Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos analizė: kapaviečių tvarkymo ir antkapinių paminklų gamybos įmonė

  Įvadas. I dalis. Vadybinė. Darbo tikslas ir uždaviniai. Bendrasis personalinės įmonės vadybinis apibūdinimas. D.Varec personalinė įmonė. Personalinės įmonės rekvizitai. Įmonės steigimo idėja. Organizacijos istorija. Įmonės įregistravimo ir veiklos reglamentas. Organizacijos struktūra. Personalas. Organizacijos kultūra, klimatas, komunikacija. Organizacijos darbuotojų teisių sistema. Vizija. Misija. II dalis. Ekonomikos. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Artimiausi tikslai. Tolimesni įmonės veiklos tikslai. Makroaplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Technologiniai faktoriai. Ekologiniai veiksniai. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės aplinkos analizė. Sugebėjimų, pavojų ir galimybių nustatymas. Prekė. Kaina. Pardavimų ir marketingo sistema. Išorinės aplinkos analizė. Išorinių veiksnių analizė. Ūkio šakos aplinka. Konkurencinės padėties analizė. Vartotojų analizė. Rizika. Firmos finansinės analizės teorija. Firmos finansinės atskaitomybės elementai. Balansas. Pelno ataskaita. Kapitalo formavimo šaltinių ir jo panaudojimo ataskaita. Firmos ekonominės veiklos įvertinimo rodiklių grupės. Pagrindinės finansinių rodiklių grupės. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Santykinis akcinio kapitalo pelningumo arba kapitalo grąžos rodiklis. Investicijų pelningumo arba investicijų grąžos rodiklis. Turto pelningumo rodiklis (Dju Ponto). Bendrasis pelningumo rodiklis. Grynojo pelningumo arba neto maržos rodiklis. Pardavimų sąnaudų rodiklis. Administracinių sąnaudų rodiklis. Rodiklis, apibūdinantis firmos vadovybės gebėjimą racionaliai naudoti išteklius. Finansinio statuso rodikliai. Einamojo likvidumo arba bendrojo padengimo koeficientas. Greitojo arba kritinio likvidumo koeficientas. Manevringumo arba lankstumo koeficientas. Bendrojo mokumo koeficientas. Ilgalaikio mokumo koeficientas. Ilgalaikių įsipareigojimų įvykdymo trukmės koeficientas. Finansinio valdymo rodikliai. Vidutinės materialinių atsargų apyvartos trukmės rodiklis. Vidutinė debitorinio įsiskolinimo firmai trukmės rodiklis. Kreditorinio įsiskolinimo trukmės rodiklis. Išteklių valdymo rodikliai. Pardavimų apimties vienam darbuotojui rodiklis. Grynojo pelno, neatskaičius mokesčius dalis, tenkanti vienam darbuotojui rodiklis. Produktyvumo, tenkančio vienam produkciją gaminančiam darbuotojui, rodiklis. Firmos pelningumo lūžio taško analizė. D. Varec PĮ finansinių rodiklių analizė. III dalis. Strateginių veiksmų planas. Strateginio plano rengimo etapai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, analizė(38 puslapiai)
  2006-10-25
 • Įmonės veiklos ataskaita: "Namų jaukumas"

  Įmonės strategija. Gamybinės veiklos analizė. Marketingo veiklos analizė. Finansinės veiklos analizė. Balanso analizė. Finansinių rodyklių suvestinė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, analizė(20 puslapių)
  2007-10-23
 • Įmonės veiklos metinis planas (2)

  Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas.
  Apskaita, analizė(20 puslapių)
  2006-12-01
 • Įmonės veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

  Įvadas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės finansinių koeficientų (santykinė) analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo efektyvumo rodikliai. Įmonės SWOT analizė. Apibendrinimas ir išvados. Įmonės strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas ir atranka. Išvados.
  Finansai, analizė(20 puslapių)
  2007-03-21
 • Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB "Eglė"

  Įvadas. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutinis lygio padidėjimas. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo tempas. Vidutinis didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkių metodų taikymas UAB "Eglė". Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Analitinis metodas. Vidutinė aproksimacijos paklaida. Dinaminės eilutės išlyginimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonominė statistika, analizė(12 puslapių)
  2007-12-14
 • Įmonių balansų palyginimas

  Įvadas. Turtas. Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai. Įmonių "X" ir "Y" balansų palyginimas. Analizė.
  Finansai, analizė(8 puslapiai)
  2007-05-05
 • Importas pagal kombinuotosios prekių nomenklatūros skirsnius

  Duomenų grupavimas. Grupavimo intervalų nustatymas. Aritmetinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dinamikos eilutės. Tiesinis trendas. Prognozavimas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonominė statistika, analizė(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Individual problem formulation

  Darbas anglų kalba. Problemos formulavimas. Individual - suggestion for problem formulation of a project "A food shop working 24/7". Function tree.
  Vadyba, analizė(3 puslapiai)
  2007-06-11
 • Individualios planavimo galimybės (2)

  Įvadas. Individualios veiklos numatymas ir vykdymas. Veiklos įvykdymo įvertinimas. Įvykių analizė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, analizė(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Individualizuota veikėjų kalba Žemaitės apsakymuose

  Įvadas. Darbo eiga ir rezultatų analizė. Baigiamoji dalis.
  Lietuvių literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2006-09-26
 • Informacinės sistemos "Akis" analizė

  Programos "Akis" struktūra. Pagrindinės sąvokos: žemėlapis, sluoksnis, objektai. Sluoksnių tipai: taškas, linija, sritis. Sluoksnio vaizdavimo parametrai. Sluoksnių piešimo tvarka. Sluoksnio duomenų bazė (lentelė). Sluoksnio filtras. Darbiniai sluoksniai. Aktyvus sluoksnis. Ekrano struktūra. Naudojant programą yra atliekamos šios operacijos. Atliekant operacijas. Šios operacijos turi tam tikrus ryšius. Trumpa informacija apie programos kūrėją. Programos privalumai. Trūkumai.
  Programos, analizė(6 puslapiai)
  2007-04-06
 • Informacinės sistemos "Duomenų bankas" projekto rengimas ir įgyvendinimas

  Įvadas. Informacinės sistemos paskirtis ir tikslai. Kompiuterizuojamo objekto apibūdinimas. Lopšelio–darželio charakteristika. Informacijos srautai. Projekto valdymas. Informacinei sistemai keliami reikalavimai. Sistemos efektyvumas ir ekonomiškumas. Informacinės sistemos "duomenų bankas" veikimo principas.
  Vadyba, analizė(14 puslapių)
  2008-01-15
 • Informacinis aprūpinimas: Kauno humanitarinis fakultetas

  Įvadas. Organizacijos veikla. Rengiamos specialybės. VUKHF valdymas. VUKHF struktūra. Filosofijos katedra. Finansų ir apskaitos katedra. Germanų filosofijos katedra. Informatikos katedra. Komercijos katedra. Lietuvių filologijos katedra. Užsienio kalbų katedra. Ekonomikos ir vadybos katedra. Sociokultūrinių tyrimų centras. Organizacijos planai. Diferencijuotas vadovų aprūpinimas informacija. DVA. Išvados.
  Vadyba, analizė(17 puslapių)
  2007-02-22
 • Institucijose globojamų vaikų gyvenimo sąlygos

  Vaiko laikinoji globa. Nuolatinė vaiko globa. Apgyvendinimas globos institucijoje. A. Maslow nuomonė. Pirmas ir stipriausias prieraišumo jausmas. Nesaugaus prieraišumo formavimasis. Vaikai, gyvenantys globos institucijose. Vaikas, patekęs į globos instituciją. Globos namų vadovai. Situacija globos institucijose. Vaikų ruošimas savarankiškam gyvenimui. Lyties vaidmens perėmimo problema.
  Socialinis darbas, analizė(15 puslapių)
  2008-05-14
 • Interesų grupės

  Interesų grupių skirstymas, klasifikacijos, profesinės sąjungos, verslo interesų grupės, Smulkaus ir vidutinio verslo interesų atstovavimas, Stambaus verslo (pramonininkų) interesų atstovavimas, viešųjų interesų grupės.
  Politologija, analizė(5 puslapiai)
  2005-04-21
 • Interesų grupės (5)

  Įvadas. Interesų grupės: kas tai? Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupės ir valdžios institucijos. Politinės partijos ir interesų grupės. Interesų grupės ir vyriausybė. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių poveikio būdai. Išvados.
  Politologija, analizė(12 puslapių)
  2007-12-04
 • Internetinės svetainės analizė: www.fotopro.lt

  Medija komunikacijų ir sociologijos projektas: www.fotopro.lt svetainės analizė. Įvadas. Motyvacija. Komunikacijos analizė. Vartotojų apklausos analizė. Išvados.
  Internetas, analizė(11 puslapių)
  2008-10-28
 • Internetinės svetainės analizė: www.monton.lt

  Įvadas. Tikslinė "Monton" pirkėjų grupė. "Monton" konkurencingumas. Internetinės svetainės analizė. "Monton" ir "Promod" internetinių svetainių palyginimas. Pagrindiniai skirtumai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Internetas, analizė(8 puslapiai)
  2007-12-27
 • Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas

  Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio analizė. Pest (išorės veiksnių) analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Internetinės svetainės turinio analizė. Išvados. Priedas (1).
  Viešasis administravimas, analizė(13 puslapių)
  2012-03-29
 • Internetinio portalo DELFI analizė

  Įvadas. Informacinio portalo DELFI istorija. Portalo turinys. Žinomumas visuomenėje. Padėtis rinkoje, santykis su konkurentais. Vizualinis aspektas. Interaktyvumas, hipertekstualumas ir daugialypiškumas portale. Išvados.
  Žiniasklaida, analizė(11 puslapių)
  2007-06-14
Puslapyje rodyti po