Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paviršinių vandens telkinių tarša ir kokybė Lietuvoje

  Paviršinių vandens telkinių tarša ir kokybė Lietuvoje. Bendra paviršinių vandens telkinių charakteristika. Paviršinio vandens monitoringo sistema. Paviršinio vandens naudojimas ir tarša šalyje. Panevėžio regiono upių vandens kokybė 2003 – 2004 metais. Nevėžio upės vandens kokybės kitimo tendencijos 2003 – 2004 metais. Kitų regiono upių vandens kokybės kitimas. Laukupės upės vandens kokybės kitimo tendencijos 2003 – 2004 metais. Regiono paviršinių vandenų tarša. Paviršinių vandenų apsaugos kryptys šalyje ir Europos Sąjungoje (ES). Vandens apsaugos politika Europos Sąjungoje. Vandens apsaugos politika Lietuvoje. Teisinis paviršinių vandenų apsaugos reglamentavimas. Aplinkosaugos reikalavimai. Paviršinių vandens telkinių klasifikacija ir užterštumo normos. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekologija, diplominis darbas(50 puslapių)
  2005-08-25
 • Pedagoginių veiksnių įtaka mokiniui

  Įvadas. Pedagoginių veiksnių įtaka pradinuko ugdymui. Mokymosi motyvacija. Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai ir skatinimas. Vertinimas. Kūrybiškumas. Mokymo metodai. Netradiciniai mokymo metodai. Pagrindinės psichologijos kryptys pamokoje. Bendravimo poreikis. Valdžios poreikis. Palankumo poreikis ir kitokie individo motyvai. Socialinių įgūdžių valdymas. Mokyklos socialinis klimatas. Pedagoginių, socialinių, psichologinių veiksnių įtakos tyrimas pradinuko ugdymui. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Pedagogika, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2008-04-28
 • Pedagogų (auklėtojų) profesinis pašaukimas ir jo raiška

  Įvadas. Darbo tikslas: Atskleisti pedagogų (auklėtojų) profesinį pašaukimą ir jo raišką. Profesinio pašaukimo ir profesijos pasirinkimo problema. Profesinio pašaukimo samprata ir paskirtis. Profesijos pasirinkimą lemiantys veiksniai ir jį sąlygojantys motyvai. Idealusis profesinio pašaukimo modelis. Pedagogo profesiniai ir asmeniniai bruožai. Pedagoginio pašaukimo ugdymo tikslai. Profesinė pedagoginė kompetencija. Pedagogų (auklėtojų) profesinio pašaukimo ir jo raiškos tyrimas. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Santrauka. Summary. Priedai (4 psl.)
  Pedagogika, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2008-10-14
 • Pedagogų socialinės kompetencijos ugdymas

  Pedagogų socialinės kompetencijos svarba profesinėje veikloje. Pedagogų socialinės kompetencijos ypatumai pradinėje mokykloje. Pedagogų vertybinės nuostatos. Gebėjimas pažinti mokinį bei socialinę aplinką. Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių plėtojimas. Svarbiausi pedagogo asmenybės bruožai. Pedagogų kvalifikacijos ir socialinės kompetencijos tobulinimas. Pedagogų socialinės kompetencijos ugdymo empirinis tyrimas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai ir analizė. Pedagogų nuomonė apie socialinės kompetencijos ugdymo ypatumus pradinėje mokykloje. Mokyklos vadovo požiūris į pedagogų socialinę kompetenciją ir jos plėtojimo galimybes. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-01-10
 • Pensijų sistemos reforma ir jos finansavimas Lietuvoje

  Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo pensijų sistema Lietuvoje: Pensijų sistemos kūrimo aplinkybės ir teisinė bazė; Pagrindiniai pensijų sistemos bruožai; Pensijų sistemos principai; Pensijų rūšys; Pensijos nustatymo principai; Savanoriškas pensinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemos trūkumai ir problemos: Ribotos finansavimo galimybės; Nepakankamas pensijų dydis. Pensijų sistemos reforma Lietuvoje: Pensijų sistemos reformos tikslai ir uždaviniai; Pensijų sistemos reformavimo prielaidos; Siūlomos pensijų sistemos reformos kryptys. Kaupiamųjų pensijų fondų kūrimas ir plėtra Lietuvoje: Kaupiamųjų pensijų fondų kūrimo tikslai; Kaupiamųjų pensijų fondų steigimo kliūtys. Reformos rytų ir centrinės Europos šalyse. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Priedai.
  Finansai, diplominis darbas(76 puslapiai)
  2005-08-01
 • Perkelties metodo modifikacijos

  Perkelties metodas. Metodo algoritmas. Metodo paklaidos skaitinis tyrimas. Srauto perkelties metodas. Metodo algoritmas. Metodo paklaidos skaitinis tyrimas. Ciklinis perkelties metodas. Metodo algoritmas. Nemonotoninės perkelties metodas. Metodo algoritmas. Metodo paklaidos skaitinis tyrimas. Perkelties metodas sistemai su penkiaistrižaine matrica. Metodo algoritmas. Metodo paklaidos skaitinis tyrimas. Reziumė rusų kalba.
  Algebra, diplominis darbas(22 puslapiai)
  2005-05-26
 • Personalinio kompiuterio darbo optimizavimas

  Santrauka. Įvadas. Kompiuterio darbo principai. Personalinio kompiuterio aparatūrinės dalies darbo optimizavimas. Bazinės įvedimo išvedimo sistemos (BIOS) optimalūs nustatymai. Kompiuterio darbo testavimas. Kietų diskų darbo problemos ir jų darbo optimizavimas. Kompiuterio atmintinės derinimas. Windows operacinės sistemos konfigūracijos nustatymai. Failų config. sys. ir auto exe. bat. sukūrimas. Windows OS registras. OS aptarnavimo taisyklės. Sauga darbe. Ekonominė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Kompiuteriai, diplominis darbas(65 puslapiai)
  2006-12-03
 • Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema UAB "Lintel"

  Summary. Įvadas. Besimokančios organizacijos samprata ir ypatumai. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Kvalifikacijos poreikio nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Personalo mokymo procesas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir principai. Kvalifikacijos kėlimo metodų grupės. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos ypatumai Lietuvoje. UAB "Lintel" personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos analizė. Įmonės charakteristika. Dokumentinė analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. UAB "Lintel" personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2006-10-31
 • Personalo motyvavimo sistemos tyrimas: viešojo maitinimo įstaiga UAB "Dzūkų ainiai"

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti UAB "Dzūkų ainiai" personalo motyvavimo sistemą bei pateikti pasiūlymus jai tobulinti. Personalo motyvavimo teorinė analizė. Motyvavimo ir motyvacijos sąvokų interpretacija. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvavimo priemonių sistemos kūrimas. Įmonės UAB "Dzūkų ainiai" pristatymas. UAB "Dzūkų ainiai" veiklos charakteristika. Personalo motyvavimo tyrimas UAB "Dzūkų ainiai". Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (anketa).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(52 puslapiai)
  2009-09-28
 • Personalo organizavimas: AB "Vilniaus kranai"

  Įvadas. Personalo organizavimo teoriniai pagrindai. Personalo organizavimo turinys. Personalo formavimo etapai mažose įmonėse. Personalo apskaita ir statistika. Darbo teisės pagrindai. Personalo organizavimo analizė AB "Vilniaus kranai". Trumpa įmonės charakteristika. Organizacinė ir valdymo struktūros. Personalo struktūra. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka, įdarbinimas ir skatinimas. Personalo adaptavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo vertinimas. Personalo atleidimas. AB "Vilniaus kranai" personalo organizavimo tobulinimas. Personalo poreikio planavimo, paieškos, atrankos, įdarbinimo ir adaptavimo gerinimas. Personalo skatinimo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, vertinimo ir atleidimo gerinimas. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Summary.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2006-10-16
 • Personalo politikos analizė: UAB "Siampeksas ir co"

  Įvadas. Personalo politikos teoriniai aspektai. Personalo politikos samprata ir svarba šiuolaikinėje įmonėje. Personalo politiką kuriantys veiksniai. Pardavimų personalo klasifikacija, atrankos kriterijai ir tikslai. Pardavimų personalo motyvavimas. UAB "Siampeksas ir co" veiklos ir personalo politikos analizė. UAB "Siampeksas ir co" veiklos ir personalo politikos analizė. UAB "Siampeksas ir co" personalo politikos efektyvumo tyrimas. UAB "Siampeksas" ir co" personalo politikos tobulinimo galimybės. Išvados. Priedai (1). Anketa.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(51 puslapis)
  2007-09-28
 • Personalo skatinimas įmonėje

  Įvadas. Personalo motyvacijos esmė. Motyvacijos teorijos. Motyvacijos sąvokos turininėse teorijose (poreikių). A.Maslow poreikių hierarchijos teorija. C.Alderfer poreikių teorija. F.Herzberg teorija. Motyvacijos samprata procesinėse teorijose. Lūkesčių teorija. V. Vroom lūkesčių teorija. Porter ir Lowler lūkesčių teorijos modelis. Motyvacijos teorijų ir modelių interpretacija. Darbo motyvacija ir darbuotojų motyvavimas. Vadybos raida ir motyvavimo metodai. Darbo motyvacijos tyrimai Lietuvoje. Personalo skatinimo "X" įmonėje tyrimas. "X" įmonės personalo vadybos funkcijos. Įmonės situacija rinkoje ir ją veikiantys veiksniai. Personalo skatinimo – motyvavimo "X" įmonės tyrimas. Išvados. Pasiūlymai. Anketa.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2006-10-27
 • Personalo skatinimas turizmo įmonėje

  Lentelių, paveikslų sąrašas. Anotacija. Summary. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Turizmo verslo specifiniai bruožai. Turizmo rinkos subjektai ir ryšiai. Integracija kelionių organizavimo procese. Darbuotojų motyvavimo esmė. Darbo metodai ir priemonės. Darbuotojų motyvavimo paskirtis. Darbuotojų motyvavimo metodai. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Darbuotojų motyvacijos įgyvendinimo principai. Personalo skatinimas turizmo paslaugų įmonėje. Mažojo verslo valdymo analizė. Personalo skatinimo tyrimas. Turizmo organizatoriai ir jų tarpininkavimo funkcijos. Kelionių agentai turizmo produkto pateikimo sistemoje. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Bendroji turizmo apžvalga. Turizmo rinkos darbuotojų vaidmuo įgyvendinant Lietuvos turizmo prioritetus. Lietuvos turizmo darbuotojų veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(50 puslapių)
  2006-04-27
 • Personalo vadybos priemonės

  Summary. Pagrindinės diplominio darbo sąvokos. Įvadas. Teorinis organizacijos kultūros ypatumų įtakos darbuotojų motyvacijai pristatymas. Organizacijos kultūros samprata bei funkcijos. Organizacinės kultūros lygmenys. Organizacijų kultūros tipai. Subkultūros ir multikultūrinė aplinka. Organizacijos kultūros kūrimo ypatumai. Organizacijos kultūros kaita. Darbuotojų motyvavimo sistemos formavimas. Organizacijos kultūros poveikis darbuotojų motyvacijai. Vertybės motyvacijos skalėje. Darbuotojų identifikavimasis su organizacija. Patenkinto darbuotojo motyvacijos ypatumai. Kelionių organizatoriaus "X" kultūros įtakos darbuotojų motyvacijai tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo organizavimas ir metodika. Trumpa įmonės charakteristika. Rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2007-09-26
 • Personalo valdymo analizė: Klaipėdos miesto priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

  Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos personalo valdymo analizė. Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos Viešųjų ir valstybinių įmonių specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe. Santrauka. Įvadas. Klaipėdos miesto priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir informacijos šaltinių apžvalga. Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjo tarnyba. Personalo valdymo metodologinės prielaidos. Valdymo samprata ir raida. Valdymo minties raida. Valdymo metodai. Valdymo elementai. Personalo poreikio planavimas. Personalo organizavimas. Darbuotojų įvertinimas. Vadovavimas personalui. Personalo motyvacija. Personalo kontrolės analizė. Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos personalo valdymo analizė. Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos misija, tikslai, uždaviniai ir funkcijos. PGT valdymo metodai. PGT pareigūnų planavimas. PGT pareigūnų atranka. Įdarbinimas ir adaptacija. Darbo vertinimas. Atlyginimas už darbą ir darbuotojų ugdymas. Vadovo tipas ir jo įtaka įmonei. PGT pareigūnų darbo laikas ir atostogos. PGT organizacinės struktūros valdymas. PGT operacinio vadovavimo lygmenys. PGT vadovavimas pareigūnams. PGT pareigūnų motyvavimas, karjera ir darbo užmokestis. PGT pareigūnų karjera. PGT pareigūnų darbo užmokestis. PGT pareigūnų mokymas ir kvalifikacinių kategorijų suteikimas. PGT pareigūnų socialinės garantijos. PGT personalo tarnybos trukmė ir atleidimas iš PGT. PGT pareigūnų kontrolės analizė. PGT pareigūnų valdymo tobulinimas. Išvados. Priedai (5)
  Personalo vadyba, diplominis darbas(74 puslapiai)
  2006-05-16
 • Personalo valdymo ypatumai vykdant projektus

  Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Personalo valdymo esmė organizacijai. X, Y ir Z teorijos. Personalo valdymo stiliai ir modeliai. Darbuotojų motyvavimas. Motyvavimo teorijos. Personalo valdymas projektuose. Projektų valdymas, jo reikšmė organizacijai. Organizacinės struktūros (tipo) įtaka projektui. Organizacinių struktūrų tipai. Organizacinės struktūros parinkimas. Projekto komandos struktūra ir valdymas. Projekto komanda. Projekto vadovas. Personalo valdymo projektuose tyrimo anketos metodologija. Tiriamų organizacijų bendra charakteristika. Tyrimo metodologija. Personalo ir projektų valdymas UAB "SKS" ir AB "LRTC". Darbuotojų savijautos ir valdymo modelio nustatymas tirtose įmonėse. Darbuotojų motyvavimo priemonių nustatymas tirtose įmonėse. Organizacinė struktūra ir personalo dalyvavimas projektuose. Darbuotojų motyvavimo reikšmė projektuose. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Priedai (anketa, respondentų pasiskirstymas pagal darbo stažą, lytį, amžių, respondentų užimamos pareigos įmonėje).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2006-04-07
 • Personalo valdymo problemos: viešbutis "Stikliai"

  Įvadas. Darbo tikslas. Numatyti personalo valdymo problemų sprendimo būdus "Stikliai" viešbutyje. Profesinių kompetencijų sąrašas. Personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo ir personalo valdymo samprata. Personalo valdymo teorijos ir valdymo stiliai. Personalo valdymo sistemos elementai. Personalo valdymo problemos jų numatymas. Personalo valdymo problemų nustatymas "Stiklių" viešbutyje. Tiriamo "Stikliai" viešbučio pristatymas. Tyrimo problema ir metodai. Tyrimo rezultatų pristatymas. Problemos, jų sprendimo būdų numatymas. Išvados. Priedas: Anketa.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(50 puslapių)
  2008-06-25
 • Personalo valdymo tobulinimas: UAB "Trevena"

  Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurios pademonstruojamos baigiamajame darbe sąrašas. Personalo valdymo tobulinimo teoriniai aspektai. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo sistemos elementai. Personalo valdymo tobulinimas. 2. Personalo valdymo tobulinimas UAB "Trevena". Darbo metodika. UAB "Trevena" charakteristika. Personalo valdymas UAB "Trevena". Personalo valdymo tyrimas UAB "Trevena". Personalo valdymo tobulinimas UAB "Trevena" ir jo įvertinimas. Išvados. Anotacija. Annotation. Priedai (2).
  Personalo vadyba, diplominis darbas(51 puslapis)
  2006-10-25
 • Pinigų ir paskolų apskaita: prekyba naftos produktais UAB "Alauša"

  Įvadas. Teorinė pinigų ir paskolų apskaitos apžvalga. Pinigai, jų funkcijos ir šiuolaikiniai atsiskaitymo būda. Grynųjų pinigų apskaita . Negrynųjų pinigų apskaita. Valiutinių operacijų apskaita. Paskolų esmė, funkcijos ir principai. Trumpalaikių ir ilgalaikių paskolų apskaita. Lizingas. Overdraftas. Kreditinė linija. Kitų paskolų apskaita. UAB "Alauša" pinigų ir paskolų apskaitos analizė. Įmonės apibūdinimas. Pagrindiniai įmonės rodikliai. Buhalterinės apskaitos organizavimas. UAB "Alauša" pinigų apskaita. Grynųjų pinigų apskaita. Pinigų atsiskaitomojoje sąskaitoje apskaita. Pinigų inventorizacija ir atskaitomybė. Įmonės litinių ir valiutinių paskolų apskaita. Overdrafto apskaita. Išvados.
  Apskaita, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2009-01-29
 • Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso ūkinės veiklos perspektyvų įvertinimas

  Įmonės ūkinės veiklos analizės organizavimas. Įmonės ūkinės veiklos analizė. Įmonės pelningumo rodiklių analizė. Įmonės veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Įmonės kainų politika. Įmonės rinkos analizė. UAB "Stoties turgus" ūkinės veiklos analizė. Įmonės pristatymas. UAB "Stoties turgus" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Stoties turgus" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Planuojamo prekybos ir paslaugų komplekso verslo planas. Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso veiklos perspektyvų įvertinimas. Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso kainos, jų strategija. Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso valdymas ir personalas. Laukiami rezultatai ir atsipirkimas. Verslo rizika ir palūkanų norma. Laiko veiksnio įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2005-06-18
Puslapyje rodyti po