Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Liturgija (2)

  Liturgijoje. Bažnyčia – Kristaus sakramentas. Bažnyčios liturgija. Liturginis kultas. Liturgija ir žmogaus kūnas. Ženklai liturgijoje. Eucharistija – sakramentų sakramentas. Liturginė malda ir Kristaus kunigystė. Liturgija ir Velykų slėpinys. Liturgijos atnaujinimo rūpestis. Liturgijos atnaujinimo ir puoselėjimo pagrindiniai principai. Mišios ir Velykų slėpinys. Kiti sakramentai ir sakramentalijos. Bažnytinė dailė ir bažnytiniai reikmenys.
  Krikščionybė, konspektas(52 puslapiai)
  2009-05-07
 • Liudvigas van Bethovenas (6)

  Liudvikas Van Bethovenas (Liudvig Van Beethoven). Fortepijoninė kūryba. Sonata "Patetinė". Sonata "Mėnesienos". Sonata "Appassionata". Sonata "Aurora". Vėlyvosios sonatos.
  Kompozitoriai, konspektas(15 puslapių)
  2008-05-01
 • Logika (10)

  Elementarių logikos užduočių pratybos. Teiginių logika. Sudėtingų loginių išraiškų teisingumo reikšmių nustatymas ir lentelių sudarymas. Loginių santykių nustatymas. Kalbos tekstų formalizavimas teiginių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas. Teiginių logikos dėsniai. Samprotavimų pagrįstumo nustatymas. Išraiškų užrašymas disjunkyviąja ir konjunktyviąja normaliąja forma. Savybių logika. Kalbos tekstų formalizavimas savybių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas savybių logikoje. Dualumo principo taikymas savybių logikos išraiškoms. Savybių logikos išraiškų pertvarkymas. Būtinų ir pakankamų sąlygų užrašymas. Santykių logika. Kalbos tekstų formalizavimas santykių logikos priemonėmis. Veiksmai su santykiais – šeimyninių santykių apibrėžimai. Apibrėžimas santykių, kaip Dekarto sandaugos poaibių. Santykių savybės. Klasių logika. Kategorinių teiginių formalizavimas. Klasių skirstymas ir apibrėžimai. Informacijos, esančios hierarchinėje klasifikacijoje, simbolinis užrašymas.
  Logika, konspektas(25 puslapiai)
  2006-04-18
 • Logika (13)

  Loginė minties struktūra. Formalizavimas. Logika. Pastovūs ir kintamieji loginiai dydžiai. Kas yra logika kaip mokslas? Logika ir filosofija. Logikos reikšmė. Teiginių logika. Teiginiai ir gramatiniai sakiniai. Loginis neigimas. Konjunkcija. Prieštaravimo dėsnis. Disjunkcija. Negalimo trečiojo dėsnis. Implikacija. Loginis ekvivališkumas (lygiavertiškumas). Simbolinio žymėjimo sistemos. Sudėtinių teiginių neigimas. Teiginių formalizavimas. Sudėtinio teiginio teisingumo reikšmės nustatymas, žinant paprastų teiginių teisingumo reikšmes. Loginių jungčių pakeitimas. Dvejybiškumas. Teiginių logikos dėsniai. Teiginių logikos taikymas samprotavimuose. Šnekamosios kalbos formalizavimas. Išsprendžiamumo problema. Išsprendžiamumo problemos sprendimas matricų metodu. Išsprendžiamumo problemos sprendimas, suteikiant loginėms išraiškoms normaliąją formą. Išraiškos konjunktyvi normalioji forma. Disjunktyvi normalioji logika. Teiginių logikos taikymas technikoje. Predikatų logika. Savybių teorija. Kvantoriai ir kintamieji savybių teorijoje. Savybių teorijos dėsniai. Išraiškų pertvarkymas savybių teorijoje. Formalioji implikacija. Santykių teorija. Santykių samprata. Veiksmai su santykiais. Santykio sudėtis. Santykių daugyba. Santykių kompozicija. Specialios loginės santykių savybės. Tapatybės santykis. Santykių teorijos dėsniai. Santykių išreiškimas savybių teorijos terminais. Išsprendžiamumo problema predikatų logikoje. Predikatų logikos taikymas filosofijoje. Loginių klasių teorija. Loginė klasė ir jos struktūra. Izomorfizmas ir homomorfizmas.
  Logika, konspektas(92 puslapiai)
  2006-10-03
 • Logika (14)

  Logikos mokslo apibūdinimas. Logikos objektas. Minties loginė struktūra. Formalizacijos procesas. Loginiai pastovieji ir kintamieji dydžiai. Logikos apibrėžimas. Prigimtinė ir teorinė logika. Logikos santykis su kitais mokslais. Jos reikšmė. Dedukcija ir indukcija. Formalioji ir neformalioji logika. Kai kurios neformaliosios logikos klaidos. Nerelevantiškumo klaidos. Klaidos dėl netikslaus sąvokų vartojimo. Kitos neformaliosios samprotavimo klaidos. Teiginių logika. Teiginio samprata. Loginiai operatoriai: loginis neigimas, konjunkcija, disjunkcija, materialioji implikacija, ekvivalencija. Operacijos su loginiais operatoriais. Teiginių logikos dėsniai. Natūralios kalbos formalizavimas. Samprotavimų pagrindimas. Išsprendžiamumas. Sąvadas. Predikatų logika. Savybių teorija: propozicinė funkcija ir jos pavertimas teiginiu; savybių teorijos alfabetas; savybių teorijos dėsniai. Loginių klasių teorija. Loginė klasė ir jos struktūra. Santykiai tarp loginių klasių. Klasės skirstymas. Sąvokos, jų sudarymas. Sąvokų apibrėžimas. Kai kurie klasių teorijos dėsniai. Sąvokos apibrėžimas. Apibrėžimo taisyklės. Klausimų logika. Klausimo loginė struktūra. Klausimų rūšys. Atsakymai .Loginė semantika. Sintaksė ir semantika. Reikšmė ir prasmė. Supratimas. Ekstensionalas ir intensionalas. Analitiškumas ir sintetiškumas. Antinomijos. Semantinė tiesos samprata. Kalba ir logika. Tikimybiniai samprotavimai. Nededukciniai samprotavimai. Indukcija. Analogija. Hipotezė. Tardyminė versija. Tikimybiniai nededukcinių samprotavimų pagrindai. Tikimybinė logika. Įrodymo teorija. Įrodymo struktūra. Pakankamo pagrindo principas. Įrodymų rūšys. Įrodymo taisyklės.Paralogizmai ir sofizmai.
  Logika, konspektas(58 puslapiai)
  2006-10-10
 • Logika (2)

  Logikos mokslas ir jo objektas. Teiginių logika. Pagrindiniai teiginių logikos terminai ir simboliai. Propozicinių kintamųjų eilės interpretacija ir teiginių logikos operatorių reikšmės. Teiginių logikos operatorių reikšmės. Teiginių logikos formulės reikšmės nustatymas. Teiginių logikos formulių rūšys. Loginiai formulių santykiai. Teiginių logikos operatorių pakeičiamumas. Teiginių logika ir protavimas. Teiginių logika ir natūralioji kalba. Normalioji formulės forma.
  Logika, konspektas(37 puslapiai)
  2005-06-15
 • Logika (4)

  Logikos mokslo objektas. Logikos apibrėžimas. Logikos mokslas. Logikos ryšys su kitais mokslais. Logika ir psichologija. Logika ir mąstymo modeliavimas. Logika ir kalba. Logika ir matematika. Logika ir filosofija. Psichologinės pažinimo struktūros. Mąstymo struktūriniai elementai. Jutiminiai mąstymo elementai. Pojūčiai (jutimai). Prasmingumo jutimas. Teisingumo ir klaidingumo jutimas. Suvokimas. Vaizdiniai. Atmintis. Abstraktaus mąstymo elementai. Sąvoka. Sprendimas. Sprendinys. Samprotavimas. Trys mąstymo funkcinės komponentės. Užduotys.
  Logika, konspektas(11 puslapių)
  2006-01-12
 • Logika (5)

  Logikos apibrėžimas. Logikos mokslas. Logikos ryšys su kitais mokslais. Jutiminis pažinimas. Pojūčiai. Prasmingumo jutimas. Teisingumo ir klaidingumo jutimas. Suvokimas. Atmintis. Vaizdiniai. Mąstymas. Samprotavimas. Trys mąstymo funkcinės komponentės. Kalbos išraiškos formalizavimas. Kalbos išraiškų formų ir prasmių ryšiai. Matematinės sąvokos logikoje.
  Logika, konspektas(12 puslapių)
  2006-01-13
 • Logika (7)

  Logikos objektas. Kas sudaro samprotavimą? Loginės klaidos. Tezės pakeitimas. Abejotina prielaida. Ydingas ratas. Provincializmas. Nenuoseklumas. Proporcijos trūkumas. Dvigubas standartas. Klaidinga dilema. Formali klaida. Tariamas samprotavimas. Klaidinga simetrija. Klaidos pridengimas klaida. Apeliacija į autoritetą. Apeliacija į liaudį. Apeliaciją į asmenį. Apeliacija į asmenį. Apeliacija į tuštybę. Apeliacija į nežinojimą. Jėgos argumentas. Apeliacija į gailestingumą. Dviprasmybė. Klaidinga analogija. Logikos kryptys. Loginis pozityvizmas. Struktūralizmas: Saussure'o teorija. Loginis pragmatizmas: Ch.S.Peirce teorija. Trys ženklo matmenys. Semantikos ir sintaksės santykis. Semantika: reikšmė ir prasmė. Semantinių kalbos pakopų teorija. Semantikos ir pragmatikos santykis. Kalbinis žaidimas pagal L.Wittgensteiną. Kalbinis aktas pagal Jakobsoną. Teisingumo kriterijai.
  Logika, konspektas(13 puslapių)
  2006-02-09
 • Logika ir mokslo metodologija

  Logikos apibrėžimas. Jos santykis su kitais mokslais. Logikos reikšmė. Minčių loginės struktūros. Formalizavimo metodas. Teiginių logikos samprata. Teiginiai ir gramatiniai sakiniai. Paprasti ir sudėtiniai teiginiai. Loginis neigimas. Konjunkcija, disjunkcija. Disjunkcija. Implikacija, ekvivalentiškumas. Indukcijos metodai. Analogija. Sudėtinių teiginių neigimas. Daugiareikšmės teiginių logikos samprata. Trijų reikšmių logika. Silogistika. Įrodymo struktūra. Įrodymų klasifikacijos. Loginės klasės skirstymas ir klasifikacija. Klasių skirstymo (klasifikacijos) taisyklės. Išsprendžiamumo problema teiginių logikoje. Pagrindinių teiginių logikos dėsniai - išvedimo taisyklės. Loginė klasė ir jos struktūra. Loginės klasės sąvokos. Sąvokų sudarymas. Santykiai tarp loginių klasių (sąvokų). Sąvokos apibrėžimo samprata. Apibrėžimo struktūra. Pagrindinės apibrėžimų rūšys. Sąvokų apibrėžimo taisyklės. Veiksmai su loginėmis klasėmis. Bendra predikatų logikos samprata. Savybių ir santykių teorija. Kvantoriai. Dedukcinis metodas. Įrodymų klaidos. Įrodymų taisyklės. Netiesioginio įrodymo būdai. Tezės paneigimo būdai.
  Logika, konspektas(20 puslapių)
  2008-03-27
 • Logikos algebra. Loginiai elementai

  Loginės konstantos ir kintamieji. Teisingumo lentelės. Loginės operacijos. Logikos algebros dėsniai. Trigeriai – atminties schemos. Loginių schemų pritaikymo pavyzdžiai. Užduotys laboratoriniams darbams.
  Algebra, konspektas(7 puslapiai)
  2005-09-27
 • Loginiai kompiuterio veikimo principai

  Loginiai kompiuterio veikimo principai. Pertraukties procedūra. Informacijos perdavimas kompiuteryje; Pertraukties procedūra. Pagrindiniai komandų sistemų tipai. Atminties adresavimas. Adresavimo būdai; Procesoriaus registrai, jų paskirtis, naudojimas; Adresavimo būdai. Sistemos našumo įvertinimo ypatumai; Personalinio kompiuterio komunikacinė įranga. Modemas, jos paskirtis pagrindiniai parametrai. Įvairių rūšių modemai, jų paskirtis; Kompiuterių tinklo plokštė, jos schema, pagrindiniai parametrai, koncentratoriai, šakotuvai ir maršrutizatoriai, pagrindinės jų charakteristikos; Radijo modemai ir kita bevielė įranga internetui, USB jungtis ir kompiuterių tinklas; Personalinio kompiuterio ergonomika. Kompiuterizuotos darbo vietos įvertinimas; Ergonominiai reikalavimai vaizduokliui (displėjui), klaviatūrai; Reikalavimai darbo vietai. Šiuolaikinės kompiuterinės technologijos. Flash atmintinės, jų konstrukciniai ypatumai; Plazminiai ir jutikliniai vaizduokliai, jų konstrukciniai ypatumai; Multimedia projektoriai, jų konstrukciniai ypatumai; Web kameros, jų konstrukciniai ypatumai; Video konferencijos. Palydovinė kompiuterinė įranga ir jos panaudojimas. Mobiliojo interneto techninė įranga; Automobilinės kompiuterinės sistemos; Pagrindinės signalizacijos "Akcent" funkcijos. Namų tinkolo realizavimo priemonės. Buitininių prietaisų ir kompiuterio jungimas į tinklą apsaugos sistemos; Braižytuvai, ploteriai, jų konstrukciniai ypatumai; Papildomos temos. Rezervinio maitinimo šaltinis, jo paskirtis ir apibūdinimas; Daugiaprocesorinės kompiuterinės sistemos, parametrai ir techninė įranga; RISC ir CISC procesoriai, jų konstrukciniai ypatumai. Macintosh kompiuteriai, jų konstrukciniai ypatumai; Pertraukties procedūra. Informacijos perdavimas kompiuteryje; Pagrindiniai komandų sistemų tipai; Atminties adresavimas. Adresavimo būdai; Duomenų vaizdavimo kompiuteryje būdai; Procesoriaus registrai, jų paskirtis, naudojimas;
  Kompiuteriai, konspektas(20 puslapių)
  2006-06-27
 • Logistika

  Logistikos terminai, logistikos veiklos tinklas, logistikos veiklos funkcijų įtaka produkto kainoms, logistinė produkto prigimtis, produkto gyvavimo ciklas, produktų abc analizė, charakteristikų poveikis logistikos išlaidoms, produktų pakavimas, produkto kainos nustatymas, incoterms, klientų aptarnavimas, klientų aptarnavimo patikrinimas, aptarnavimo standartų nustatymas, užsakymų tvarkymas, logistikos informacinės sistemos, transporto sprendimų priėmimas, nuosavo ir bendrojo naudojimo transporto palyginimas, pagrindinių transporto rūšių specifika, multimodalinių vežimų organizavimas, tarptautinių pervežimų organizavimas, vairuotojo darbo organizavimas, tir carnet, atsargos logistikoje, atsargų sandėliavimas, atsargų kiekio planavimas ir atsargų kontrolės modeliai, sandėlių veiklos planavimas ir techninė įranga.
  Transportas ir logistika, konspektas(26 puslapiai)
  2005-01-05
 • Logistika (13)

  Logistikos samprata. Logistikos reikšmė. Terminai. Raida. Logistikos veiklos rūšys pagal funkcijas. Logistikos pritaikymo sritys. Logistikos šakos. Logistikos koncepcija. Tikslai. Logistikos koncepcijai keliami reikalavimai. Logistikos tikslų santykiai. Planų rūšys. Logistikos paslaugos. Klientų aptarnavimo elementai. Užsakymų ciklas. Klientų aptarnavimas ir išsaugojimas. Logistikos kaštai. Kainų nustatymas. Terminai. Logistikos priemonės. Transporto vaidmuo logistikoje. Aprūpinimo logistika. Sandėlių logistika. Sandėlių rūšys. Gamybos logistika. Rinkodaros logistika. Logistikos įmonės.
  Transportas ir logistika, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-09
 • Logistika (15)

  Užsakymų tvarkymo ir įmonės logistikos valdymo informacinės sistemos integravimas. Paskirstymo ir logistikos centrai.
  Transportas ir logistika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-06-08
 • Logistika (2)

  Logistika. Pagrindinės veiklos rūšys. Pagalbinės veiklos rūšys. Veiklos tinklas. Kainų analizė. Logistinė produkto prigimtis. Produkto gyvavimo ciklas. Pasiūlos ir paklausos kreivė. Produkto charakteristikos. Produkto pakavimas. Produkto kainos nustatymas. Tarptautinės prekybos sąlygos (INCOTERMS). Klientų aptarnavimas. Klientų aptarnavimo patikrinimas. Aptarnavimo rezultatų nustatymas. Užsakymų tvarkymas. Logistikos informacinės sistemos. Transporto sprendimų priėmimas. Pagrindinės transporto rūšys. Tarptautinių pervežimų organizavimas. Vairuotojo darbo organizavimas. Atsargos logistikoje. Atsargų klasifikacija. Atsargų sandėliavimas. Atsargų kontrolės modeliai. Sandėlių veiklos planavimas ir techninė įranga.
  Transportas ir logistika, konspektas(26 puslapiai)
  2005-06-02
 • Logistika (21)

  Logistikos raida. Karinė logistika. Verslo logistika. Logistikos plėtra versle. Verslo raidos tendencijos. Terminai. Veiklos sfera. Logistikos apibrėžimai. Logistikos tikslas. Logistikos operacijos. Logistinės veiklos. Vartotojų aptarnavimo politika. Užsakymų tvarkymas. Atsargų tvarkymas. Transportavimas. Saugojimas. Informacijos apdorojimas. Paklausos prognozavimas. Gamyklų ir sandėlių vietų parinkimas. Medžiagų tvarkymas. Apsirūpinimas. Posandorinis aptarnavimas. Pakavimas. Atliekų tvarkymas. Grąžintų prekių tvarkymas. Logistika firmos veikloje. Formos naudingumas. Naudingumas. Logistinių išlaidų dalis. Išlaidų pasiskirstymas. Naudingumas vietos atžvilgiu. Naudingumas laiko atžvilgiu. Naudingumas valdymo atžvilgiu. Logistikos sąsajos su gamyba ir rinkodara. Veiklos tinklas. Verslo logistikos sistema. Logistinės veiklos tinklas. Srautai ir tinklai logistikos sistemoje. Transporto ir komunikacijų tinklai. Fizinio paskirstymo modeliavimas. Kainų analizė. Transportavimo ir atsargų išlaidų sąsaja. Klientų aptarnavimo lygio ir bendrųjų logistinių išlaidų sąsaja. Išlaidų ir aptarnavimo lygio priklausomybė nuo sandėlių skaičiaus. Logistinė aplinka ir planavimo procesas.
  Transportas ir logistika, konspektas(17 puslapių)
  2006-11-09
 • Logistika (22)

  Logistinė produkto prigimtis. Produktų skirstymas. Vartojimo prekės. Patogumo prekės. Sudėtingos prekės . Ypatingos prekės. Gamybinės prekės. Produkto gyvavimo ciklas. Rinkodaros bei rinkotyros ir logistinės veiklos strategijos. Pasiūlos ir paklausos kreivė. Pasiūlos ir paklausos kreivė. 80/20 proc. Dėsnis. 80/20 proc. dėsnio matematinė išraiška. Produkto charakteristikų įtaka logistinėms išlaidoms. Svorio ir tūrio santykis. Svorio ir tūrio santykis. Vertės ir svorio santykis. Produkto pakeičiamumas. Produkto rizikos veiksniai. Produkto pakavimas. Prekybinis pakavimas. Transportinis pakavimas. Pakavimo medžiagos. Pakavimo tikslai. Reklaminė pakuotė. Informacinė pakuotė. Pakavimas kaip papildoma paslauga. Pakavimas kaip apsauga nuo vagysčių. Pakuotė kaip apsauga nuo aplinkos poveikio. Pakuotė, skirta apsaugoti nuo neigiamų veiksnių transportuojant, kraunant ir sandėliuojant. Pakuotė kaip logistikos racionalumo veiksnys. Pakuotė kaip logistikos racionalumo veiksnys transportuojant, kraunant ir saugant. Veiksniai, lemiantys pakuotės pobūdžio pasirinkimą Gaminių savybės. Taisyklės ir standartizavimas. Paskyrimo vieta. Žymenys, išvaizda ir forma. Transporto rūšis. Transportavimo sąlygos. Transportavimo rizika. Specialūs žymenys. Sukrovimo ypatumai. Sandėliavimo ir sandėlio operacijų metodai. Krovinio vieneto forma. Transporto priemonės. Produkto kainos nustatymas. INCOTERMS sąlygos. INCOTERMS grupės. INCOTERMS-2000. EXW. FCA. FAS. FOB. CFR. CIF. CPT. CIP. DAF. DES. DEQ. DDU. DDP. Zoninės kainos nustatymas. Kainų suvienodinimas. Bazinio taško kainos nustatymas. Kainų kompensavimas. Skatinamieji kainų nustatymo susitarimai.
  Transportas ir logistika, konspektas(21 puslapis)
  2006-11-15
 • Logistika (23)

  Transportavimas ir krovinių tvarkymas. IT transportavime. Transporto priemonių ir krovinių identifikavimas. Efektyvios transporto paslaugos. "Realaus laiko maršrutas". Tiekimas. Integruota logistikos valdymo informacinė sistema. Kompiuterizuotas užsakymų tvarkymas. Vidaus prekyba (telemarketingas). Informacinės sistemos planavimas. Duomenų poreikių analizė. Ataskaitos. LIS poveikis užsakymo vykdymo laikui. Šiuolaikinės informacinės technologijos praktikoje. Strateginės informacinės sistemos. Veiklos organizavimas elektroniniu tinklu. Naujo palydovinio ryšio galimybės. Dispečerizavimo ir palydovinio ryšio sistema. Operatyvinės kontrolės ir sekimo sistema. Logistikos informacinė sistema. Duomenų apdorojimo sistema. Valdymo informacinė sistema. Sprendimų palaikymo sistema. Ekspertinė sistema. Dirbtinis intelektas. Vykdomoji rėmimo sistema. Geografinė informacinė sistema. Logistikos informacinės sistemos struktūros. Logistikos informacinės sistemos kokybės reikalavimai. Operatyvinė veikla. Ekspedicinės įmonės informacinė sistema. Sandėlių valdymo informacinė sistema. Uosto verslo valdymo informacinė sistema. Integruota logistikos informacinė sistema.
  Transportas ir logistika, konspektas(38 puslapiai)
  2006-12-31
 • Logistika (24)

  Įmonių vidinė logistika. Pirkėjų aptarnavimas. Elektroninis keitimasis duomenimis. Transportavimas. Atsargų valdymas. Sandėliavimo ir saugojimo funkcija. Techninės priežiūros funkcija. Informacinių srautų valdymas. Atliekų surinkimas, panaudojimas ir naikinimas. Gamybos procesas. Įmonių problemos. Įmonių vidinės logistikos optimizavimas. Vidinės logistikos veiklos sritys. Efektyvus gamybos organizavimas. Produkto struktūra. Gamybos struktūra. Srautinis principas. Grupinis principas. Gamybos planavimas. Medžiagų poreikio ir pristatymo laiko planavimas. Kompiuterinis vidinės logistikos valdymas. Integravimo procesas. Push principas. JIT metodas. Kanban metodas. Tinklinio planavimo ir valdymo metodas. Logistikos vaidmuo organizuojant įmonės veiklą. Reorganizavimas. Fragmentavimas. Pirma funkcinio stambinimo (agregavimo) stadija. Antra funkcinio stambinimo (agregavimo) stadija. Trečia funkcinio stambinimo (agregavimo) stadija. Ketvirta funkcinio stambinimo (agregavimo) stadija. Penktoji funkcinio stambinimo (agregavimo) stadija. Struktūros "suspaudimas". Centralizacija ir decentralizacija. Linijinės ir štabinės organizacinės struktūros. Matricinės struktūros. Horizontaliosios struktūros. Įgaliojimų suteikimas.
  Transportas ir logistika, konspektas(28 puslapiai)
  2006-12-31
Puslapyje rodyti po