis. Romėnų civilinės (privatinės) teisės subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys. Teisnumas ir veiksnumas. Status libertatis (laisvės statusas). Status civitatis (pilietybės statusas). Status familiae (šeimos statusas). Status controversia. Capitis deminutio(teisnumo sumažėjimas). Latynų ir peregrinų teisinė padėtis. Vergų teisinė padėtis. Atleistinių (iš vergijos) teisinė padėtis. Kolonų teisinė padėtis. Bendroji romėnų šeimos charakteristika. Agnatinė ir kognatinė giminystė. Santuoka ir jos rūšys. Santuokos sudarymas. Santuokos nutraukimas. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Paveldėjimo samprata ir evoliucija Romoje. Paveldėjimas pagal testamentą. Paveldėjimas pagal įstatymą. Patricijai ir plebėjai.
  Teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2006-10-29
 • Romėnų teisė (2)

  Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai. Romėnų civilinės teisės rūšys. Ius civile, ius peregrinorum, ius gentium. Ius publicum, ius privatum. Ius commune, ius singulare. Romėnų principai. Romėnų civilinės teisės šaltiniai. Romėnų teisės šaltinių rūšys. Paprotinė teisė. Įstatymai. Senato nutarimai. Imperatorių konstitucijos. Pretorių ediktai. Teisės mokslas/jurisprudencija. Romėnų teisės recepcija. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Civilinis (legisakcioninis) procesas. Neprocesinė gynyba. Ekstraordinarinis procesas. Civilinės (privatinės) teisės subjekto sąvoka. Status libertatis. Status civitatis (pilietybės statusas). Status familiae (šeimos statusas). Capitis deminutio (civilinė mirtis). Status controversiae. Juridiniai asmenys. Daiktinė teisė. Valdymas (possesio). Nuosavybės teisė. Teisė į svetimus daiktus. Romėnų šeimos teisė. Paveldėjimo teisė. Prievolių teisė. Sutarčių rūšys. Prievolių iš deliktų ir tarytum iš deliktų. 4T4. Šalys ir jų atstovai procese.
  Teisė, konspektas(46 puslapiai)
  2006-12-06
 • Romėnų teisė (3)

  Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistema. Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai. Romėnų civilinės teisės rūšys. Ius civile, ius peregrinorum, ius gentium. Ius publicum, ius privatum. Ius commune, ius singulare. Romėnų civilinės teisės šaltiniai. Teisės šaltinio sąvoka. Romėnų teisės šaltinių rūšys. Paprotinė teisė. Įstatymai. Senato nutarimai. Imperatorių konstitucijos. Pretorių ediktai. Teisės mokslas/jurisprudencija. Civilinės (privatinės) teisės subjekto sąvoka. Subjekto sąvoka. Caput ir status. Status libertatis (laisvės statusas). Status civitatis (pilietybės statusas). Status familiae (šeimos statusas). Capitis deminutio (civilinė mirtis). Status controversia. Romėnų civilinės (privatinės teisės subjektai). Juridiniai asmenys. Procesas romėnų cilinėje (privatinėje) teisėje. Materialinė ir procesinė teisė. Materialinė ir procesinė teisė.Istorinis romėniškojo proceso vystymasis. Teismų sistemos organizacija ir ordinarinio proceso dvifaziškumas. Šalys ir jų atstovai procese. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Termino reikšmė įgyvendinant ir ginant civilines teises. ieškininė senatis. Ordinarinis procesas. Legisakcioninis ir formuliarinis procesai. Legis actio sacramento, sacramenti, per sacramentum. Legis actio per manus iniectionem. Legis actio per pignoris capionem. Legis actio per iudicis postulationem. Legis actio per condictionem. Formuliarinis procesas. Formuliarinio proceso genezė. Procesinės formulės struktūra. Ekstraordinarinis procesas. Romėnų šeimos teisė. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Prievolinė teisė. Obligatio sąvoka ir dvejopas pobūdis. Prievolės šalys. Šalių lygybės principas prievolinėje teisėje. Prievolės šaltiniai ir prievolės atsiradimo pagrindai. Prievolės pasibaigimo sąvoka ir būdai. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Skolininko atsakomybė už prievolių neįvykdymą. Bendros žinios apie sutartis. Sutarčių klasifikacija. Quasi contractai. Bevardžių sutarčių samprata ir vystymosi apžvalga. Mainai (permutatio). Pacta praetoria. Pacta legitima. Prievolių iš deliktų ir tarytum iš deliktų bendroji charakteristika. Atskiros deliktų rūšys (furtum, rapina, iniuria, damnum iniuria datum). Atskiros prievolių tarytum iš deliktų rūšys (iudex qua litem suam fecit, effusum et defectum, de positum et suspensum).
  Teisė, konspektas(33 puslapiai)
  2007-05-24
 • Romos kultūros helenizacija

  Helenizacijos pradžia. Valstybės teritorija buvo padalinta į 8 provincijas. Helenizacija, apimanti visas kultūros sritis. Romėnų skilimas į dvi grupes: romėniškosios senovės šalininkai (Markas Porcijus Katonas) ir helenofilai (Polibijus, Panaitijas, Poseidonijas). Romos miestas ir graikų kultūra. Romėniškumas kaip modelis. Romėniškoji laikysena.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2008-08-11
 • Rožė A. Vermatas "Rubensas"

  Rožė A. Vermato knygos "Rubensas" santrauka. Rubenso biografija.
  Dailė, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-23
 • Rusų filosofija

  Rusijos filosofijos formavimosi prielaidos ir pagrindiniai Rusijos filosofijos ypatumai. Periodizacija. Rusijos filosofijos ypatumai. Rusų filosofijos ypatumai. Pasaulietinės kultūros formavimasis XVIII amžiuje ir Rusijos filosofijos pirmieji žingsniai. Sekimas prancūzų švietimo filosofijos tradicija. Bandymas sukurti naują pasaulietinę Rusijos ideologiją. Rusijos masonų veikla. Zapadnikai ir Slavofilai. M. Bakuninas ir A. Gercenas. Rusijos visuomenės radikalėjimas XIX amžiaus antroje pusėje. Dostojevskis ir Tolstojus. Vėlyvieji Slavofilai. Vasilijus Rozanovas ir Konstantinas Leontjevas. Didieji Rusu filosofai. Vladimiras Solovjovas. Rusijos visuomenės idėjinė poliarizacija XX amžiaus pradžioje. Revoliucinės ideologijos.
  Filosofija, konspektas(15 puslapių)
  2005-05-30
 • S.M. Lipset. Politinis žmogus. Socialiniai politikos pagrindai

  S.M. Lipset. Politinis žmogus. Socialiniai politikos pagrindai. Ekonominis vystymasis ir demokratija. Ekonominis vystymasis Europoje ir Amerikoje. Ekonominis vystymasis ir klasių kova. Metodologinis aspektas. Paskutiniai tyrimai ir išvados. Socialiniai demokratijos reikalavimai. Dirbančiųjų klasės autoritarizmas. Balsavimas ir demokratinė klasių kova postindustrinėje visuomenėje. Socialiniai demokratijos reikalavimai. Institucionalizacija. Vykdomosios valdžios ir rinkiminė sistemos. Vykdomosios valdžios pobūdis. Rinkiminės sistemos. Pilietinė visuomenė ir politinės partijos. Pilietinė visuomenė kaip politinė bazė. Politinės partijos kaip mediatoriai. Politinių partijų paramos šaltiniai. Įstatymo viešpatavimas.
  Politologija, konspektas(7 puslapiai)
  2009-01-31
 • Sakramentai

  Sakramentinio gyvenimo įvadas. Įkrikščioninimo sakramentai. Krikštas. Sutvirtinimas. Eucharistija (Švč. Sakramentas). Eucharistijos sakramento pavadinimai. Eucharistijos reikšmė. Šv. Mišių struktūra.
  Krikščionybė, konspektas(8 puslapiai)
  2005-12-01
 • Salmonella gentis

  Taksonomija ir klasifikacija. Ekologija. Morfologija. Būdingos biologinės savybės. Antigenai. Patogeniškumo veiksniai. Sukeliamų ligų patogenezė. Salmoneliozė (gastroenterokolitas). Bakteriemija. Imunitetas ir jo ypatumai. Epidemiologija. Specifinė profilaktika ir gydymas.
  Biologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-02-01
 • Salomėja Nėris (2)

  Poetės biografija, kūryba. Eilėraščių "Dainuok, širdie, gyvenimą" ir "Amžinas keleivi" interpretacijos.
  Lietuvių literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2005-09-27
 • Salomėja Nėris (3)

  Salomėjos Nėries gyvenimas. Salomėjos Nėries pasaulėžiūra ir charakteris. Gimtųjų namų ramybė. Salomėjos Nėries gyvenimas karo metu. Studijų laikas Salomėjos Nėries gyvenime. Nuolatinė nuotaikų kaita. Salomėja Nėris - mokytoja. Tarybinė literatūra ir poetė.
  Lietuvių literatūra, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-31
 • Sąmonė ir pasąmonė

  Sąmonė. Sąvokų, giminingų sąmonės sąvokai, vartojimas filosofijoje. Kilmės teorijos. Sąmonės rūšys. Sąmonės lygmenys. Sąmonės atributai. Savimonė. Pasąmonė. Froidizmo esmė. Neofroidizmo esmė.
  Filosofija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-17
 • Sandoriai (6)

  Sutarčių rūšys. Sandorių teisėtumas. Sutikimas sudaryti sutartį. Svarbiausieji verslo sutarčių elementai. Sandorių transporte subjektai ir įgaliotiniai. Pirkimo-pardavimo sutarčių objektai. Unikalus daiktas. Pirkimo-pardavimo daiktais gali būti ir vienarūšiai daiktai. Sandorio kaina. Pirkimo-pardavimo objekto apmokėjimo ir atsiskaitymo formos. Sutarties vykdymo terminai. Sutarties įsipareigojimai ir sąlygos (netesybos). Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo vieta. Verslo sandorių prekių dokumentai. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidos. Kokybės sertifikatai. Prekių ženklų apsauga ir gynimas. Force majeure (neįveikiamos aplinkybės). Sandorio perdavimas (cesija). Krovinių vežimo. Keleivių vežimo. Nuomos. Lizingo. Paskolos. Faktoringo. Frančizės. Reklamos. Bendradarbiavimo, partnerystės, jungtinės veiklos.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2008-01-25
 • Sandorių negaliojimas

  Sandorių negaliojimas. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Sandorių galiojimo samprata, sąlygos. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Sandorių negaliojimo pagrindų apžvalga ir klasifikacija. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujančių sandorių negaliojimas. Įgaliojimus viršijusio juridinio asmens organo ar atstovo sudarytų sandorių negaliojimas. Sandoriai, sudaryti dėl suklydimo. Tariamieji ir apsimestiniai sandoriai. Sandoriai, sudaryti siekiant pakenkti kreditoriaus interesams. Sandorio negaliojimo pasekmės.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2008-01-13
 • Santykinių rodiklių analizė

  Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo efektyvumo koeficientai. Finansinio įsiskolinimo valdymo koeficientas. Pelningumo (rentabilumo) koeficientai. Rinkos vertės koeficientai. Du Ponto analizė. Nuosavo kapitalo pelningumas. Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Nusidėvėjimas (amortizacija) – vidinis finansavimo šaltinis. Amortizacijos skaičiavimas pagal gamybos apimtį. Tiesiog proporcingas tiesinis metodas. Mažėjančio likučio (balanso) metodas. Mažėjančio likučio (balanso), pereinančio į tiesiog proporcingą (tiesinį), nusidėvėjimo metodas. Naudingo eksploatavimo metų sumos metodas.
  Ekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2007-10-15
 • Santuokos sudarymo ir nutraukimo tvarka

  Įvadas. Santuoka. Santuokos samprata. Sužadėtuvės (susitarimas tuoktis). Santuokos sudarymas, sąlygos. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos registravimas. Prašymo įregistruoti santuoką viešas skelbimas. Santuokos sudarymo sąlygų įvykdymas patvirtinimas. Asmenų, norinčių susituokti, sveikatos tikrinimas. Prašymas dėl kliūčių sudaryti santuoka. Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Santuokos teisinės pasekmės. Sutuoktinių lygiateisiškumas. Sutuoktinių teisnumas ir veiksnumas. Sutuoktinių pareigos vaikams. Atstovavimas. Laikinas sutuoktinio turtinių teisių apribojimas. Santuokos negaliojimas. Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai ir tvarka. Aplinkybės, naikinančios santuokos negaliojimą. Santuokos nutraukimas. Santuokos nutraukimo atvejai. Santuokos nutraukimo sąlygos. Santuokos nutraukimo tvarka. Prašymo nagrinėjimas.
  Civilinė teisė, konspektas(20 puslapių)
  2009-11-13
 • Santuokos sudarymo sąlygos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)

  Santuokos sudarymo sąlygos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Santuokinis amžius. Reikalavimai dėl psichinės būsenos. Giminystė ir svainystė. Ankstesnės santuokos nebuvimas. Susituokiančiųjų valia sudaryti santuoką. Religijų skirtumas. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Santuokos su svetimšaliais. Bažnytinių nuostatų sąlygos.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2008-05-30
 • Sapnai (3)

  Sapno samprata. Šamanų kultūra. Sapnai pirmykštėse kultūrose. Sapnai pirmuosiuose rašytiniuose šaltiniuose. Artemido darbai. Kiti antikos autoriai. Psichologijos teorijos apie sapno sampratą. Zigmunto Froido (Sigmund Freud) samprata apie sapnus. Karlo Gustavo Jungo (Carl Gustav Jung) samprata apie sapnus ir jų kilmę. J. Hilmano (James Hillman) požiūris į sapnus. Kitos dinaminės psichologijos teorijos apie sapnus. Sapnai objektų ryšių teorijoje. Sapnų funkcijos ir asmenybės pokyčiai. Praktinės sapnų taikymo sritys. Sapnų funkcijos. XX amžiaus psichologijos teorijos ir psichoterapija. Pirmas sapnas ir psichoterapijos prognozė. Ateities numatymas asmens raidos procese. Miegą sauganti ir kompensacinė sapno funkcija. Transformuojanti sapno funkcija. Kitos sapnų funkcijos. Sapnų rūšys. Sapnų grupavimas pagal jų kilmę ir numanomą poveikį. Sapnų klasifikavimas pagal struktūrą. Sapnų klasifikavimas pagal turinį. Sapnų tipai. Kelionės sapnai. Skridimo sapnai. Kritimo sapnai. Mirties sapnai. Nerimo sapnai. Traumų sapnai. Sapnų analizės metodai. Sapnų aiškinimo būdai senosiose kultūrose. Psichologijos teorijos ir praktikos.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(10 puslapių)
  2008-05-09
 • Sapnų teorija

  Pratarmė. Oneirologija. Požiūrio į sapnus istorinė raida nuo seniausių laikų iki XIX amžiaus (19 amžiaus). Sapnų tyrinėjimai XIX amžiaus (19 amžiaus). S. Freudo sapnų teorija. C.G. Jungo sapnų teorija. A. Adlerio sapnų teorija. Humanistinės ir egzistencinės psichologijos požiūris į sapnus. Kognityvinė sapnų teorija. Naujausios sapnų teorijos. Vieno sapno analizės įvairių teorijų požiūriu pavyzdys.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(31 puslapis)
  2008-10-29
Puslapyje rodyti po