Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makroekonomika (79)

  Makroekonomikos tyrimo objektas. Makroekonominių tyrimų ypatumai, lyginant su mikroekonominiais tyrimais. Makroekonomikos vieta ekonominių mokslų sistemoje. Ekonomikos (ekonominio) proceso samprata ir jos struktūra. Ūkio mechanizmas. Ekonominis skaičiavimas. Socialinės-ekonominės sistemos samprata ir jos pagrindinės charakteristikos. Sistemos struktūra horizontalėje ir vertikalėje. Sistemos vystymosi vidiniai šaltiniai. Sisteminis požiūris į makroekonomiką. Anstatinių, ekonominių ir techniniu-organizacinių santykių bei gamybinių jėgų samprata ir jų sąveika. Visuomeninės ekonominės (ūkio) sistemos istorinė raida. Paslauga kaip makroekonomikos objektas. Valdymas kaip ekonominis procesas, jo pagrindiniai svertai makroekonominėje sistemoje. Makroekonomikos tyrimo metodai. Loginio (abstraktaus) ir empirinio (eksperimentinio) metodų sąveika. Modeliavimas kaip pažinimo metodas makroekonomikoje. Loginio ir istorinio požiūrių vieningumas. Makroekonominių procesų tyrimo (pažinimo) eiliškumas. Kokybinė ir kiekybinė analizė, jos vieningumas. Dėsningumo samprata makroekonominiuose procesuose, objektyvaus ir subjektyvaus samprata. BNP samprata ir jo skaičiavimas išlaidomis. Ekonominių gėrybių pirkimo išlaidų grupės. Visuminės išlaidos. Nacionalinio produkto samprata. Bendrasis nacionalinis produktas. Baigtinis ir tarpinis produktas. Kartotinių skaičiavimų problema bei šių skaičiavimų eliminavimas. Nominalusis ir realusis BVP. Faktinės ir sugretinamos kainos. Kainų indeksas. BNP skaičiavimas išlaidomis. Ekonominių gėrybių pirkimo išlaidų grupės. Visuminės išlaidos. BNP skaičiavimas pajamomis. Pagrindinių gamybos veiksnių savininkų pajamų elementai. Pagrindiniai BNP rodikliai (BVP, GNP, NP, asmeninės ir disponuojamos pajamos). BNP kaip ekonominio išsivystymo bei materialinės gerovės rodiklis ir jo ribotumas. Nacionalinio produkto dinamikos paklausos aspektas. D. Keinso ir klasikinės teorijos požiūriai į rinkos ekonomiką. Visuminės paklausos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Vidutinis ir ribinis polinkis vartoti. Ekonomikos pusiausvyros sąlygos. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Visuminė paklausa mišrioje ekonomikoje. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatorius ir taupymo paradoksas (atvirkštinis multiplikatorius). Nacionalinio produkto dinamikos pasiūlos aspektas. Visuminė pasiūla trumpą ir ilgą laiko tarpą. Visuminės paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Recesijos tarpsnis bei jo eliminavimas. Verslo ciklo samprata ir ciklų rūšys. Ciklo stadijos (fazės) ir skirtingi požiūriai į jų priežastis. Verslo ciklo indikatoriai. Visuminės paklausos pokyčiai ir vartojimo išlaidų kitimo veiksniai. Investicijų vaidmuo visuminės paklausos formavimosi procese. Investicijų kitimas ir jo priežastys. Akseleratoriaus samprata ir jo veikimo principai. Fiskalinės politikos samprata. Fiskalinė politika ir valstybės biudžeto balansas. Iždo vekseliai ir vyriausybės obligacijos. Fiskalinės politikos mechanizmai. Ilgalaikio recesinio tarpsnio mažinimas. Ilgalaikio infliacinio tarpsnio mažinimas. Fiskalinės politikos priemonės: stabilizatoriai ir tikslinio naudojimo svertai. Biudžeto deficitas ir vyriausybės skola. Pinigų samprata, istorinė raida ir funkcijos. Čekiai ir jų vaidmuo šiuolaikinių pinigų sistemoje. Pinigai siaurąją ir plačiąją prasme. Pusiau pinigai ir pinigų pakaitalai. Pinigų kiekio problema. Pinigų pasiūla ir paklausa. Palūkanų normos įtaka pinigų paklausai. Bankai ir jų veiklos principai. Dalinio rezervo samprata. Lietuvos (centrinis) bankas ir jo funkcijos. Pinigų pasiūlos reguliavimo svertai bei jų sąveika. Diskonto norma. Monetarinės politikos turinys; ekspansinė ir restrikcinė monetarinė politika. Pinigų rinkos (pasiūlos ir paklausos) pusiausvyros susidarymo mechanizmas. Realizavimo lago vaidmuo monetarinėje politikoje. Nedarbo lygio ir struktūros samprata. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo mažinimo mechanizmai. Sąryšis tarp nedarbo ir infliacijos - Filipso kreivė. Infliacijos samprata, priežastys ir jos tipai. Infliacijos mechanizmas. Antiinfliacinės politikos turinys ir jos svertai. Stabilizavimo politikos samprata. Keinsistinis ir monetaristinis požiūriai į ūkio stabilizavimą. Ekonomikos augimo samprata ir rodikliai. Ekonomikos augimo veiksniai. Ribinis kapitalo efektyvumas. Ekonomikos augimo gėrybės (rezultatai) ir kaštai (praradimai). Tarptautinė prekyba: jos samprata, pranašumai ir prieštaravimai. Pasaulinis ūkis. Tarptautinio darbo pasidalijimo objektyvumas. Valstybinė užsienio prekybos politika. Protekcionizmas ir jo mechanizmai. Tarptautinės investicijos ir jų formos. Nacionalinių ūkių skirtingo socialinio-ekonominio išsivystymo lygio problema.
  Makroekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2009-07-13
 • Makroekonomika (8)

  Valstybinio ekonomikos reguliavimo būtinybė. Sąžiningos konkurencijos tarp ūkio subjektų užtikrinimas. Pozityvūs ir negatyvūs išorės efektai. Informacijos apie prekes nepakankamumas. Liberalusis požiūris ekonomikos reguliavime. Teisinis-administracinis ekonomikos reguliavimas. Valstybės biudžeto (VB) esmė ir jo formavimo procedūros. Valstybės pajamos. Valstybės išlaidos (asignavimai). Biudžeto subalansuotumo samprata. Valstybės skola ir jos grąžinimo būdai. Kredito reitingai. Fiskalinės politikos esmė. Mokesčių politikos esmė. Mokesčių našta. Lafero kreivė. Istorinė pinigų raida. Pinigų rinka. Pinigų funkcijos. Pinigų funkcijos. Bankų sistema. Komerciniai bankai.Pinigų multiplikatorius. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika ir jos priemonės. Netradicinės MP priemonės. Diskonto norma. Atvirosios rinkos operacijos (ARO). Euras ir jo įvedimo galimybės Lietuvoje. Komercinių bankų privalomųjų rezervų norma. Tarptautiniai ekonominiai santykiai (prekyba). Tarptautinės prekybos pagrindas. Tarptautinės politikos formos. Makroekonomikos objektas. Ekonominių sistemų tipai. Ekonomikos sektoriai. Uždarosios ekonomikos modelis. Atvirosios ekonomikos modelis. Nacionalinių sąskaitų sistema. Galutinis ir tarpinis produktas. Nominalusis ir realusis BVP. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas. Statybos kainų indeksai. Žemės ūkio kainų indeksai. BVP skaičiavimo metodai. Veiklos neįtrauktos į BVP sudėtį. Grynosios vidaus pajamos. Asmeninės pajamos. Grynosios asmeninės pajamos. Ekonominės raidos ciklas. Gyventojų nedarbo, užimtumo ir aktyvumo rodikliai. Nedarbo tipai. Nedarbo ir užimtumo politika. Infliacija. Infliacijos priežastys. Infl ir nedarbo ryšys. Filipso kreivė. Antiinfliacinės politikos priemonės.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2005-09-01
 • Makroekonomika (81)

  Makroekonomika ir pagrindinės jos problemos. Makroekonomikos objektas. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Makroekonomikos pagrindiniai tikslai. Makroekonomika ir ekonominė politika. Ekonomikos prognozavimas. Nacionalinių pajamų apskaita. Ekonomikos sistemos pagrindiniai elementai ir jų tarpusavio ryšiai. Bendrasis vidaus produktas ir bendrasis nacionalinis produktas. Kainų lygio poveikis bendrojo vidaus produkto apimčiai. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Srautai ir fondai. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Grynoji ekonominė gerovė. Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. Bendroji paklausa ir jos struktūra pagrindiniuose makroekonomikos modeliuose. Bendrosios paklausos kreivė. Pusiausvyros nacionalinis produktas: paklausos aspektas. Bendroji makroekonomikos pusiausvyra pasiekiama. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatorius. Potencialiojo nacionalinio produkto ir pusiausvyros nacionalinio produkto sąveika: nuosmukio ir infliacijos tarpsniai. Taupymo paradoksas. Fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas – fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Užsienio prekybos poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui.
  Makroekonomika, konspektas(24 puslapiai)
  2009-10-14
 • Makroekonomika (9)

  Makroekonomikos samprata, palyginimas su mikroekonomika, makroekonomikos mokslo raida. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai, BVP ir BNP skirtumai. Bendroji paklausa (AD), ją lemiantys veiksniai. Bendroji pasiūla (AS), jos kitimo veiksniai. AD ir AS pusiausvyra ir jos kitimas. Makroekonominė pajamų ir produktų apytaka bei ekonomikos pusiausvyra uždaroje ir privačioje ekonomikoje, jos kitimas, išlaidų multiplikatorius, taupymo paradoksas. Makroekonominė pajamų ir produktų apytaka bei ekonomikos pusiausvyra atviroje privačioje ekonomikoje. Nuosmukio ir infliacijos tarpsniai. Vyriausybės pajamų ir išlaidų šaltiniai, valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Pajamų multiplikatorius. Diskretinė ir savaiminė fiskalinė politika. Valstybės biudžeto subalansavimo problema, valstybės skola. Pinigų esmė ir funkcijos. Pinigų istorinė raida. Pinigų paklausa ir pasiūla. Privalomieji rezervai ir komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūla, pinigų multiplikatorius. Monetarinės politikos esmė, uždaviniai ir priemonės. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Pusiausvyra prekių rinkoje (IS kreivė). Pusiausvyra pinigų rinkoje (LM kreivė). Bendra pusiausvyra prekių ir pinigų rinkose (IS – LM modelis). Fiskalinės ir monetarinės politikos įtaka prekių ir pinigų rinkoms. Nedarbas, jo rūšys ir priežastys. Nedarbo lygio rodikliai. Nedarbo ekonominiai ir socialiniai kaštai. Okun‘o dėsnis.
  Makroekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-07
 • Makroekonomika (91)

  Makroekonomikos egzamino klausimai ir atsakymai. Makroekonomikos objektas. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Nacionalinio produkto samprata ir rodikliai. Nacionalinio produkto [BNP, BVP] skaičiavimo metodai. Nominalus, realus BNP. Faktinės ir sugretinamos kainos. Kainų indeksai. BNP skaičiavimas išlaidomis. BNP skaičiavimas pajamomis. Visuomeninė paklausa ir pasiūla, jų veiksniai. Visuomeninės paklausos struktūra. Polinkio vartoti ir taupyti rodikliai ir veiksniai. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Recesijos tarpsnis, jo atsiradimo priežastys ir eliminavimas. Infliacijos tarpsnis, jo atsiradimo priežastys ir eliminavimas. Verslo ciklo samprata, rūšys ir stadijos. Ciklinių svyravimų priežastys. Fiskalinės politikos esmė, tikslai ir priemonės. Valstybės biudžeto balansas, deficitas , valstybės skola. Mokesčių vaidmuo fiskalinėje politikoje. Pinigų samprata, funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų kiekis, pasiūla, paklausa. Centrinio banko funkcijos, pinigų kiekio reguliavimo priemonės. Pinigų monetarinės politikos tikslai ir priemonė. Nedarbo samprata, rodikliai ir mažinimo priemonės. Infliacijos samprata, priežastys ir tipai. Antiinfliacinės politikos principai. Sąryšis tarp nedarbo ir infliacijos – Filipso kreivė. Ūkio stabilizavimo politikos samprata. Keinsistinis ir monitaristinis požiūriai. Ekonomikos augimo esmė, veiksniai ir pasekmės. Tarptautinės prekybos prielaidos, pranašumai ir prieštaravimai. Tarptautinės prekybos politikos kryptys ir mechanizmai. Tarptautinės investicijos, jų forma ir pritraukimas. Valiutos kursas, jo rūšys ir sistemos.
  Makroekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2011-10-10
 • Makroekonomikos įvadas

  Makroekonomikos įvadas. Makroekonomikos esmė, politikos tikslai ir instrumentai. Makroekonomikos mokslo vystymasis (klasikai, Dž. M. Keinsas, jų pasekėjai). Makroekonomikos rodikliai (BNP: realus, nominalus, potencialus; kiti išvestiniai iš BNP rodikliai; BNP defliatorius). Pajamų ir produktų apytaka. Makroekonomikos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Bendroji paklausa (AD): ją sudarantys elementai; jos grafikas, kreivės nuolydis bei jį lemiantys veiksniai. Bendroji pasiūla (AS): trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. AD ir AS pusiausvyra. Vartojimas ir taupymas bei jų funkcijos. Ribinis polinkis vartoti (RPV) ir ribinis polinkis taupyti (RPT). Jų įtaka pusiausvyros produktui. Keinso kryžius. Išlaidų multiplikatorius. Taupymo paradoksas. Infliacijos ir nuosmukio tarpsniai. Fiskalinė politika. Vyriausybės pajamos. Pajamų finansavimo šaltiniai. Lafero dėsnis. Pajamų multiplikatorius. Vyriausybės išlaidos. Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problema. Valstybės skola. Fiskalinės politikos poveikis AD. Pinigų teorija. Monetarinė politika. Pinigų esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų rūšys. Pinigų paklausa ir pasiūla. Pinigų vieneto perkamoji galia. Bankai, jų rūšys ir funkcijos. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlą. Pinigų multiplikatorius. Monetarinė politika ir jos įgyvendinimo priemonės. Bendra pusiausvyra prekių ir pinigų rinkose. IS – LM modelis. Fiskalinės ir monetarinės politikos įtaka prekių ir pinigų rinkoms. Svarbiausios makroekonomikos problemos ir ilgalaikis ekonomikos augimas. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo ekonominiai ir socialiniai kaštai. Oukeno dėsnis. Infliacija ir jos rūšys. Infliacijos ekonominės pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Stagfliacija. Nedarbo ir infliacijos sąveika. Filipso kreivė. Ūkinės veiklos cikliškumas. Ciklų rūšys ir priežastys. Verslo ciklo fazės. Ekonomikos stabilizavimo poreikis ir galimybės. Investicijų kitimas ir akceleratorius. Įvairūs požiūriai į ekonominį augimą. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Absoliutus ir lyginamasis pranašumai. Tarptautinės prekybos politikos priemonės, politiką koordinuojančios tarptautinės organizacijos. Valiutos kursas. Pasaulinė valiutų sistema, jos elementai ir raida. Šalies mokėjimų balansas. Tarptautinės finansų organizacijos, jų įtaka šalies makroekonominiams procesams.
  Makroekonomika, konspektas(21 puslapis)
  2006-04-13
 • Makroekonominė verslo aplinka

  Pirmoji gerovės ekonomikos teorema. Išoriniai efektai. Kouzo teorema. Rinkos trūkumai. Kaip valstybė reguliuoja rinkos trūkumus ir juos šalina. Pagrindinės valstybė funkcijos. Kokius. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Valiutų valdyba ir jos funkcijos. Skirtumas tarp centrinio banko ir valiutų valdybos modelio. Poveikio komercinių bankų operacijoms metodai. Centrinio banko vykdomos atviros rinkos operacijos. Pinigai pagal mažėjantį likvidumo laipsnį. Diskonto politika. Privalomieji rezervai. Operacijos atviroje rinkoje. Fiksuoto valiutų kurso reguliavimo priemonės. Bendrasis arba faktiškasis nedarbas. Užimtumo lygis. Aktyvumo lygis. Neoklasikinės ekonomikos teorijos aiškinamos nedarbo priežastys. Keinsistinės teorijos aiškinamos nedarbo priežastys. Ciklinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Struktūralistinė hipotezė. Nedarbo histerezė. Pasyvios ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Svarbiausios institucijos. Iš ko sudaromas užimtumo fondas ir kokia jo paskirtis? Nedarbo situacijos Lietuvoje pagrindiniai bruožai. Pagrindinės darbo rinkos PL strateginės nuostatos Lietuvoje. Defliacijos priežastys. Paslėpta infliacija. Kaip pagal infliacijos masto intensyvumą skirstoma infliacija? Apibūdinkite hiperinfliaciją. Kas sukelia infliaciją bendriausiu atveju? Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos pokyčių sukelta infliacija. Kokia yra pinigų apyvartos greičio įtaka infliacijai? Pinigų apyvartos greičio tendencijos. Kaip biudžeto deficitas įtakoja infliacinius procesus? Infliacinis mokestis. Senjoražas. Kaštų infliacija. Stagfliacija. Pagrindinės pasiūlos infliacijos priežastys. Filipso kreivė. Dažniausiai taikomos infliacijos mažinimo priemonės. Pasiūlos antiinfliacinė politika. Pagrindiniai struktūriniai fondai (SF). Europos regioninės plėtros fondo finansuojamos sritys. Europos socialinio fondo finansuojamos sritys. Pagrindiniai SF tikslai. SF principai. Bendrasis Lietuvos programavimo dokumentas (BPD). SF prioritetai Lietuvoje. Pagrindinės pirmo prioriteto priemonės (BPD). Pagrindinės antro prioriteto priemonės (BPD). Pagrindinės trečio prioriteto priemonės (BPD). Pagrindinės ketvirto prioriteto priemonės (BPD). Kokiose priemonėse ir prioritetuose numatytas darnios energetikos finansavimas. Globalizacija ir internacionalizacija. Globalizacijos lygiai. Globalizacijos veiksniai. Ar globalizacija daro įtaka ekonomikos augimui. Transnacionalinių korporacijų įtaka. Integracijos pakopos. Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos ypatybės. Netarifiniai barjerai ir jų taikymas Europos Sąjungos (ES) užsienio prekyboje. Socialinės plėtros kriterijai. Neoklasikinis požiūris į socialinę plėtrą. Būdai sukurti optimaliems ryšiams tarp ekonomikos augimo ir žmogaus socialinės raidos. Socialinis kapitalas. Pagrindiniai žmogaus socialinės raidos principai. Socialinės politikos modeliai. Trys pagrindinės plėtros problemų grupės. Kas yra darnus vystymasis. Tūkstantmečio plėtros tikslai (TPT). Aplinkosauginio darnumo prioritetinės sritys TPT. Socialiniai TPT ir kurie iš jų problematiški Lietuvai. Lyčių nelygybė Lietuvoje. Kaip energetika atsispindi TPT.
  Ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2006-06-15
 • Makroekonominiai pokyčiai Lietuvoje 1991-2004 metais

  Makroekonominiai pokyčiai Lietuvoje 1991-2004 metais. Lietuvos ekonomikos 1991-2004 metų raidos etapai. Pagrindiniai Lietuvos makroekonomikos rodikliai. Lietuvos makroekonomikos laimėjimai 2003 metais ir svarbiausios tendencijos. Bendro vidaus produkto (BVP) augimas. Svarbiausios tendencijos. Struktūrinių pokyčių analizė. Struktūriniai pokyčiai. Privatizavimas. Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas. Infliacija. Pastarųjų metų infliacijos priežastys. Lietuvoje vartotojų kainos mažėja. Įsijungimas į VKM II, išlaikant esamos valiutų kurso sistemos bruožus. Išorinis sektorius. Nedarbas. Didėja moterų bedarbių skaičius. Darbo užmokestis. Makroekonominės politikos perspektyvos. Politikos tikslai ir uždaviniai. Ekonominė prognozė. Fiskalinė politika. Šalies biudžetas. Valstybės skola. Finansų rinka. Nauji Lietuvos fiskalinės politikos bruožai narystės Europos Sąjungos (ES) kontekste. 2004 metų valstybės biudžeto privalumai. Fiskalinės prognozės. Prognozės prielaidos.
  Makroekonomika, konspektas(41 puslapis)
  2006-10-27
 • Makroelementai

  Magnis. Mikroelementai. Geležis. Manganas. Varis. Cinkas. Molibdatas. Boras. Silicis, kobaltas. Chloras. Išoriniai faktoriai, lemiantys mineralinę mitybą. Ontogonizmas. Jonų transportas (pernaša) mineralinės mitybos metu per augalų šaknų membranų struktūras. Elekrocheminio potencialo energija. Jonų pernašos per membraną pagrindiniai būdai. Kalcio jonų pernaša. Kiekvieno kanalo darbą lemia. Normaliam augalo augimo vystymuisi reikia. Mineralinės augalų mitybos tyrimai. Augalų šakninės mitybos tyrimo būdai. Azoto reikšmė, įsisavinimo būdai ir mechanizmas. Nitrifikacija.
  Fiziologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-12-18
 • Maksas Vėberis (2)

  Maxas Weberis (1864 – 1920). Biurokratizmo teorija ir turizmas. Maxo Weberio valdžios ir biurokratijos problema. Etika Weberio modelyje. Įstaigos iškrypimai.
  Sociologija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-22
 • Marketing and consumer behavior

  Rašiniai anglų kalba. Marketing and consumer behavior. Stages in the evolution of marketing. Forms of utility. Marketing functions. Types of markets. Marketing mix. A blend of elements: compatibility of elements, fit with capabilities, responsiveness to the environment. Marketing process. Buying motives. Segmenting the market. Geographic segmentation. Demographic segmentation.
  Rinkodara, konspektas(5 puslapiai)
  2007-01-11
 • Marketing communication: possibilities, limitations and innovations

  Darbas anglų kalba apie marketingo komunikacijas: galimybės, ribos ir inovacijos. Marketing. The marketing communication mix. Marketing communication: thematic and action. Advertising. Sponsorship. Public relations (PR). Promotion. Point of purchase communication. The direct marketing communication mix. Direct mail. Telemarketing.
  Rinkodara, konspektas(5 puslapiai)
  2008-09-30
 • Marketingas

  Marketingas, Apibrėžimai, skirstymai ir klasifikacijos. Naudingumo rūšys, Marketingo principai, Verslo orientacijos, Gamintojų nuo vartotojų atotrūkių rūšys, Marketingo aplinkos, Marketingo tyrimų rūšys, Marketingo tyrimo procesas, Rinkos, Rinkos segmentavimo požymiai, Vartotojų elgsenos, Prekių identifikavimo strategijos, Kainodaros tikslai, Kainų nustatymo variantai, Paskirstymo kanalo formavimo priežastys, Rėmimo tikslai, Rėmimo strategijos, Reklamos funkcijos, Reklamos rūšys, Ryšių su visuomene funkcijos, Įmonei svarbios visuomenės grupės, Paslaugų marketingas.
  Rinkodara, konspektas(8 puslapiai)
  2004-09-18
 • Marketingas (10)

  Asmeninis pardavimas. Prekybos agentų funkcijos. Prekybos agento darbo bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Misionieriškas siūlymas. Prekybos agentų atlyginimo mokėjimo formos. Pardavimo kvota įmonėje. Kaina. Kainodaros tikslai. Paklausa. Iracionali paklausa. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Kintamieji kaštai. Pastovieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Kainos nustatymo metodai. Nuolaida. Nuolaidų rūšys. Prekių asortimento kaimų nustatymo variantai. Naujų prekių kainų nustatymo variantai. Diskriminacinių kainų nustatymas. Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai. Nugriebimo strategija. Skverbimosi strategija. Kainos ir kokybės strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Informacijos siuntėjas. Informacijos užkodavimas. Pranešimas. Perdavimo priemonės. Dekodavimo tikslumas. Informacijos gavėjas. Informacijos gavėjo reakcija. Trukdymai. Marketingo aplinkos įtakos grupes. Stūmimas. Traukimas. Pardavimo skatinimas. Ilgalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į prekybininkus. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Pardavimo skatinimo planavimas ir vertinimas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Paskirstymo kanalo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Intensyvus paskirstymas. Atrankinis paskirstymas. Išskirtinis paskirstymas. Marketingo logistika. Logistikos kaštai. Klientų aptarnavimo lygis. Prekyba. Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Parduotuvių tipai. Galimi parduotuvių junginiai. Tiesioginis marketingas. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Reklamos auditorija. Reklama. Reklamos funkcijos. Pozicija. Suvokimo žemėlapis. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios reklamos nešikliai. Reklamos pardavimo vietose nešikliai. Specialios reklamos nešikliai. Demonstracinės reklamos nešikliai. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos planavimo įmonėje etapai. Reklamos kampanija. Ryšiai su visuomene. Įmonei svarbios visuomenės grupės. Įmonės identitetas. Įmonės įvaizdis. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Populiarumas. Parama. Paroda.
  Rinkodara, konspektas(14 puslapių)
  2006-01-04
 • Marketingas (11)

  Rinkos ekonomikos pagrindai. Individų sprendimo priėmimo principai. Žmonių bendradarbiavimo principai. Ekonomikos funkcionavimo principai. Marketingas. Marketingo turinys. Turtas, rinka, rinkos analizė. Marketingo principai. Marketingo informacija ir tyrimai. Tyrimo metodai. Rinkos rūšys, rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsena. Kainų nustatymas ir jų strategijos. Prekių pateikimas. Komunikacijos procesas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo valdymas. Marketingo planas. Tarptautinių marketingo operacijų valdymas.
  Rinkodara, konspektas(15 puslapių)
  2006-01-12
 • Marketingas (15)

  Marketingo koncepcija funkcijos ir rinkos. Marketingo sąvoka, apibūdinimas ir reikšmė. Marketingo uždaviniai ir funkcijos. Rinkos. Jų charakteristikos. Rinkų vertinimas. Žinomos platinimo sąlygos. Rinkų ir ekonomikos šakų rūšys. Verslininkystės finansavimo šaltiniai. Vertybiniai popieriai.
  Rinkodara, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-23
 • Marketingas (2)

  Marketingo uždaviniai, marketingo tipai ir aplinka, rinkos ir marketingo tyrimai, rinkų tipai, marketingo vadyba, marketingo veiklos organizavimas pagal gaminius.
  Rinkodara, konspektas(12 puslapių)
  2005-02-02
 • Marketingas (20)

  Marketingas. Verslo orientacija. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio etinio marketingo orientacija. Marketingo tyrimai ir jų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Fokusuota grupė. Marketingo tyrimų samprata. Marketingo tyrimų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Marketingo tyrimų proceso etapai. Vartotojų elgsena. Marketingo sistema ir principai. Bazinio marketingo sistemos modelis. Rinkos, jų segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas.
  Rinkodara, konspektas(23 puslapiai)
  2006-04-02
 • Marketingas (23)

  Komercinės veiklos samprata. Marketingo samprata, jo sudėtinės dalys. Poreikiai, prekės ir paslaugos. Prekių gyvavimo ciklas. Paslauga. Marketingo tikslai. Rinkos tyrimas. Tyrimų būdai. Pirkėjo elgesys. Rinkos dalys (segmentai). Rinkos dydžiai. Asortimentas. Įpakavimas. Kainų politika. Kainos dydis. Nuolaidos. Paskirstymo politika. Pagrindiniai prekių paskirstymo keliai. Prekių paskirstymo kelio pasirinkimas. Pristatymo būdai. Rėmimo politika. Reklama. Populiarinimas. Marketingo planai.
  Rinkodara, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-10
 • Marketingas (25)

  Marketingo pagrindai. Kas yra marketingas? Marketingo orientacijos/koncepcijos. Pridėtinės vertės dvilypumas. Marketingo proceso loginė schema. Strateginio ir operatyvinio marketingo sąryšis. Verslo įmonės misijos numatymas. Įmonės tikslų ir uždavinių nustatymas. Klientų supratimas. Supažindinimas su marketingo kompleksu. Prekė/produktas. Naujos prekės. Prekės ženklas. Įpakavimas ir etiketė. Kaina. Paskirstymas/Distribucija. Rėmimas.
  Rinkodara, konspektas(12 puslapių)
  2006-05-15
Puslapyje rodyti po