Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Biolustų substratų mikroformavimas ir tyrimas optinės ir atominės jėgos mikroskopijos metodais

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Molekulinės sąveikos. Biolusto sensoriai – biologinės molekulės. Baltymai. Lipidai. Deoksiribonukleino rūgštys. Biolustų substratų gamyba. Mikroantspaudavimo metodas. Savitvarkių monosluoksnių gardelės. Lipidinių membranų gardelės. Naudojama aparatūra. Pagrindinė matavimo schema. Optinis epi-fluorescencinis mikroskopas. Atominės jėgos mikroskopas (AJM). Eksperimento metodika. Lipidinių membranų gardelių formavimas. Baltyminių gardelių formavimas ant savitvarkų monosluoksnių. Paklaidų skaičiavimas. Rezultatai ir jų aptarimas. Polidimetilsiloksano antspaudo charakterizavimas. Silicio paviršius po mikroantspaudavimo. Lipidinių membranų tyrimas ant mikrostruktūrizuotų plokštelių. Baltyminių plėvelių ant savitvarkių monosluoksnių tyrimas ir manipuliavimas AJM. Išvados. Santrauka. Summary.
  Fizika, diplominis darbas(28 puslapiai)
  2008-11-18
 • Biudžetinės įmonės

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Biudžetinių įstaigų programų sąmata. Kasinės ir faktinės išlaidos. Turto apskaita. Ilgalaikis turtas. Turto nurašymas. Trumpalaikis turtas. Finansinis turtas. Atsargos. Biudžetinių įstaigų pavyzdinis sąskaitų planas. Apskaitos dokumentai. Mokėjimo nurodymas. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Materialiniai dokumentai. Klaidų taisymas. Memorialinė orderinė apskaitos forma. Memorialiniai orderiai. Didžioji knyga, jos pildymo tvarka. Kasos operacijos ir dokumentai. Kasos knyga. Kasos pajamų ir išlaidų registracijos žurnalas. Inventorizacija. Parengiamieji darbai. Prekinė apyskaita. Įgaliojimas. Apskaitos ypatumai. Tiesioginis finansavimas iš valstybės biudžeto. Ne biudžeto lėšos. Pavedimų lėšos. Darbo užmokesčio apskaita. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atlyginimas už kasmetines atostogas. Ligos pašalpų apskaičiavimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Finansinė atsiskaitomybė. Balansas. Išvados. Summary.
  Apskaita, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2006-10-09
 • Biudžetų esmė ir jų vaidmuo įmonės planavimo ir kontroliavimo procese

  Biudžetų esmė ir jų vaidmuo įmonės planavimo ir kontroliavimo procese. Biudžetų rūšys. Įmonės pagrindinio biudžeto parengimas. Įmonės biudžeto parengimo metodika. Pardavimų biudžetas. Gamybos biudžetas. Tiesioginių medžiagų įsigijimo biudžetas. Tiesioginio darbo išlaidų biudžetas. Pridėtinių, pardavimų ir administracinių išlaidų biudžetas. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Prognozuojama pajamų ataskaita. Finansinio biudžeto parengimo metodika. Kapitalo biudžetas. Prognozinių finansinių ataskaitų parengimas. Įmonės veiklos kontroliavimas biudžetų pagrindų. Kontrolės funkcijos įmonėje. Suderintos veiklos vertinimo sistema.
  Vadyba, diplominis darbas(58 puslapiai)
  2005-11-23
 • Botulino toksino ir kineziterapijos poveikis 4-7 metų vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Spazminė hemiplegija ir diplegija. Vaikų spazminės hemiplegijos eisenos modeliai. Spazminės diplegijos eisenos modeliai. Pusiausvyros sutrikimai esant spazminei diplegijai. Pagrindiniai spazmiškumo požymiai. Spazmiškumo gydymas. Kineziterapijos tikslai ir metodai slopinant spazmiškumą. Kineziterapijos priemonės slopinant spazmiškumą. Botulino toksino klinikinis panaudojimas vaikų spazminei diplegijai ir hemiplegijai gydyti. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika. Tiriamųjų pasyvios pėdos dorzalinės fleksijos matavimo metodika. Tiriamųjų selektyvių pėdos judesių matavimo metodika. Tiriamųjų pusiausvyros matavimo metodika. Bendrosios motorikos funkcijų vertinimo metodika. Statistinis duomenų analizės metodas. Kineziterapijos taikymo metodika. Tyrimo rezultatai. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių, eisenos tipus ir bendrosios motorikos funkcinės klasifikacijos sistemos lygius. Pasyvios pėdos dorzalinės fleksijos matavimo duomenys. Pėdos selektyvių judesių tyrimo duomenys. Pusiausvyros rodiklių pokyčių analizė. Motorinių funkcijų vertinimo skalės rodiklių analizė. Rezultatų aptarimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Kineziterapija, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2008-05-06
 • Buitinių vartotojų energijos rūšies pakeitimo techninės ir ekonominės sąlygos

  Įvadas. Energetinės sistemos plėtros perspektyvos. Vietiniai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai bei jų panaudojimas. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Tiriamojo rajono aprašymas. Metinis elektros energijos poreikis ir išlaidos. Patalpų šildymas elektros energija. Vandens šildymas elektros energija. Elektros tinklo rekonstrukcija. Gyvenamojo namo elektros instaliacija. 0,4 kV skirstomasis elektros tinklas. Pastotės Pg-410 linijos L-100 rekonstrukcija. Pastotės Pg-410 linijos L-200 rekonstrukcija. Pastotės Pg-410 linijos L-300 rekonstrukcija. Pastotės Pg-410 linijos L-400 rekonstrukcija. Pastotės Pg-410 linijos L-500 (L-200 201 atšakos) rekonstrukcija. 10/0,4 kV transformatorinė pastotė. 10 kV elektros tinklas. Elektros tinklo rekonstrukcijos ekonominis įvertinimas. Kitų energijos rūšių panaudojimo įvertinimas. Išvados.
  Elektronika, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2006-10-04
 • Buitinių-higieninių sąlygų gerinimas, aplinkos taršos mažinimas: Gudelių gyvenvietė

  Įvadas. Darbo tikslas - pagerinti buitines-higienines sąlygas bei sumažinti juos supančios aplinkos taršą ir užtikrinti tinkamą Gudelių gyvenvietės nuotekų tvarkymą. Informacijos šaltinių analizė. Lietuvos gyvenviečių nuotekų valymo situacija. Nuotekų tvarkymas Nuropos sąjungos valstybėse. Nuotekų tvarkymo teisinė bazė. Lietuvos respublikos įstatymų, reglamentų apžvalga. Statybos reglamentai. Kiti normatyviniai reikalavimai ir dokumentai. Pagrindinės nuotekų tvarkymo technologijos ir jų klasifikacija. Nuotekų surinkimo sistemos ir tinklai. Sanitarinės apsaugos zonos ir nuotekų valyklų priėmimas. Mechaninio ir biologinio nuotekų valymo technologijos. Mechaninio valymo įrenginiai. Biologinio ir cheminio valymo įrenginiai. Projektinis skyrius. gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų valymo įrenginių parinkimas. įrenginių aprašymas ir veikimo principas. Nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo instrukcija. Eksploatacijos taisyklės. Saugos taisyklės. Rezultatų vertinimas. Nuotekų valymo įrenginių ekonominis vertinimas. Išvados.
  Ekologija, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2010-01-13
 • Būsimųjų socialinių pedagogų profesijos pasirinkimo motyvacijos pokyčiai

  Santrauka. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti socialinių pedagogų profesinę motyvaciją ir jos kaitą studijų metu. Įvadas. Studentų profesijos pasirinkimo motyvacijos teoriniai aspektai. Profesinės motyvacijos samprata. Profesijos pasirinkimo motyvai. Socialinio pedagogo profesijos specifika. Teisiniai pagrindai. Vertybės. Praktikos įtaka profesiniam apsisprendimui. Socialinio pedagogo profesinis portretas. Būsimųjų socialinių pedagogų profesijos pasirinkimo motyvacijos pokyčiai ir jų tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo rezultatų analizė. Veiksniai, lėmę profesijos pasirinkimą. Socialinio pedagogo profesijos ypatumai. Profesijos pasirinkimo motyvai. Asmeninių savybių vertinimas. Praktikos vertinimas. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2010-05-19
 • Būsto kreditavimo sistema

  Būsto kreditavimo sistemos tyrimas. Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti fizinių asmenų būsto kreditavimo rinkos analizę bei išanalizuoti būsto kreditavimo ir kitų ekonominių rodiklių tarpusavio priklausomybę. Kreditų rinką įtakojančių veiksnių analizė. Kreditų rinkos analizė. Socialiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Nekilnojamojo turto rinka. Kreditavimo samprata. Kredito sąvoka. Kreditų rūšys. Būsto kreditų teikimo reikšmė ir sąlygos. Būsto kreditų ir kitų rodiklių tarpusavio priklausomybės analizė. Būsto paskolų ryšys su kitais rodikliais. Socialiniai veiksniai ir būsto kreditai. Ekonominiai veiksniai. Nekilnojamojo turto rinka. Prognozės. Išvados. Priedai (7). PowerPoint pristatymas (12 skaidrių).
  Finansai, diplominis darbas(60 puslapių)
  2010-07-29
 • Centralizuoto vėsinimo paslaugų tiekimo Kauno miesto vartotojams galimybių analizė

  Įvadas. Centralizuoto vėsinimo technologijų ir patirties Europos šalyse apžvalga. Šalto vandens ruošimas. Kompresoriniai šaldytuvai. Absorbciniai aušintuvai. Adsorbciniai aušintuvai. Giluminių vandenų šaldymas. Mažiau naudojamos technologijos. Šalto vandens gamyba naudojant kelis aušintuvus. Šalto vandens akumuliavimas. Akumuliavimo sistemų tipai. Akumuliacinių sistemų naudojimo būdai. Šalto vandens tiekimas. Vamzdynų tiesimo galimybės. Vamzdynų medžiaga. Vamzdynų izoliacija. Vanduo ir naudojami priedai. Siurblių pastatymo schemos. Vartotojų prijungimas prie tinklo. Centralizuoto vėsinimo patirties Europos šalyse apžvalga. Kauno miesto vėsinimo poreikių vertinimas, naudojant dienolaipsnius. 2 centralizuoto vėsinimo potencialių vartotojų Kauno mieste nustatymas, galimų poreikių įvertinimas. 3 centralizuoto vėsinimo, vasaros metu Kauno miesto termofikaciniam tinklui dirbant paaukštintais parametrais, techninis – ekonominis įvertinimas.
  Mechanika, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2010-09-13
 • Color idioms in different languages

  Darbas anglų kalba. Spalvų idiomos skirtingose kalbose. Vartojimas ir kaip jos skiriasi viena nuo kitos. Introduction. Characteristic features of idioms. Idioms concept and definition. Characteristics of idioms. Comparison and analysis of color idioms. Color idioms in different languages. Comparison and analysis of color idions meaning. Conclusions. Summary in lithuanian. Appendices (2).
  Anglų kalba, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2009-07-09
 • Choro "Brevis" veikla

  Įžanga. Choro susikūrimas ir istorija. Pirmieji dirigentai. Aktyvioji choro veikla nuo 1993 metų. Gintautas Venislovas. Gintauto Venislovo darbo metodai. Konkursų, koncertų apžvalga. Interviu su choristais. Svarbiausi kamerinio choro "Brevis" kūrybiniai veiklos faktai. Išvados.
  Muzika, diplominis darbas(27 puslapiai)
  2006-07-28
 • Cultural aspects in reporting news in British and Lithuanian press

  Darbas anglų kalba. Naujienų pateikimo kultūriniai aspektai Didžiosios Britanijos ir Lietuvos spaudoje. Introduction. Theoretical background. The language of newspapers. Relationship between word and image. Semiological analysis. Methodology. Analysis and discusion. Lexical analysis of the headlines used for the news on Beslan. Analysis of the images used for illustrating the news on Beslan. Conclusions.
  Žiniasklaida, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2005-10-24
 • Darbas su modeliavimo sistema SILVERRUN

  Įvadas. Summary. Analitinė dalis. Biznio procesų modeliavimo priemonių analizė. SILVERRUN paketo apžvalga. Pagrindinės paketo notacijos. Probleminė sritis. Analitinės dalies išvados. Techninė užduotis. Projektinė dalis. Žodynėlis. Darbo su Silverrun technologija. BPM įrankių juosta. Piešimo įrankių juosta. Spalvų įrankių juosta. Standartinė SilverRun-BPM įrankių juosta. Veiksmai su bylomis. Model meniu. Notacijos. Importas-Eksportas. Ataskaitos. Projektinės dalies išvados. Vartotojo vadovas. Priedai.
  Programos, diplominis darbas(95 puslapiai)
  2005-11-13
 • Darbo laiko planavimo problemos: UAB "Joniškio vandenys"

  Įvadas. Darbo laikas. Darbo laiko planavimas. Vadovo darbo organizavimo esmė. Vadovo darbo vietos ir sąlygų organizavimas. Vadovo darbo normavimas. Racionalus vadovo darbo laiko planavimas. Darbo laiko planavimo principai. Tikslų nustatymas. Planavimas raštu. Darbo laiko apskaita. Darbo laiko apskaitos vedimas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Dienos planų naudojimas. Prioritetų nustatymas. Veiklos efektyvumo kreivės įvertinimas. Ramybės valandėlė. Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio vandenys". UAB "Joniškio vandenys" charakteristika. UAB "Joniškio vandenys" valdymo schema. UAB "Joniškio vandenys" darbuotojai. Darbo laiko planavimas UAB "Joniškio vandenys". UAB "Joniškio vandenys" teisiniai dokumentai. Išvados. Priedai (4).
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2006-05-24
 • Darbo užmokesčio įtakos produkcijos savikainai vertinimas: UAB "Statyba"

  Darbo užmokesčio įtakos produkcijos savikainai vertinimas uždaroje akcinėje bendrovėje "Statyba". Santrauka. Įvadas. Kaštų sąvokos ir darbo apmokėjimo teoriniai aspektai. Produkcijos savikainos samprata. Kaštų sąvoka ir klasifikavimas. Darbo kaštų esmė. Darbo užmokesčio apskaita. Valstybinio socialinio draudimo išlaidos. Darbo užmokesčio formos. Apmokėjimo už darbą įtaka darbuotojui. Vienetinė darbo apmokėjimo forma. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Atlyginimų rinkos tyrimai. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos. UAB "Statyba" darbo užmokesčio įtakos produkcijos savikainai analizė. UAB "Statyba" charakteristika. UAB "Statyba" organizacinė valdymo struktūra. UAB "Statyba" vykdomų darbų nomenklatūra. UAB "Statyba" gamybinių išlaidų struktūra ir jų kitimas. UAB "Statyba" darbuotojų skaičiaus kitimas. UAB "Statyba" darbuotojų kvalifikacija. UAB "Statyba" darbo užmokesčio fondas. UAB "Statyba" vadovų, specialistų darbo apmokėjimas. Pagrindinių darbininkų darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas UAB "Statyba". UAB "Statyba vidutinis darbo užmokestis. UAB "Statyba" savikaina, nustatant darbo užmokesčio kaštų įtaką. UAB "Statyba" darbo kaštų įtakos produkcijos savikainai įvertinimas. Organizacijos UAB "Statyba" galimybių vertinimas (SWOT analizė). Išvados ir rekomendacijos.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2007-08-23
 • Darbuotojų atrankos ir adaptacijos procesas: UAB "Expo-Vakarai"

  Santrauka. Įvadas. UAB "Expo-vakarai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo atrankos ir adaptacijos metodologiniai tyrimai. Personalo atrankos proceso analizė. Darbuotojų adaptavimo sampratos analizė. Adaptaciją įtakojančių veiksnių analizė. Darbuotojų atrankos ir adaptacijos specifika UAB "Expo-vakarai". Darbuotojų atranka "Expo-Vakarai". Darbuotojų adaptacija "Expo-Vakarai". Išvados ir pasiūlymai. Žodynas. Priedai (2).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2008-02-11
 • Darbuotojų ir klientų motyvacija: UAB "Samana"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Motyvacijos esmė ir turinys. Motyvacijos teorijos. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Proceso teorijos. Poreikių teorijos. Poreikių teorijų palyginimas. Darbuotojų ir klientų motyvacija. UAB "Samana" darbuotojų ir klientų motyvacijos analizė. UAB "Samana" darbuotojų motyvacijos analizė. Išvados. Pasiūlymai. UAB "Samana" klientų motyvacijos analizė. Išvados. Pasiūlymai. Išnašos.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2008-01-28
 • Darbuotojų įtraukimas į organizacijos valdymą: priežastys ir metodai

  Įvadas. Šiuolaikinės darbuotojų įtraukimo į organizacijos valdymą vadybos kryptys. Priežastys sąlygojančios darbuotojų įtraukimą. Priežasčių sąlygojančių darbuotojų įtraukimą į valdymą analizė. Darbuotojų įtraukimo į valdymą metodai ir jų pritaikymas. Darbuotojų įtraukimo į valdymą metodų taikymas skirtingos paskirties organizacijose. Pasirinktų organizacijų darbuotojų įtraukimo į valdymą ir jų pasitenkinimo darbu santykio tyrimo metodika. Įtraukimo į valdymą ir pasitenkinimo darbu santykio tyrimo kriterijų parinkimas. Vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursų darbuotojų įtraukimo į valdymą ir savijautos analizė. Vievio vaikų lopšelio – darželio "Eglutė" darbuotojų įtraukimo įvaldymą ir savijautos analizė. UAB "Komparsa" darbuotojų įtraukimo įvaldymą ir savijautos analizė. Apibendrinimas. Bendrosios išvados. Siūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2011-10-10
 • Darbuotojų įvaizdis ir jo įtaka verslui: UAB "ERGO Lietuva"

  Įvadas. Įmonės įvaizdžio teorinis aspektas. Darbiniai santykiai įmonėje. Įmonės kultūra, elgsena, profesinė etika. Įmonės identitetas. Įmonės įvaizdį kuria reklama. Įvaizdžio įtaka karjerai. Kokiais atrodome kitiems ir kokie mes esame. Skirtingi žmonės kuria skirtingus įvaizdžius. Sėkmingo įvaizdžio elementai. UAB "ERGO Lietuva" darbuotojų įvaizdis. UAB "ERGO Lietuva" įkūrimas. Įvaizdžio modelis. Apklausos tyrimų metodas. UAB "ERGO Lietuva" darbuotojų įvaizdžio, jo įtakos verslui, karjerai tyrimas. Gautos informacijos analizė, apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis ir grafikais.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2008-05-27
 • Darbuotojų motyvacijos sistemos analizė : UAB "Vilkma"

  Summary. Įvadas. Motyvacijos sistemos samprata. Darbuotojų motyvacija. Personalo motyvacijos metodai. Personalo motyvacijos reikšmė. Darbuotojų motyvavimas permainų metu. UAB "Vilkma" darbuotojų motyvacijos analizė. Bendrovės pristatymas. Tyrimo aprašymas. Motyvacijos sistemos analizė, problemų nustatymas. Išvados. Pasiūlymai UAB "Vilkma" sistemos gerinimui. Priedai (1).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2006-09-26
Puslapyje rodyti po