Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Lietuvos istorija

Lietuvos istorija (713 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos teisės istorija (6)

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės raida XVI - XIX amžiuje (16-19 amžiuje). Lietuvos valstybės raida XIX - XX amžiuje (19-20 amžiuje). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės šaltiniai. Lietuvos statutai. Naujųjų laikų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės raidos bruožai. Liublino unija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Lenkijos tarpusavio santykiai. Lietuvos valdymas Rusijos sudėtyje. Užnemunė Prūsijos valdžioje. Kaizerinis okupacinis režimas Lietuvoje. Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 metais. Steigiamasis seimas. Nepriklausomybės paskelbimas. Laikinoji Lietuvos 1920m. Konstitucija. Lietuvos Respublikos 1922m. Konstitucija. Autoritarizmo bruožai ir jų įtvirtinimas 1928 metais. Konstitucijoje. 1938 metų Lietuvos Konstitucija.
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-09
 • Lietuvos teisės raida XVIII amžiuje

  Įžanga. Lietuvos visuomeninė santvarka XIV – XVI amžiais. Kazimiero teisynas 1468 metais. Pagrindinės valstybės valdžios institucijos XVI – XVIII amžiuje. Valdovo valdžia. Ponų taryba. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) iždas XVI amžiaus antrojoje pusėje – XVIII amžiuje. Karo prievolė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) reformos. 1557 metų Valakų reforma. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Lenkijos karalystės santykių raida Liublino unijos kontekste iki valstybių okupacijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir 1791 metų gegužės 3 dienos Konstitucija. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2007-11-03
 • Lietuvos totoriai

  PowerPoint pristatymas. Istorinė situacija. Pirmieji imigrantai. Vytautas ir totoriai. Imigracijos priežastys ir pobūdis. Titulai ir hierarchija. Ženklai ir herbai. Gyvenvietės. Tautiniai bruožai. Vertybės ir charakteris. Veikla ir užsiėmimai. Namai. Nacionaliniai rūbai. Nacionaliniai patiekalai. Kalba. Knygos. Įbrolystės paprotys. Avino aukojimas. Vardo suteikimo apeigos. Vedybos. Laidotuvių apeigos. Kapinės. Magija. Talismanai. Religija. Religinės šventės. Maldos namai. Lietuvos totoriai šiandien.
  Lietuvos istorija, pristatymas(35 skaidrės)
  2006-11-13
 • Lietuvos ūkio ir kultūros laimėjimai

  PowerPoint pristatymas. Žemės ir ūkio pažanga. Žemės ūkio ekonomikos krizė. Lietuviško verslo ir pramonės ištakos. Juozas ir Jonas Vailokaičiai. Transportas ir ryšiai. Švietimo ir kultūros raida. Lietuvos universitetas. Sporto sąjūdis. Krepšinis. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Lietuvos istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-01-25
 • Lietuvos užsienio ministerija 1918-1940 metais

  Įvadas. Tyrimo objektas bus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 1918 – 1940 metais. Tarpukario Lietuvos diplomatijos istorijos temą savo darbuose gvildeno nemažas būrys istorikų. Šaltiniai ir istoriografija. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kūrimas: |sunkūs laikai 1918 – 1919 metais". Spartus ministerijos augimas 1920 – 1921 metais. 1923-iųjų ir 1924-ųjų metų URM (užsienio reikalų ministerijos) statutai: "Ministerija įgauna savo veidą". Nuolatinių "kosmetinių" persitvarkymų metas ministerijoje. 1926 – 1939 metais. Žvilgsnis į Lietuvos Respublikos diplomatinio korpuso veiklą. SSRS okupacijos metu. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(24 puslapiai)
  2010-04-02
 • Lietuvos valdymas Rusijos imperijos sudėty

  Įvadas. Lietuvos valdymas iki 1863 m. Valdymas po prancūzmečio. Katalikų bažnyčios teisių varžymai. Bandymai kodifikuoti "vietinę" teisę. Baudžiavos panaikinimas. Valdymo ypatumai po 1863 m. sukilimo. Lietuviškosios spaudos uždraudimas (1864-1904 m.). Valdymas 1900-1915 metais. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2007-04-04
 • Lietuvos valdovų rūmai

  Valdovų rūmų praeitis. Archeologiniai radiniai. Keramika. Oda. Metalas. Stiklas. Kaulas. Akmuo. Spalvotas tinkas. Medis. Tekstilė. Rūmų atstatymas. Valdovų rūmų planai. Rūsiai. Pirmas aukštas. Antras aukštas. Trečias aukštas. Pastogė.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-13
 • Lietuvos valstybė 1926 – 1939 metais

  Įvadas. Vidaus ir užsienio padėtis Lietuvoje. 1928 metų konstitucija. Žemės įstatymas. Ekonominė krizė. 1938 metų konstitucija. 1938m. Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Klaipėdos krašto netekimas. 1939 08 23 Ribentropo – Molotovo pakto slaptasis protokolas. J. Ribentropo – V. Molotovo pakto reikšmė. Lietuvos ir TSRS savitarpio pagalbos sutartis. Kazimieras Grinius. Antanas Smetona. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(13 puslapių)
  2007-03-21
 • Lietuvos valstybė ir lietuvių kalba

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti Lietuvos valstybės ir lietuvių kalbos priklausomybę istoriniu bei geografiniu atžvilgiu. Lietuvių kalbos kilmė. Lietuvių kalbos kilmė. Panašumai su kitomis kalbomis. Lietuva ir lietuvių kalba viduriniaisiais amžiais. Lietuvos valstybės susikūrimas ir raida viduramžiais. Lietuvių kalba viduriniaisiais amžiais. Lietuva ir lietuvių kalba naujaisiais amžiais. Abiejų tautų respublika. Pirmosios lietuviškos knygos. Lietuva carinės Rusijos sudėtyje. Pirmas pasaulinis karas. Kaizerinės Vokietijos okupacija. Lietuva ir lietuvių kalba naujausiais amžiais. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas. Antrasis pasaulinis karas. Pirmoji sovietinė okupacija. Hitlerinės Vokietijos okupacija. Antroji sovietinė okupacija. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas Lietuvių kalbos tarmės ir bendrinė lietuvių kalba. Tarmės. Bendrinė lietuvių kalba. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2009-11-02
 • Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino unijos

  20 klausimų Lietuvos istorijos testas. Teisingi atsakymai.
  Lietuvos istorija, testas(4 puslapiai)
  2006-05-02
 • Lietuvos valstybė pirmojo pasaulinio karo metu

  Svarbiausios laikmečio (1918 – 1940 metais) datos. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas. Lietuvos konfliktai su Lenkija. Nepriklausomybė kiekvienos šalies teisė, tautos teisė.
  Lietuvos istorija, rašinys(4 puslapiai)
  2005-09-27
 • Lietuvos valstybės 1922, 1928, 1938 metų konstitucijų bruožai

  1922 metų Konstitucija. 1928 metų Konstitucija. 1938 metų Konstitucija.
  Lietuvos istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-04-26
 • Lietuvos valstybės atkūrimas: 1990 metai kovo 11 diena

  PowerPoint pristatymas. 1918 metų vasario 16-oji. 20 parašų. Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimas. Nepriklausomybės link. Tautos vieningumas. 1990 metų įvykiai. Kovo 11 dienos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus. Kovo 11 dienos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimus. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Signatarai. Skirtingi interesai. Turime dėkoti. Lietuvos nepriklausomybę 1991 metais pripažįsta šių valstybių vyriausybės. Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios aktai yra svarbiausi ir reikšmingiausi lietuvių tautai XX amžiuje. Žodynėlis. Užduotys. Darbas iliustruotas paveikslėliais (13).
  Lietuvos istorija, pristatymas(40 skaidrių)
  2010-04-12
 • Lietuvos valstybės ir teisės istorija

  Ikistatutinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisė. Paprotinės teisės šaltiniai. Ikistatutinė baudžiamoji teisė (BT). Gedimino diplomatijos dokumentai. Žemės privilegijų leidimo priežastys ir feodalų žemėvaldos teisių plėtra. Bendravalstybinės privilegijos. Jogailos ir Vytauto privilegija. Sričių privilegijos. Tautinių mažumų privilegijos. Privilegijos žydams. Privilegijos totoriams. Privilegijos karaimams. Privilegijos čigonams. Kazimiero teisynas. Pamedės teisynas. LDK Magdeburgo miesto teisė. Miestiečių teisinės padėties ypatybės. Civilinės teisės bruožai. Prievolių teisė. Baudžiamoj teisė. Lietuvos statutų teisė. Statutų teismo procesas. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Žemės teismas. Pilies teismas. Pakamario teismas. Trečiųjų teismas. Vyriausiasis Lietuvos tribunolas. Kaptūrinis teismas. Dvasinis tribunolas. Iždo tribunolas. Iždo komisijos teismas. Civilinė statutų teisė. Paveldėjimas. Statutų šeimos teisė. Kraitis, įkraitis. Globa. Statutų baudžiamoji teisė. Lietuvos tarybos 1918 metų vasario 16 dienos aktas. Laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai. Steigiamojo seimo 1920 metų gegužės 15 dienos rezoliucija ir konstitucinė jos reikšmė. Laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija. Lietuvos valstybės konstitucija. Privatinės teisės bruožai. Civilinio teisinio santykio subjektai. Baudžiamosios teisės bendrosios kompetencijos teismai. Ypatingieji teismai. Proceso teisės šaltiniai. Bendrieji proceso teisės bruožai. Civilinis procesas. Baudžiamasis procesas. Teisės mokslas Lietuvos universitete. Teisės mokslas už universiteto sienų.
  Lietuvos istorija, konspektas(24 puslapiai)
  2008-01-24
 • Lietuvos valstybės ir visuomenės raida

  Lietuvos vardo kilmės problema. Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo problema XIII amžiuje. Lietuvos tapsmas didvalstybe. Krėvos sutartis ir jos vertinimai. Lietuvos krikštas. Vytauto kova dėl valdžios. Pirmos reformos valstybėje. Dvi politinės Žalgirio mūšio koncepcijos. Lietuvos ir Lenkijos santykiai po Žalgirio mūšio. Lietuvos suverenumo problema Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio laikais. Jono Goštauto politinė grupuotė. Bajorų luomo susidarymas ir raida Lietuvoje. Liublino unija. Lietuvos - Lenkijos santykiai poliublijiniame laikotarpyje. Bandymas reformuoti valstybę Saksų valdymo laikais (1733-1763). Lietuva padalijimų laikotarpyje. Pirmasis padalijimas. Bandymas reformuoti valstybę XVIII amžiaus paskutiniame ketvirtyje. Valstybingumo praradimas. Bajoriškasis lituanistinis sąjūdis. Žemaičių sąjūdis. "Aušra" ir lietuvių tautinis sąjūdis. Nepriklausomybės idėjos raida XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje. Valstybingumo atkūrimo projektai 1905 - 1907 metais. Lietuvių teritorinė programa 1914 - 1918 metais. Mykolo Romerio Lietuvos valstybingumo vizija. Lietuvos valstybės politinio pripažinimo problema 1919 - 1920 metais. Lietuvos politinė raida 1920 - 1926 metais. Lietuva ir Baltijos Antantė. Tautiniai santykiai ir rezistencinė kova Lietuvoje 1940 - 1941 metais.
  Lietuvos istorija, konspektas(36 puslapiai)
  2005-09-26
 • Lietuvos valstybės ir visuomenės raida (2)

  Lietuvos vardo kilmės problema. Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo problema XIII amžiuje. Lietuvos tapsmas didvalstybe. Lietuvos (LT) didvalstybė - užsienio istorikų požiūris. Krėvos sutartis ir jos vertinimai. Lietuvos krikštas. Vytauto kova dėl valdžios. Pirmos reformos valstybėje. Dvi politinės Žalgirio mūšio koncepcijos. Lietuvos ir Lenkijos santykiai po Žalgirio mūšio. Lietuvos suverenumo problema. Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio laikais. Jono Goštauto politinė grupuotė. Bajorų luomo susidarymas ir raida Lietuvoje. Liublino unija. Lietuvos - Lenkijos santykiai poliublijiniame laikotarpyje. Bandymas reformuoti valstybę Saksų valdymo laikais (1733-1763). Lietuva padalijimų laikotarpyje. Pirmasis padalijimas. Lietuva padalijimų laikotarpyje. Bandymas reformuoti valstybę XVIII amžiuje. Paskutiniame ketvirtyje. Valstybingumo praradimas. Bajoriškasis lituanistinis sąjūdis. Žemaičių sąjūdis. "Aušra" ir lietuvių tautinis sąjūdis. Nepriklausomybės idėjos raida XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje. Valstybingumo atkūrimo projektai 1905-1907 metais. Lietuvių teritorinė programa 1914-1918 metais. Mykolo Römerio Lietuvos valstybingumo vizija. Lietuvos valstybės politinio pripažinimo problema 1919-1920 metais. Lietuvos politinė raida 1920-1926 metais. Lietuva ir Baltijos antantė. Tautiniai santykiai ir rezistencinė kova Lietuvoje 1940-1941 metais.
  Lietuvos istorija, konspektas(40 puslapių)
  2006-09-18
 • Lietuvos valstybės ir visuomenės raida (3)

  Visuomenės samprata. Visuomenės požymiai. Sistemos ir organizacijos sampratos. Visuomenės struktūra. Visuomenės elementai. Materialinė-gamybinė visuomenės sfera. Privati nuosavybė. Kapitalo sampratos ir žmogus. Dvasinė visuomenės gyvenimo sfera. Socialinė visuomenės gyvenimo sfera. Politinė visuomenės gyvenimo sfera. Politinė visuomenės sfera. Politinė valdžia. Valstybės kilmės teorijos. Lyderių kilmės teorijos.
  Lietuvos istorija, špera(4 puslapiai)
  2008-07-23
 • Lietuvos valstybės istorijos archyvas

  Įvadas. Archyvo atsiradimas ir raida. Fondai. Išvada.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Lietuvos valstybės konstitucija

  1938 m. Lietuvos Konstitucija. Prezidentinės Respublikos atkūrimas. Konstitucijos priėmimo prielaidos. Respublikos Prezidento konstitucinis statusas.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-18
 • Lietuvos valstybės kovos su bolševikais 1918 – 1919 metais

  Įvadas. Kas tai yra bolševikai, bolševizmas ir bolševikų karinės organizacijos? Kovos prieš rusų bolševikų invaziją. Rusų okupacija ir bolševikinė valdžia Pasvalio krašte. Lietuvos padėtis nepriklausomybės kovų pradžioje. Nepriklausomybės kovų metai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-04-23
Puslapyje rodyti po