Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija>Lietuvos istorijos konspektai

Lietuvos istorijos konspektai (77 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuva tarpukariu

  Steigiamasis seimas. Klaipėdos kraštas grąžinamas Lietuvai. Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo pažanga. Kultūra. Religija. Tautinės mažumos. Nepriklausomos Lietuvos prezidentai.
  Lietuvos istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-02-14
 • Lietuva viduramžiais

  Lietuvos politinis gyvenimas XIV–XVII amžiuje. Lietuvos visuomenė XIV-XVII amžiuje. Lietuvos ūkis XIV–XVII amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) švietimas XIV–XVII amžiuje. Lietuvos religinis gyvenimas XIV–XVII amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kultūra ir menas XIV XVII amžiuje.
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-17
 • Lietuva XIX amžiuje

  Lietuva XIX (19) amžiuje Rusijos imperijos sudėtyje. Slaptieji judėjimai 1817-1823 metais. 1830-1831 metų sukilimas. Slaptosios draugijos Nikalojaus I valdymo laikotarpiu. 1863 metų sukilimas. Katalikų bažnyčia ir jos politinis vaidmuo XIX amžiaus I -oje pusėje. Lietuvos ekonomika XIX amžiaus I -oje pusėje. Bajorija. Miestų luomai. Inteligentija. Valstiečiai. Baudžiavos panaikinimas. Lietuvos kultūros raida iki 1863 metų. Vilniaus universitetas. Literatūra ir menas. Rusinimo politika 1864-1905 metais. Bažnyčios padėtis ir vaidmuo. Lietuviška spauda. Švietimo raida po 1863 metų. Kultūra XIX amžiaus II pusėje. Klaipėdos kraštas XIX amžiuje. Lietuvos ūkis XIX amžiaus II pusėje - XX amžiaus pradžioje. Demografiniai ir socialiniai pokyčiai po 1863 metų.
  Lietuvos istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-04-21
 • Lietuva XVIII amžiuje

  Lietuvos XVIII amžiaus datų konspektas.
  Lietuvos istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-21
 • Lietuvių sklandymas ir jo istorija

  Apie sklandymą. Lietuvos sklandymo atsiradimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-05-31
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

  Treniota. Vaišelga. Traidenis. Pirmieji gediminaičiai LDK soste. Vytenis. Gediminas. Santykiai su popiežiumi ir Vakarų Europa. Pilėnų gamyba. Gedimino mirtis. Algirdo ir Kęstučio valdymas. Būdingi Algirdo ir Kęstučio užsienio politikos bruožai. Algirdas. Kova su Maskva. Kęstutis. Jogaila. Dubysos sutartis. Lenkijos ir Lietuvos unija. Lietuvos krikštas. Vytautas. Astravos sutartis. Salyno sutartis. Žygis prieš Aukso ordą. Vorsklos mūšis. Vilniaus-Radomo sutartis. Žemaičių sukilimas. Racionžo taikos sutartis. Didžiojo kunigaikščio Vytauto užsienio politika. Žalgirio mūšis. Torūnės taika. Konstanco bažnytinis susirinkimas. Žemaičių krikštas. Karų su ordinu pabaiga. Melno taika. Lucko suvažiavimas. Vytauto valdymo reikšmė.
  Lietuvos istorija, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-11
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ankstyvoji istorija

  1009 metai. Brunono misija. Mindaugo valstybės susidarymas. Lietuvos kunigaikščiai iki Mindaugo. Krikštas, karūnacija. (Vidaus politika, popiežių politika). Pirmosios misijos Pabaltijyje, Riterių ordinų įsikūrimas. (Kodėl, kada). XIII-XIV amžiaus (13–14 amžiaus) Lietuvos valstybės struktūra. Dinastijos formavimasis į diarchiją, lietuvių kunigaikščių įsitvirtinimas rusų žemėse. III-XIV amžiaus (13–14 amžiaus) Lietuvos visuomenė. Kunigaikščiai, bajorai ir valstiečiai. Alodas, prievolės, pagonių religija. Gedimino valdymas (Gedimino laiškų politinė problema). XII amžiaus antrosios pusės (13 amžiaus antrosios pusės) politinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorija. (Nuo Treniotos iki Algirdo). XIV amžiaus antrosios pusės (14 amžiaus antrosios pusės) karai su ordinu. Algirdo ir Kęstučio krikšto bandymai. Kęstučio ir Jogailos konfliktas. Krėvos aktas (1385 m.) Krikštas (1387 m.). Politiniai ir kultūriniai pokyčiai. Vytauto santykiai su Jogaila ir Lenkija (sutartys). Karūnacijos byla. (Vidaus reformos Vytauto valdymo laiku). Vytauto santykiai su ordinu. (Žalgirio mūšis ir keturios sutartys su ordinu). Įvykiai po Vytauto mirties. Kazimiero Jogailaičio išrinkimas. Politinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) organizacija. Pareigybės, Ponų taryba, Ponų tarybos savivalda, politika ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bajorija. Luominės privilegijos bajorams. Valstiečių įbaudžiavinimas ir Valakų reforma. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisė. Kazimiero teisynas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutas, paprotinė teisė. Lietuva Jogailaičių politinėje sistemoje. Ponų taryba XVI amžiuje (16 amžiuje). Santykiai su Maskva. Maskvos iškilimas ir karai su ja. Stačiatikių bažnyčia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir bažnytinės unijos problema. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vienuolynai. Reformacija Lietuvoje. 1564 -1566 teismo ir administracijos reformos. Liublino unija ir Livonijos karo pradžia. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) raštija. Istorinė mintis Lietuvoje. Metraščiai ir kilmės iš romėnų teorija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mokykla. Menas ir kultūra.
  Lietuvos istorija, konspektas(19 puslapių)
  2009-01-14
 • Lietuvos istorija

  Svarbiausios Lietuvos istorijos datos iki 1283m. su aprašytais įvykiais.
  Lietuvos istorija, konspektas(10 puslapių)
  2005-05-22
 • Lietuvos istorija (11)

  Vytauto valdymas (1392-1430 metais). Įsitvirtinimas valdžioje. Vytauto vidaus politika. Užsienio politika. Vytauto pastangos karūnuotis. Unijos su Lenkija vingrybės. Kodėl Vytautas didysis? Vytautas Didysis (1350-1430 metais). Kovos dėl sosto po Vytauto mirties. Iki XVI amžiaus pabaigos Lietuvą valdė. Lietuvos valstybės susikūrimas. Lietuvos valstybės susidarymo prielaidos. Valstybės susidarymo procesas. Mindaugas (-1263 metais). Mindaugo valstybės reikšmė. Po Mindaugo Lietuvą valdė. Vokiečių agresijos pradžia. Herkus Mantas (-1273 metais). Kryžiuočiai. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas. A. Voldemaro vyriausybė (1918 metų pabaiga). M. Šleževičiaus vyriausybė (dirbo iki 1919 metų pabaigos). M. Šleževičius (1882-1939). Steigiamojo Seimo veikla. Žemės reformos įstatymas (1922 metų vasario mėnesį). Konstitucija (1922 metais rugpjūčio 1 d.). Pinigų reforma: (1922 metais spalio 1 d.). Tarptautinis pripažinimas (1918-1922 metais). Vincas Mickevičius-Kapsukas (1880-1935 metais). L. Želigovskis (1867-1947 metais). Juzefas Pilsudskis (1867-1935 metais). Liublino unija. Geopolitinė padėtis XVI amžiuje. Liublino unijos (1569 metais) priežastys. Liublino unijos sąlygos. Liublino unijos pasekmės. Žygimantas Augustas (1520-1572 metais). Lietuvių tautinis sąjūdis. Tautinis atgimimas. Lietuvių tautinio sąjūdžio židiniai XIX amžiuje. Lietuvių tautinio atgimimo aplinkybės. Pasaulietiniai nelegalūs leidiniai. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais. Vokiečių okupacija (nuo 1915 metų rugpjūčio mėnesio). Lietuvių inteligentijos veikla. Vilniaus konferencija (1917 metų rugsėjo 18-22 d.). 1917 metų gruodžio 11 d. aktas. 1918 metų vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas. Lietuvos Tarybos veikla. A. Voldemaras (1883-1942). Lietuva Abiejų Tautų Respublikos (ATR) sudėtyje. Karaliaus valdžia. Seimas. Krašto valdymas. Centrinė valdžia. Sričių pareigūnai. III Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės) LDK statutas (1588 metai). Albertas Goštautas (?-1539 metai). Steponas Batoras (1533-1586 metais). Lietuvos valstybė XVI amžiuje. Prekyba ir miestai. Lėtos miestų raidos priežastys. Valstybės valdymas XVI amžiuje. Lietuvos Didžiosios Karalystės (LDK) silpnėjimas. Kazimiero privilegija bajorams (1447 metais) – juridinis baudžiavos įteisinimas. Valakų reforma (1557 metais). Reformos tikslai. Esmė. Reformos reikšmė. Krėvos sutartis. Lietuvos krikštas. Sutarties pasirašymo tikslai. Krėvos sutarties (1385 metais) sąlygos. Lietuvos krikštas (1387 metais). Krikščionybės įvedimo reikšmė. Jogaila (apie 1351-1434 metais). Renesansas, reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Kryžiuočių valstybės pabaiga. Pranciškus Skorina. Abraomas Kulvietis (1510-1545 metais). Mikalojus Radvila Juodasis (1515-1565 metais). Martynas Mažvydas (apie 1510-1563 metais). Motiejus Strijkovskis (apie 1547-1593 metais). Mikalojus Daukša (apie 1530-1613 metais). Jonas Bretkūnas (1536-1602 metais). Konstantinas Sirvydas (1579-1631 metais). Reformacijos žlugimo priežastys. Jėzuitų ordino veikla Lietuvoje. Žymiausi XIV - XVII amžiaus Lietuvos architektūros paminklai. 1830-1831 metų sukilimas. Sukilimo priežastys. Sukilimo eiga. Sukilimo pralaimėjimo priežastys. Sukilimo padariniai. Antanas Gelgaudas (1792-1831 metais). 1863-1864 metų sukilimas. Sukilimo priežastys. Pralaimėjimo priežastys. Sukilimo padariniai. Spaudos draudimas. Antanas Mackevičius (1828-1863 metais). Konstantinas Kalinauskas (1838-1864 metais). Michailas Muravjovas (1796-1866 metais). Zigmantas Sierakauskas (1826-1863 metais). 1905 metų revoliucija ir Didysis Vilniaus Seimas. Revoliucijos Rusijoje priežastys. Spalio manifestas (1905 metais). Revoliucijos padariniai. Reikšmė Lietuvai. Didysis Vilniaus seimas (1905 metų gruodžio 5 d.). Abiejų Tautų Respublikos (ATR) politinis smukimas ir žlugimas XVII-XVIII amžiuje. Valstybės silpnumo priežastys. Karai su Rusija ir Švedija. Jonas Karolis Chodkevičius (1560-1621 metais). Nebylusis seimas (1717 metais). Bandymai daryti reformas. Gegužės 3-osios Konstitucija. Liberum veto. Torgovicos konfederacija (1792 metais). Abiejų Tautų respublikos (ATR) žlugimo priežastys. Tadas Kosciuška (1746-1818 metais). J. Jasinskis (1761-1794 metais). Baudžiavos panaikinimas Lietuvoje. Baudžiavos panaikinimo priežastys. Baudžiavos panaikinimas (1861 metais). Bendrųjų ir Vietinių nuostatų sugretinimas. Reformos reikšmė. Dinastinė valdžia Lietuvoje. Nuo etninės prie politinės tautos. Lietuvių politinės partijos ir jų veikla. Simonas Daukantas (1793-1864 metais). Motiejus Valančius (1801-1875 metais). Jonas Basanavičius (1851-1927 metais). Vincas Kudirka (1858-1899 metais). Jonas Mačiulis-Maironis (1862-1932 metais).
  Lietuvos istorija, konspektas(35 puslapiai)
  2007-12-16
 • Lietuvos istorija (13)

  Lietuvos senovė. Lietuvos valstybės kūrimasis. Lietuvos karalius Mindaugas (1236 – 1263). Lietuvos įsigalėjimas. Didžiųjų kunigaikščių iškilimas. Traidenis (1270 - 1293). Vytenis (1293 - 1316). Gediminas (1316 – 1341). Algirdas ir Kęstutis (1341 – 1382). Vytauto didžiojo laikai. Vytautas didysis – Lietuvos valdovas (1392 – 1430). Švitrigaila (1430 – 1432). Žygimantas Kęstutis (1432 – 1440). Kovos dėl Lietuvos savarankumo. Kultūros kilimas. Kazimieras (1440 – 1492). Aleksandras (1492 – 1506). Lietuvos žmonių gyvenimas ir tvarkymasis Gediminaičių laikais. Žygimantas II senasis (1506 – 1548). Žygimantas III Augustas (1544 – 1572). Steponas Batoras (1576 – 1586). Zigmantas vaza (1587 – 1632). Vladislovas vaza(1632 – 1648) Lietuvos silpnėjimas. Jonas Kazimieras Vaza (1648 – 1669). Vazų laikų gyvenimo bruožai. Mykolas Koributas Višnioveckis (1669 – 1673). Jonas Sobieskis (1674 – 1696). Augustas i saksas. Prūsų lietuvių likimas (1697 – 1733). Augustas II Saksas (1733 – 1763). Stanislovas Augustas Poniatovskis (1764 – 1795). Visa Lietuva valdoma svetimųjų. Prijungtųjų prie Rusijos Lietuvos žemių likimas. Rusinimas. Napoleono gadynė. Prūsų lietuviai. Vilniaus universitetas. Kultūrinis tautinis sąjūdis. 1831 m. Sukilimas. Baudžiavos panaikinimas. 1863 metų sukilimas. Spaudos draudimas. Lietuvių tautinis atgimimas. "Aušra". "Varpas" ir lietuvių spaudos atkovojimas. Tautybių santykiai. Ūkio būklė. Didysis Vilniaus seimas. Kultūrinis pakilimas. Lietuviai išeivijoje. I pasaulinis karas. Atstatomos valstybės kūrimas. Likusiųjų Lietuvoje patriotų veikla. Veikla už Lietuvos sienų. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas. Atgimusi nepriklausoma Lietuva. Kovos dėl nepriklausomos Lietuvos. Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas. Steigiamasis seimas. Klaipėdos kraštas grąžinamas Lietuvai. Vidaus santvarkos pasikeitimai. Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo pažangos apžvalga. Laimėjimai ūkio srityje. Laimėjimai kultūros srityje. Mūsų prezidentai. II pasaulinis karas. Bendra apžvalga. Lietuva II pasaulinio karo metu. Pokario metai. Lietuva. Antrojoje bolševikų okupacijoje. Lietuviai išeivijoje.
  Lietuvos istorija, konspektas(32 puslapiai)
  2009-05-04
 • Lietuvos istorija (2)

  Lietuvos istorijos įvykių datos.
  Lietuvos istorija, konspektas(30 puslapių)
  2005-06-02
 • Lietuvos istorija (3)

  Akmens, geležies, žalvario amžius. Kilmės teorija, rašytiniai šaltiniai. Lietuvos sostinės. Lietuvos valdovai. Gedimino valdymas. Svarbiausi Lietuvos istoriniai įvykiai, jų datos.
  Lietuvos istorija, konspektas(10 puslapių)
  2005-06-13
 • Lietuvos istorija (4)

  Seniausieji Lietuvos gyventojai. Baltų susidarymas. Baltai geležies amžiaus pradžioje. Baltų gentys II – X amžiuje. Seniausios rašytinės žinios apie baltus. Lietuvos valstybės formavimąsi XIII amžiuje. Ordinų įsikūrimas Pabaltijyje. Saulės mūšis. Durbės mūšis. Mindaugas. Lietuvos valstybės stiprėjimas XIII amžiuje. pabaigoje. Gedimino vidaus ir užsienio politika. Algirdas. Kęstutis. Jogaila ir Kęstučio nužudymas. Vytauto kova dėl valdžios. Krėvos sutartis. Unijos priežastys. Unijos sąlygos. Unijos pasekmės/reikšmė. Lietuvos krikštas. Krikščionybės įvedimo reikšmė. Vytauto ir Jogailos kova. Astravos sutartis. Vytauto valdžia. Vytauto užsienio politika. Vorkslos mūšis. Mūšio reikšmė ir pasekmės. Vytauto politika ir Žalgirio mūšis. Žalgirio mūšio reikšmė. Žemaitijos krikštas. 1418 metų žemaičių sukilimas. Melno taika. Vytauto asmenybė. LDK po Vytauto mirties. Kazimiero valdymas. 1447 metų privilegijos reikšmė. Aleksandro valdymas. Kazimiero valdymo reikšmė. I Lietuvos Statutas ir Albertas Goštautas. Švietimas XV – XVI amžiuje. Vilniaus universiteto įkūrimas. Lietuvių kalba ir raštas XVI amžiuje. Martynas Mažvydas. Abraomas Kulvietis. Stanislovas Svetkus Rapolionis. Architektūra ir dailė XIV – XVI amžiuje. Muzika ir teatras XV – XVI amžiuje. Valakų reforma. Valakų reforma kaime. Valakų reforma miesteliuose. Valakų reformos rezultatai. LDK padėties blogėjimas XVI amžiaus viduryje. Liublino unijos priežastys. Liublino unija. Liublino unijos sąlygos. Liublino unijos reikšmė. Gediminaičių dinastijos pabaiga. Steponas Batoras: vidaus politika. Steponas Batoras: užsienio politika. Livonijos karo pasekmės LDK. LDK kultūra ir švietimas XVII amžiuje. Materialinė ir dvasinė liaudies kultūra XVII amžiuje. Švietimas XVII amžiuje. Vilniaus universitetas XVII amžiuje. Neuniversitetinis mokslas XVII amžiuje. Albertas Vijūkas – Kojelavičus. Kazimieras Simonavičius (Semenavičius). Konstantinas Sirvydas. Mikalojus Daukša. Spaustuvės ir raštija XVII amžiuje. Muzika ir teatras XVII amžiuje. Architektūra ir dailė XVII amžiuje. Lietuvos bajorijos polonizacija XVII amžiuje. Bajorijos anarchija XVII – XVIII amžiuje. "Liberum veto" teisė. Šiaurės karo padariniai. Ūkinis ir politinis nuosmukis XVII amžiaus antroje pusėje. Žemės ūkis XVIII amžiuje. Valstiečių laisvės XVIII amžiuje. Rentos formos ir valstiečių kategorijos XVIII amžiuje. Miestai ir miesteliai XVIII amžiuje. A. Tyzenhauzas ir jo reformos. Pirmasis Lenkijos-Lietuvos padalijimas. Švietimas XVIII amžiuje. Vilniaus universitetas XVIII amžiuje. Raštija XVIII amžiuje. Klasicizmas dailėje ir architektūroje. Literatūra XVIII amžiuje. Kristijono Donelaičio "Metai". 1791 metų Gegužės 3 d. Konstitucija. Targovicos konfederacija ir II Respublikos padalijimas. 1794 metų sukilimas ir III Lenkijos-Lietuvos padalijimas. Lietuva Rusijos valdžioje. Napoleonas ir Lietuva. Napoleono karo padariniai. 1830 – 1831 metų sukilimas. Pralaimėjimo priežastys. Sukilimo reikšmė. Carizmo represijos. Baudžiavinės sistemos krizė. 1861 metų reforma. Vietiniai reformos ypatumai. Lietuvos tautinio atgimimo žadintojai. "Raudonųjų" ir "baltųjų" programos. 1863 metų sukilimas. Pralaimėjimo priežastys. Sukilimo pasekmės. Sukilimo vadai. Zigmas Sierakauskas. Antanas Mackevičius. Kostas Kalinauskas. Lietuvos tautinis sąjūdis XIX amžiaus II pusėje. Daraktoriai. "Aušra" (1883 – 1886). "Varpas" (1889 – 1905). "Tėvynės Sargas" (1896 – 1904). Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: žemės ūkis. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: miestų ir teismų reforma. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: pramonė. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: susisiekimas ir ryšiai. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: miestai. Partijų kūrimasis XIX amžiaus II pusėje. Spaudos draudimo panaikinimo reikšmė. Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais. Pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Vilniaus konferencija ir Lietuvos Tarybos sudarymas. 1917 metų Gruodžio 11 d. aktas. 1918 metų vasario 16 d. aktas. Bandymas įvesti Tarybų valdžią Lietuvoje 1918–1919 metų Raudonosios armijos žygis į Lietuvą. Litbelo sukūrimas. Sovietų žlugimo priežastys. Lietuvos Respublikos kūrimasis 1918–1920 metais. Taikos sutartis su Sovietų Rusija. Kovos su bermontininkais. Kovos su lenkais ir Vilniaus aneksija. Lietuva 1920–1926 metais. Lietuva 1920–1926 metais: Steigiamasis Seimas. Lietuva 1920–1926 metais: žemės reforma. Lietuvos Respublikos konstitucija. Lietuva 1920–1926 metais: litas. Socialdemokratų ir liaudininkų valdymas. Lietuvos Respublikos pripažinimas de facto ir de jure. 1926 metų gruodžio 17d. valstybinis perversmas. Tautininkų valdymas (1926 – 1938 metų). Vilniaus konfliktas. Vilniaus kraštas: administravimas. Vilniaus kraštas: ekonomika. Vilniaus kraštas: etnokultūrinė padėtis. Vilniaus kraštas: visuomeninis gyvenimas. Lietuva 1939–1941 metais: Klaipėdos netektis. Lietuva 1939–1941 metais: slapti susitarimai. Lietuva 1939–1941 metais: savitarpio pagalbos sutartis. Lietuva 1939–1941 metais: ultimatumas. Lietuva 1939–1941 metais: "Liaudies vyriausybė". Lietuva 1939–1941 metais: liaudis ir liaudies priešai. Lietuva 1939–1941 metais: Liaudies seimas. Lietuva 1939–1941 metais: kiti liaudies seimo nutarimai. Lietuva 1939–1941 metais: rezistencija. Lietuva 1939–1941 metais: LAF. Holokaustas Lietuvoje. Hitlerinė okupacija: Laikinoji vyriausybė. Hitlerinė okupacija: militarinė valdžia. Hitlerinė okupacija: Laikinosios vyriausybės likvidavimas. Hitlerinė okupacija: civilinės valdžios sistema. Hitlerinė okupacija: ūkis. Hitlerinė okupacija: darbo jėga. Hitlerinė okupacija: kultūra. Hitlerinė okupacija: kariniai daliniai. Hitlerinė okupacija: Maskvos pogrindis. Hitlerinė okupacija: lietuvių rezistencija. Lietuva 1944–1953 metais: aneksinių institucijų atkūrimas. Lietuva 1944–1953 metais: konstitucinių institucijų antstatas. Lietuva 1944–1953 metais: okupuotos Lietuvos kompetencijos. Lietuva 1944–1953 metais: sovietizacijos procesas. Lietuva 1944–1953 metais: ūkio sovietizacija. Lietuva 1944–1953 metais: švietimas ir kultūra. Lietuva 1944–1953 metais: rezistencija. Visuomenės sovietizacija 1953–1990 metais. Žemės ūkio specializavimas. Pramoninio komplekso kūrimas. Švietimo sistema 1949–1990 metais. Mokslo ideologizavimas. Kultūrinis gyvenimas. Lietuvos sportas 1953–1990 metais. Komunistinė cenzūra ir asmens laisvė. Folklorinis ir kraštotyrinis judėjimas. Tremtiniai po 1953 metų. Pogrindinė rezistencija 1953–1990 metais. Katalikų bažnyčia ir sovietinis režimas. Atvira rezistencija sovietmečiu. Tautinis atgimimas: sąjūdis 1988–1990 metais. 1990 metų kovo 11 d. Nepriklausomybės aktas. Medininkai: kova dėl Nepriklausomybės. 1991 01 13: kova dėl Nepriklausomybės. 1991 metų rugpjūčio pučas ir Lietuva. Tarptautinis Lietuvos pripažinimas. Lietuvos diplomatija 1990–2000 metais. Lietuvos kariuomenės atkūrimas. SSRS kariuomenės išvedimas. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Prezidento institucijos atkūrimas. Valstybės heraldikos atkūrimas. Politinės partijos. Lietuvos seimų raida. Lietuvos vyriausybių raida. Lietuvos savivalda. Lietuvos santykiai su kaimynais. Lietuva Pasaulyje. Lietuva ir Europos bendrija. Lietuva ir NATO. Pasaulio lietuvių bendrija. Lietuvos pilietybė. Tautinės mažumos. Lietuvos Respublikos sienos. Valstybės valdymo sistema. Valstybės administravimas. Privataus kapitalo atkūrimas. Žemės ir pramonės privatizavimas. Bankai ir piniginė sistema. Švietimo sistemos reforma. Kultūrinis gyvenimas. Lietuvos sportas.
  Lietuvos istorija, konspektas(103 puslapiai)
  2005-11-02
 • Lietuvos istorija (5)

  Pirmieji baltų paminėjimai. Baltų gentys. Suvereniteto pobūdis. Lietuvos valstybės susidarymo XIII amžiaus II- ame ketvirtyje priežastys. Lietuvos valstybingumo periodizacija. Gedimino politika 1316–1341 metais. Būdingi Algirdo ir Kęstučio užsienio politikos bruožai. Slaptos Jogailos sutartys su ordinu. Vytauto nelaisvės. Didžiojo kunigaikščio Vytauto užsienio politika. LDK sutartys su Lenkija. Ponų įsigalėjimas Lietuvoje. Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje. Bajorų luomo kūrimas. Valakų reforma (1557 metais). XVI amžiaus vidurio teismų reforma. Lietuvių kovos su totoriais. Lietuvos statusai. Savarankiškos Lietuvos valstybės idėja renesanso raštuose. LDK karai su Švedija ir Rusija XVI – XVIII amžiuje. Reformacija ir renesansas Lietuvoje XVI amžiuje. Respublikos silpnėjimo XVII – XVIII amžiuje priežastys. Paveikti švietimo idėjų, asmens laisvę valstiečiams bandė suteikti (XVIII amžiuje). Įžymūs Lietuvos mokslo žmonės XVII amžiuje. XVIII amžiaus įžymūs Lietuvos žmonės. 1769 metų sukilimas Šiaulių ekonomikoje, valdomoje A. Tyzenhauzo. XVIII amžiaus II –osios pusės reformos Lietuvoje. Konfederacijos prieš I – ąjį Respublikos padalijimą. Respublikos žlugimo XVIII amžiaus pabaigoje priežastys. Respublikos padalijimai. Lietuvos architektūra. Sukilimai Lietuvoje prieš Rusijos valdžią. Administracinis perdalijimas Lietuvoje jai tapus Rusijos imperijos dalimi (1795–1915). Prancūzmetis Lietuvoje (1812 metų birželis – gruodis). Slaptosios draugijos Lietuvoje XIX amžiaus pradžioje. 1830–1831 metai, sukilimo Lietuvoje etapai. 1830–1831 metai, sukilimo Lietuvoje dalyvių tikslai. Baudžiavos panaikinimas 1861 metais, valstiečių išlaisvinimo sąlygos. Slaptosios draugijos Lietuvoje prieš 1863–1864 metų sukilimą. 1830 – 1831 ir 1863 – 1864 metų sukilimų Lietuvoje pralaimėjimo priežastys. Lietuvių tautinė priespauda XIX amžiaus II –oje pusėje. Pirmieji periodiniai lietuvių leidiniai. Lietuvių tautinio atgimimo veikėjai XIX amžiaus II –oje pusėje. Politinė diferenciacija Lietuvoje XIX amžiuje - XX amžiaus pradžioje. Lietuviškos spaudos draudimo panaikinimas 1904 05 07. Pirmosios lietuvių politinės partijos. Didysis Vilniaus seimas ir lietuvių konferencija Vilniuje. Lietuvos raidos XX amžiaus pradžios bruožai. Lietuvos kultūrinio gyvenimo naujovės XX amžiaus pradžioje. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais (kaizerinės Vokietijos okupacija 1915 – 1918 metais). Svarbiausi Lietuvos Tarybos nutarimai. Pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybių Veikla (iki Steigiamojo seimo). Kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės. Lietuvos taikos sutartis su Rusija (1920 07 12 ). Demarkacinės Lietuvos linijos su Lenkija. 1922 metų žemės reforma Lietuvoje. Lito įvedimas Lietuvoje. Lietuvos Respublikos konstitucijos. Lietuvos Respublikos Seimai (1920 – 1940 metais). Lietuviškų kraštų susigrąžinimas. Hymanso projektai Vilniaus krašto problemai spręsti (1920 – 1922 metai). Klaipėdos kraštas – autonominis Lietuvos Respublikos vienetas (1923 – 1939 metai). 1926 12 17 Valstybinis perversmas Lietuvoje. Autoritarinis rėžimas Lietuvoje (1926 – 1940 metai). Lietuvos visuomenė prieš valstybinį perversmą ir po jo. Lietuvos Respublikos pramonės ir žemės ūkio pagrindiniai pasiekimai (iki 1918 metų ir po 1918 metų). Socialinė ir ekonominė Lietuvos raida (1926 – 1940 metais). Lenkijos vyriausybės politika okupuotame Vilniaus krašte (1920 – 1939 metais). Vilniaus krašto okupacija ir aneksija. Lietuvos Respublikos pasiekimai (1918 – 1940 metais). 1938 – 1940 metais – Lietuvos tarptautinės komplikavimosi, atsitraukimų ir praradimų laikas. SSRS ultimatumas Lietuvai 1940 06 14. "Liaudies seimas". Lietuvių priešinimasis okupacijoms. Rezistencijos sąjūdis Lietuvoje 1944 – 1953 metais. Didžiausi trėmimai iš Lietuvos. LKP pirmieji sekretoriai – sovietinio rėžimo išlaikymo garantai. Disidentinės veiklos Lietuvoje svarbesnieji faktai.
  Lietuvos istorija, konspektas(30 puslapių)
  2006-01-26
 • Lietuvos istorija (6)

  Lietuva iki valstybės susikūrimo. Pirmosios rašytinės žinios apie baltus ir lietuvius. Lietuvos valstybės susikūrimas. Gediminaičių valdymas. 1566 metų II statutas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK). Padalijimai.
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-29
 • Lietuvos istorija (8)

  Lietuvos kultūros raida iki 1863 metų. Vilniaus universitetas. XIX amžiaus I pusės literatūra ir menas. Kultūros raida 4 - 6 dešimtmečiais. Lietuvių tautinio atgimimo kultūra. Lietuva spaudos draudimo laikotarpiu (1863 – 1905). Lietuva po 1863 metų sukilimo. Rusinimo politika 1864 – 1905 metais. Bažnyčios padėtis ir vaidmuo. Lietuvių tautinis atgimimas ir kultūros raida. Lietuviška spauda. Kultūra XIX amžiaus II pusėje. Demografiniai pokyčiai po 1863 metų. Socialiniai pokyčiai po 1863 metų. Modernios tautos link (Lietuva 1905–1914 metais). Politiniai pokyčiai 1905–1914 metais. 1905–1907 metų judėjimas ir tautinis klausimas. Caro pozicija Lietuvos atžvilgiu po 1905 metų revoliucijos. Politinių partijų formavimasis. Visuomeninė – kultūrinė raida 1905–1914 metais. Lietuva po 1905 metų. XX amžiaus Lietuvių kultūros raida ir tautinis atgimimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-05
 • Lietuvos istorija (9)

  Lietuvos krikštas. Kunigaikščių Vytenio, Gedimino ir Kęstučio pastangos sukrikščioninti Lietuvą. Krėvos sutartis. Krikštas. Žemaičių krikštas. Kova dėl Žemaitijos ir Konstancos susirinkimas. Krašto krikštas. "Šv.Kazimiero amžius". Protestantizmo laimėjimai ir katalikų pergalė. Brastos unija. Bažnyčia carinės okupacijos metais. Vygrių vyskupijos įsteigimas. Seinų vyskupijos įsteigimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(32 puslapiai)
  2006-10-27
 • Lietuvos istorija nuo 1902 metų iki 1995 metų

  Lietuva XX amžiaus pradžioje. Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais. Lietuvos valstybės atkūrimas. Politinė raida 1922 - 1940 metais. Nepriklausomybės netektis. Lietuva Vokietijos ir TSRS karo metais. Pasipriešinimo kovos. Lietuva 1944 - 1988 metais. Lietuva 1988 - 1995 metais.
  Lietuvos istorija, konspektas(23 puslapiai)
  2011-01-21
 • Lietuvos istorija nuo baltų iki Abiejų Tautų Respublikos (ATR)

  Nuo Baltų iki Mindaugo. Paleolito laikotrapiu. Mezolito laikotarpiu. Neolito laikotarpiu. Baltai. Prūsai, Kuršiai, Jotvingiai. Geležies išgavimas. Apuolės puolimas. Kvedlinburgo analai. Mindaugas. Saulės mūšis. Šio laikotarpio asmenybės. Nuo Mindaugo iki Vytauto. Didysis Prūsų sukilimas. Tarpuvaldžio laikotarpis. Pilėnai. Mėlynųjų vandenų. Žygiai į Maskvą. XIV amžiaus kultūriniai socialiniai santykiai Lietuvoje. Valsčius. Vietininkas. Diečikai. Šio laikotarpio asmenybės. Vytautas. Krėvos unija. Astravos sutartis. Vilniaus ir Rodomo aktus. Žalgirio mūšis. Torunės taikos sutartis. Horodlės sutartimi. Konstancos bažnytinis susirinkimas. Melno taika. Lucko suvažiavimas. Nuo Vytauto mirties iki Liublino unijos. Pabaisko mūšis. Oršos mūšis. Pirmasis LDK statutas. Valakų reforma. Teismų ir administracinės reformos. Livonijos karas. Liublino uniją 1569 metai. Reformacija. Šio laikotarpio asmenybės. Abiejų Tautų Respublika (ATR). Pacta Conventa. Henrikas Valua. Aukso laisvės. Liberum veto. Steponas Batoras. III-asis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutas. I-asis karas su Švedija. Salaspilio mūšis. Lžedimitrijai. Karas su Rusija. Paliaubos Andrusove. II-asis karas su Švedija. Kėdainių sutartis. Olyvos sutartis. Vyšniovieckis. Jonas Sobieskis. Saksų giminė. Valkininkų konfederacija. Šiaurės karas. Nebylusis Seimas. Nihil novi. S.A. Poniatovskis. Radomo, Vilniaus ir baro konfederacijos. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimas. Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas. Edukacinė komisija. Ketverių metų Seimas. 1791 metų Konstitucija. II-ojo ATR padalijimo aktas. 1794 metų sukilimas. III-ojo Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimo sutartas. Šio laikotarpio asmenybės.
  Lietuvos istorija, konspektas(13 puslapių)
  2008-04-11
 • Lietuvos istorijos periodizacija

  Lietuvos istorijos periodizacija pagal valstybingumo raidą. Lietuvos priešistorė. Lietuvos valstybės susidarymas XIII amžiuje. Mindaugo LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). Traidenis. Gediminaičių dinastija. Vytenis. Gediminas. Jaunutis. Algirdo ir Kęstučio LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). LDK visuomenė. Jogaila (Vladislovas). Vytauto (Aleksandro) LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). Švitrigaila. Žygimantas Kęstutaitis. Kazimieras Jogailaitis. Aleksandras Jogailaitis. Žygimantas Senasis. Žygimantas Augustas. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Renesansas LDK. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) politinė sistema. LDK užsienio politika XVI-XVII amžiuje. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) visuomenė. LDK kultūra. Mokslas XVI amžiaus pab.- XVII amžiaus vid. LDK užsienio politika. XVIII amžiaus vidurio "tvanas". ATR (Abiejų tautų respublika) XVII amžiaus pabaigoj - XVIII amžiaus antroj pusėj. Saksų dinastija. Barokas Lietuvoje (XVII amžiaus vidurys – XVIII amžiaus vidurys). ATR (Abiejų tautų respublikos) reformos XVII amžiaus antroj pusėj. Švietimo epocha LDK. Carinė Lietuva. Socialinė – ekonominė raida XIX amžiuje. Lietuvos kultūros tendencijos XIX amžiuje. Lietuva spaudos draudimo laikotarpiu. Valstybės atkūrimo išvakarės. Lietuvių išeivių veikla. Lietuvos Respublika. Nepriklausomybės kovos. Vilniaus ir Klaipėdos kraštų priklausomybė. Autoritarinė Lietuva. Lietuva tarptautiniuose santykiuose. Pirmoji sovietinė okupacija. Lietuva nacių okupacijos metais. Antroji sovietinė okupacija. Ginkluotoji rezistencija. Pasyvioji rezistencija. Sąjūdis.
  Lietuvos istorija, konspektas(36 puslapiai)
  2009-01-08
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po