Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • MS-DOS

  MS-DOS operacinė sistema. Direktorijų failų peržiūra. Failų tvarkymas. Diskų formatavimas. Valdantys klavišai. Duomenų nukreipimas, filtrai. Komandiniai failai. Komandinio failo valdančios struktūros. Pradinis sistemos parengimas. Operacinės sistemos konfigūravimas. Ištrintų duomenų atstatymas. Antivirusinės programos.
  Programos, konspektas(18 puslapių)
  2006-01-03
 • Muitai

  Tarptautinės prekybos politika: tarptautinės prekybos reguliavimas tarifų metodu. Ekonominis muitų vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Muitų įtaka mažos šalies ekonomikai. Muitų įtaka didelės valstybės ekonomikai. Importo apmokestinimas muitų tarifais. Vartotojų gerovė. Importo tarifai ir vartotojų interesai. Muitų tarifai – Valstybės pajamos. Grynasis muitų tarifų efektas. Optimalus tarifas. Eksporto tarifas. Muitų sąjunga. Muitų taikymo vertinimas. Teigiamos pasekmės. Neigiamos pasekmės.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(16 puslapių)
  2007-02-23
 • Muitinės teisė

  Muitinės teisė sąvoka, reguliavimo dalykas, metodas ir struktūra. Europos Bendrijos (EB) muitų teisė, jos pagrindiniai bruožai. Europos Bendrijos (EB) muitų teisės aktų sistema bei jų taikymo sritys. Muitinės teisės šaltiniai. Mokesčių samprata ir jų rūšys. ES teritorijoje taikomi muitai. Europos Parlamento (EP) ir tarybos reglamentas Nr. 450/2008, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas muitinės kodeksas). Jo priėmimo priežastys ir svarba kuriant elektroninę muitinę. Prekių klasifikavimo ir Kombinuotosios prekių nomenklatūros sampratos ir reikšmė. Lietuvių Respublika (LR) muitų teritorijos samprata. Muitinės teisė subjektai. Muitinės pareigūno samprata. Muitinės pareigūnų įgaliojimai, teisės ir pareigos. Lietuvių Respublika (LR) muitinės paskirtis ir prioritetinės veiklos sritys. Intrastato ir ekstrastato samprata, tikslai. Institucijos atliekančios šių duomenų rinkimo ir kaupimo funkcijas. Prekės, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises. Suklastotų prekių keliamas pavojus. Rizikos faktoriai ir profiliai. Tarifinės prekybos reguliavimo priemonės. Tarnyba LR (Lietuvos Respublika) muitinėje. Netarifinės prekybos reguliavimo priemonės. Muitinės organų ikiteisminio tyrimo įstaigos, jų teisinis statutas. Atsakomybė už muitinės įstatymų pažeidimus. Mokesčių administravimo samprata, juos administruojančios institucijos ir jų kompetencija. Draudimai muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnų kvalifikacinės kategorijos ir pareiginiai laipsniai. Ką apima pagrindinės muitinės veiklos pasikeitimų nuostatos? Pokyčiai muitiės veikloje Lietuvai tapus ES (Europos Sąjungos) nare. Pagrindinės naujovės, numatytos modernizuotame. Bendrijos muitinės kodekse. Šiuolaikinių muitinės ir kitų prekes tikrinančių institucijų darbo organizavimo metodų – "vieno langelio", "vieno sustojimo", ir centralizuoto muitinio įforminimo principų įgyvendinimas. Muitinio režimo sąvoka. Prekių gabenimo per sieną teisiniai pagrindai (muitiniai režimai). Deklarantas, jo teisės ir pareigos. Muitų sąjunga ir jos raidos strategija. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai: kontrabanda, neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš LR (Lietuvos Respublika). Administraciniai teisės pažeidimai, susiję su muitinės tvarkos ir muitinės taisyklių pažeidimais. Prekių įvežimas į Lietuvių Respublikos (LR) muitų teritoriją ir veiksmai su jomis iki muitinės sankcionuotų veiksmų įforminimo. Tarptautiniai muitinės teisės subjektai (PPO, PMO). Muitinės vaidmuo kovoje su nusikalstama veikla. Tarptautinės sankcijos – embargas. Tarnybinio nusižengimo ir piktnaudžiavimo tarnyba samprata. Muitinės pareigūnų atsakomybė. Tarnybinės nuobaudos, jų skyrimo principai, galiojimas ir apskundimas. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, jo surašymo teisiniai pagrindai. Muitinės pareigūnų darbo užmokestis. Muitinės pareigūno atleidimas iš pareigų. Muitinio tikrinimo samprata. Muitinio tikrinimo objektai. Integruotų muitinio tikrinimo procedūrų įgyvendinimo svarba kuriant elektroninę muitinę. Veiksniai, kuriais remiamasi taikant importo ir eksporto muitus bei kitus muitinės administruojamus mokesčius. (EB muitų tarifas ir tarifinis prekių klasifikavimas, prekių kilmė, prekių muitinis įvertinimas). Muitinės taisyklių pažeidimo bylų teisenos užtikrinimas: (administracinis sulaikymas, asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas, daiktų ir dokumentų paėmimas, priverstinis transporto priemonės sulaikymas). Muitinės postai ir specialiųjų muitinės įstaigų teritoriniai padaliniai. Muitinės mobiliosios grupės. Europos Sąjungos (ES) reglamentai, direktyvos, Teisingumo Teismo praktika. Muitinės departamentas, jo funkcijos ir teisės. Laisvas prekių judėjimas. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Muitinės procedūros ir jų įforminimas. Supaprastintos procedūros. Europos Sąjungos (ES) muitinės kodekso taikymo sritis. Lietuvių Respublikos (LR) Muitinės įstatymo paskirtis ir taikymas. Muitinė, jos struktūra, uždaviniai ir funkcijos. Muitinės kontrolė pasienyje ir šalių viduje. Muitinės vaidmuo užtikrinant intelektinės nuosavybės apsaugą importuojant ir eksportuojant prekes. Muitinės kontrolė užtikrinant nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių apsaugą.
  Teisė, konspektas
  2010-01-20
 • Muitų administravimas

  Muitinės, jų struktūra, uždaviniai ir funkcijos. Prekių įvežimas į muitų teritoriją. Prekių deklaravimas, būdai tvarka, naudojamos formos. Asmenys, turintys teisę pateikti prekes muitinės įstaigai. Muitinės administruojami mokesčiai. Mokesčių mokėjimo muitinėje tvarka. Prekių klasifikavimo pagrindai. Europos bendrijos bendrasis muitų tarifas ir jo struktūra. Muitinės procedūra – prekių išleidimas į laisvą apyvartą. Muitinės procedūra – negrąžinamas eksportas. Europos sąjungos tranzito sistema. Garantija, užtikrinanti skolos muitinei sumokėjimą. Muitinės sandėliai. Muitinės procedūra – laikinasis įvežimas. Muitinės procedūra – laikinas įvežimas perdirbti. Muitinės procedūra – laikinasis išvežimas perdirbti.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-23
 • Multikultūrinė komunikacija ir vadyba

  Komunikacijos samprata. Stereotipai. Kultūrinis šokas. Kultūrinio šoko stadijos. Vertybės supratimas. Vertybės savybės. Vertybės gyvavimo ciklas. Vertybės regimos raiškos elementai. Vienaplanė kultūra. Daugiaplanė kultūra. Santūri kultūra. Vienplanis laikas. Daugiaplanis laikas. Ciklinis laikas.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-16
 • Multivibratorius (2)

  Multivibratoriaus veikimo principas. Principinė schema. Montažinė schema. Išmatuotų įtampų oscilogramos. Skaičiavimai. Principinė schema. Montažinė schema. Išmatuotų įtampų oscilogramos. Skaičiavimai. Išvados.
  Fizika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-11
 • Mūsų laikų ideologijos

  Konservatizmas. Konservatizmo ideologija. Nacionalizmas. Fašizmas. Autoritarizmas. Liberalizmo idėjos. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Išvados. Katalikiškosios socialinės idėjos. Iki Vatikano antrojo susirinkimo. Jono XXIII pontifikatas. Pauliaus VI pontifikatas. Išvados. Kairiųjų socialistų idėjos. Ginčas dėl socializmo iki 1919 metų. Socialdemokratų idėjos. Komunistų idėjos.
  Politologija, konspektas(18 puslapių)
  2006-04-26
 • Muzika (2)

  Ikikriščioniškoji muzika. Viduramžių muzika. I tūkstantmečio muzika. Daugiabalsės muzikos atsiradimas. Pasaulietinė viduramžių muzika. Renesansas. Renesanso epochos muzika. Opera. Barokas. Kremonos meistrai. Concerto grosso (Didysis koncertas). Instrumentinis koncertas. Žymiausieji baroko epochos kompozitoriai. Italija. Antonio Vivaldi (Antonijus Vivaldis). Tomaso Albinoni (Tomazo Albinonis). Anglija. Henry Purcell (Henris Perselis). Opera "Didonė ir Enėjas". Prancūzija. Vokietija Georg Friedrich Händel (Georgas Fridrichas Hendelis). Orkestriniai Hendelio kūriniai. Johann Sebastian Bach (Johanas Sebastijanas Bachas). Bachas - atlikėjas. Bachas kompozitorius. Vargoninė kūryba. Klavyrinė kūryba. Siuitos. "Gerai temperuotas klavyras". Orkestrinė kūryba. Brandenburgo koncertai. Kūriniai smuikui. II partita smuikui d – moll. Vokalinė – instrumentinė kūryba. Pasijos. Mišios h – moll. Klasicizmas. Jozefas Haidnas. Sonatiniai – cikliniai kūriniai. Klasikinė simfonija. Haidno simfonijos. Simfonija nr. 45 fis – moll "Atsisveikinimo". Oratorijos. Oratorija "Pasaulio sutvėrimas". Oratorija "Metų laikai". Volfgang Amadeus Mozart (Volfgangas Amadėjus Mocartas). Opera "Užburtoji fleita". Requiem (Rekviem). Liudvig Van Beethoven (Liudvigas Van Bethovenas). Bethoveno simfonijos. III – ji "Herojinė" simfonija (1804 m.). V simfonija c – moll "Likimo" (1808 m.). IX simfonija d – moll "Džiaugsmo" (1824 m.). Fortepijoninė kūryba. Sonata nr. 8 c – moll "Patetinė" (1798 m.). "Mėnesienos" sonata. Svarbiausieji kūriniai.
  Muzika, konspektas(44 puslapiai)
  2006-03-07
 • Muzikinio ugdymo metodika

  Muzikinio ugdymo tikslas, uždaviniai bendrojo lavinimo mokyklose. Muzikinio ugdymo turinio charakteristika (muzikos vadovėlių pradinėms klasėms analizė). Muzika kitų mokomųjų dalykų tarpe integruoto mokymo sąlygomis. Pradinių klasių mokinių muzikinių gebėjimų struktūra ir ypatumai. Muzikinių gabumų problema organizuojant vaikų muzikinę veiklą. Muzikos pamoka, jos specifiškumas, tipai, struktūra(muzikinės veiklos rūšių įvairovė), atsižvelgiant į ugdytinių amžiaus psichofizinius ypatumus. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų balso fiziologija ir higiena. Dainavimo įgūdžių ir dermės pajautimo lavinimas. Muzikos ritmo pajautimo lavinimas. Emocinio jautrumo muzikai ugdymo veiksniai ir galimybės. Įvairių muzikinės veiklos rūšių panaudojimo ir derinimo galimybės muzikos pamokoje. Mokymo priemonių įvairovė, jų panaudojimas muzikos pamokoje. Mokinių muzikos suvokimo galimybių plėtotė. Mokinių muzikos žinių įsisavinimo ir muzikos rašto skaitymo įgūdžių lavinimo ypatumai pradinėse klasėse. Mokinių muzikos žinių įsisavinimo ir muzikos rašto skaitymo įgūdžių lavinimo ypatumai pradinėse klasėse. Mokytojo asmenybė, jo vaidmuo pradinių klasių mokinių muzikiniame gyvenime. Popamokinė muzikinė veikla. Bendravimas su tėvais - vaikų muzikinio auklėjimo partneriais.
  Pedagogika, konspektas(11 puslapių)
  2005-09-28
 • Muzikos analizė

  Muzikos žanrai. Muzikos elementai. Ritmas. Metras. Tonacijos ir jų kaita. Dermė ir kiti garsų derinimo būdai. Dinamika. Skambesio spalva. Atlikimo būdai (artikuliacija). Tempas. Melodija. Harmonija. Skambesys. Faktūra. Kintamieji ir pastovieji muzikos elementai. Muzikinės minties vystymo būdai. Kartojimas. Varijavimas. Perdirbimas. Tęsimas. Sugretinimas. Sugrąžinimas. Darinių ilgio santykiai. Muzikos formos darinių rūšys. Formos dalumas. Dezūra ir santapa. Motyvas ir submotyvas. Frazė. Sakinys. Periodas. Tema.
  Muzika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-31
 • Muzikos instrumentai

  Lietuvių liaudies instrumentai. Styginiai instrumentai. Styginių rūšys. Pučiamieji instrumentai. Variniai pučiamieji. Mediniai pučiamieji.
  Muzikos instrumentai, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-12
 • Muzikos instrumentai (2)

  Senieji muzikos instrumentai. Klausos organai. Muzikinis garsas. Vargonai. Fortepijonas. Mušamųjų instrumentų grupė. Variniai pučiamieji instrumentai. Trombonas. Tūba. Trimtas. Valtorna. Mediniai pučiamieji instrumentai. Fagotas. Saksofonas. Fleita. Obojus. Klarnetas. Gnaibomieji muzikos instrumentai. Gitara. Arfa. Simfoninis orkestras. Styginiai instrumentai. Smuikas. Altas. Violončelė. Kontrabosas.
  Muzikos instrumentai, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-08
 • Muzikos istorija

  Muzikos stiliaus samprata. Antikos muzikos apžvalga. Ankstyvųjų viduramžių muzikos raida: grigališkojo choralo ištakos, pavidalas, giedojimo būdai ir irimas. Pirmieji daugiabalsės bažnytinės muzikos žanrai, mokyklos, kūrėjai. Ars Nova Prancūzijoje ir Italijoje. Renesanso epochos raida. Nyderlandų ir Italijos polifoninės mokyklos. Madrigalas. Operos atsiradimas ir jos raida XVII amžiuje (17 amžiuje). Baroko muzikos stiliaus apibūdinimas. Italijos XVII amžiaus (17 amžiaus) smuiko mokyklos – Bolonijos ir Venecijos. Antonio Vivaldi (1678-1741). Hendelio kūrybos apžvalga.
  Muzika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-20
 • Muzikos terapija

  Muzikos terapijos istorija. Muzikos poveikis augalams. Muzikos terapijos samprata, tikslas, uždaviniai, metodai. Muzikos klausymas. Ergotropinė muzika/aktyvinanti muzika ir raminanti muzika. Grojimas instrumentais, muzikavimas. Muzikavimas. Improvizavimas. Prenatalinio muzikinio ugdymo istorines ištakos. Kūdikių nuo gimimo iki vienerių metu muzikos ugdymas. Kūdikio smegenų vystymasis. Muzika neišnešiotiems kūdikiams.
  Muzika, konspektas(14 puslapių)
  2008-11-07
 • N. Pakyn "The seventy architectural wonders of our world"

  Neil Pakyn sudarytos knygos "The seventy architectural wonders of our world" santrauka (anglų kalba).
  Architektūra ir dizainas, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-20
 • Nacionalinė bibliografija. Lietuvių bibliografija

  Nacionalinės bibliografijos šaltiniai 1796 – 1864 metais. Bibliografijos visetai. Kajetonas Rokas Nezabitauskis. Piotras Kepenas. Laurynas Ivinskis. Lietuviški spaudiniai Vilniaus lenkų bibliografų darbuose. Nacionalinės bibliografijos šaltiniai 1865–1917 metais. Bibliografijos visetai. Jonas Karlovičius. Darbai pasirodę Lietuvoje. Jonas Žilius Žilinskas. Vaclovo Biržiškos "Lietuvių bibliografija". Referatinė bibliografija XX amžiaus antroje pusėje. Repertuarinės bibliografijos modelis. Janonio rodyklės struktūros variantas. Esama bibliografinės rodyklės struktūra. Repertuarinės bibliografinės rodyklės apimties prognozės. Lietuvių bibliografija. Privalomasis egzempliorius. Istorija privalomo egzemplioriaus (PE). Privalomo egzemplioriaus (PE) gavėjai. Šiuolaikinės bibliotekininkystės tendencijos. Lietuvių spaudos einamoji bibliografija XIX amžiuje – 1917 metais. Einamoji valstybinė bibliografija tarpukario Lietuvoje 1918-1940. Einamoji valstybinė bibliografija Lietuvoje nuo 1940 metų iki dabar.
  Bibliotekininkystė, konspektas(30 puslapių)
  2010-01-26
 • Nacionalinė kokybės programa. Kokybės vadybos metodų tobulinimas

  Kokybės skatinimas ir priemonių kokybės gerinimui įgyvendinimas. Kokybės vadybos metodų tobulinimas ir propagavimas. Kokybės infrastruktūros vystymas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Valdymo struktūros koordinavimas.
  Kokybės vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-05-23
 • Nacionalinės sąskaitos

  Nacionalinės sąskaitos. Sudaromos šios sąskaitos. NS naudojami rodikliai. Aktyvai arba turtas. Nacionalinės sąskaitos sudaromos. Instituciniai vienetai. Ūkiniai vienetai. Sąskaitos. Bendrojo vidaus produkto - pridėtinės vertės vertinimas.
  Finansai, konspektas(15 puslapių)
  2007-01-31
 • Nafta (19)

  Nafta. Naftos sudėtis. Naftos chemijos pramonė. Perdirbimo būdai. Pagrindinės naftos frakcijos. Krekingas. Terminis krekingas. Katalizinis krekingas. Riformingas. Pirolizė. Sintetinio kaučiuko gavimas. Tolueno gavimas. Polipropileno gavimas. Naftos produkcija. Nafta mūsų gyvenime. Nafta Lietuvoje.
  Chemija, konspektas(7 puslapiai)
  2012-03-07
 • Naminių gyvulių vidaus ligos

  Kvėpavimo organų ligos. Viršutinių kvėpavimo takų ligos. Kraujavimas iš nosies (Rhinorrhagia). Nosies gleivinės uždegimas (Rhinitis). Sinusitai (Highmoritis et Frontitis). Oro maišų uždegimas (Catarrhus sacci aerophori). Gerklų uždegimas (Laryngitis). Gerklų edema (Oedema laryngis). Trachėjos uždegimas (Traheitis). Bronchitas (Bronchitis). Ūminis bronchitas (Bronchitis catarrhalis acuta). Plaučių hiperemija ir edema (Hyperaemia et oedema pulmonum). Plaučių uždegimas (Pneumonia). Krupinis plaučių uždegimas (Pneumonia crouposa). Katarinė pneumonija (Pneumonia catarrhalis). Bronchopneumonija (Bronchopneumonia). Aspiracinė pneumonija (Pneumonia aspirationis). Metastazinė pneumonija (Pneumonia metastatica). Atelektazinė pneumonija (Pneumonia atelectatica). Hipostazinė pneumonija (Pneumonia hypostatica). Plaučių gangrena (Gangraena pulmonum). Pleuritas (Pleuritis). Pneumothorax. Krūtinės vandenė (Hydrothorax). Alveolinė plaučių emfizema (Emphysema pulmonum alveolare). Intersticinė plaučių emfizema (Emphysema pulmonum interstitiale).
  Veterinarija, konspektas(19 puslapių)
  2008-01-08
Puslapyje rodyti po