Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Politinės teorijos (6)

  Politikos ir politinės teorijos samprata. Kas tai yra politika? Pagrindinės politinių doktrinų funkcijos. Politinių partijų funkcijos. Klasikinės demokratijos teorijos kritika. Demokratijos principai. Tautos suverenitetas. Laisvė ir lygybė. Demokratijos sąlygos: pliuralizmas, tolerancija, viešumas. Pasaulėžiūra. Ideologija. Politinės doktrinos. Liberalizmas. Žmogaus vieta visuomenėje. Lygybės principas. Liberalioji teisė. Požiūris į įstatymą ir tvarką. Požiūris į valdžią. Liberalizmo vertybės. Konservatizmas. Socializmas. Anglijos imperinė doktrina. Ekstremistinės teorijos. Trockizmas. Naujųjų kairiųjų judėjimas. Ekspansinės teorijos. Komunizmas. Socialdemokratija. Nacionalizmas. Bendrieji nacionalizmo tikslai ir bruožai. Demokratijos idėjos raida. Klasikinės demokratijos teorijos pagrindiniai principai. Šiuolaikinės demokratijos samprata. Politinės teorijos formavimo procesas (pasaulėžiūra, ideologija, politinė teorija). Politinės partijos vaidmuo įgyvendinant politines teorijas. Demokratijos idėjos raida. Demokratijos privalumai ir trūkumai. Liberalizmo genezė. Žmogaus prigimtinės teisės ir visuomenės sutarties sąvokos. Liberalizmo samprata. Liberalizmo doktrinos esmė. Ankstyvasis liberalizmas Anglijoje ir Prancūzijoje. Liberalizmas Prancūzijoje. Benjaminas Konsta. Klasikinis liberalizmas. Konservatizmo samprata. Pagrindinės konservatizmo idėjos. Pagrindinės konservatizmo idėjos. Neokonservatizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Liberalų demokratizmas ir socialliberalizmas. Liberaliosios demokratijos idėjos. Socialliberalizmo ideologija. Konservatizmas.
  Politologija, konspektas(30 puslapių)
  2009-03-26
 • Politiniai režimai (2)

  Politinis režimas. Totalitarizmas ir autoritarizmas – samprata, pagrindiniai bruožai ir tipai. Politinio režimo samprata ir klasifikacija. Demokratija ir poliarchija. Demokratija ir jos bruožai. Poliarchija ir jos skirtumas nuo demokratijos. Poliarchijos susiformavimo sąlygos. Totalitarizmo samprata, pagrindiniai bruožai ir tipai. Autoritarizmo samprata ir tipai.
  Politologija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-19
 • Politologija

  Politologijos objektas. Politika (esmė, kilmė, funkcijos). Politinė valdžia ir politiniai santykiai (kilmė, formos, rūšys). Valdžios ir valdžios santykių teorijų koncepcijos. Valdžios resursai. Demokratija - politinio gyvenimo forma. Politinė sistema. Politinės partijos. Partinės sistemos. Partinės sistemos ir jų tipologija. Politinis elitas. Konstitucija demokratinėje visuomenėje. Pagrindinės socialinės - politinės doktrinos (liberalizmas, konservatizmas, komunizmas, fašizmas, social - demokratinė ideologija). Valstybės fenomenas (atsiradimas, raidos tendencijos, modernios ir teisinės valstybės principai).
  Politologija, konspektas(9 puslapiai)
  2005-03-15
 • Politologija (10)

  Politikos supratimas ir aiškinimas. Politika, visuomenės politinis gyvenimas, politinė sistema. Valdžia. Valstybė. Politiniai rėžimai. Demokratiniai ir nedemokratiniai politiniai rėžimai. Konstitucija, konstitucionalizmas ir valstybės valdymo institucijos. Rinkimai. Interesų grupės. Politinės partijos ir partinės sistemos. Politinės ideologijos.
  Politologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-06
 • Politologija (12)

  Šiuolaikinės politikos samprata. Mokslinis politikos supratimas. Politologijos sąvokos samprata. Mokslo apie politiką apibūdinimas. Politikos mokslo objektas ir tyrimo metodai. Politikos mokslo tyrimo metodai. Pagrindinės politikos mokslo funkcijos. Politika ir dorovė. Antika, V. Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mąstytojų idėjos apie valstybę politiką ir valdžios padalijimą. Monarchistines ideologijos atsiradimas. Senovės graikų demokratijos samprata. Demokrito mokymas apie valstybę. Platono idealios valstybės modelis. Aristotelio mokymai. Aristotelio valstybės atsiradimo teorija. Makiavelio požiūris į politiką ir politikos mokslą. Makiavelio požiūris į valstybės ir valymo formas. Makiavelis apie valdymo formas. Š.L. Monteskje apie politinę esmę ir valdymo formas. Š.L. Monteskje apie politinę laisvę. Š.L. Monteskje apie valdžios padalijimą. Monteskje apie valdymo formas. Tomas Džefersonas apie prigimtines teises ir liaudies suverenitetą. Valstybė kaip aukščiausioji visuomenės organizacija. Valstybių atsiradimas. Valstybių kilmės teorijos. Pagrindiniai valstybės sudėtiniai elementai ir požymiai: tauta, valdžia, suverenitetas, teritorija. Valstybės pripažinimas. Valstybių formos. Pagrindinės valstybių funkcijos. Valstybės valdymo sistema. Teisine valstybė ir jos pagrindiniai principai.
  Politologija, konspektas(16 puslapių)
  2006-02-23
 • Politologija (13)

  Politika ir valstybė. Viešieji reikalai ir valdžia. Valstybė. Valdžios legitimumas. Valdžios ir piliečių konfliktai. Demokratija ir diktatūra. Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme. Rinkimai. Rinkimų sistemos. Politinės partijos. Partinės sistemos. Interesų grupės. Pliuralizmas ir korporatyvizmas. Valdžios institucijos. Konstitucija.
  Politologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-27
 • Politologija (17)

  Politikos esmė. Valstybė, jos tipai ir formos. Pilietybė. Pilietybės įgijimo ir netekimo būdai. Valdžios ir piliečių santykiai, konfliktai ir jų formos. Žmogaus ir piliečio teisės. Demokratijos esmė ir jos formos. Diktatūros ir jų formos. Diktatūros ir jų formos. Rinkimai. Rinkimų sistemos: proporcinio atstovavimo ir daugumos atstovavimo (mažoritarinė). Svarbiausios šiuolaikinės politinės doktrinos. Politinės partijos ir partinės sistemos. Politinės partijos Lietuvoje. Konstitucijos esmė ir jos vieta valstybės gyvenime. Lietuvos respublikos seimas, jo rinkimų tvarka ir funkcijos. Respublikos Prezidentas, jo rinkimų tvarka ir funkcijos. Lietuvos respublikos Vyriausybė, jos formavimas ir funkcijos. Svarbiausios tarptautinės organizacijos ir Lietuva. Europos Sąjunga. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos. Kuo skiriasi Europos taryba ir Europos sąjunga? Kuo narystė Europos Sąjungoje naudinga Lietuvai ir jos piliečiams? Ar narystės Europos Sąjungoje reikalavimai atitinka Lietuvos interesus?
  Politologija, konspektas(20 puslapių)
  2006-05-02
 • Politologija (2)

  Politologijos pagrindai - Politika ir valstybė, Valstybė: gyventojai, teritorija, valdžia ir pripažinimas, Valdžios ir piliečių konfliktai, Legitimumas, Demokratija ir diktatūra, Politinės doktrinos, Antikinė politinė filosofija, Viduramžių politinė filosofija, Naujųjų laikų politinė filosofija, Liberalizmas, Konservatizmas, Socializmas, Politinis spektras, Lyginamoji politika: piliečių dalyvavimas, Rinkimai, Rinkimų sistemos, Politinės partijos, Interesų grupės, Pliuralizmas ir korporatyvizmas, Konstitucija, Parlamentas, Parlamentinis valdymas.
  Politologija, konspektas(16 puslapių)
  2004-12-14
 • Politologija (21)

  Bendrieji politologijos klausimai. Termino "politologija" kilmė ir reikšmė. Politikos mokslo objektas. Politinio tyrimo metodai. Politologijos funkcijos. Politika kaip socialinė realybė. Politikos samprata ir funkcijos. Politikos objektas. Politizacija. Politiniai santykiai, interesai, institutai. Politikos subjektai. Politinė Valdžia. Politinės valdžios samprata ir požymiai. Politinės valdžios šaltiniai ir resursai. Politinė valdžia ir valstybinė valdžia. Valdžios legitimumo problema. Demokratija kaip politinės organizacijos forma. Politinės valdžios subjektai. Politinio elito teorijos. Politinio elito tipai. Politinio lyderio samprata. Politinių lyderių tipai. Politinė sistema. Politinės sistemos koncepcijos raida. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos funkcijos. Politinės sistemos tipologija. Politinė sistema ir pilietinė visuomenė. Valstybė kaip politinės sistemos elementas. Teisinė valstybė. Pilietinės visuomenės samprata. Politinės partijos ir partinės sistemos. Politinės partijos samprata. Politinės partijos struktūra. Politinių partijų funkcijos. Pagrindiniai politinių partijų tipai. Partinės sistemos samprata. Partinių sistemų tipai. Interesų grupės. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių tipai. Politinė kultūra. Politinės kultūros samprata. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros tipai. Politine socializacija. Politinis procesas. Politinio proceso samprata. Politinio proceso struktūra.
  Politologija, konspektas(13 puslapių)
  2006-10-04
 • Politologija (22)

  Politologijos mokslo objektas ir teorinės kryptys. Politologijos objektas (ribų nustatymo problema). Moksliškumo problema. Teorinės kryptys. Valdžia ir jos reiškimosi formos. Valdžios sampratos. Valdžios šaltiniai. S. Lukeso valdžios aiškinimas. Vienmatis požiūris. Dvimatis požiūris. Trimatis požiūris. Sisteminė politinio gyvenimo analizė. Pagrindiniai sisteminės politinio gyvenimo analizės teiginiai ir kategorijos. Pagrindinės D. Eastono politinės sistemos kategorijos ir jų reikšmės. Struktūrinė-funcionalistinė politinės sistemos samprata – G. Almondo modelis. Pagrindiniai struktūralistinio sistemos aiškinimo teiginiai. Politinės sistemos posistėmės. Politinės sistemos funkcijos. Sisteminio ir stuktūralistinio politikos aiškinimo reikšmė ir jų taikymo galimybės. Politinių sistemų klasifikavimas ir tipologizacija. Politiniai režimai. Politinio režimo samprata ir klasifikacija. Demokratija ir poliarchija. Poliarchija ir jos skirtumas nuo demokratijos. Poliarchijos susiformavimo sąlygos. Totalitarizmo samprata, pagrindiniai bruožai ir tipai. Autoritarizmo samprata ir tipai. Valstybė ir jos formos. Valstybė ir tauta. Tautinė valstybė. Teisinė valstybė.
  Politologija, konspektas(27 puslapiai)
  2006-10-05
 • Politologija (25)

  Partijos samprata. Partijų klasifikacija pagal tikslus. Partijų klasifikacija pagal veiklos stilių. Partijų funkcijos. Partijų ideologija. Liberalizmas. Konservatizmas. Demokratinis socializmas. Rinkimai. Demokratinių rinkimų bruožai. Rinkimų sistemos. Absentizmas. Konstitucija. Konstitucionalizmo samprata. Nerašytinė konstitucija. Rašytinė konstitucija. Konstitucinė kontrolė. Konstitucinės priežiūros formos. Politika. Politinė sistema. Pilietinė visuomenė. Politinė filosofija. Ideologija. Geopolitika. Tarptautiniai santykiai. Tarptautinė teisė. Viešasis administravimas. Biheviorizmas. Valstybė. Organizacija. Globalizacija. Politikos mokslo samprata. Politikos mokslo metodika. Politinė sistema. Respublikos tipai. Politinis rėžimas. Pliuralizmas. Parlamento struktūra. Parlamento kompetencija. Monarchijos tipai. Nomenklatūra. Nedemokratinis valdymas. Valstybės forma. Valdymo forma. Valdymo stilius. Valdžios suskirstymo teorijos. Vykdomosios valdžios institucijos. Valstybės vadovų teisės ir privilegijos. Valstybės vadovo kompetencija. Vyriausybės struktūra. Vyriausybės kompetencija. Totalitarinis valdymas. Totalitarinio valdymo charakteristika. Teisminės valdžios sistemos. Teisminės valdžios samprata. Teisinės konstitucinės kontrolės formos. Autonomija. Autoritarinis režimas. Autoritarinių rėžimų klasifikacija. Autoritarinių rėžimų bruožai. Administracinių teismų sistema. Biudžetas. Biurokratija. Bendrosios jurisdikcijos teismų sistema. Demokratijos požymiai. Demokratijos principai. Demokratinio politinio rėžimo bruožai. D. Eastono politinio gyvenimo koncepcija. D. Eastono politinės sistemos modelis. Federacinė valstybė. Fašizmas. Frakcija. Idemnitetas. Imunitetas. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Jurisdikcija. Justicija. Kiekybiniai metodai. Kokybiniai metodai. Konfederacija. Komunizmas. Konstitucinė justicija ir kontrolė. Legitimiškumas. Opozicijos. Unitarinė valstybė.
  Politologija, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-16
 • Politologija (26)

  Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) teismų sistema. Federacijos teismų sistema. 1–oji federalinės teismų sistemos pakopa – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Aukščiausiasis teismas. Antroji federalinės teismų sistemos pakopa – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) apeliaciniai teismai. Trečioji federalinės teismų sistemos pakopa – apygardų teismai. Valstijų teismų sistemos. Europos Sąjungos (ES) teisė. Lietuvos teismų sistema.
  Politologija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-01-18
 • Politologija (28)

  Politologija – mokslas apie politiką. Pagrindinės politikos funkcijos. Dabarties politinės sistemos. Politinė valdžia. Demokratija: teorija ir politinė praktika. Dabartinės demokratijos supratimas. Ekonominės, pliuralistinės demokratijos pagrindai. Rinkimai. Politinė sistema. Partijos ir visuomeniniai judėjimai.
  Politologija, konspektas(17 puslapių)
  2007-03-15
 • Politologija (29)

  Politologija – mokslas apie politiką. Pagrindinės politikos funkcijos. Politinė valdžia. Demokratija: teorija ir politinė praktika. Rinkimai. Politinė sistema. Partijos ir visuomeniniai judėjimai.
  Politologija, konspektas(20 puslapių)
  2007-04-03
 • Politologija (3)

  Politikos samprata. Kas yra politika? Politikos tyrinėjimo istorija. Svarbiausios politinės institucijos. Parlamentas. Parlamento kilimas. Parlamentų struktūra. Dviejų parlamento rūmų priežastys. Aukštesniųjų parlamento rūmų sudarymo tvarka. Parlamento struktūra ir jo darbo organizavimas. Parlamento funkcijos. Vyriausybė. Vyriausybės reikšmė, struktūra ir funkcija. Vyriausybės vadovas. Prezidentas. Istorija ir prezidento institucijos paplitimas. Prezidento galios skirtumai. Prezidentų rinkimo tvarka. Konstitucionalizmas.
  Politologija, konspektas(28 puslapiai)
  2005-05-01
 • Politologija (31)

  Politika kaip procesas susideda iš. Politikos funkcijos. 2 politikos paradigmos. Politologijos objekto problema. Lyginamoji politologija. Markso visuomenės raidos. Politinių sistemų teorijos. Politikos mokslų sistema. Keturi tranzitologijos etapai. Demokratija. 2 klasikiniai demokratijos modeliai. Ž.Ž.Ruso klasikinė demokratijos teorija. J.Šumpeteris: empirinė demokratijos teorija. Poliarchija. Režimai pagal konstitucinę valdžių sąrangą. Konstitucinio režimo Lietuvoje pobūdis. Pusiau prezidentinio režimo tipai Lietuvos praktikoje. Partijų funkcijos. Politinės doktrinos. Socializmas. Šiuolaikinė socialdemokratija ir jos esmė. Naujoji kairė. Liberalizmas. Konservatizmas. Valdžia. Trys pagrindiniai valdžios modeliai. Sąlygos, kurios būtinos susidaryti valdžios santykiui (pagal M. Weberį). Politinės valdžios subjektai. Valdžios funkcijos. Valdžios raidos etapai. Valdžios formos. Valdžios resursai. Tradiciniai resursai (N. Makiavelis). Šiuolaikinė valdžios resursų klasifikacija. Valdžios rūšys pagal resursų vyravimą jos arsenale. Politinės valdžios savitumai. Autoritetas ir legitimumas. Legitimumo tipai. Valdžios autoriteto įgijimo būdai. Legitimumo lygiai. Valstybė. Valstybės požymiai. Valstybės kilmės teorijos. Aristotelio valstybės teorija. Polibijus. Organinė valstybės teorija. Prievartos teorijos. Tomas Akvinietis. Liudvikas Gumplovičius. Marksistinė teorija. Visuomeninės sutarties teorija. Valstybės raidos etapai Europoje. Tautinė valstybė. Valstybės funkcijos (funkcija – darymas, vykdymas). Valstybės formos. Modernieji režimai. Totalitarizmas. Autoritarizmas. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją (tranzitologija). Demokratija (labiausiai ginčijama sistema).
  Politologija, konspektas(27 puslapiai)
  2007-10-14
 • Politologija (32)

  Interesų grupės. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių efektyvumas. Ekonominės interesų grupės. Neekonominės interesų grupės. Politinė kultūra. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros elementai. Politinės kultūros tipai. Politinės kultūros funkcijos. Politinė sąmonė. Politinės sąmonės struktūros lygiai. Politinės sąmonės tipai. Viešoji politika. Viešosios politikos reiškimosi formos. Politikos prioritetai. Politinis procesas. Viešosios politikos teoriniai modeliai. Sprendimų priėmimas. Sprendimo priėmimo fazė. Biurokratijos samprata. Biurokratijos tipai. Biurokratijos bruožai. Biurokratijos kontrolės formos. Ekonomika. Ekonominių sistemų tikslai. Ekonominė politika. Ekonominės politikos priemonės. Ekonominių sistemų grupės. Rinkos ekonomika. Tradicinė pereinamoji ekonomika. Naujoji pereinamoji ekonomika. Rinkos ekonomikos trūkumai. Valstybės ekonominės veiklos formos ir funkcijos. Tarptautinių santykių samprata. Tarptautinių santykių požiūriai. Naujųjų amžių TS istorijos skirstymas. Užsienio politika. Užsienio politikos įgyvendinimo metodai. Užsienio politikos procesas. Nacionaliniai interesai. Strateginis sprendimas.
  Politologija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-11-03
 • Politologija (33)

  Politika kaip procesas. Politikos funkcijos. Politikos paradigmos. Politologijos objekto problema. Lyginamoji politologija. Biheviorizmas. Politinių sistemų teorijos. Politikos mokslų sistema. Keturi tranzitologijos etapai. Demokratija. 2 klasikiniai demokratijos modeliai. Ž.Ž. Ruso klasikinė demokratijos teorija. J. Šumpeteris: empirinė demokratijos teorija. Poliarchija. Režimai pagal konstitucinę valdžių sąrangą. Konstitucinio režimo Lietuvoje pobūdis. Pusiau prezidentinio režimo tipai Lietuvos praktikoje. Sisteminiai partijų bruožai. Partijų funkcijos. Politinės doktrinos. Socializmas. Šiuolaikinė socialdemokratija ir jos esmė. Naujoji kairė. Liberalizmas. Konservatizmas. Valdžia. Valdžios samprata. Trys pagrindiniai valdžios modeliai. Sąlygos, kurios būtinos susidaryti valdžios santykiui (pagal M. Weberį). Tradiciniai resursai (N. Makiavelis). Šiuolaikinė valdžios resursų klasifikacija. Valdžios rūšys pagal resursų vyravimą jos arsenale. Politinės valdžios savitumai. Autoritetas ir legitimumas. Legitimumo tipai. Valdžios autoriteto įgijimo būdai. Legitimumo lygiai. Valstybė. Etatistinė ir antietatistinė valstybės aiškinimo tradicija. Valstybės samprata. Valstybės požymiai. Valstybės kilmės teorijos. Organinė valstybės teorija (H. Spenseris). Visuomenės dėsniai. Prievartos teorijos. Marksistinė teorija. Klasių kova, žmonės – gamybos priemonės. Visuomeninės sutarties teorija. Valstybės raidos etapai Europoje. Tautinė valstybė. Valstybės funkcijos (funkcija – darymas, vykdymas). Valstybės formos. Modernieji režimai. Totalitarizmas. Auroritarizmas. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją (tranzitologija). Demokratija (labiausiai ginčijama sistema).
  Politologija, konspektas(27 puslapiai)
  2007-12-19
 • Politologija (38)

  Politikos sąvoka. Politikos mokslas kitų socialinių mokslų sistemoje. Politikos mokslo raida ir teorinės kryptys. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Disciplinos institucionalizacija. Dabartinė politikos mokslo būklė. Politikos mokslo struktūra. Šiuolaikiniai politiniai režimai: demokratija, autoritarizmas, totalitarizmas. Pagrindiniai demokratijos modeliai ir teorijos. Modernioji demokratijos prigimtis ir jos aiškinimo problemos. Siekiant atskirti demokratiją nuo nedemokratinių sistemų, yra sutariama dėl trijų esminių elementų. Paini yra demokratijos teorijų klasifikacija. Empirinės demokratijos teorijos. Josepho A. Schumpeterio empirinė demokratijos teorija. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją. Totalitarizmas ir jo bruožai. Liberalizmo principai. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Liberalizmo elementai. Asmens laisvė. Protas. Lygybė. Tolerancija. Visuomeninis susitarimas, konsensusas. Konstitucionalizmas. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Konservatizmas. Naujoji dešinė. Krikščioniškoji demokratija. Nacionalizmas. Konservatizmo elementai. Pragmatizmas. Žmogaus netobulumas. Valstybė, visuomenė. Hierarchija. Valdžia ir autoritetas. Nuosavybė. Paternalistinis konservatizmas. Naujoji dešinė. Neoliberalizmas. Neokonservatizmas. Socializmas. Socialdemokratija. Trečiasis kelias. Socializmo elementai. Marksizmo elementai. Komunizmas. Socialdemokratija. Trečiasis kelias. Konstitucija šiuolaikinėje visuomenėje: politologinis aspektas. Konstitucionalizmas ir demokratija. Parlamentas ir vykdomoji valdžia. Biurokratijos teorijos. Biurokratijos funkcijos ir kontrolė. Konstitucionalizmas. Konstitucijų raida ir rūšys. Teisinė-funkcinė politinių režimų tipologija. Parlamento struktūra ir funkcijos. R.A. Dahlis skiria keturis opozicijos tipus. Vykdomoji valdžia. Kolegialus vyriausybės tipas. Biurokratija ir Max Weber idealusis modelis. Biurokratijos bruožai šiuolaikinėje visuomenėje. Biurokratijos rekrutavimas. Biurokratijos kontrolės formos. Visuomenės struktūra ir šiuolaikinių partijų susiformavimas. Partinių sistemų klasifikacija. Partijų šeimos. Kairės-dešinės samprata. Koalicijų formavimas. Partijų genezės modeliai. Partijų tyrimo parametrai ir klasifikacija. Partinės sistemos ir jų tipologija.
  Politologija, konspektas(33 puslapiai)
  2008-12-24
 • Politologija (39)

  Kas sudaro politinę sistemą? Jos funkcijos. S. Huntingtono 3 demokratijos bangos XIX amžiaus pradžia - XX amžiaus pabaiga (19 amžiaus pradžia – 20 amžiaus pabaiga). Demokratijos sampratos. Minimalios ir konsoliduotos demokratijos kriterijai. Šalies demokratizaciją lemiantys faktoriai. Politinė kultūra, jos rūšys. Sovietinis palikimas Lietuvos politinei kultūrai. Kas būdinga dabartinei? Bendri bruožai. Interesų grupės, jų funkcijos. Interesų grupių veiklos ypatumai ir lobistinės veiklos perspektyvos. Bendros interesų grupių ir valstybės sąveikos ypatybės. Rinkimų sistemos, jų bruožai. Rinkimų sistemos poveikis partijų skaičiui. Parlamentas ir vyriausybės sudarymas bei kontrolė. Vykdomoji valdžia ir parlamentas. Rinkimų sistema ir pusiau prezidentinis režimas. A. Gelner. B. Anderson. Šumpeteris. Kodėl pagal Šumpeterį neegzistuoja bendrasis gėris ir bendroji tautos valia? Kodėl rinkėjas nėra racionalus? Dėl ko išlieka klasikinė doktrina? Šumpeterio demokratinės doktrinos punktai.
  Politologija, konspektas(9 puslapiai)
  2009-01-26
Puslapyje rodyti po