Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makroekonomika (14)

  Makroekonomikos įvadas. Nacionalinis produktas ir jo apskaičiavimas. Ekonomikos pusiausvyra. Konjunktūriniai svyravimai. Infliacija ir nedarbas.
  Makroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-23
 • Makroekonomika (18)

  Gamybos apimties matavimo problema. Bendrasis nacionalinis produktas. Valiutos kurso samprata. Valiutos nuvertėjimo sąvoka. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Mokėjimo balansas. Urbanizacijos problemos. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) dėl globalinių problemų sprendimo. Kitų tarptautinių institucijų priemonės sprendžiant globalines žmonijos problemas. Pagal žemiau pateiktus šalies ekonominius rodiklius apskaičiuokite Bendrą Nacionalinį Produktą (BNP), GNP ir nacionalines pajamas.
  Makroekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2006-01-20
 • Makroekonomika (2)

  Makroekonomikos rodikliai. Vartojimas ir taupymas. Investicijos. Atvira ekonomika. Valstybinis sektorius. Valstybės biudžeto deficitas. Valstybės skola. Ūkinės veiklos ciklai. Nedarbas, jo rūšys, pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Infliacija, jos atmainos, pasekmės ir priežastys. Ilgojo laikotarpio ekonomikos augimas. Pinigų funkcijos. Pinigų paklausa. Bankų sistema. Pinigų pasiūla ir pinigų politika. IS – LM modelis. Mundell – Fleming modelis (visuomeninė paklausa atviroje ekonomikoje).
  Makroekonomika, konspektas(98 puslapiai)
  2004-11-13
 • Makroekonomika (25)

  Makroekonomikos tyrimo objektas. Makroekonominių tyrimų ypatumai, lyginant su mikroekonominiais tyrimais. Makroekonomikos vieta ekonominių mokslų sistemoje. Ekonomikos (ekonominio) proceso samprata ir jos struktūra. Ūkio mechanizmas. Ekonominis skaičiavimas. Socialinės-ekonominės sistemos samprata ir jos pagrindinės charakteristikos. Sistemos struktūra horizontalėje ir vertikalėje. Sistemos vystymosi vidiniai šaltiniai. sisteminis požiūris į makroekonomiką. Antstatinių, ekonominių ir techninių- organizacinių santykių bei gamybinių jėgų samprata bei jų sąveika. Visuomeninės ekonominės (ūkio) sistemos istorinė raida. Paslauga kaip makroekonomikos objektas. Valdymas kaip ekonominis procesas. Jo pagrindiniai svertai makroekonominėje sistemoje. Makroekonomikos tyrimo metodai. Loginio (abstraktaus) ir empirinio (eksperimentinio) metodų sąveika. Modeliavimas kaip pažinimo metodas makroekonomikoje. Loginio ir istorinio požiūrių vieningumas. BNP samprata ir jo skaičiavimas išlaidomis. Ekonominių gėrybių pirkimo išlaidų grupės. Visuminės išlaidos. NP samprata. BNP. Baigtinis ir tarpinis produktas. Kartotinių skaičiavimų problema bei jos eliminavimas. Nominalusis ir realusis BVP. Faktinės ir sugretinamos kainos. Kainų indeksas. BNP skaičiavimas pajamomis. Pagrindinių gamybos veiksnių savininkų pajamų elementai. Pagrindiniai BNP rodikliai. BNP kaip ekonominio išsivystymo bei materialinės gerovės rodiklis. Jo ribotumas. NP dinamikos paklausos aspektas. Keinso ir klasikinės teorijos požiūriai į rinkos ekonomiką. Visuminės paklausos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Vidutinis ir ribinis polinkis vartoti. Taupymo funkcija. Vidutinis bei ribinis polinkis taupyti. Vartojimo bei taupymo veiksniai. Ekonomikos pusiausvyros sąlygos. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Visuminė paklausa mišrioje ekonomikoje.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-03-21
 • Makroekonomika (27)

  Makroekonomikos esmė. Makroekonomikos kryptys. Makroekonomikos rodikliai. BNP ir jo skaičiavimas, kiti nacionalinės sąskaitybos rodikliai. Kainų lygis ir infliacija. Užimtumas ir nedarbas. Ekonominės pusiausvyros principai. Klasikinė savireguliacinė ekonomika. Keinso požiūris į klasikų teiginius. Ekonominės pusiausvyros analizės (pagal Keinsą) prielaidos. Vartojimas. Santaupos ir investicijos. Ekonominė pusiausvyra (uždaroje, privačioje ekonomikoje) ir jos kitimo prielaidos. Multiplikatorius. Taupymo paradoksas. Ekonominės pusiausvyros pokyčiai atviroje, privačioje ekonomikoje. Potenciali gamybos apimtis, nuosmukio ir infliacijos atotrūkiai (tarpsniai). Fiskalinė arba iždo politika ir jos poveikis AD ir pusiausvyros produktui. Fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis AD. Diskretinė ir savaiminė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įvertinimas ir problemos. Fiskalinė politika. Vyriausybės biudžetas. Valstybės skola. Pinigų teorija. Pinigai ir jų funkcijos ekonomikoje. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų sistema ir monetarinė politika. Komercinių bankų veikla, jų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. Centrinio banko veiklos specifika, jo naudojamos priemonės pinigų pasiūlai reguliuoti. Monetarinės politikos esmė, uždaviniai ir priemonės. Monetarinės politikos įtaka pusiausvyros produktui ir kainų lygiui. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Pusiausvyra pinigų ir prekių rinkose ir vyriausybės galimybės ją keisti. Pusiausvyra prekių rinkoje ir ją apibūdinanti IS kreivė. Pusiausvyra pinigų rinkoje ir LM kreivė. Bendra prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir ją apibūdinantis IS-LM modelis. Monetarinės ir fiskalinės politikos naudojimas reguliuojant prekių ir pinigų rinką. Alternatyvūs požiūriai į fiskalinės ir monetarinės politikos efektyvumą. Pagrindiniai keinsininkų ir monetaristų nesutarimai makroekonominio stabilumo klausimais. Keinsininkų ir monetaristų požiūris į fiskalinę ir monetarinę politiką. Pagrindiniai racionalių lūkesčių teorijos bruožai ir jų požiūris į ekonomikos stabilizavimo priemones. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė ir jo augimo rodikliai. Ekonomikos augimo veiksniai ir kiekybinis jų įtakos nustatymas. Valstybinis ekonomikos augimo reguliavimas. Teigiamos ir neigiamos ekonomikos augimo pasekmės. Trumpalaikiai ekonomikos svyravimai ir stabilizavimo politika. Ūkinės veiklos ciklai ir jų priežastys. Nedarbas ir infliacija bei jų sąveika. Stabilizavimo politika. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir dabartinės ekonominių santykių formos. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės investicijos. Tarptautiniai finansiniai ryšiai ir mokėjimų balansas.
  Makroekonomika, konspektas(28 puslapiai)
  2006-04-05
 • Makroekonomika (28)

  Nacionalinis produktas ir pajamos. BVP skaičiavimo būdai. Ekonomikos sistemos. Bendrosios privačios vidaus investicijos. Pagrindinės metodologijos teorijos. Užduotys. Visuminė paklausa ir keinsistinis požiūris. Visuminės pasiūlos (AS) kreivė. Visuminės pasiūlos AS kitimo veiksniai. Taupymo paradoksas. Taupymo paradoksas, kai investicijos anoniminės. Pusiausvyros nacionalinio produkto susidarymas. Pusiausvyros nacionalinio produkto susidarymas, kai S=Y. Užduotis. Potencialaus NP ir pusiausvyros produkto sąveika. Fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės išlaidos. Investicijos. Visiško užimtumo ir ciklinis deficitai.
  Makroekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-04-11
 • Makroekonomika (30)

  Kiekviena ekonominė sistema siekia trijų pagrindinių tikslų. Pagrindinė klasikinės mokyklos nuostata. Pagrindinė keinsistinės mokyklos nuostata. Visuminės išlaidos. Bendrasis vidaus produktas. Vartojamųjų prekių kainų indeksas. Ekonominis ciklas. Nedarbas. Infliacija. Verslo ciklas ir jo fazės. Infliacija. Ekonominis gyventojų aktyvumas ir užimtumas. Nedarbo lygis. Visuminė paklausa, visuminės pasiūla. Bendra ekonominė pusiausvyra. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Bendra ekonominė pusiausvyra. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonės ir jų taikymas verslo cikle. Fiskalinės politikos makroekonominis efektas: vyriausybės išlaidų didinimas. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto deficito finansavimo priemonės. Automatiniai stabilizatoriai. Pinigai. Pinigų multiplikatorius. Privalomų rezervų normos didinimas ir mažinimas. Monetarinė politika.
  Makroekonomika, konspektas(45 puslapiai)
  2006-04-18
 • Makroekonomika (31)

  Fiskalinė ir monetarinė politika. Fiskalinė politika ir jos įrankiai. Monetarinė politika ir jos įrankiai. Nedarbingumas ir infliacija. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo rūšys. Visiško užimtumo problema. Filipso kreivė. Infliacija. Infliacijos priežastys. Antiinfliacinės priemonės. Antiinfliacinė politika. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo veiksniai. Ekonomikos augimo pasekmės. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos esmė. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautines prekybos apribojimai. Valiutų kursai. Valiutos kursas ir jo rūšys. Lankstaus valiutos kurso susidarymo mechanizmas. Lankstaus valiutos kurso nuvertėjimas ir jos kurso pakilimas. Aukso standartas.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-05-05
 • Makroekonomika (34)

  Makroekonomika. Žemas nedarbo lygis. Vidutinio kainų lygio stabilumas. Efektyvumas. Teisingas pajamų paskirstymas. Augimas. Ekonominių tikslų tarpusavio ryšiai. Pusiausvyros produkto nustatymas. Fiskalinė politika. Mokesčiai. Fiskalinės politikos poveikis agreguotai paklausai ir pusiausvyros nacionaliniam produktui. Monetarinė sistema. Pasaulinės valiutų sistemos. Pinigų rinkos mechanizmas. Monetarinė bazė ir pinigų multiplikatorius. Investicijų pajamų multiplikatorius. IS ir LM modeliai. Infliacija. Užsienio prekyba. Tarptautinės prekybos politika ir prekybos barjerai. Muitų sistema ir nemuitiniai tarptautinės prekybos barjerai. Laisvosios prekybos regionai ir muitų sąjungos. Tarptautiniai kreditiniai santykiai. Nacionalinis produktas. Cikliniai svyravimai. Visuminė paklausa. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Visuminės paklausos ir pasiūlos Klasikinis ir Keinsistinis požiūris. Pusiausvyra keinsistinėje teorijoje.
  Makroekonomika, konspektas(46 puslapiai)
  2006-06-01
 • Makroekonomika (39)

  Įvadas į makroekonomiką. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. Įvadas į visuminę pasiūlą ir visuminę paklausą. Klasikinė ir keinsistinė pusiausvyra. Vartojimas ir taupymas. Investicijos. Valstybės sektorius. Valstybės išlaidos, mokesčiai ir fiskalinė politika. Algebrinė J.M. Keinso pajamų – išlaidų modelio išraiška. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Ūkinės veiklos ciklai. Nedarbas ir infliacija. Ekonomikos augimas. Pinigų politika. Atvira ekonomika.
  Makroekonomika, konspektas(39 puslapiai)
  2006-10-31
 • Makroekonomika (4)

  Ekonomikos sistemos tikslai. Ekonomikos sistema. Visiškas užimtumas. Kainų lygio stabilumas. Ekonominis augimas. Palanki palūkanų norma. Palanki bendros paklausos didėjimui valstybės biudžeto būsena. Valstybės biudžetas. Mokėjimo balanso pusiausvyra. Mokėjimo balansas. Mokėjimų balanso deficitas. Istorinė ekonomikos sistemų raida.
  Makroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-05-23
 • Makroekonomika (49)

  Bendrojo nacionalinio produkto (BNP) sąvoka. Nominalusis ir realusis bendrasis nacionalinis produktas. Ekonominis (verslo, ūkinės veiklos) ciklas. Visuminė paklausa ir pasiūla. Ekonomikos stabilizavimo pastangos. Nedarbas ir visiškas užimtumas. Infliacija ir defliacija. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Pinigai. Bankai. Bankai ir jų ypatybės. Pinigų "kūrimas". Pinigų politika ir jos priemonės.
  Ekonomika, konspektas(35 puslapiai)
  2007-02-14
 • Makroekonomika (53)

  Makroekonominių procesų įvertinimas. Makroekonomika kaip mokslas. Pagrindinės nacionalinės ekonomikos problemos. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Makroekonomika ir ekonominė politika. Ekonominės politikos tikslai, priemonės ir problemos. Verslo ciklas. Ekonominio ciklo fazės. Ciklinių svyravimų priežastys (ekonominės krizės ir jų cikliškumas). Anticiklinis reguliavimas. Bendrasis nacionalinis produktas. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. BNP – pagrindinis nacionalinių sąskaitų rodiklis. BNP skaičiavimo metodas. Realusis ir nominalusis bendrasis nacionalinis produktas. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Šešėlinė ekonomika. Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. Bendrosios paklausos struktūra. Bendrosios paklausos ir bendrosios pasiūlos pusiausvyra. Ekonominės pusiausvyros formavimo veiksniai. Vartojimo ir taupymo funkcijos. Investicijų įtaka ekonominei pusiausvyrai. Taupymo paradoksas. Nedarbas. Jo priežastys ir pasekmės. Nedarbo kategorijos esmė. Nedarbo tipai ir natūralus nedarbo lygis. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo politika. Nedarbo lygio apskaičiavimas. Infliacija. Jos ryšys su nedarbu. Infliacijos mažinimo būdai. Infliacijos esmė. Infliacijos formos ir tempai. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Infliacijos mastų įvertinimas. Priemonės mažinančios infliaciją. Fiskalinė politika. Valstybinės fiskalinės politikos esmė. Fiskalinės politikos metodika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Pinigai ir bankai. Pinigų esmė, sistema. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų pasiūlos kiekio nustatymas. Pinigų politikos reikšmė. Bankų atsiradimas, jų funkcijos ir vaidmuo. Bankų rūšys ir jų atliekamos operacijos. Bankų klasifikavimas: pagal teisinį statusą, pagal veiklos pobūdį. Centrinis bankas ir pinigų politika. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balansai, jų ekonominis turinys. Atsiskaitymų balansas. Veiksniai, turintys įtakos mokėjimų balansui. Tarptautinė prekyba ir iždo politika. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinė prekyba ir vyriausybės iždo politika. Užsienio prekybos suvaržymai. Tarptautinė valiutinė sistema. Tarptautiniai valiutiniai santykiai. Pasaulinė valiutinė sistema. Valiutos kurso reguliavimas. Valiutiniai kliringai. Uždaviniai. Banko mokėjimo kortelės. Klausimai – atsakymai.
  Makroekonomika, konspektas(29 puslapiai)
  2007-03-21
 • Makroekonomika (58)

  Makroekonomikos samprata ir jos struktūra. Ūkio mechanizmo samprata. Paslaugos makroekonominiame procese. Makroekonominių procesų valdymas. Sisteminis požiūris į makroekonomiką. Makroekonominių procesų tyrimo metodai. Nacionalinis produktas ir jo skaičiavimas. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nominalusis ir realusis BNP. NP skaičiavimo metodai. Kiti NP rodikliai. BNP kaip ekonominio išsivystymo bei gerovės bei jo problemiškumas (ribotumas). NP dinamika. NP dinamikos paklausos aspektas. Vartojimas ir jo funkcija. Ekonomikos pusiausvyros principai. Visuminė paklausa ir pusiausvyra mišrioje ekonomikoje. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas ir multiplikatorius. Multiplikatorius keičiantis kainoms. Taupymo paradoksas (atvirkštinis multiplikatorius. NP dinamikos pasiūlos aspektas. Visuminės pasiūlos kitimas. Visuminės paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Recesijos (smukimo) ir infliacijos (kainų kilimo) tarpsniai. Infliacinio tarpsnio eliminavimas. Recesinis tarpsnio eliminavimas. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai ir jų samprata. Verslo ciklo stadijos. Akseleratoriaus samprata. Fiskalinė politika. Samprata. Fiskalinės politikos svertų logika. Fiskalinės politikos stabilizatoriai ir svertai. Biudžeto deficitas. Pinigai, bankai, monetarinė politika. Pinigų kilmė ir raida. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Čekių vaidmuo. Pinigų kiekio problema. Palūkanų norma ir pinigų paklausa. Bankų veiklos principai. Centrinis (Lietuvos) bankas. Centrinis (Lietuvos) bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika. Nedarbas ir infliacija. Stabilizavimo politika. Nedarbas. Visiško užimtumo problema. Nedarbo mažinimo kryptys (mechanizmai). Neoficialaus ir regioninio užimtumo problema. Regioninė nedarbo diferenciacija. Infliacija. Infliacijos mechanizmas. Infliacijos ir nedarbo sąveika (Filipso kreivė). Valstybės antiinfliacinė veikla. Stabilizavimo politika. Ekonomikos augimas. Augimo samprata. Augimo veiksniai. Ekonominio augimo gėrybės ir kaštai. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Tarptautinės prekybos samprata. Pranašumai ir prieštaravimai. Tarptautinės investicijos.
  Makroekonomika, konspektas(28 puslapiai)
  2007-07-02
 • Makroekonomika (61)

  Makroekonomikos objektas. Ekonominės tikrovės suvokimas ir modeliavimas. Ekonomikos sistemos. Tradicinė paprotinė (pereinamoji) ekonomikos sistema. Rinkos ekonomikos sistema. Mišri ekonomika. Centralizuota komandinė ekonomika. Lietuvos ūkio raida. Pobaudžiavinis laikotarpis. Nepriklausomybės laikotarpis (1918-1940 metais). Tarybinės okupacijos laikotarpis. Šiuolaikinis šalies ūkio plėtros laikotarpis.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2007-09-25
 • Makroekonomika (65)

  Makroekonomikos objektas. Pajamų ir produktų apyvarta. Bendroji pasiūla ir bendroji paklausa. Vartojimo išlaidos ir jų analizė. Ekonominė pusiausvyra ir jos kitimas. Valstybės pajamos ir išlaidos bei jų poveikis ekonomikos pusiausvyrai. Fiskalinė politika. Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problema. Pinigų rinka. Monetarinė politika. Pusiausvyra prekių rinkoje. IS tiesė. Pusiausvyra pinigų rinkoje. LM kreivė. IS – LM modelis ir jo naudojimas. Infliacija. Nedarbas. Ekonomikos augimas. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikis augimui. Ūkio cikliskumas.
  Makroekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2007-11-14
 • Makroekonomika (67)

  Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. Bendroji paklausa ir ją lemiantieji veiksniai. Bendroji pasiūla: klasikinis ir keinsinis modeliai. Paklausos ir pasiūlos šokai. Ekonomikos pusiausvyros pagrindai. Klasikinė savireguliacinė ekonomika ir jos įvertinimas. Ekonomikos pusiausvyros keinsinės analizės prielaidos: vartojimas ir investicijos. Ekonomikos pusiausvyra uždaroje privačioje ekonomikoje ir jos kitimas. Faktinė pusiausvyra ir jos palyginimas su potencialia gamybos apimtimi. Ekonomikos pusiausvyros pokyčiai privačioje atviroje ekonomikoje. Fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės sektoriaus poveikis bendrajai paklausai ir ekonomikos pusiausvyrai. Fiskalinė politika ir jos rūšys. Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problema. Visiško užimtumo biudžetas. Valstybės skola. Fiskalinės politikos įvertinimas.
  Makroekonomika, konspektas(30 puslapių)
  2007-11-27
 • Makroekonomika (72)

  Ekonomika. Makroekonomika. Ekonomikos tikslai. Makroekonomikos politika. Monetarinė (pinigų) ir fiskalinė (iždo) politika. Svarbiausios makroekonomikos problemos. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Pagrindinės šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir metodologijos. Keinsizmas. Pagrindinis Keinso teorijos teiginys. Monetarizmas. Nacionalinis biudžetas ir bendras vidaus biudžetas. Nacionalinis produktas ir pajamos. Ekonomikos sistemos pagrindiniai elementai. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Bazinis kainų lygis. BVP defliatorius. Vartojimo prekių kainų indeksas ir kiti indeksai. BVP apskaičiavimo būdai. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Išlaidų apskaitos būdas. Namų ūkio išlaidos. Investicinės išlaidos. Vyriausybės išlaidos. Pajamų apskaitos būdas. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Visuminė pasiūla. Visuminės pasiūlos klasikinis ir keinsistinis aiškinimas. Klasikinis požiūris į visuminę pasiūlą. Keinsistinės visuminės pasiūlos aiškinimas. Pusiausvyros BNP. Infliacinis tarpsnis ir nuosmukio tarpsnis. Makroekonomikos pusiausvyros sąlyga. Klasikinis pusiausvyros aiškinimas. Keinsistinis pusiausvyros aiškinimas. Klasikinės makroekonominės teorijos apibendrinimas. Keinsistinės makroekonominės teorijos apibendrinimas. Klasikai ir keinsistai sutaria. Klasikai ir keinsistai nesutaria. Nedarbo rūšys. Okuno dėsnis. Visiškas užimtumas ir natūralus nedarbas. Infliacijos esmė, jos matavimas ir atmainos. Infliacijos priežastys. Paklausos ir kaštų sąlygota infliacija. Pagrindinės priežastys, kurios sukelia infliaciją (paklausos). Pasiūlos sąlygota infliacija. Infliacijos pasekmės. Darbo užmokesčio ir kainų infliacinė spiralė. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Filipso kreivė. Antiinfliacinės priemonės. Ūkinės veiklos cikliškumas, išorinės ir vidinės priežastys, ciklų rūšys. Ciklo indikatoriai. Investicijų kitimas ir akceleratorius. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos apskaičiavimas. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Šiuolaikinė Lietuvos bankų sistema. Bankų sistemos susikūrimas. Kredito bendrovės. Griūties priežastys ir pasekmės. Bankų griūties padariniai. Integracija į Europos Sąjungos (ES) finansų sistemą. Valstybės biudžetas ir Vyriausybės fiskalinė politika. Vyriausybės pajamos ir išlaidos. Efektyvi mokesčių sistema. Lafero kreivė. Biudžeto balansas. Valstybės skola ir jos padengimo būdai. Centrinio banko pinigų politika. Pinigų politikos priemonės. Skatinanti (ekspansinė, plėtros) ir ribojanti (restrikcinė, varžanti) pinigų politika. Monetarinės politikos pagrindinė problema. Klasikinis ir keinsistinis požiūriai į pinigų politikos efektyvumą. Pinigų ir fiskalinės politikos derinimas. Užsienio valiutų rinkos. Nominalusis ir realusis valiutos kursas. Valiutos perkamosios galios pariteto teorija. Fiksuotas ir plaukiojantis valiutų kursai. Revalvacija ir devalvacija. Šalies mokėjimų balansas.
  Makroekonomika, konspektas(24 puslapiai)
  2008-03-20
 • Makroekonomika (73)

  Pagrindiniai makroekonomikos parametrai. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Realusis makro modelis. Ekonominiai vienetai skirstomi į 4 sektorius. Lietuvoje šiuo metu išskiriami 5 valdžios lygiai. Realusis BVP. Nominalusis BVP. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). Taupymo funkcija. Autonominis vartojimas. Bendroji paklausa (AD). Bendrosios išlaidos(AE). Bendroji paklausa yra keturių ūkių sektorių paklausos. Pagrindiniai 3 veiksniai lemiantys bendrosios paklausos kreivės formą. Bendrosios paklausos pokytį įtakojantys veiksniai. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Multiplikatorius. Taupymo paradoksas. Politika tikslai. Pagrindiniai fiskalinės politikos įgyvendinimo priemonės. Transferiniai mokėjimai. Neapmokestinamos pajamos. Vyriausybės įgyvendina skatinančių fiskalinę politika. Monetarinė politika. Pinigų pasiūla. Būtinieji rezervai. Būtinųjų rezervų norma. Nedarbo lygio šalyje rodiklis. Darbo jėga sudaro dirbančiųjų skaičius ir. bedarbių skaičius. Nedarbo pasekmės. Prislėgtasis nedarbas. Absoliutus pranašumas. Mokėjimo balansas. Einamoji sąskaita. Kapitalo sąskaita. Protekcionizmas. Lankstaus plaukiojančio kurso sistema. Fiksuoto valiutos kurso sistema.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2008-04-23
 • Makroekonomika (74)

  Pinigai. Pinigų atsiradimas. Pinigų funkcijos. Šiuolaikinių pinigų rūšys. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų sistema. Finansiniai tarpininkai. Centrinis bankas ir jo veiklos sritys. Monetarinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Nedarbą mažinanti valstybės politika. Nedarbo pasekmės. Infliacija. Ryšys tarp nedarbo ir infliacijos.
  Makroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2008-04-30
Puslapyje rodyti po