Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Analizės

Analizės (1605 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansinė analizė: prekyba buitinės chemijos produktais

  Įvadas. Bendroji įmonės "N" charakteristika. UAB "N" veiklos ir jos rezultatų finansinė analizė. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. UAB "N" pagrindiniai finansiniai rodikliai. Kiti UAB "N" rodikliai. Išvados.
  Finansai, analizė(16 puslapių)
  2008-04-14
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Aremikas"

  Įvadas. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Pelningumo analizė. Pardavimų, turto ir nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Grynojo pardavimo pelningumo pokytis iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Bendrojo mokumo koeficiento pokytis iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Bendros skolos rodiklio pokytis iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Atsargų, debitorinio įsiskolinimo ir ilgalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. Ilgalaikio turto apyvartos pokytis iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(21 puslapis)
  2012-02-27
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Coca-Cola Bottlers Lietuva"

  Įžanga. Analizuojamos įmonės apibūdinimas. UAB "Coca-Cola Bottlers Lietuva" finansinės veiklos analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė.
  Apskaita, analizė(6 puslapiai)
  2006-05-03
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Svenora"

  Susipažinimas su įmone. Įmonės pagrindinė ir kita veikla, jos struktūra. Apskaitą reglamentuojantys norminiai aktai. Apskaitos proceso organizavimo struktūra. Dokumentų įmonės archyve saugojimo tvarka. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto struktūra, inventorinių nr. Suteikimo sistema. Ilgalaikio turto gavimo, vidinio perkėlimo, perleidimo ir kitų, o taip pat nurašymo, likvidavimo operacijų įforminimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas, įforminimas ir apskaita. Ilgalaikio turto remonto dokumentavimas ir apskaita. Ilgalaikio turto apskaitai pildomi analitinės ir sintetinės apskaitos registrai. Piniginių lėšų ir atsiskaitymų apskaita. Pinigų ir vertybinių popierių saugojimo tvarka. Kasos operacijų dokumentavimas ir apskaita. Kasos patikrinimo, įforminimo ir rezultatų atvaizdavimo apskaitoje tvarka. Komandiruočių apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarka įmonėje. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų dokumentavimas, banko išrašai ir apskaita. Atsiskaitymų su įvairiais debitoriais ir kreditoriais sintetinės ir Analitinės apskaitos registrai. Tarpusavio skolų sutikrinimo tvarka. Atsargų apskaita. Atsargų priėmimo, išdavimo operacijų dokumentavimas, įkainojimo metodai ir būdai. Sandėlio apskaitos buhalteriniai registrai. Atsargų apskaitos registrai buhalterijoje. Atsargų inventorizavimo tvarka įmonėje. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Darbuotojų priėmimo, pervedimo ir atleidimo iš darbo tvarka, įforminimas. Darbo laiko apskaitos registrai. Pagrindinio, papildomo darbo užmokesčio ir išskaitymų apskaičiavimas ir atvaizdavimas buhalteriniuose registruose. Deponuoto darbo užmokesčio apskaita. Analitinės ir sintetinės darbo užmokesčio apskaitos registrai. Sąnaudų apskaita. Gamybos išlaidų technologinės kortelės. Tiesioginių gamybos išlaidų sudėtis, buhalteriniai registrai ir apskaita. Netiesioginių gamybos išlaidų sudėtis, buhalteriniai registrai ir apskaita. Nebaigtos gamybos nustatymo tvarka, įkainojimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimas ir apskaita. Pardavimų apskaita. Pardavimo operacijų dokumentavimas. Įmonėje taikomų diskontų apskaičiavimas. Pardavimo pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Pardavimo rezultatų apskaičiavimas. Kapitalo ir finansinių rezultatų apskaita. Įmonės kapitalo sudėtis, struktūra ir apskaita. Rezervo fondo sudarymo tvarka. Finansinio rezultato apskaičiavimo tvarka. Pelno paskirstymo ir panaudojimo tvarka. Atskaitomybė. Įmonės metinės atskaitomybės sudėtis. Pagrindinių atskaitomybės ataskaitų užpildymo tvarka. Paaiškinamojo rašto sudėtis. Mokesčiai. PVM deklaracija bei kitos su ja susijusios ir teikiamos formos. Akcizų deklaracijos. Atsiskaitymų kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti deklaracija. Juridinio asmens nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija. Juridinio asmens įgyto nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracija. Avansinio pelno mokesčio deklaracija. Metinė pelno mokesčio deklaracija. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracija. Labdaros ir paramos davimo ataskaita. Labdaros ir paramos gavimo ataskaita. Avansinių mokesčių už gamtos išteklių mokėjimai. Muitų deklaravimo formos. Sodros finansinė ataskaita. Finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) susidarymo struktūra ir jos pasikeitimas. Pelną įtakojusieji pagrindiniai veiksniai. Pelno paskirstymo struktūra ir jos pasikeitimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(28 puslapiai)
  2006-01-11
 • Įmonės finansinės būklės analizė: AB "Sanitas"

  Likvidumo rodikliai. Bendrojo likvidumo koeficientas (BLK). Greitojo likvidumo koeficientas (GLK). Pelningumo rodikliai. Turto pelningumas % (TP). Nuosavo kapitalo pelningumas % (NKP). Bendrasis pardavimų pelningumas % (BPP). Grynasis pardavimų pelningumas %(marža) (GPP). Apyvartumo rodikliai Turto apyvartumas (TA). Atsargų apyvartumo (kartais AAk) (dienomis AAd). Nuosavo kapitalo apyvartumas (NKA). Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas (kartais DĮAk), dienomis (DĮAd). Kreditorinis įsiskolinimo apyvartumas (kartais KĮAk), (dienomis KĮAd). Finansų struktūros rodikliai. Įsiskolinimo koeficientas (ĮK). Finansinės nepriklausomybės koeficientas (FNK). Įsiskolinimų ir viso turto santykis (ĮVTS). Apyvartinio kapitalo apskaičiavimas. Apyvartinis kapitalas (AK). Apyvartinio kapitalo poreikis (AKP). Išvados.
  Finansai, analizė(7 puslapiai)
  2007-10-16
 • Įmonės finansinės ir ūkinės veiklos analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas"

  Įvadas. Darbo tikslas: AB "Sanitas" įmonės, Kauno grupės, finansinės ir ūkinės veiklos analizė 2004 - 2005 metais. AB "Sanitas" finansinė veiklos analizė. Įmonės pristatymas ir informacijos šaltinių vertinimas. Analitinio balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų parengimas. Analitinė balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizės. Santykinių rodiklių analizė, tendencijos bei išvados. Pelningumo (bendrojo, veiklos, turto ir grynojo pelningumo) rodiklių skaičiavimas. Likvidumo arba mokumo (bendrojo, greito ir kritinio) rodiklių skaičiavimas. Apyvartumo (turto, trumpalaikio turto, atsargų) rodiklių kartais ir dienomis skaičiavimas. Pagal "Z modulį" nustatyta įmonės bankroto tikimybė. Įmonės finansinės būklės įvertinimas. AB "Sanitas" ūkinės veiklos analizė, išvados bei pasiūlymai veiklos gerinimui. Metinio vieno darbuotojo išdirbio (darbo našumo) ir uždarbio analizė. Gamybos apimčių kitimas ir atskirų rodiklių įtaka šio veiksnio pokyčiui. Ūkinės analizės išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Finansai, analizė(25 puslapiai)
  2008-03-19
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: UAB "Daimotra"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės apskaitos politika. Finansinės būklės tyrimo metodai. Horizontali finansinė analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Įmonės pelningumas pagal pelno(nuostolių) ataskaitą. Įmonės pelningumas pagal skirtingas turto dalis. Įmonės pelningumas pagal skirtingas kapitalo dalis. Esminės įmonės finansinės problemos. Apyvartumo rodikliai. Likvidumo rodiklių analizė. Įmonės finansinės būklės nustatymas pagal auksines balanso taisykles. SWOT analizė. Išvados.
  Finansai, analizė(29 puslapiai)
  2007-02-20
 • Įmonės finansinių ataskaitų analizė: AB "Linas"

  Įvadas. Įmonių finansinių ataskaitų ir jų analizės teoriniai aspektai. Įmonių finansinės ataskaitos. Balansas. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. AB "Linas" finansinių ataskaitų analizė 2001-2004 m. Trumpa bendrovės charakteristika. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Finansiniai koeficientai ir jų analizė. Išvados.
  Finansai, analizė(19 puslapių)
  2006-05-09
 • Įmonės finansų analizė: UAB "Molesta"

  Įvadas. Horizontalioji AB "Molesta" balanso analizė. Horizontalioji AB "Molesta" pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Išvados.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2007-03-09
 • Įmonės finansų planas: viešbutis "Pakeleivis"

  Įvadas. Finansavimo šaltiniai. Viešbučio patalpų įranga. Motelio "Pakeleivis" personalas. Motelio patalpų įrangos nusidėvėjimas. Motelio "Pakeleivis" išlaidos.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2007-05-28
 • Įmonės įkūrimas ir veikla: AB "Geonafta"

  AB "Geonafta" įkūrimas ir veikla. Veikla. Bendrovės struktūra. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita.
  Įmonių aprašymai, analizė(7 puslapiai)
  2007-05-16
 • Įmonės kainodara: UAB "Saramita" (2)

  UAB "Saramita" kainodara. Įmonės charakteristika. Tikslai. Kainodaros strategija. "Grietinėlės nugraibymo" (aukštų kainų) strategija. Skverbimosi (žemų kainų) strategija. Vidutinių kainų (neutrali) strategija. Prekės gyvavimo ciklo įtaka kainos nustatymui. Kainos nustatymas.
  Rinkodara, analizė(6 puslapiai)
  2006-05-17
 • Įmonės konkurencingumo analizė: traškučių prekyba AB "Rapfood"

  Įvadas. AB "Rapfood" veiklos apžvalga. Tarptautinio konkurencingumo pagrindinės tendencijos. Verslo globalizacija. Žiniomis grįsta ekonomika. Spartus technologinių pasikeitimų greitis. Hiperkonkurencija. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais (3).
  Rinkodara, analizė(11 puslapių)
  2008-03-07
 • Įmonės marketingo analizė: AB "Lietuvos geležinkeliai"

  Įvadas. Transporto paslaugų organizavimas. AB "Lietuvos geležinkeliai" keleivių vežimo direkcijos paslaugų marketingo komplekso elementų analizė. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso projektas - mėlynraštis. Paslaugų teikimo proceso dalyviai. Fizinis akivaizdumas. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. AB "Lietuvos geležinkeliai" SWOT analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Misija, vizija, strateginiai tikslai. Veiksmų planas. Keleivių vežimų geležinkeliais plėtra. Greitojo vietinio susisiekimo plėtra. Kombinuotojo transporto grandinės organizavimas. Bilietų sistemos tobulinimas. Supergreitųjų geležinkelių diegimo Lietuvoje perspektyvos. Išvados.
  Rinkodara, analizė(24 puslapiai)
  2007-03-22
 • Įmonės marketingo analizė: drabužių gamyba AB "Utenos trikotažas"

  AB "Utenos trikotažas" misija. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. AB "Utenos trikotažas" perspektyvų tyrimas. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Konkurentinė aplinka. Gamtos aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. AB "Utenos trikotažas" rinkos ir vartotojai. AB "Utenos trikotažas" marketingo komplekso elementų analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. SWOT analizė. AB "Utenos trikotažas" tikslinės rinkos. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategijos. Marketingo strategijos pagal tikslinę rinką (vidaus ir globaliose rinkose). Marketingo strategijos pagal pozicionavimą (vidaus ir globaliose rinkose). Marketingo strategijos pagal marketingo komplekso elementus (vidaus ir globaliose rinkose). Prekės strategija. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija.
  Rinkodara, analizė(25 puslapiai)
  2006-10-31
 • Įmonės marketingo analizė: duonos ir konditerijos kepykla "Vilniaus duona"

  Prekė. Prekės ženklas. Kaina. Paskirstymas. Miestai, į kuriuos UAB "Vilniaus duona" teikia produkciją. Rėmimas.
  Rinkodara, analizė(19 puslapių)
  2006-12-08
 • Įmonės marketingo analizė: pieno perdirbimas ir pieno produktų gamyba AB "Pieno žvaigždės"

  Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialūs ir tiesioginiai konkurentai. Pakaitalai.
  Rinkodara, analizė(6 puslapiai)
  2006-10-13
 • Įmonės marketingo analizė: pieno produktų gamyba AB "Rokiškio sūris"

  Įvadas. Prekė. Prekių asortimentas. Prekių klasifikavimas. Prekių identifikavimas ir įpakavimas. Naujų prekių kūrimas ir prekių gyvavimo ciklas. Kaina. Kainodaros pagrindai. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai ir marketingo logistika. Prekyba. Rėmimas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Rizikos veiksniai, susiję su "Rokiškio sūris" veikla. Išvados.
  Rinkodara, analizė(17 puslapių)
  2007-04-04
 • Įmonės marketingo planas: perukų gamyba ir pardavimas UAB "Plaukų džiaugsmas"

  Įvadas. Marketingo komplekso programos elementai. Įmonių-konkurenčių užimamos rinkos dalys. UAB "Plaukų džiaugsmas" paslaugų rinkos segmentavimas. Kodėl vartotojai naudosis mūsų paslaugomis. Išorės ir vidaus kriterijai, turintys įtakos mūsų prekės pirkimui. UAB "Plaukų džiaugsmas" paslaugų apibūdinimas. Kaina. Kainų nustatymo metodai. Prekių pateikimas. Rėmimo strategija. Įmonės SWOT analizė. Išvados.
  Rinkodara, analizė(14 puslapių)
  2006-04-14
 • Įmonės praktinė rinkodaros analizė: UAB "Lisima"

  Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija. Mikroaplinkos elementai. Makroaplinkos elementai. Įmonės LISIMA rinka. Konkurentai. Įmonės LISIMA rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Prekės apibūdinimas. Kainos nustatymo strategija. Pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Rėmimo biudžetas. SSGG analizė. Išvados.
  Rinkodara, analizė(18 puslapių)
  2007-02-21
Puslapyje rodyti po