Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Moliuskai (8)

  Kilmė ir evoliucija. Kriauklė ir mantija. Judėjimas ir gyvenimo būdas. Mityba. Virškinimo sistema. Kraujotakos sistema. Nervų sistema. Jutimo organai. Šalinimo sistema. Lytinė sistema. Vystymasis. Dvigeldžiai. Kriauklė, mantija ir koja. Dvigeldžių mitybos evoliucija. Virškinimas. Dvigeldžių adaptacijos. Komensalai ir parazitai. Kraujo apytaka ir kvėpavimas. Šalinimas. Nervų sistema ir jutimo organai. Dauginimasis. Vystymasis. Augimas ir gyvenimo trukmė. Kriauklė. Judėjimas. Dujų apykaita. Mityba. Šalinimas. Kraujotakos sistema. Dauginimasis. Vystymasis.
  Zoologija, konspektas(20 puslapių)
  2006-05-21
 • Monetarinė politika (11)

  Monetarinė politika ir centriniai bankai. Centrinių bankų atsiradimas ir vaidmuo. Bankų raida Lietuvoje. Lietuvos bankas 1922-1940 m. Lietuvos bankas 1990-1994 metais. Centrinių bankų tikslai. Centrinio banko funkcijos. Kiti centrinio banko veiklos aspektai. Pagrindiniai monetarinės politikos tikslai. Stabilios kainos. Didelis užimtumas. Ekonomikos augimas. Tinkamas valiutos kursas. Konfliktai tarp pagrindinių tikslų. Kiti pavojai ir jų vengimo tikslingumas. Monetarinės politikos tikslus įgyvendinantys uždaviniai. Monetarinės politikos funkcionavimą užtikrinantys uždaviniai. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijų kilmė. Atviros rinkos operacijos (ARO), kaip monetarinės politikos priemonė. Atpirkimo (repo) sandoriai. Atviros rinkos operacijos (ARO) įtaka šalies pinigų rinkos palūkanų normai. Atviros rinkos operacijos (ARO) plėtros kriterijai. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Privalomųjų atsargų funkcijos. Pinigų kiekio reguliavimo funkcija. Centrinio banko išteklių paklausos funkcija. Likvidumo atsargos funkcija. Trumpalaikių palūkanų stabilizavimo priemonė. Centrinio banko pajamų šaltinio funkcija. Pagrindiniai privalomųjų atsargų (PA) aspektai. Nuolatinės skolinimo(si) galimybės. Diskonto norma JAV (Jungtinėse Amerikos Valstijose). Nuolatinio skolinimo(si) priemonės ECB (Europos Centriniam Banke). Nuolatinio skolinimo(si) priemonės Lietuvos Banke (LB). Valiutų valdyba. Valiutų valdybos istorija. Kas yra valiutų valdyba? Valiutų valdybos modelio charakteristikos. Valiutų valdybos ir centrinio banko skirtumai. Centrinio banko reorganizavimas į valiutų valdybą. Valiutų valdybos modelio privalumai. Valiutų valdybos trūkumai. Valiutų valdyba Lietuvoje. Valiutų valdybos modelio pasirinkimo priežastys. Valiutų valdybos įvedimo pasekmės. "UŽ" ir "PRIEŠ" valiutų valdybą. Valiutų valdybos ateitis. Valiutų valdybos vaidmuo besivystančiose šalyse. Europos centrinis bankas (ECB). Centrinis Europos bankas ir jo steigimo istorija Centrinio Europos banko struktūra. Centrinio Europos banko tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Pagrindiniai Centrinio Europos banko veiklos principai. Europos Centrinis Bankas (ECB) Europos Sąjungos (ES) kontekste. Centrinio Europos banko vykdoma monetarinė politika. Monetarinės Centrinio Europos banko politikos parinkimo kriterijai. Monetarinės Centrinio Europos banko politikos tikslas — kainų stabilumas. Kertiniai monetarinės Centrinio Europos banko politikos akmenys. ECB (Europos Centrinio Banko) veiklos apibendrinimas.
  Finansai, konspektas(49 puslapiai)
  2009-02-20
 • Monetarinė politika (3)

  Valiutų valdybos modelis Lietuvoje. Kodėl pasirinkta valiutų valdyba? Kitos priežastys. Valiutų valdybos modelio (VVM) problemos-trūkumai. Valiutų valdybos modelio (VVM) privalumai. Problemos integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) susiduria su sunkumais. Privalumai stojant į ekonominę ir pinigų sąjunga (EPS). Lietuvos santykis su ekonomine ir pinigų sąjunga (EPS). Privalumai. Trūkumai. Europos centrinis bankas (ECB). ECB struktūra. Uždaviniai (funkcijos). Europos centrinio banko (ECB) veiklos principai. Europos centrinio banko (ECB) monetarinė politika. Institucinis Europos centrinio banko (ECB) neatitikimas. Federalinių rezervų fondai (FRS) struktūra. Federalinių rezervų (FR) bankai. Federalinių rezervų (FR) banko pagrindiniai šaltiniai. Federalinių rezervų (FR) bankų pagrindinės funkcijos. Valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas. Išorinis poveikis. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) monetarinė politika.
  Finansai, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-30
 • Monopolinės konkurencijos rinka ir jos ekonominis efektyvumas

  Monopolinė konkurencija. Naujų firmų įėjimas į rinka. Trumpoji pusiausvyra. Ilgoji pusiausvyra. Išvada. Žodynas.
  Makroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-30
 • Moralė ir etika (2)

  Moralė ir etika. Etikos objektas, problematika, tyrimo bodai, svarbiausios distinkcijos. Etiška, neetiška, moralu, amoralu. Moralu, amoralu, immoralu, nemoralu. Moralė ir teisė. Teisės, laisvės, pareigos ir moralinis minimalizmas. Teisių diskurso reikšmė ir vaidmuo. Prigimtinės ar žmogaus teisės. Teisių ir pareigų atitikimas. Koreliatyvumo tezė. Teisės ir motyvai. Moralė ir teisingumas. "Teisingumo" sąvokos reikšmė moralės diskurse. Distribucinis teisingumas. Teisingumo principai. Formalus teisingumo principas. Materialūs teisingumo principai. Roberto Nozicko teorijos bendriausius bruožus ir libertarinės teorijos kritiką-savarankiškai. Egalitarinis liberalizmas. Teisingumo paskirstymas utilitarizmo ir deontologinių etikos teorijų požiūriu. J. Ravvlso teisingumo koncepcija. Deontologinė ir utilitarinė etika.
  Etika, konspektas(12 puslapių)
  2006-05-16
 • Moralinė teologija

  Kas yra moraline teologija? Krikščioniškos etikos pagrindai ir Senojo Testamento mokymas. Apvaizdos numatytas Izraelio Sandoros vaidmuo. Pagrindinis Izraelio atsakas Sandoros Dievui. Bendruomeniškumo jausmas kaip lemiamas veiksnys izraelitų santykiuose su artimaisiais. Senojo Testamento etikos ypatybės ir ribotumas ir moralės skiriamieji bruožai. Jėzaus ir ankstyvosios Bažnyčios moralinis mokymas. Pagrindiniai NT moraliniai motyvai. Moralės prigimtis ir jos galutinis tikslas. Žemiškoji laimė ir gerovė kaip galutinis tikslas: eudemonizmas, utilitarizmas. Savęs tobulinimas ir žemiškos pažangos etika. Moralinės vertybės realizacija dėl jos pačios. Kanto etika ir vertybių etika. Dievo garbė ir karalystė kaip galutinis tikslas: teonominė etika. Išsigelbėjimas ir moralinis reikalavimas. Moralinio reikalavimo kategorinis pobūdis. Klusnumo Šventosios Dvasios vadovavimui esminis vaidmuo. Moralinis įstatymas. Dievo įstatymas Šventajame. Rašte. Prigimtinis moralinis įstatymas. Prigimtinio įstatymo ypatybės. Prigimtinio įstatymo egzistavimas ir galutinis pagrindas. Žmogiškasis įstatymas.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-03-26
 • Morfologija (2)

  Morfologijos objektas. Morfemos ir jų rūšys. Morfemų variantai. Kamienas ir jo morfeminė analizė. Darybinė analizė. Žodžių daryba (bendroji charakteristika). Žodžių daryba be formantų (sintaksinė daryba). Paprastieji žodžiai ir dariniai. Darinių rūšys. Darybos formantas ir darybos reikšmė. Darybos tipai ir kategorijos. Žodžių kaityba (bendroji charakteristika). Kalbos dalys. Jų skyrimo principai. Nominatyvinės, nenominatyvinės kalbos dalys (bendroji charakteristika). Daiktavardžio reikšmė. Jos ryšys su morfologija. Priesaginė daiktavardžių daryba. Priešdėlinė daiktavardžių daryba. Galūninė daiktavardžių daryba. Sudurtinių daiktavardžių daryba. Morfologinės daiktavardžių ypatybės. Daiktavardžio linksnio kategorija (bendroji charakteristika). Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Daiktavardžių linksniavimo tipai. Daiktavardžio skaičiaus kategorija. Daiktavardžio giminės kategorija. Būdvardžio semantika ir jos ryšys su morfologija. Priesaginė būdvardžių daryba. Priešdėlinė būdvardžių daryba. Galūninė būdvardžių daryba. Sudurtinių būdvardžių daryba. Sintaksinės būdvardžio funkcijos. Būdvardžio gramatinės kategorijos (giminė, skaičius, linksnis). Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Būdvardžių linksniavimas ir laipsniavimas. Skaitvardis. Skaitvardžių skyriai. Morfologinės skaitvardžių ypatybės. Įvardis. Įvardžių skyriai pagal reikšmę ir pagal funkcijas. Veiksmažodis. Veiksmažodžio reikšmė ir morfologinės ypatybės. Priesaginė veiksmažodžių daryba. Priešdėlinė veiksmažodžių daryba. Veiksmažodžių formų sistema (= veiksmažodžių formų daryba). Bendratis, jos morfologinės ypatybės ir sintaksinės funkcijos. Tranzityvumas ir sangrąža. Asmenuojamieji veiksmažodžiai (jų gramatinė charakteristika). Asmens kategorija. Nuosakos kategorija. Laiko kategorija. Rūšis. Sudurtinės laikų ir nuosakų formos. Neasmenuojami veiksmažodžiai (jų gramatinė charakteristika). Veikiamosios rūšies dalyvių gramatinė charakteristika. Neveikiamosios rūšies dalyvių gramatinė charakteristika. Padalyvis ir pusdalyvis. Prieveiksmis, jo semantinė ir darybinė charakteristika. Prieveiksmių reikšmė ir vartojimas. Prielinksnis. Dalelytė. Jungtukai ir jungiamieji žodžiai. Jaustukas. Ištiktukas.
  Gramatika, konspektas(20 puslapių)
  2006-11-28
 • Morfologija (3)

  Morfologijos objektas. Kamienas ir jo morfeminė analizė. Darybinė analizė. Paprastieji žodžiai ir dariniai. Darinių rūšys. Žodžių daryba (bendroji charakteristika). Morfemos ir jų rūšys. Žodžių daryba be formantų (sintaksinė daryba). Darybos formantas ir darybos reikšmė. Morfemų variantai. Darybos tipai ir kategorijos. Kalbos dalys. Jų skyrimo principai. Nominatyvinės kalbos dalys (bendroji charakteristika). Žodžių kaityba (bendroji charakteristika). Priešdėlinė daiktavardžių daryba. Nenominatyvinės kalbos dalys. Priesaginė daiktavardžių daryba. Galūninė daiktavardžių daryba. Daiktavardžio reikšmė. Jos ryšys su morfologija. Morfologinės daiktavardžio ypatybės. Daiktavardžio linksnio kategorija. Daiktavardžio vardininkas. Daiktavardžio kilmininkas. Daiktavardžio naudininkas. Daiktavardžio galininkas. Daiktavardžio įnagininkas. Daiktavardžio vietininkas. Daiktavardžio linksniavimo tipai. Daiktavardžio skaičiaus kategorija. Daiktavardžio giminės kategorija. Būdvardžio semantika ir jos ryšys su morfologija. Priesaginė būdvardžių daryba. Priešdėlinė būdvardžių daryba. Galūninė būdvardžių daryba. Sudurtinių būdvardžių daryba. Sintaksinės būdvardžio funkcijos. Būdvardžių gramatinės kategorijos (giminė, skaičius, linksnis). Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Būdvardžių linksniavimas ir laipsniavimas. Skaitvardis. Skaitvardžių skyriai. Morfologinės skaitvardžių ypatybės. Įvardis. Įvardžių skyriai pagal reikšmę ir pagal funkcijas. Veiksmažodis. Veiksmažodžio reikšmė ir morfologinės ypatybės. Priesaginė veiksmažodžių daryba. Priešdėlinė veiksmažodžių daryba. Veiksmažodžio formų sistema. Bendratis, jos morfologinės ypatybės ir sintaksinės funkcijos. Tranzityvumas ir sangrąža. Asmenuojamieji veiksmažodžiai (jų gramatinė charakteristika). Gramatiniu požiūriu, veiksmažodžių formų sistema nėra vienalytė. Asmens kategorija. Nuosakos kategorija. Laiko kategorija. Rūšis. Sudurtinės laikų ir nuosakų formos. Neasmenuojamieji veiksmažodžiai (jų gramatinė charakteristika). Veikiamosios rūšies dalyvių gramatinė charakteristika. Neveikiamosios rūšies dalyvių gramatinė charakteristika. Dalyvių darybos paskirtis kalboje. Prieveiksmis, jo semantinė ir darybinė charakteristika. Prieveiksmių reikšmė ir vartojimas. Padalyvis ir pusdalyvis. Prielinksnis. Dalelytė. Jungtukas. Ištiktukas. Ištiktukai. Jaustukas.
  Gramatika, konspektas(32 puslapiai)
  2006-11-28
 • Morfologija (5)

  Vienarūšės sakinio dalys. Nominatyviniai sakiniai. Teigiamieji ir neigiamieji sakiniai. Konstatuojamieji, skatinamieji ir klausiamieji sakiniai. Papildinys. Prielinksninės konstrukcijos. Sudėtinis papildinys. Sudėtiniai paprastieji jungtukiniai sakiniai. Sudėtiniai paprastieji sujungiamieji sakiniai. Sudedamojo sujungimo sakiniai. Skiriamojo sujungimo sakiniai. Priešpriešinio ir gretinamojo sujungimo paremiamojo sujungimo veiksnys aplinkybės. Pažyminys. Tarinys. Predikatinis pažyminys.
  Gramatika, konspektas(18 puslapių)
  2009-06-04
 • Morfologija (6)

  Įspraudai. Sakinio dalis atitinkantys įspraudai. Sudėtinių sakinių dėmenis atitinkantys įspraudai. Padalyvinės aplinkybės. Asmeniniuose sakiniuose. Beasmeniuose sakiniuose. Pusdalyvinė aplinkybė. Įterpinys. Įterptiniai žodžiai. Kreipinys. Dalyvinės aplinkybės. Sudėtiniai paprastieji jungtukiniai sakiniai. Sudėtiniai paprastieji sujungiamieji sakiniai. Sudedamojo sujungimo sakiniai. Skiriamojo sujungimo sakiniai. Priešpriešinio ir gretinamojo sujungimo sakiniai. Paremiamojo sujungimo sakiniai.
  Gramatika, konspektas(6 puslapiai)
  2009-06-10
 • Moterys viduramžių kultūroje

  Viduramžiai. Svarbiausi bruožai. Moterys viduramžių kultūroje. Moters pagrindinis vaidmuo. Herarda iš Landsbergo. Hildegarda. Joana Arkietė. Šv.Kotryna Sienietė. Graikai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-09-11
 • Moters lyties organų sandara

  Moters lyties organai ir jų sandara. Kiaušidė. Ovuliacija. Kiaušintakis. Gimda. Makštis. Išoriniai moteriškieji lytiniai organai. Lytinės lūpos. Makšties prieangis. Varputė. Mėnesinės (menstruacijos). Menopauzė. Apvaisinimas. Nėštumas. Placenta. Gimdymas.
  Biologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-06-27
 • Motyvacija — pritaikymas praktikoje

  Kas yra tikslinis valdymas? Tikslinio valdymo ir tikslų iškėlimo teorijos ryšys. Tikslinis valdymas praktikoje. Elgsenos modifikavimas. Kas yra organizacinės elgsenos modifikavimas? Organizacinės elgsenos modifikavimas praktikoje. Darbuotojų pripažinimo programos. Kas yra darbuotojų pripažinimo programos? Darbuotojų pripažinimo programų ir paramos teorijos ryšys. Darbuotojų pripažinimo programos praktikoje. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programos. Kas yra darbuotojų įtraukimas į valdymą? Darbuotojų įtraukimo į valdymą programų pavyzdžiai. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programų ir motyvacijos teorijų ryšys. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programos praktikoje. Kintamo atlygio programos. Kas yra kintamo atlygio programos? Kintamo atlygio programų ir lūkesčių teorijos ryšys. Kintamo atlygio programos praktikoje. Įgūdžiais pagrįsti atlygio planai. Kas yra įgūdžiais pagrįsti atlygio planai? Įgūdžiais pagrįstų atlygio planų ir motyvacijos teorijų ryšys. Įgūdžiais pagrįstas atlygis praktikoje.
  Organizacinė psichologija, konspektas(10 puslapių)
  2009-03-23
 • Motyvacija ir emocijos

  Emocijų teorijos. Emociniai reiškiniai ir jų funkcijos kitimas gyvenimo eigoje. Pažintinė (psichinė) žmogaus raida. Kognityvinė raida socialiniame kontekste. Socialinė raida. Psichoanalitinis požiūris; Psichoseksualinė raida. Psichosocialinė raida pagal E.Eriksoną. Mirtis ir mirimas. Asmenybė. Asmenybės teorijos psichoanalizė. Asmenybės struktūra pagal C.G. Jung’ą. Bruožų teorinė kryptis psichologijoje. Humanistinė asmenybės teorija.
  Raidos psichologija, konspektas(12 puslapių)
  2005-11-12
 • Motyvacija ir emocijos (2)

  Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Instinktai. Homeostatinės teorijos. Homeostazė. Hull’o paskatų sumažinimo modelis. Kognityvinio pastovumo teorija. Maslow savirealizacijos teorija. Pasiekimų motyvacija. Emocijos. Emociniai komponentai. Sąmoningas emocijų išgyvenimas. Fiziologiniai pokyčiai. Elgesio pokyčiai. Emocijų klasifikacija. Emocijų teorijos. Darwin’o evoliucijos teorija. James-Lange teorija. Cannon’o teorija. Kognityvinės teorijos. Šiuolaikinės evoliucinės teorijos.
  Asmenybės psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2007-02-23
 • Motyvacija ir emocijos (3)

  Motyvacija. Aktyvacija. Biologiniai poreikiai: vidiniai postūmiai. Mokymasis ir kultūra: išorinė trauma. Motyvų hierarchija. Alkis. Alkio fiziologija. Išorinės paskatos. Valgymo sutrikimai. Seksualinė motyvacija. Emocijos. Emociniai komponentai. Pyktis. Agresija. Emocijų teorija. Vertybės ir nuostatos. Nuostatos. Nuostatų formavimasis ir pasikeitimai. Stereotipai. Vertybės. Valia.
  Asmenybės psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2008-10-16
 • Motyvacijos teorijos (2)

  Įvadas. A. Maslow poreikių hierarchija. Kokios gali būti motyvacijos? Alkis. Dėl ko kyla alkis? Valgymo sutrikimai. Kokie veiksniai įtakoja šiuos sutrikimus? Seksualinė motyvacija. Seksualinis elgesys. Lytinių santykių fiziologija. Lytinės reakcijos ciklas. Hormonai ir lytinis elgesys. Lytinių santykių psichologija. Išoriniai ir įsivaizduojami dirgikliai. Lytiniai sutrikimai ir gydymas. Lytiniai sutrikimai. Sutrikimų priežastys ir gydymas. Lytinė orientacija. Kas lemia mūsų lytinę orientaciją? Laimėjimų motyvacija. Laimėjimo motyvacijos samprata. Laimėjimų motyvacijos nustatymas. Laimėjimų motyvacijos šaltiniai. Vidinė motyvacija ir laimėjimai. Žmonių skatinimas.
  Asmenybės psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-01-01
 • MS DOS

  MS DOS. Darbas su diskais, katalogais ir failais. Failo vardo sudarymo taisyklės MS DOS aplinkoje. Failų išplėtimo ir duomenų pobūdžio faile ryšys. Skirstymas. Failo dydis. Diskai. Katalogai. Operacinė sistema MS DOS. MS DOS terminai. MS DOS komandų užrašymas. Svarbiausios MS DOS komandos. Katalogo trynimas.
  Programos, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-23
 • Ms Excel: duomenų sąrašai, kūrimas, apdorojimas

  Duomenų sąrašai (duomenų bazės). Sąrašas kaip duomenų bazė. Bendrieji sąrašų kūrimo principai. Sąrašo kūrimas ir tvarkymas (List format). Duomenų rikiavimas. Filtravimas (duomenų išrinkimas). Pastabos. Suminės ataskaitos. Suvestinė lentelė.
  Programos, konspektas(18 puslapių)
  2006-11-03
 • MS PowerPoint. Pranešimo iliustracijų ruošimo pagrindai ir priemonės

  Pranešimo iliustracijų ruošimo pagrindai ir priemonės. Naujos prezentacijos kūrimo galimybės. Standartinių šablonų pasirinkimo galimybės. Skaidrių kūrimo langas. Pirmoji prezentacijos skaidrė. Naujos skaidrės formos variantų pasirinkimo langas. Skaidrės formos ir jų paskirtis. Skaidrių formato pasirinkimo langas. Specialaus įterpimo (Paste Special) formatų pasirinkimo langas. Lentelės įterpimas į skaidrę. Animacijos galimybių pasirinkimo langas. Skaidrių perėjimo efektų, laiko nustatymo, garso parinkimo langas. Skaidrių spausdinimo langas. Skaidrių peržiūros dialogo langas. Skaidrių demonstravimas. Elektroninis pieštukas. Klausimai ir užduotys.
  Programos, konspektas(20 puslapių)
  2006-11-17
Puslapyje rodyti po